Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Nou! Proiect Hotarare pentru aprobarea Normelor privind infiintarea comitetelor de audit intern

15-Aug-2012
2382
Ministerul Finantelor a publicat un nou proiect de hotarare pentru aprobarea Normelor privind infiintarea comitetelor de audit intern.


Redam mai jos continutul acestuia

Proiect de hotarare

Art. 1. - Se aproba Normele privind infiintarea comitetelor de audit intern, prevazute in anexa care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Cartea Verde a Contabilitatii 2016: legislatie fiscal-contabila
Cartea Verde a Contabilitatii 2016: legislatie fiscal-contabila
Vezi detalii
Manualul de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG
Manualul de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG
Vezi detalii
Calendarul Contabilului Vesel 2017
Calendarul Contabilului Vesel 2017
Vezi detalii

Art. 2. - In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari entitatile publice care
indeplinesc conditiile de constituire a comitetelor de audit intern, in conformitate cu Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ulterioare, vor actualiza normele proprii privind exercitarea auditului public intern cu cerintele cadrului general creat de normele prevazute la art. 1. Prim-ministru,
VICTOR - VIOREL PONTA


Anexa
NORME PRIVIND INFIINTAREA COMITETELOR DE AUDIT INTERN

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezentele Norme stabilesc cadrul general de organizare si functionare a comitetelor de
audit intern.
(2) Comitetele de audit intern sprijina activitatea compartimentelor de audit public intern si urmaresc sa asigure independenta si functionarea eficienta a activitatii de audit intern, precum si mentinerea unei comunicari deschise cu conducerea compartimentului de audit public intern, ca si cu conducerea institutiei publice centrale.

CAPITOLUL II
Organizarea si functionarea comitetelor de audit intern

Art. 2. - Comitetele de audit intern se organizeaza si functioneaza in cadrul institutiilor publice centrale care deruleaza anual un buget mai mare de 2 mld. lei si coordoneaza compartimentele de audit intern din cadrul acestora, in vederea imbunatatirii activitatii de audit intern.

Art. 3. - (1) Comitetul de audit intern cuprinde 5 membri si are urmatoarea componenta:
a) auditori interni, cu experienta de minimum 5 ani, 2 persoane;
b) specialisti cu vechime de minimum 5 ani, care activeaza in domeniul specific de activitate al institutiei publice centrale sau in domeniile suport: financiar-contabilitate, resurse umane, juridic, sisteme informatice, 2 persoane;
c) conducatorul compartimentului de audit intern din cadrul institutiei publice centrale in cauza.
(2) Auditorii interni nominalizati la art. 3 alin. (1) lit. a) isi desfasoara activitatea in institutii publice
centrale care nu sunt subordonate, aflate in coordonarea sau sub autoritatea altei institutii publice centrale care constituie comitete de audit intern.
(3) Specialistii nominalizati la art. 3 alin. (1) lit. b) isi desfasoara activitatea in cadrul institutiei publice centrale care constituie comitete de audit intern si nu ocupa functii de conducere.
Art. 4. - (1) Comitetul de audit intern are urmatoarele atributii principale:
a) dezbate si avizeaza planurile multianuale de audit intern, elaborate de compartimentul de audit intern din cadrul institutiei publice centrale;
b) dezbate si avizeaza planurile anuale de audit intern ale institutiei publice centrale;
c) analizeaza si avizeaza raportul anual privind activitatea de audit public intern, desfasurata in cadrul institutiei publice centrale;
d) analizeaza si emite o opinie asupra recomandarilor formulate de auditorii interni si care nu au fost acceptate de conducatorul institutiei publice centrale;
e) avizeaza Carta auditului public intern;
f) examineaza sesizarile referitoare la nerespectarea Codului privind conduita etica a auditorului intern si propune conducatorului institutiei publice centrale masurile necesare;
g) analizeaza acordurile de cooperare cu alte institutii publice privind exercitarea activitatii de audit
intern, referitoare la schimbul de rezultate din activitatea propriu-zisa de audit intern, precum si pregatirea profesionala comuna a auditorilor interni.
(2) In realizarea atributiilor sale, comitetul de audit intern colaboreaza cu reprezentantii structurilor
functionale din cadrul institutiei publice centrale a caror consultare este considerata ca fiind necesara.

CAPITOLUL III
Nominalizarea membrilor in comitetele de audit intern si incetarea calitatii de membru

Art. 5. - (1) Desemnarea auditorilor interni specialisti, cu experienta in domeniul auditului public intern, ca membri in comitetul de audit intern, se realizeaza in baza propunerilor formulate de institutiile publice centrale.
(2) Propunerile sunt formulate in urma scrisorilor de intentie adresate, in acest scop, de catre conducatorul institutiei publice centrale care constituie comitetul de audit intern.
(3) Institutia publica centrala care constituie comitetul de audit intern trimite entitatilor publice cu care au relatii de colaborare si la care se exercita functia de ordonator principal de credite scrisori de intentie pentru selectarea, in comitetul de audit intern a auditorilor interni.
(4) Institutiile publice centrale nominalizate la alin. (3) formuleaza propuneri, in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea scrisorilor de intentie.
(5) Propunerea privind persoana nominalizata se transmite institutiei publice centrale solicitante, insotita de un curriculum vitae detaliat, precum si de alte materiale reprezentative privind activitatea acesteia.

Art. 6. - (1) Specialistii din cadrul institutiei publice centrale sunt propusi, ca membri in comitetul de audit intern, de catre structurile functionale din cadrul acesteia, ca urmare a scrisorilor transmise de compartimentul de audit intern.
(2) Nominalizarea auditorilor interni si specialistilor se realizeaza prin act administrativ al conducatorului institutiei publice centrale, pe baza analizei documentatiei elaborate si prezentate de catre compartimentul de audit intern propriu.
(3) Procesul de selectare si desemnare in comitetul de audit intern a unui auditor intern sau a unui
specialist este considerat legal realizat daca exista cel putin doua propuneri formulate.

Art. 7. - Auditorii interni si specialistii nominalizati la art. 3 pct. (1) lit. a) si lit. b) vor fi cooptati, in
numar egal, in comitetul de audit intern, in vederea realizarii echilibrului decizional.

Art. 8. - Mandatul membrilor comitetului de audit intern este de 3 ani, de la data numirii, si se poate
reinnoi o singura data.

Art. 9. - (1) Calitatea de membru in comitetul de audit intern inceteaza si in urmatoarele situatii:
a) la cerere;
b) in cazul incapacitatii de a-si exercita atributiile o perioada mai mare de 6 luni;
4
c) pierderea calitatii de auditor intern a membrilor care au fost selectati in calitate de auditori interni;
d) incalcarea, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu, care atrage raspunderea disciplinara,
contraventionala, civila sau penala;
e) incetarea raporturilor de serviciu cu institutia pe care o reprezinta in comitetul de audit intern;
f) deces.
(2) Constatarea situatiilor prevazute la alin. (1) este de competenta presedintelui comitetului de audit intern, care le aduce la cunostinta conducatorului institutiei publice centrale.
(3) incetarea calitatii de membru in situatiile prevazute la alin. (1) se dispune prin act administrativ al conducatorului institutiei publice centrale.
(4) Locul de membru al comitetului de audit intern devenit vacant se ocupa dupa aceeasi procedura
utilizata la numirea acestuia.

CAPITOLUL IV
Desfasurarea activitatii comitetului de audit intern
Art. 10. - (1) Comitetul de audit intern este condus de un presedinte si, in lipsa acestuia, de un
vicepresedinte, alesi cu majoritate simpla de voturi dintre membrii comitetului.
(2) Presedintele este ales pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului o singura data.
(3) Conducatorul compartimentului de audit public intern din cadrul institutiei publice centrale nu poate indeplini functia de presedinte.
(4) Presedintele comitetului de audit intern exercita urmatoarele atributii principale:
a) convoaca intalnirile comitetului de audit intern;
b) conduce sedintele comitetului de audit intern;
c) semneaza documentele elaborate de comitetul de audit intern;
d) participa, la sedintele organizate de conducerea entitatii publice, la cererea conducatorului acesteia, unde poate exprima opinia comitetului cu privire la problemele supuse dezbaterii.

Art. 11. - (1) De regula, membrii comitetului de audit intern se intalnesc in sedinte ordinare, de doua ori pe an, la convocarea, scrisa, a presedintelui comitetului de audit intern, prin grija secretariatului tehnic.
(2) Prin exceptie, se pot intalni si in sedinte extraordinare, pentru a analiza recomandarile care nu sunt acceptate de conducatorul institutiei publice centrale, sesizarile privind nerespectarea conduitei de catre auditorii interni si pentru avizarea acordurilor de cooperare incheiate cu alte institutii publice in domeniul auditului intern.
(3) Convocarea sedintelor extraordinare se realizeaza de catre presedintele comitetului de audit intern, la solicitarea sefului compartimentului de audit public intern.
(4) Ordinea de zi a sedintelor este stabilita de catre presedintele comitetului de audit intern.
(5) sedintele comitetului de audit intern sunt legal constituite in prezenta a cel putin trei patrimi din
numarul total al membrilor sai.
(6) La sedintele comitetului de audit intern pot participa, la invitatia presedintelui, reprezentanti ai
structurilor functionale din cadrul institutiei publice centrale, in functie de problemele supuse dezbaterii, acestia avand calitatea de invitati.

Art. 12. - (1) Desfasurarea sedintelor, ordinea de zi, dezbaterile, luarile de cuvant, opiniile,
recomandarile, precum si hotararile comitetului de audit intern se consemneaza in procese-verbale.

(2) Materialele supuse dezbaterii in cadrul sedintelor se pun la dispozitia membrilor comitetului de audit intern, la sediul institutiei, cu cel putin 3 zile inainte de data organizarii sedintei.
(3) Procesele-verbale ale sedintelor se semneaza de catre toti membrii comitetului de audit intern prezenti si se pastreaza, in original, la compartimentul de audit public intern.

Art. 13. - (1) Alegerea presedintelui comitetului de audit intern, ca si organizarea si desfasurarea
sedintelor, se stabilesc prin regulament propriu de organizare si functionare, aprobat cu majoritate simpla de voturi.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a comitetului de audit intern cuprinde modul de organizare, relatiile si responsabilitatile stabilite si asumate in cadrul procesului de asigurare a supravegherii auditului intern, respectiv:
a) scopul si misiunea comitetului de audit intern;
b) componenta si numarul de membri;
c) modalitatea de organizare si desfasurare a sedintelor;
d) rolurile si responsabilitatile;
e) atributiile;
f) relatiile cu conducatorul entitatii publice, auditul intern si auditul extern;
g) modalitatea de alegere a presedintelui si a vicepresedintelui comitetului de audit intern;
h) atributiile presedintelui comitetului de audit intern;
i) responsabilitati referitoare la raportarea activitatii desfasurate.

(3) Regulamentul de organizare si functionare a comitetului de audit intern este avizat de conducatorul institutiei publice centrale.

Art. 14. - (1) Comitetul de audit intern isi analizeaza activitatea, identifica oportunitatile si evalueaza propria eficienta, si, in acest sens, elaboreaza, anual, un raport de activitate.
(2) Raportul de activitate al comitetului de audit intern se transmite compartimentului de audit organizat la nivelul institutiei publice, in vederea prelucrarii informatiilor si cuprinderii lor in raportul anual privind activitatea de audit intern.

Art. 15. - (1) in realizarea atributiilor sale, comitetul de audit public intern emite avize si opinii, care sunt legal adoptate cu votul a cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor sai.

(2) in realizarea atributiilor si imbunatatirea activitatii de audit intern la nivelul institutiei publice centrale, comitetul pentru auditul public intern colaboreaza cu Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finantelor Publice si prezinta, ori de cate ori considera necesar, propuneri fundamentate, in vederea aplicarii unei strategii unitare in domeniul auditului public intern.

(3) Evidenta avizelor si opiniilor emise de comitetul de audit intern se tine cu ajutorul Registrului avizelor si opiniilor, condus de secretariatul asigurat de compartimentul de audit public intern.

CAPITOLUL V
Asigurarea secretariatului comitetelor de audit intern

Art. 16. - (1) Pentru buna desfasurare a activitatii, comitetul de audit intern este ajutat de compartimentul de audit intern din cadrul institutiei publice centrale.

(2) Persoanelor desemnate sa asigure secretariatul pentru comitetul de audit intern le sunt stabilite
atributii, in acest sens, prin fisa postului.

(3) Principalele atributii ale compartimentului de audit public intern in realizarea activitatilor de secretariat ale comitetului de audit intern sunt urmatoarele:

a) pregatirea materialelor pentru a fi supuse dezbaterii comitetului de audit intern;
b) conducerea Registrului avizelor si opiniilor emise de comitetul de audit intern;
c) elaborarea rapoartelor periodice privind activitatea comitetului de audit intern;
d) elaborarea proceselor-verbale ale sedintelor comitetului de audit intern, care cuprind dezbaterile
realizate;
e) primirea si solutionarea corespondentei comitetului de audit intern;
f) executarea altor sarcini necesare bunei desfasurari a activitatii comitetului de audit intern.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 17. - (1) Auditorii interni alesi in comitetul de audit intern sunt salariati in cadrul altor institutii
publice centrale care si-au organizat activitatea de audit intern in conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata.

(2) La incetarea calitatii de auditor intern in cadrul institutiei publice centrale inceteaza, de drept, si
mandatul in comitetul de audit intern.

(3) Un auditor intern poate fi membru intr-un singur comitet de audit intern, constituit in conditiile
prezentelor norme.

(4) La desemnarea auditorilor interni, ca membri in comitetul de audit intern, conducatorul institutiei publice centrale urmareste excluderea posibilitatii desemnarii, in mod reciproc, a auditorilor interni intre doua institutii publice.
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Nou! Proiect Hotarare pentru aprobarea Normelor privind infiintarea comitetelor de audit intern":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016

Atentie contabili!

"Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016"

Cititi modificarile in vigoare de la 1 ianuarie, analizele si sfaturile specialistilo!

Abonati-va GRATUIT si descarcati Raportul Specialx

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Comentarii (5)

13-Sep-2012

E5j8Bn , [url=http://ymbozryvpboj.com/]ymbozryvpboj[/url], [link=http://heffvucswptt.com/]heffvucswptt[/link], http://ezlmwrgzupex.com/

13-Sep-2012

1lEq6S fmwyjkubqzea

13-Sep-2012

v6wYxA , [url=http://qyhqsmroivjp.com/]qyhqsmroivjp[/url], [link=http://iapgaehkbahg.com/]iapgaehkbahg[/link], http://qjdfjuyhbuvp.com/

11-Sep-2012

ZHH91r gxapzalxjcwp

11-Sep-2012

I like to party, not look atrciels up online. You made it happen.

Subiectele saptamanii

 • ANAF: Care sunt modificarile Codului fiscal, aplicabile de la 1 ianuarie 2017?
  • Noul Cod fiscal a intrat in vigoare la inceputul anului in curs, insa unele prevederi devin aplicabile incepand cu prima zi a anului viitor. Totodata, exista si reglementari care vor disparea efectiv din 2017, precum impozitul pe constructii cunoscut mai bine ca "taxa pe stalp". Despre acestea, dar si despre celelalte noutati fiscale ce vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2017, aflati din cele ce urmeaza. TVA standard de 19% Una dintre principalele prevederi aplicabile din prima zi a anului...» citeste mai departe aici

 • Se modifica din nou legea evaziunii fiscale. Prejudiciul achitat ii scapa pe infractori de dosar penal
  • O sedinta din cursul acestei saptamani, organizata de Guvern, a avut ca subiect legea evaziunii fiscale si, spun unele surse, a vizat modificarea legii evaziunii fiscale prin aducerea mai multor completari referitoare la plata prejudiciilor cauzate de aceasta infractiune. O prima schita a proiectului emis de Ministerul de Finante si analizata de HotNews.ro arata ca una dintre prevederi propune ca, in cazul in care un faptuitor plateste integral prejudiciul provocat de o fapte de evaziune...» citeste mai departe aici

 • Cum se pot evita problemele generate de o acuzatie de aparenta evaziune fiscala
  • Noul Cod de Procedura Fiscala, intrat in vigoare pe 1 ianuarie 2016, permite "criminalizarea" litigiilor fiscale, adica posibilitatea ca organele fiscale sa considere evaziune fiscala sau frauda fiscala aplicarea unui tratament fiscal diferit fata de cel avut in vedere de organul fiscal. Practica judiciara recenta a organelor de urmarire penala confirma tendinta acestora de a considera ca s-a savarsit o infractiune de evaziune fiscala ori de cate ori regimul fiscal al unei cheltuieli...» citeste mai departe aici

 • Procedura faliment. Se poate anula provizionul nedeductibil in 2016?
  • In analiza urmatoare, avem ca subiect situatia in care pentru creanta veche din anul 2012 s-a constituit in luna decembrie 2012 un provizion 30% deductibil, 70% nedeductibil. In cursul anului 2013, se declara deschiderea procedurii de faliment a clientului, procedura aflata inca in desfasurare (societatea este inscrisa la masa credala). Stabilim astfel daca se poate anula in 2016 provizionul nedeductibil de 70% si constitui provizion deductibil. Conform art. 26 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal...» citeste mai departe aici

 • Dividende distribuite unei persoane nerezidente. Cum vom proceda corect?
  • Analiza de mai jos are ca subiect o societate care plateste dividende aferente anilor precedenti catre actionarul unic, persoana juridica rezidenta in Grecia, actionar al societatii din Romania in procent de 100%. Vom vedea cine achita ?i unde impozitul pe dividende, ce documente trebuie sa prezinte actionarul din Grecia si daca in declaratia 100 trebuie trecut impozitul la cod 631 "Impozit pe venituri din dividende obtinut din Romania de personane nerezidente". Conform art. 229 din Codul...» citeste mai departe aici

 • Sunt disponibile noua pozitii de membru in Consiliul de Administratie al CEC Bank
  • in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice, in calitate de autoritate publica tutelara, a selectat compania TRANSEARCH International S.R.L. pentru a-l asista in procesul de recrutare a noua pozitii de membru in Consiliul de Administratie la CEC BANK S.A. CEC BANK S.A. este persoana juridica româna, organizata in forma juridica a unei societati pe actiuni,...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Noul Cod Fiscal 2016!! Modificari in ceea ce priveste Impozitul pe Profit, Impozitul pe Venit si TVA-ul!

Cititi modificarile in vigoare de la 1 ianuarie, analizele si sfaturile specialistilor

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016"!


2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.