Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Noutati Legislatie Fiscala 19-25 mai 2008

24-Iun-2008
2483

HOTARARE nr. 115 din 25 martie 2008 ,
pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar .
Emitent: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA

Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 20 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care urmeaza stagiul in activitatea de audit financiar.
Regimul fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Regimul fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Vezi detalii
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Vezi detalii
PFA. II. IF. Noua forma de organizare in 2017
PFA. II. IF. Noua forma de organizare in 2017
Vezi detalii

Important!
Stagiul va avea urmatoarele durate:

a) Stagiul in activitatea de audit financiar se desfasoara pe o perioada de minimum 3 ani.

b) Perioada de stagiu incepe de la data la care stagiarul a fost inregistrat la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari al Camerei.

c) La cererea stagiarului, perioada de pregatire practica poate fi suspendata cel mult un an.

d) La finalizarea perioadei de stagiu, stagiarul se poate prezenta la sustinerea examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitatii de auditor financiar.

Stagiul se va organiza astfel:

a) Camera monitorizeaza activitatea desfasurata in perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor prin Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari si prin Departamentul de monitorizare si competenta profesionala.

b) Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va tine evidenta stagiarilor inscrisi, in ordinea aprobarii cererilor de inscriere la stagiu.

c) Activitatile practice desfasurate de stagiar, documentele si rapoartele acestuia sunt consemnate intr-un dosar numit "caiet de practica".

d) In fiecare an de stagiu, stagiarii in activitatea de audit financiar au obligatia de a achita tariful pentru monitorizarea activitatii de pregatire practica.

e) Finalizarea stagiului se face personal prin indeplinirea tuturor obligatiilor conform cu prevederile prezentelor norme. In urma finalizarii stagiului, stagiarul are dreptul de a se prezenta la examenul de aptitudini profesionale pentru obtinerea calitatii de auditor financiar.

Pregatirea teoretica din primul an de stagiu va fi stabilita de catre Consiliul Camerei si se va referi in general la:

a) Standardele de contabilitate - Reactualizarea cunostintelor stagiarilor in conformitate cu modificarile Standardelor internationale de contabilitate;

b) Standardele de audit financiar;

c) Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar.

Activitatea de stagiu in anul doi si anul trei se desfasoara sub indrumarea unui auditor financiar activ, care are in desfasurare lucrari de audit pe toata durata stagiaturii (ca persoana fizica sau in cadrul societatilor sau cabinetelor de audit).

Participa la aceasta etapa a stagiului stagiarii care si-au indeplinit obligatiile in conformitate cu cerintele cap. III.

In vederea desfasurarii stagiului in anul doi si anul trei, stagiarul va prezenta Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari acceptul indrumatorului de stagiu, prevazut in anexa nr. 2, care va contine declaratia pe propria raspundere a indrumatorului de stagiu, in care este precizat ca are in derulare cel putin un contract de audit, si va primi caietul de practica. Anul de stagiu incepe in momentul depunerii acceptului indrumatorului de stagiu la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari.

***
HOTARARE nr. 231 din 8 mai 2008 ,
privind aprobarea modificarii Normelor de finantare cu dobanda subventionata a operatorilor economici, in numele si in contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0).
Emitent:
COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTARI, GARANTII SI ASIGURARI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 20 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza IMM-urilor stabilind valorile creditelor care se pot acorda pentru finantarea unor proiecte de investitii.

Important!
Subventia de dobanda se acorda pentru urmatoarele tipuri de credite (de investitii/pe obiect):

a) credit de dezvoltare pentru IMM - pentru finantarea proiectelor de investitii (incluzand o componenta de finantare pentru capital de lucru de maximum 40% din valoarea creditului):

- suma creditului: maximum 1.500.000 euro, in echivalent lei;

- perioada creditului: maximum 10 ani;

b) credit pentru capital de lucru - pentru finantarea activitatii curente a IMM, cu destinatie bine determinata (plata furnizorilor de materii prime si servicii, plata salariilor etc.):

- suma creditului: maximum 300.000 euro, in echivalent lei;

- perioada creditului: maximum un an;

c) microcredit pentru IMM - pentru proiecte de investitii si/sau activitate curenta:

- suma creditului: minimum 10.000 euro, in echivalent lei, maximum 35.000 euro, in echivalent lei;

- perioada de creditare: maximum un an pentru activitatea curenta/maximum 5 ani pentru proiecte de investitii;

***

HOTARARE nr. 492 din 14 mai 2008 ,
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 871/2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar in anul 2007 producatorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului si a sumei totale alocate fiecarei activitati.
Emitent:
GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 20 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza producatorii agricoli din sectorul vegetal stabilind cuantumul subventiilor care se acorda pentru carburanti, seminte, pesticide.

Important!
 



***

ORDIN nr. 800 din 12 mai 2008 ,
pentru aprobarea modelului cererii de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat, al autorizatiei de operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat si a instructiunilor privind procedura de solutionare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc sa comercializeze tutun brut si/sau tutun partial prelucrat.
Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 19 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii economici comercianti de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat, stabilind formularistica necesara pentru desfasurarea acestor activitati specifice.

Important!
1. Autorizarea activitatii de comercializare a tutunului brut si/sau a tutunului partial prelucrat se efectueaza la cererea contribuabililor interesati, prin depunerea formularului "Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat", denumita in continuare cerere, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.

2. Cererea, insotita de documentele mentionate la pct. 12 din anexa nr. 1, se depune la directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale, respectiv la Directia pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti, in a carei raza isi are sediul social contribuabilul solicitant, denumite in continuare autoritate vamala. Cererea se analizeaza si se solutioneaza de catre autoritatea vamala in termen de 30 de zile de la primirea documentatiei complete.

3. Dupa primirea cererii, autoritatea vamala verifica toate informatiile furnizate in cerere, precum si cele rezultate din documentatia depusa.

4. In masura in care considera necesar, autoritatea vamala, in solutionarea cererii, poate solicita contribuabilului furnizarea de informatii si inscrisuri suplimentare .

5. Concluziile analizelor si verificarilor intreprinse se vor consemna intr-un referat care sta la baza emiterii autorizatiei sau a deciziei de respingere.

Documente de anexat:

- certificatul de atestare fiscala sau, dupa caz, extrasul de rol privind obligatiile fiscale la bugetul de stat, precum si cazierul fiscal al solicitantului;

- cazierele judiciare ale administratorilor;

- bilantul pe ultimii 2 ani;

- certificatul constatator, eliberat de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte: capitalul social, asociatii, obiectul de activitate, administratorii, punctele de lucru in care urmeaza a se realiza receptia si comercializarea produselor, precum si copie de pe certificatul de inmatriculare sau certificatul de inregistrare, dupa caz;

- declaratia solicitantului privind ediul social si orice alte locuri in care urmeaza sa isi desfasoare

activitatea de comercializare, precum si adresele acestora;

- copii ale licentelor, autorizatiilor sau avizelor cu privire la desfasurarea activitatii, dupa caz.

***

ORDIN nr. 113 din 11 aprilie 2008 ,
pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii .
Emitent: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 20 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice care supravegheaza modul de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii.

Important!
Procedura de supraveghere se efectueaza de echipa de control, respectand urmatoarele etape:
a) intocmirea unei note de informare;
b) transmiterea catre autoritatea contractanta/operatorul economic a comunicarii privind inceperea procedurii de supraveghere;
c) efectuarea controlului procedurilor de atribuire aplicate de autoritatile contractante/operatorii economici;
d) incheierea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si/sau luarea masurilor de prevenire, stopare ori remediere a efectelor;
e) intocmirea raportului de control;
f) transmiterea catre autoritatea contractanta/operatorul economic a comunicarii privind incetarea procedurii de supraveghere.

Procedura de supraveghere se va desfasura la sediul autoritatii contractante/operatorului economic si numai prin exceptie, in cazurile si conditiile prevazute de prezentul regulament, la sediul A.N.R.M.A.P.

Pentru efectuarea activitatii de control in bune conditii, autoritatea contractanta/operatorul economic supus procedurii de supraveghere are obligatia de a pune la dispozitia echipei de control toate documentele si actele solicitate in termenele stabilite, precum si un spatiu adecvat desfasurarii acestei activitati, in cadrul sediului propriu.

In cazul in care, pe parcursul desfasurarii procedurii de supraveghere, documentatia pusa la dispozitia echipei de control necesita o perioada mai mare de analiza, perioada de efectuare a procedurii de supraveghere poate fi extinsa cu aprobarea presedintelui.

Dupa verificarea documentelor puse la dispozitia echipei de control, in masura in care s-au constatat fapte care potrivit reglementarilor legale constituie contraventii, vor fi incheiate procese-verbale de constatare a contraventiilor.

Constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor contraventionale, utilizarea cailor de atac impotriva procesuluiverbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, precum si executarea sanctiunilor contraventionale se efectueaza in conformitate cu dispozitiile procedurilor stabilite prin legislatia in vigoare privind regimul juridic al contraventiilor.

Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor va fi incheiat cu indicarea, pentru persoanele fizice raspunzatoare, a datelor personale din actul de identitate, inclusiv seria, numarul si codul numeric personal, ocupatia si locul de munca, iar pentru persoanele juridice, denumirea, sediul, codul de identificare fiscala/codul unic de inregistrare la registrul comertului, precum si datele de identificare ale conducatorului institutiei/reprezentantului legal al acesteia.

Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se intocmeste in 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru autoritatea contractanta/operatorul economic, si va fi semnat de catre toti agentii constatatori care fac parte din echipa de control. Modelul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor este prevazut in anexa nr. 4.

Procedurile de achizitie publica incepute si/sau finalizate sub imperiul altor acte normative decat cele care reglementeaza la momentul intrarii in vigoare a prezentului ordin vor fi verificate respectandu-se in mod corespunzator prevederile prezentului capitol, cu urmatoarele diferente:

a) comunicarea privind inceperea procedurii de supraveghere va contine si informatii cu privire la documentele pe care autoritatea contractanta/operatorul economic trebuie sa le puna la dispozitia A.N.R.M.A.P. in vederea efectuarii controlului procedurilor de atribuire aplicate, precum si termenul de conformare cu aceasta obligatie, in conformitate cu modelul prevazut in anexa 2b);

b) procedura de supraveghere se va desfasura la sediul A.N.R.M.A.P.

***

HOTARARE nr. 504 din 14 mai 2008 ,
privind aprobarea sprijinului financiar din bugetul de stat pentru realizarea a doua proiecte din cadrul programelor de cooperare transfrontaliera 2004 ale Romaniei .
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 20 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza institutiilor aflate in subordinea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile care au ca sarcina implementarea proiectelor referitoare la conservarea biodiversitatii.

Important!
Se aproba plata de la bugetul de stat in limita echivalentului in lei al sumei de 382.028,52 euro, care se adauga la valoarea granturilor acordate prin Programul national PHARE 2004, pentru realizarea urmatoarelor proiecte:

a) PHARE CBC 2004 016-941.01.01.02 "Managementul comun pentru conservarea biodiversitatii la granita dintre Romania si Republica Moldova", cu o perioada de implementare de 22 de luni;

b) PHARE CBC RO 2004/016-942.01.01.19 "Sistem integrat pentru monitoringul factorilor de mediu, biodiversitate si resurse naturale din Rezervatia Biosferei Transfrontaliera "Delta Dunarii" Romania/Ucraina", cu o perioada de implementare de 24 de luni. Echivalentul in lei al sumei prevazute la art. 1 se asigura din bugetul aprobat al Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile pe anul 2008, titlul "Alte transferuri", articolul "Transferuri interne", potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Echivalentul in lei al sumei prevazute la art. 1 se calculeaza pe baza cursului InforEuro in vigoare la data efectuarii platii.

***

ORDIN nr. 267 din 4 martie 2008 ,
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala" in cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local" din cadrul Programului operational regional 2007-2013 .
Emitent: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR
Nr. 267 din 4 martie 2008
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Nr. 1.447 din 10 mai 2008
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 21 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii fondurilor alocate in cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local" din Programul operational regional 2007-2013.

Important!
Cheltuielile efectuate de catre beneficiar in cadrul domeniului major de interventie "Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala" sunt considerate eligibile de la data intrarii in vigoare a contractului de finantare semnat intre beneficiar si organismul intermediar, in numele si pentru Autoritatea de Management a Programului Operational Regional, denumit in continuare contract de finantare.

Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cheltuielile pentru achizitionarea de teren efectuate de beneficiarii proiectelor sunt eligibile de la data intrarii in vigoare a schemei de ajutor de stat, sub a carui incidenta intra proiectul, daca se incadreaza in prevederile art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale.

Sunt eligibile cheltuielile privind achizitionarea terenului, amenajarea acestuia si amenajari pentru protectia mediului.

Cheltuielile efectuate pentru achizitionarea de terenuri sau expropriere sunt considerate eligibile in limita a 10% din valoarea totala eligibila a proiectului, cu respectarea prevederilor art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale.

Pentru amenajarea terenului sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demontari, defrisari, evacuari de materiale rezultate, devieri de retele de utilitati din amplasament, drenaje.

In cazul amenajarilor pentru protectia mediului sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor.

***

ORDIN nr. 275 din 4 martie 2008 ,
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati" in cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local" din cadrul Programului operational regional 2007-2013 .
Emitent: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR
Nr. 275 din 4 martie 2008
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Nr. 1.446 din 10 mai 2008
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 23 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Acest act intereseaza beneficiarii axei prioritare "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local" din cadrul Programului operational regional 2007-2013.

Important!
Pentru investitia de baza sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru constructii si instalatii, precum si pentru dotarea cu echipamente.

Cheltuielile eligibile efectuate pentru constructii si instalatii cuprind cheltuielile aferente executiei obiectivului investitiei, si anume cheltuieli de lucrari pentru:

a) construirea/modernizarea/extinderea cladirilor si anexelor aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici, cu precadere de intreprinderi mici si mijlocii, pentru activitati de productie si/sau servicii;

b) construirea/modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de afaceri si a drumurilor de acces catre structura de acces. Cheltuielile pentru construirea/modernizarea/extinderea drumurilor de acces catre structura de afaceri sunt eligibile in limita a maximum 10% din valoarea totala a proiectului;

c) construirea/modernizarea/extinderea/utilitatilor de baza din interiorul structurii de afaceri: statii de tratare a apei, unitatile de furnizare a energiei si a gazului, sistemul de canalizare, cablarea cladirii, conectarea la retele broadband (internet).

Cheltuielile aferente fiecarui obiect sunt determinate prin devizul pe obiect. Sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/modernizate/ extinse. Cheltuielile se desfasoara pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se face de catre proiectant.

***

HOTARARE nr. 491 din 14 mai 2008 ,
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale .
Emitent:
GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 21 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii programelor operationale, aducand modificari in ceea ce priveste regulile de stabilire a cheltuielilor eligibile.

Important!
Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile daca respecta prevederile art. 2 si daca sunt alocate proportional operatiunii, in conformitate cu metoda elaborata de autoritatea de management si prevazuta in contractul de finantare/decizia/ordinul de finantare.

Costul de achizitie al imobilelor deja construite, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 6 alin. (3), inclusiv terenul pe care se afla constructia, este eligibil daca sunt indeplinite prevederile art. 2, precum si urmatoarele conditii specifice:

a) operatiunea nu beneficiaza de finantare din FSE, cu exceptia cazurilor in care se aplica prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, art. 3 alin. (7) si art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006, potrivit art. 13 din prezenta hotarare;

b) imobilul nu a beneficiat de finantari comunitare nerambursabile in ultimii 10 ani pentru constructie sau reabilitare;

c) costul de achizitie al imobilului este certificat de un evaluator independent autorizat, care sa confirme ca valoarea acestuia nu excedeaza valorii de piata si ca imobilul respecta conditiile tehnice prevazute in legislatia nationala.

***

ORDONANTA DE URGENTA nr. 60 din 7 mai 2008 ,
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor .
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2008
MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2008
MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2008
MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2008
MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2008
MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice.

Important!
In situatia aparitiei unui litigiu intre furnizori de retele sau de servicii de comunicatii electronice in legatura cu obligatiile impuse acestora prin dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, ale legislatiei speciale in domeniul comunicatiilor electronice ori ale regulamentelor comunitare din domeniul comunicatiilor electronice sau impuse de catre ANRCTI in conformitate cu aceste dispozitii, partea interesata poate sesiza ANRCTI in vederea solutionarii litigiului sau poate introduce o cerere de chemare in judecata la instanta competenta. ANRCTI solutioneaza litigiul in termen de 4 luni de la data sesizarii, in afara situatiilor exceptionale, in care un termen mai lung este necesar pentru buna solutionare a cazului.

Controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale, al respectarii obligatiilor impuse prin autorizatia generala si prin licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, precum si a obligatiilor furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice care decurg din regulamentele comunitare, acolo unde se stabileste competenta de monitorizare sau de verificare a respectarii acestor obligatii de catre autoritatea nationala de reglementare, revine ANRCTI, care actioneaza prin personalul de specialitate imputernicit in acest scop.

Sanctiuni!
In situatia descoperirii nerespectarii de catre un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice a unei obligatii care decurge din regulamentele comunitare, in cazurile in care competenta de monitorizare si verificare a acestor obligatii apartine autoritatii nationale de reglementare, ANRCTI va transmite furnizorului in cauza o notificare prin care ii va aduce la cunostinta intentia aplicarii sanctiunii prevazute de lege si ii va solicita incetarea imediata a incalcarii savarsite.

Daca furnizorul nu inceteaza incalcarea savarsita, in conformitate cu notificarea transmisa conform dispozitiilor alin. (1), ANRCTI va aplica sanctiunea corespunzatoare si va dispune toate masurile necesare in vederea asigurarii respectarii obligatiei incalcate si remedierii incalcarii savarsite.

 

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 19-25 mai 2008":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!



x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.ro



Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!




Subiectele saptamanii

 • ANAF aduce lamuriri privind modul de anulare a codului de TVA
  • ANAF a transmis recent informatii oficiale referitoare la modul de anulare a codului de TVA. Raspunsul a vizat cateva interventii ale domnului Adrian Benta, consultant fiscal, in ce priveste anularea codului de TVA. Iata explicatiile oferite de ANAF: Procedura efectiva de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA se realizeaza in urma unei discutii fata in fata cu persoana impozabila, identificata cu risc fiscal. Aceste persoane sunt invitate la sediul organului fiscal, in vederea evaluarii...» citeste mai departe aici

 • Ce declaratii fiscale depunem pana la 27 februarie?
  • Prin cele ce urmeaza, reamintim contribuabililor interesati ca, luni, 27 ianuarie 2017, inclusiv, este ultima zi in care se pot depuna la administratiile financiare teritoriale, urmatoarele declaratii: - Formular 010 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica. Se completeaza, pentru anul 2017, de persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 indeplinesc...» citeste mai departe aici

 • Luni, 27 februarie 2017, expira termenul pentru declararea impozitului pe profit pentru anumite categorii de contribuabili
  • Potrivit art.41, alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul, urmatoarele categorii de contribuabili: - organizatiile nonprofit; - contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura. Intrucat termenul limita...» citeste mai departe aici

 • Trecerea de la micro la impozit pe profit. Cum procedam la aplicarea plafonului de 45.000 euro?
  • In analiza de mai jos, avem o societate a trecut de la data de 01.01.2017 la impozitul pe venit. La data de 31.12.2016 veniturile erau sub 100.000 euro. Capitalul social al societatii este de 69.000 lei, societatea opteaza sa treaca la impozit pe profit de la data de 01.02.2017. Vom vedea cum trebuie depusa declatia 100 pentru primul trimestru si daca se depune D100 cu impozit microintreprindere pentru luna ianuarie pana in data de 25.02.2017 si pana in data de 25.04.2017 se va depune D100 cu...» citeste mai departe aici

 • Declaratia 010 microintreprindere dizolvare cu lichidare. Ce ne sfatuieste specialistul?
  • In analiza noastra de mai jos, avem ca exemplu o societate comerciala, platitoare de impozit pe venit, care hotaraste dizolvarea cu lichidare a intreprinderii. Vom stabili cand trebuie depusa la ANAF declaratia 010 cu trecere de la platitor de impozit pe venit la platitor de impozit pe profit. Microintreprinderea este persoana juridica romana care indeplineste cumulativ la data de 31 decembrie a anului anterior conditiile prevazute la art. 47 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile ulterioare....» citeste mai departe aici

 • Asigurarea medicala de sanatate pentru companii, deductibilitate fiscala de 400 de euro pe an
  • La inceput de 2017, una dintre cele mai cunoscute companii de servicii profesionale, de consultanta si audit din lume, PWC, afirma ca rata de crestere a costurilor medicale va fi de 6,5%, procent egal cu cel din anul precedent. In ceea ce priveste companiile care ofera planuri de asigurare de sanatate ca beneficiu la angajare, cea mai mare contributie la costurile angajatorului o au serviciile medicale in regim de spitalizare continua. Mai exact, ponderea acestora in costurile medicale suportate...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.