Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Administratia publica se reorganizeaza. Vezi Legea nr. 71 din 2013!

02-Apr-2013
2855
Va prezentam, prin randurile urmatoare, continutul integral din noua Lege nr. 71/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte .


Legea nr. 71/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 171, din 29 martie 2013.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins: "(3) Prefectul functioneaza in subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului."

2. La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins: "(4) Ministerul Afacerilor Interne indruma si controleaza activitatea prefectilor si a institutiei prefectului cu privire la exercitarea atributiilor prevazute de lege."

3. La articolul 3, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: "(2) In cadrul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice se infiinteaza Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura, ca organ de specialitate, cu personalitate juridica, finantat prin bugetul ministerului, cu atributii in coordonarea la nivel national a domeniilor ape, paduri si piscicultura."

4. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduc sase noi alineate, alineatele (3)-(8), cu urmatorul cuprins: "(3) Conducerea Departamentului pentru Ape, Paduri si Piscicultura se exercita de catre ministrul delegat pentru ape, paduri si piscicultura

(4) Ministrul delegat pentru ape, paduri si piscicultura reprezinta Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie

(5) In exercitarea atributiilor ce ii revin, ministrul delegat emite ordine si instructiuni, in conditiile legii

(6) Ministrul delegat isi indeplineste atributiile ce ii revin pe domeniile specifice, folosind structurile proprii ale departamentului, precum si prin institutiile aflate in subordonarea, coordonarea sau autoritatea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, specifice domeniului coordonat

(7) Ministrul delegat numeste si elibereaza din functie personalul Departamentului pentru Ape, Paduri si Piscicultura, in conditiile legii

(8) In activitatea de conducere a Departamentului pentru Ape, Paduri si Piscicultura, ministrul delegat este ajutat de unul sau mai multi secretari de stat, potrivit hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice."

5. La articolul 4, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins: "(3) In cadrul Ministerului Economiei se infiinteaza Departamentul pentru Energie, ca organ de specialitate, cu personalitate juridica, finantat prin bugetul ministerului, cu atributii in coordonarea la nivel national a domeniilor energetic si resurselor energetice."

6. La articolul 4, dupa alineatul (3) se introduc sase noi alineate, alineatele (3^1)-(3^6), cu urmatorul cuprins:

"(3^1) Conducerea Departamentului pentru Energie se exercita de catre ministrul delegat pentru energie. (3^2) Ministrul delegat pentru energie reprezinta Departamentul pentru Energie in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie. (3^3) In exercitarea atributiilor ce ii revin, ministrul delegat emite ordine si instructiuni, in conditiile legii. (34) Ministrul delegat isi indeplineste atributiile ce ii revin pe domeniile specifice, folosind structurile proprii ale departamentului, precum si prin institutiile aflate in subordonarea, coordonarea sau autoritatea Ministerului Economiei, specifice domeniului coordonat. (3^5) Ministrul delegat numeste si elibereaza din functie personalul Departamentului pentru Energie, in conditiile legii. (3^6) In activitatea de conducere a Departamentului pentru Energie, ministrul delegat este ajutat de unul sau mai multi secretari de stat, potrivit hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei."

7. La articolul 4, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins: "(4) In cadrul Ministerului Economiei se infiinteaza Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, ca organ de specialitate, cu personalitate juridica, finantat prin bugetul ministerului, cu atributii in coordonarea la nivel national a domeniilor intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism."

8. La articolul 4, dupa alineatul (4) se introduc sase noi alineate, alineatele (4^1)-(4^6), cu urmatorul cuprins: "(4^1) Conducerea Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism se exercita de catre ministrul delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism. (4^2) Ministrul delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism reprezinta Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie. (4^3) In exercitarea atributiilor ce ii revin, ministrul delegat emite ordine si instructiuni, in conditiile legii. (4^4) Ministrul delegat isi indeplineste atributiile ce ii revin pe domeniile specifice, folosind structurile proprii ale departamentului, precum si prin institutiile aflate in subordonarea, coordonarea sau autoritatea Ministerului Economiei, specifice domeniului coordonat. (4^5) Ministrul delegat numeste si elibereaza din functie personalul Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, in conditiile legii. (46) In activitatea de conducere a Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, ministrul delegat este ajutat de unul sau mai multi secretari de stat, potrivit hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei."

9. La articolul 10, dupa alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (2)-(6), cu urmatorul cuprins:

"(2) Se infiinteaza Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului pentru Societatea Informationala, prin comasarea prin fuziune a Centrului National de Management al Societatii Informationale, a Centrului National Romania Digitala si a Centrului National de Supercomputing

(3) Atributiile, organizarea si functionarea Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului pentru Societatea Informationala

(4) Se infiinteaza Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informationala, organism fara personalitate juridica, ce are ca principal scop asistarea Ministerului pentru Societatea Informationala in elaborarea, integrarea, corelarea si monitorizarea politicii in domeniul societatii informationale

(5) In exercitarea atributiilor sale, Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informationala emite avize conforme, insotite de recomandari cu caracter obligatoriu

(6) Atributiile, structura, organizarea si functionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informationala se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului pentru Societatea Informationala."

10. La articolul 12, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

"(6) In scopul asigurarii coordonarii interinstitutionale a procesului de formulare a pozitiei nationale privind initiativele europene legislative si fara caracter legislativ, in coordonarea Ministerului Afacerilor Externe functioneaza Sistemul national de gestionare a afacerilor europene in vederea participarii Romaniei la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene. Organizarea si functionarea acestuia se stabilesc prin hotarare a Guvernului."

11. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmatorul cuprins: "Art. 12^1. -
(1) In cadrul Ministerului Afacerilor Externe functioneaza Agentul guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, insarcinat cu reprezentarea Romaniei in fata Curtii de Justitie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte institutii ale Uniunii Europene, precum si a Curtii de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb

(2) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat, fiind numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor externe
(3) Agentul guvernamental este direct subordonat ministrului afacerilor externe
(4) Agentul guvernamental are in subordine o structura specializata in contenciosul Uniunii Europene, precum si o structura specializata in compatibilizarea legislatiei nationale cu dreptul Uniunii Europene

(5) Agentul guvernamental poate delega personalului din structura specializata in contenciosul Uniunii Europene aflata in subordinea sa atributiile privind reprezentarea Romaniei in fata Curtii de Justitie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte institutii ale Uniunii Europene, precum si a Curtii de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb
(6) In activitatea de reprezentare, agentul guvernamental este sprijinit de un grup de lucru interinstitutional specializat

(7) In cadrul activitatii de reprezentare, agentul guvernamental coordoneaza procesul de stabilire a pozitiilor nationale si intocmeste actele necesare
(8) In scopul exercitarii atributiilor agentului guvernamental, autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa trimita, la cererea si in termenul stabilit de acesta, toate actele, datele si informatiile solicitate."

12. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 13. - In cadrul Ministerului Finantelor Publice functioneaza ministrul delegat pentru buget, care coordoneaza activitatile din domeniile bugetului, trezoreriei, ajutorului de stat, activelor statului si datoriei publice."

13. La articolul 15, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins: "
Art. 15. -
(1) Ministrul delegat indeplineste atributiile ordonatorului principal de credite al ministerului in domeniile pentru care a fost investit..................................................................................................
(3) Ministrul delegat initiaza si avizeaza proiectele de acte normative, respectiv contrasemneaza actele normative adoptate potrivit legii, corespunzator domeniilor pentru care a fost investit, impreuna cu conducatorul ministerului."

14. La articolul 15, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu urmatorul cuprins: "(3^1) Ministrul delegat emite ordine si instructiuni, in conditiile legii, in domeniile pentru care a fost investit, inclusiv pentru aprobarea statului de functii, a regulamentului de organizare si functionare si pentru reglementarea raporturilor de munca sau de serviciu ale personalului, aferente structurilor corespunzatoare domeniilor coordonate. (3^2) Ministrul delegat indeplineste atributiile stabilite prin actul normativ de organizare si functionare a ministerului in care isi desfasoara activitatea. (3^3) Ministrul delegat isi indeplineste atributiile ce ii revin pe domeniile specifice folosind aparatul propriu al ministerului, precum si prin institutiile aflate in subordonarea, coordonarea sau autoritatea ministerului, specifice domeniului coordonat."
15. La articolul 15, alineatul (4) se abroga.

16. La articolul 16, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: "
Art. 16. -
(1) Se infiinteaza Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, ca organ de specialitate cu personalitate juridica, in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finantat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu atributii in coordonarea la nivel national, in pregatirea, executia si implementarea proiectelor de infrastructura, stabilite prin hotarare a Guvernului, precum si de coordonare a aplicarii coerente a politicii Guvernului in domeniul stimularii, promovarii si implementarii investitiilor straine si in domeniul parteneriatului public-privat."

17. La articolul 16, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins: "(4^1) Ministrul delegat indeplineste atributiile ordonatorului principal de credite in ceea ce priveste investitiile publice efectuate in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1)."
18. La articolul 19, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: "(2) Structurile din cadrul Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie cu atributii in procesul de restructurare si privatizare a societatilor comerciale din domeniul energiei si de exercitare a calitatii de actionar al statului la societatile si companiile nationale din domeniul energiei se reorganizeaza ca directie in subordinea directa a ministrului delegat pentru energie."

19. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins: "
Art. 20. -
(1) Statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, are calitatea de actionar al Fondului national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii, infiintat potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Fondului Roman de Contragarantare, infiintat potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta Guvernului nr. 23/2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 312/2009, cu modificarile ulterioare, iar ministrul finantelor publice coordoneaza activitatea acestora

(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, ministrul finantelor publice supune Guvernului, spre adoptare, proiectele actelor normative de reorganizare a Fondului national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii si a Fondului Roman de Contragarantare."

20. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins: "
Art. 22. -

(1) Directia generala de informatii si protectie interna din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor se reorganizeaza ca Departament de Informatii si Protectie Interna in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, condus de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, numiti si eliberati din functie prin decizie a prim-ministrului
(2) Functiile politistilor din aparatul propriu al Departamentului de Informatii si Protectie Interna se asimileaza din punct de vedere al salarizarii cu functiile politistilor din unitatile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne."

21. La articolul 26, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins: "(5) Organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice se reglementeaza prin hotarare a Guvernului."

22. La articolul 26, alineatul (6) se abroga.
23. La articolul 32 alineatul (1), dupa litera l) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins: "m) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului cu Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului."

24. La articolul 32, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins: "(3^1) In cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 47/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in cuprinsul altor acte normative care fac referire la Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., sintagma "ministrul transporturilor si infrastructurii" se inlocuieste cu sintagma "ministrul delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine". (3^2) Pana la infiintarea Companiei Nationale de Drumuri Nationale - S.A., conform art. 17 alin. (4), Ministerul Transporturilor isi mentine si exercita direct toate calitatile conferite de legislatia in vigoare pana la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, pentru a realiza proiecte de infrastructura de transport rutier de interes national, ce vor fi date in competenta sa prin hotarare a Guvernului."

25. La articolul 32, dupa alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu urmatorul cuprins: "(5) In cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "Ministerul Transporturilor" se inlocuieste cu sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine sau Ministerul Transporturilor", dupa caz, iar sintagma "ministrul transporturilor si infrastructurii" se inlocuieste cu sintagma "ministrul delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine sau ministrul transporturilor", dupa caz

(6) In cuprinsul art. 11, 20, 21, 35, 40, 41 alin. (14) lit. a), art. 44, 46, 47, 59, 611 si 612 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 21 iunie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "Ministerul Transporturilor" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Transporturilor sau Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine", dupa caz, iar sintagma "ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii" se inlocuieste cu sintagma "ordin al ministrului transporturilor sau ordin al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine", dupa caz
(7) In cuprinsul art. 411 alin. (1), art. 57 si 58 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "Ministerul Transporturilor" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Transporturilor si Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine", iar sintagma "ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii" se inlocuieste cu sintagma "ordin comun al ministrului transporturilor si al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine"."
26. La articolul 33 punctul I litera a), litera d) a alineatului (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins: "d) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, structura cu personalitate juridica, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusa de ministrul delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine, care are calitatea de ordonator secundar de credite. In cadrul departamentului functioneaza unul sau mai multi secretari de stat, numiti si eliberati din functie prin decizie a prim-ministrului."

27. La articolul 33 punctul I, litera c) va avea urmatorul cuprins: "c) La articolul 2, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
Art. 2. -
(1) Prim-ministrul, prin Cancelaria Primului-Ministru, coordoneaza activitatea urmatoarelor entitati:
a) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
b) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
c) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat;
d) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
e) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
f) Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
g) Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului."

28. La articolul 33 punctul II, alineatul (2) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins: "(2) Secretarul general al Guvernului coordoneaza urmatoarele entitati:
a) Institutul National de Statistica, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
b) Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata de la bugetul de stat;
c) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
d) Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel", institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
e) Agentia Nationala Anti-Doping, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
f) Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor, institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
g) Departamentul pentru Relatii Interetnice, structura fara personalitate juridica, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
h) Agentia Nationala pentru Romi, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului."

29. La articolul 33, punctele IV si V vor avea urmatorul cuprins: "IV. Alineatul (3) al articolului 28 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) Ministerul Finantelor Publice, in calitate de reprezentant al statului ca actionar majoritar al Fondului national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii, aproba anual, prin ordin al ministrului finantelor publice, politica de risc a Fondului."

V. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 312/2009, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
a) La articolul 5 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins: "a) statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice;".
b) La articolul 10, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: "(2) Daca rezervele constituite potrivit alin. (1) nu acopera pierderea, diferenta urmeaza sa fie acoperita din bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare anuale, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice."
c) Articolul 11 va avea urmatorul cuprins: "
Art. 11. - Anual, pana la data de 31 mai, Ministerul Finantelor Publice prezinta Guvernului un raport privind activitatea desfasurata, precum si programul de activitate pentru exercitiul urmator.""

30. La articolul 33, punctul IX va avea urmatorul cuprins: " IX. Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
a) La articolul 66, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: "Art. 66. -
(1) Autoritatea este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat si de 2 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a prim-ministrului."
b) La anexa nr. 1, definitia Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor va avea urmatorul cuprins: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - autoritate de reglementare si control in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.""

31. La articolul 33, punctul X va avea urmatorul cuprins: " X. Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
a) La articolul 3, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: "(2) Din Guvern pot face parte: viceprim-ministri, ministri de stat, precum si ministri delegati, cu insarcinari speciale pe langa prim-ministru, prevazuti in lista Guvernului prezentata Parlamentului pentru acordarea votului de incredere."
b) La articolul 15, litera d) va avea urmatorul cuprins: "d) secretarii de stat si subsecretarii de stat;"."

32. La articolul 33, dupa punctul XI se introduc doua noi puncte, punctele XII si XIII, cu urmatorul cuprins: " XII. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
a) La articolul 3, literele a), d), e) si g) vor avea urmatorul cuprins: "a) de punere in aplicare a politicii si strategiei sectoriale elaborate de Ministerul pentru Societatea Informationala in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale;...............................................................................................
d) de elaborare de norme secundare specifice domeniului comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;
e) de reprezentare in organismele si organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, si de administrare a resurselor limitate din domeniul comunicatiilor electronice;..............................................................................................
g) de organ de decizie, in conditiile legii, in solutionarea de litigii dintre furnizorii de retele si/sau servicii de comunicatii electronice, in scopul asigurarii liberei concurente si al protectiei intereselor utilizatorilor pe pietele acestor servicii;".
b) La articolul 10 alineatul (1), punctele 2, 4, 6, 7, 9, 11 si 12 vor avea urmatorul cuprins: "2. asigura, in calitate de autoritate de reglementare, reprezentarea in institutii si in organizatii internationale din domeniul reglementarii comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, compatibilitatii electromagnetice si serviciilor postale, sustinand in cadrul acestora politica si strategia nationala in domeniu, si poate primi mandat pentru a incheia acorduri internationale cu caracter tehnic;..................................................................................................

4. pune in aplicare, in conditiile legii, acorduri internationale in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si al echipamentelor terminale de comunicatii electronice, compatibilitatii electromagnetice si serviciilor postale;.................................................................................................
6. elaboreaza propuneri de acte normative in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, compatibilitatii electromagnetice, precum si in domeniul serviciilor postale, pe care le inainteaza Ministerului pentru Societatea Informationala, precum si propuneri de acte normative in domeniul alocarii si atribuirii frecventelor radio, pe care le inainteaza Secretariatului General al Guvernului;
7. avizeaza proiectele de acte normative prin care se emit reglementari cu privire la administrarea si gestionarea frecventelor radio, proiectele de acte normative prin care se reglementeaza organizarea si functionarea ANCOM, precum si alte proiecte de acte normative, la solicitarea Ministerului pentru Societatea Informationala;.................................................................................................

9. Implementeaza programe de asistenta financiara de la Uniunea Europeana in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice si serviciilor postale, care vizeaza capacitatea institutionala a ANCOM;..................................................................................................
11. urmareste si controleaza aplicarea prevederilor cuprinse in actele normative in vigoare sau in acordurile internationale in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, compatibilitatii electromagnetice si serviciilor postale, luand masuri pentru prevenirea, inlaturarea si sanctionarea nerespectarii acestor prevederi, potrivit competentelor stabilite prin acestea;

12. solutioneaza litigii, in conditiile legii, intre furnizorii de retele si/sau servicii de comunicatii electronice, in scopul asigurarii liberei concurente si al protectiei intereselor utilizatorilor finali."
c) La articolul 10 alineatul (2), punctele 11 si 201 vor avea urmatorul cuprins: "11. propune Guvernului spre adoptare TNABF, dupa obtinerea avizului conform al Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicatii pentru atribuirile cuprinzand benzi de frecvente radio cu utilizare guvernamentala sau a celor aflate in partaj guvernamental/neguvernamental;.............................................................................................. 201. elaboreaza norme tehnice, inclusiv privind exercitarea controlului respectarii unor obligatii in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, compatibilitatii electromagnetice si serviciilor postale, precum si pentru utilizarea resurselor limitate din domeniul comunicatiilor electronice;".

XIII. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
a) La articolul 2 alineatul (3), litera a) va avea urmatorul cuprins: "a) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., respectiv Ministerul Transporturilor, dupa caz, direct sau prin Compania Nationala de Drumuri Nationale - S.A. pentru lucrarile de constructie de drumuri de interes national, Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A, pentru lucrarile de constructie, reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice, prin Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., pentru lucrarile necesare dezvoltarii retelei de transport cu metroul si de modernizare a retelei existente, prin aeroporturile de interes national, pentru lucrarile de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum si pentru lucrarile derulate in perimetrul de dezvoltare a aeroporturilor privind constructia de drumuri, de infrastructura feroviara publica, prin administratiile portuare si/sau de cai navigabile, precum si institutiile publice din domeniul de activitate al transporturilor navale, pentru lucrarile de constructie, reabilitare si extindere a infrastructurii de transport naval, precum si pentru lucrarile portuare de transport feroviar si rutier;".

b) La articolul 25, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: "(2) Proiectele cuprinse in programul Ministerului Transporturilor, Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Ministerului Economiei sau in cele ale autoritatilor administratiei publice judetene si locale, privind dezvoltarea de obiective de interes national, respectiv de interes judetean si local, sunt scutite de taxele catre Inspectoratul de Stat in Constructii prevazute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, si de Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

c) Articolul 33 va avea urmatorul cuprins: "
Art. 33. - Ministerul Transporturilor, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Ministerul Economiei vor elabora normele metodologice de punere in aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului, cu avizul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.""

Art. II. -
(1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice
sa introduca modificarile in structura bugetului de stat si in bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2013 corespunzator prevederilor prezentei legi, la propunerea ordonatorilor principali de credite, in baza protocoalelor de predare-preluare
(2) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze modificarile prevazute la alin. (1), sa introduca modificarile corespunzatoare in anexele la bugetele proprii si sa le comunice Ministerului Finantelor Publice
(3) Efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat, in conditiile prezentei legi, se face de catre ordonatorii principali de credite pe baza instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi
(4) Protocoalele de predare-preluare se incheie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si cuprind prevederile bugetare, executia bugetara pana la data preluarii, posturile si structurile de personal preluate, patrimoniul aferent stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea
(5) Pana la introducerea modificarilor prevazute la alin. (1) finantarea institutiilor carora li se modifica raporturile de subordonare sau coordonare potrivit prezentei legi se asigura din bugetul ordonatorilor principali de credite din care se finantau pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. III. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi:
a) art. 1 alin. (2) lit. d), f), h) si j), art. 2 lit. f), art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 4-6, 8-20 si 26, art. 7 alin. (2), (6) si (7), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2), art. 13 alin. (1)-(3) si art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga;
b) dispozitiile referitoare la domeniul administratie publica din cuprinsul art. 1 alin. (2) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 1 si 22 si lit. c) pct. 1 si ale art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALERIU-STEFAN ZGONEA
p. PRESEDINTELE SENATULUI, CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
Bucuresti, 28 martie 2013.
Nr. 71.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Administratia publica se reorganizeaza. Vezi Legea nr. 71 din 2013!":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Atentie contabili!

Autoturisme pe firma - deducerea cheltuielilor in 2019​
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscall

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Pensionarii nu vor mai putea acumula pensia cu salariul de stat (proiect MMPS)
  • Ministerul Muncii si Protectiei Sociale este in plin proces de elaborare a unui proiect de act normativ care prevede interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat, anunta ministrul Violeta Alexandru. "Se lucreaza la un proiect de lege in cadrul echipei mele la Ministerul Muncii, am facut o prima lectura a unei variante pe care echipa mi-a prezentat-o, urmeaza sa o finalizam pe masura ce colectam toate informatiile legate de persoanele carora li s-ar aplica o asemenea prevedere. In foarte...» citeste mai departe aici

 • Contribuabilii afla de la specialistii ANAF constatarile inspectiilor fiscale desfasurate pana acum
  • In luna decembrie a.c. si in ianuarie 2020, specialistii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor prezenta contribuabililor constatarile Agentiei selectate ca urmare a inspectiilor fiscale desfasurate. “Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza, in perioada decembrie 2019 - ianuarie 2020, sesiuni de asistenta a contribuabililor si a reprezentantilor acestora, in cadrul carora vor fi prezentate constatari ANAF selectate ca urmare a inspectiilor fiscale...» citeste mai departe aici

 • Cand poate opta un PFA pentru schimbarea modului de impozitare?
  • "Un PFA infiintat in anul 2009 declara de la infiintare si pana in prezent veniturile in sistem real. Avand un cod caen care se regaseste la norma de venit, doreste sa schimbe modul de impozitare din sistem real la norma de venit. Cand poate face aceasta optiune? Se mai poate modifica declaratia unica depusa pentru anul 2018?" Raspunsul specialistului Potrivit art. 69 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul PFA care realizeaza venituri din activitati independente in mod individual, venitul net...» citeste mai departe aici

 • Modificari aduse procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala
  • Prin O.A.N.A.F. nr. 3.008/2019 publicat in M.Of. nr. 945 din data de 26.11.2019 au fost aduse modificari si completari procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala, precum si modelului acestui formular si al cererii de eliberare. Noile prevederi vor intra in vigoare la data de 26 decembrie 2019 si se va aplica si cererilor de eliberare a certificatului de atestare fiscala, aflate in curs de solutionare la aceasta data. Principalele modificari si completari vizeaza: Modalitatile...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2019 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Autoturisme pe firma - deducerea cheltuielilor in 2019​
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscal

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016