Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ce modificari contine noua procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA?

25-Apr-2017
2869

Regasiti mai jos Ordinul Nr. 1232/2017 din 12 aprilie 2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

EMITENT: MINISTERUL FINANtELOR PUBLICE


Publicat in MONITORUL OFICIAL NR. 262 din 13 aprilie 2017
Avand in vedere dispozitiile art. 303 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 93 alin. (3), art. 169 si art. 352 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin: ART. I Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 969 din 28 decembrie 2015, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "ART. 7 Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala juridica, Directia generala antifrauda fiscala, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile subordonate acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin." 2. Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, prevazuta in anexa nr. 1, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 2.1. La capitolul II, punctul 17.(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"17.(2) Procedura are ca scop final evaluarea riscului fiscal asociat atat persoanelor impozabile, cat si deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de acestea."

2.2. La capitolul II, la punctul 18, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"18. Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare se solutioneaza in functie de gradul de risc fiscal pe care acestea il prezinta, astfel:". 2.3. La capitolul II litera A, punctul 19.(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"19.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care au fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal se incadreaza la risc fiscal mare si se solutioneaza conform prevederilor pct. 34.(1) - 34.(5)." 2.4. La capitolul II litera A, punctele 20.(1), 20.(2) si 21 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"20.(1) Compartimentul de specialitate verifica, prin accesarea bazei de date speciale constituite in conditiile prevederilor pct. 24.(1) - 24.(3), pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare supus procedurii, daca persoana impozabila este inscrisa in baza de date mentionata. 20.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care indeplinesc conditia prevazuta la pct. 20.(1) se incadreaza la risc fiscal mare si se solutioneaza conform prevederilor pct. 30^1.(1) - 30^1.(19).

21. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal si nici nu au fost identificate in baza de date speciala constituita in conditiile prevederilor pct. 24.(1) - 24.(3), prin care se solicita rambursarea unei sume de pana la 45.000 lei, se incadreaza la risc fiscal mic si se solutioneaza potrivit prevederilor pct. 32."

2.5. La capitolul II, litera B se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"B. Constituirea bazei de date speciale si prevederi privind solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile inscrise in baza de date 24.(1) Baza de date speciala reprezinta o lista in care sunt inscrise persoane impozabile, despre care organele fiscale detin informatii ca pot prezenta un risc fiscal pentru rambursarea de TVA.

24.(2) Baza de date speciala se constituie de catre compartimentul de specialitate si cuprinde informatii cu privire la persoanele impozabile pentru care au fost intocmite referate potrivit prevederilor pct. 25.

24.(3) Baza de date speciala contine informatii privind denumirea/numele si prenumele persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA, codul de inregistrare in scopuri de TVA, numarul si data referatului prin care s-a propus inscrierea in baza de date speciala, structura din cadrul organului fiscal care a facut propunerea, motivele care au stat la baza inscrierii in baza de date, numarul si data referatului prin care s-a propus mentinerea in baza de date, motivele care au stat la baza mentinerii in baza de date, numarul si data referatului prin care s-a propus radierea din baza de date, structura care a facut propunerea, motivele care au stat la baza radierii, dupa caz.

25. De indata ce structurile cu atributii de inspectie fiscala, de administrare fiscala, Directia generala juridica sau structurile juridice teritoriale, Directia generala antifrauda fiscala detin informatii de natura celor mentionate la pct. 24.(1), vor instiinta despre acest fapt compartimentul de specialitate. in acest sens se intocmeste un referat motivat, prin care se propune inscrierea persoanei impozabile in baza de date speciala, aprobat de coordonatorul structurii care face propunerea. Persoanele impozabile pentru care se primesc referate vor fi inscrise de catre compartimentul de specialitate in baza de date speciala, constituita in conditiile pct. 24.(1) - 24.(3).

26. Referatul motivat va cuprinde constatarile complete asupra tuturor imprejurarilor edificatoare in cauza, care sa justifice existenta riscului fiscal din punctul de vedere al acordarii unei rambursari necuvenite de taxa pe valoarea adaugata pentru persoana impozabila in cauza.

 26^1. in sensul prezentei proceduri, se considera ca persoanele impozabile prezinta un risc fiscal pentru rambursarea TVA daca se regasesc in oricare dintre urmatoarele situatii:

 a) organele fiscale primesc documente oficiale de la alte institutii, care vizeaza aspecte de natura fiscala si care ar putea avea incidenta in acordarea unei rambursari necuvenite de TVA.

Referatele se intocmesc de structurile din cadrul organului fiscal care au primit, spre solutionare documentele oficiale sus-mentionate numai daca cuprind cel putin unul dintre elementele urmatoare:

- operatiunile/tranzactiile efectuate in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata;
- estimarea implicatiilor asupra bazei de impozitare a TVA.

Referatele vor cuprinde si cel putin o categorie de informatii din care sa rezulte elemente cum ar fi:

- informatii din care sa rezulte stabilirea, in mod eronat sau cu rea-credinta, de catre persoana impozabila a impozitelor si taxelor, cu incidenta in diminuarea bazei impozabile a TVA si a taxei pe valoarea adaugata aferente;

- informatii din care sa rezulte existenta indiciilor de omisiune, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, cu influenta asupra taxei pe valoarea adaugata;

- informatii din care sa rezulte evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive sau tinerea de evidente contabile duble, folosindu-se inscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor, cu influenta asupra taxei pe valoarea adaugata.

In cazul in care informatiile provin de la organe de cercetare penala, referatele se intocmesc numai la momentul punerii in miscare a actiunii penale;
b) in cadrul actiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot intruni elementele constitutive ale unor infractiuni cu implicatii de natura fiscala. in acest sens, in referatele intocmite de organele fiscale care au efectuat controlul fiscal se vor detalia operatiunile/tranzactiile efectuate cu influenta asupra bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, operatiuni care pot intruni elementele unei infractiuni, cu precizarea prevederilor legale incalcate pentru situatia de fapt identificata. in acest caz, referatul va cuprinde cel putin elementele prevazute la lit. a);

c) cu ocazia inspectiei fiscale ulterioare au fost stabilite diferente mai mari de 10% din suma rambursata, dar nu mai putin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a facut obiectul inspectiei fiscale ulterioare.

Referatele intocmite de organele de inspectie fiscala vor cuprinde informatii referitoare la: diferentele suplimentare constatate, cuantumul acestora, prevederile legale incalcate, caracterul intamplator sau continuu al incalcarii prevederilor legale, informatii privind conformarea voluntara a persoanei impozabile, alte informatii relevante in motivarea propunerii de inscriere in baza de date speciala;
d) s-au constatat neconcordante semnificative, verificate si confirmate de organul fiscal, intre informatiile inscrise in declaratiile informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA (formular 394) depuse de persoana impozabila si cele depuse de partenerii de afaceri si/sau neconcordante semnificative intre datele primite prin sistemul VIES si cele declarate de catre persoana impozabila prin declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare (formular 390 VIES).


Referatul intocmit de structura din cadrul organului fiscal care a facut constatarea va contine informatii din care sa rezulte ca neconcordantele semnificative sunt generate de persoana impozabila in cauza, ca nu au fost corectate ulterior si ca au o influenta relevanta asupra acordarii unei rambursari necuvenite de taxa pe valoarea adaugata. Totodata, in cuprinsul acestuia se va mentiona modalitatea de confirmare a neconcordantelor, cum ar fi: notificarea contribuabilului si confirmarea neconcordantelor, solicitarea de informatii de la terti (inclusiv solicitarea de informatii prin SCAC), constatarea la fata locului.

27. La primirea referatului privind persoana impozabila pentru care organele fiscale au stabilit risc fiscal pentru rambursarea de TVA, dupa inscrierea acesteia in baza de date speciala, compartimentul de specialitate verifica daca pentru persoana impozabila respectiva exista deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare in curs de solutionare.

28. Pentru deconturile incadrate la risc fiscal mic, care se afla in curs de solutionare potrivit prevederilor pct. 15 la data inscrierii persoanei impozabile in baza de date, procedura se intrerupe, deconturile se incadreaza la risc fiscal mare si se solutioneaza conform prevederilor pct. 30^1.(1) - 30^1.(19).

29. Ca urmare a inscrierii in baza de date speciala, conform prevederilor pct. 25, 26 si 26^1, compartimentul de specialitate intocmeste o nota prin care stabileste incadrarea persoanei impozabile la risc fiscal mare si propune anularea actelor procedurale intocmite ca urmare a incadrarii deconturilor in curs de solutionare la risc fiscal mic. Nota intocmita de compartimentul de specialitate se inainteaza spre aprobare conducatorului unitatii fiscale.

30. In situatia prevazuta la pct. 28, daca a fost emisa decizia de rambursare sub rezerva verificarii ulterioare, aceasta se desfiinteaza in conditiile art. 94 alin. (2) din Codul de procedura fiscala. 30^1.(1) Pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile inscrise in baza de date speciala, compartimentul de specialitate solicita structurii din cadrul organului fiscal care a propus inscrierea persoanei impozabile in baza de date sa efectueze o analiza, pentru a stabili daca deconturile supuse solutionarii prezinta riscul unei rambursari necuvenite.

30^1.(2) in situatia in care persoana impozabila este administrata de un alt organ fiscal decat cel care a propus inscrierea in baza de date speciala, solicitarea prevazuta la pct. 30^1.(1) se transmite de compartimentul de specialitate structurii corespondente celei care a propus inscrierea in baza de date, din cadrul organului fiscal competent sa administreze persoana impozabila.

30^1.(3) in scopul analizei, compartimentul de specialitate transmite formatul electronic al decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de persoana impozabila inscrisa in baza de date speciala, precum si solicitarea de efectuare a analizei privind mentinerea/radierea din baza de date speciala a respectivei persoane impozabile, pana la sfarsitul zilei urmatoare depunerii decontului. Odata cu decontul se transmit si informatii privind referatul care a stat la baza inscrierii/mentinerii persoanei impozabile in baza de date speciala.

30^1.(4) Structura din cadrul organului fiscal care a propus inscrierea persoanei impozabile in baza de date speciala analizeaza motivele care au stat la baza propunerii de inscriere si/sau mentinere in baza de date speciala, raportat la nivelul soldului sumei negative de TVA solicitat la rambursare, la perioada fiscala in care s-au derulat operatiunile care au generat soldul sumei negative a taxei. Pentru stabilirea perioadei din care provine suma solicitata la rambursare, se va avea in vedere modul de stabilire a perioadei din modelul fisei de analiza de risc, prevazuta in anexa nr. 4 la procedura. in analiza vor fi avute in vedere orice alte informatii relevante care pot configura faptul ca exista riscul unei rambursari necuvenite.

30^1.(5) In cadrul analizei se va stabili existenta/inexistenta raportului de cauzalitate dintre conditiile care au condus la inscrierea si/sau mentinerea persoanei impozabile in baza de date speciala si, respectiv, elementele/operatiunile/tranzactiile desfasurate in perioada in care a fost generat soldul sumei negative. Aceasta analiza se va realiza cu respectarea prevederilor art. 169 alin. (9) din Codul de procedura fiscala.

30^1.(6) Structura din cadrul organului fiscal care a propus inscrierea sau mentinerea persoanei impozabile in baza de date speciala transmite compartimentului de specialitate, in termen de maximum 10 zile, un referat cu propunerea privind mentinerea sau radierea, dupa caz, a persoanei impozabile respective in/din baza de date speciala.

30^1.(7) Referatul prin care se propune mentinerea sau radierea persoanei impozabile in/din baza de date speciala va contine urmatoarele informatii:
- structura din cadrul organului fiscal care a propus mentinerea/radierea persoanei impozabile in/din baza de date speciala;
- datele de identificare ale persoanei impozabile;
- informatii privind decontul cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare supus procedurii de solutionare: numarul si data de inregistrare, perioada pentru care s-a depus decontul, perioada din care provine soldul sumei negative a TVA solicitate la rambursare, perioada de prescriptie, perioada de la ultimul control al taxei pe valoarea adaugata, suma solicitata la rambursare;
- motivul care a stat la baza inscrierii/mentinerii in baza de date speciala, data inscrierii, incetarea sau neincetarea conditiilor care au stat la baza inscrierii in baza de date speciala a persoanei impozabile;
- propunerea clara de mentinere sau de radiere a persoanei impozabile in/din baza de date speciala.

30^1.(8) In cazul in care se mentine motivul care a stat la baza inscrierii in baza de date speciala si nu este indeplinita o alta conditie de radiere prevazuta la pct. 31.(2), se va efectua o analiza argumentata si fundamentata asupra raportului de cauzalitate existent intre conditiile care au condus la inscrierea si/sau mentinerea persoanei impozabile in baza de date speciala si, respectiv, elementele/operatiunile/tranzactiile desfasurate in perioada in care a fost generat soldul sumei negative in perioada de referinta, care va fi prezentata detaliat in cadrul referatului.

30^1.(9) in situatia in care, drept urmare a analizei prevazute la pct. 30^1.(8), se constata existenta raportului de cauzalitate dintre conditiile care au condus la inscrierea persoanei impozabile in baza de date speciala si elementele/operatiunile/tranzactiile desfasurate in perioada in care a fost generat soldul sumei negative, identificandu-se astfel un risc considerabil al unei rambursari necuvenite de TVA, se va propune mentinerea persoanei impozabile in baza de date speciala.

30^1.(10) in situatia in care, drept urmare a analizei prevazute la pct. 30^1.(8), nu se stabileste un raport de cauzalitate intre conditiile care au condus la inscrierea si/sau mentinerea persoanei impozabile in baza de date speciala si elementele/operatiunile/tranzactiile desfasurate in perioada in care a fost generat soldul sumei negative de TVA, fara a fi identificate elemente cu un grad rezonabil de certitudine in ce priveste riscul unei rambursari necuvenite de TVA pentru persoana impozabila in cauza, se va propune radierea din baza de date speciala a persoanei impozabile respective.

30^1.(11) Referatul prin care se propune radierea persoanei impozabile din baza de date speciala se intocmeste si in situatia in care nu se mentine motivul care a condus la inscrierea in baza de date speciala sau este indeplinita o alta conditie de radiere din baza de date, prevazuta la pct. 31.(2).

 30^1.(12) in vederea fundamentarii referatului prevazut la pct. 30^1.(7), cu respectarea termenului de maximum 10 zile prevazut la pct. 30^1.(6), structura emitenta poate solicita informatii de la terti, poate efectua o constatare la fata locului sau un control fiscal, dupa caz, conform atributiilor structurii respective.

 30^1.(13) Referatele intocmite conform prevederilor pct. 30^1.(7) de structurile din cadrul organelor fiscale se transmit compartimentului de specialitate, pentru a fi supuse aprobarii unei comisii constituite in acest scop.

 30^1.(14) in vederea analizarii si aprobarii sau respingerii propunerilor de mentinere sau de radiere in/din baza de date speciala se constituie cate o comisie la nivelul fiecarei administratii judetene a finantelor publice, administratii regionale pentru contribuabili mijlocii, precum si la nivelul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, al Administratiei Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii Bucuresti si la nivelul administratiilor sectoarelor 1 - 6 ale finantelor publice din municipiul Bucuresti.

30^1.(15) Comisiile prevazute la pct. 30^1.(14) sunt constituite din urmatorii membri, respectiv:

 a) comisiile de la nivelul administratiilor judetene ale finantelor publice, administratiilor regionale pentru contribuabili mijlocii, administratiilor sectoarelor 1 - 6 ale finantelor publice din municipiul Bucuresti si de la nivelul Administratiei Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii Bucuresti sunt constituite din seful administratiei, seful administratiei adjunct-inspectie fiscala si seful administratiei adjunct-colectare persoane juridice sau seful administratiei adjunct-colectare, dupa caz;

b) comisia de la nivelul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili este constituita din directorul general, directorul general adjunct - administrarea veniturilor statului, directorul general adjunct - inspectie fiscala desemnat.

 30^1.(16) Compartimentul de specialitate, care asigura secretariatul comisiei constituite potrivit pct. 30^1.(14), convoaca comisia in termen de cel mult 5 zile de la termenul stabilit pentru transmiterea referatelor, potrivit pct. 30^1.(12). in cazul in care referatul este intocmit de catre Directia generala antifrauda fiscala, la lucrarile comisiei va fi invitat sa participe, fara drept de vot, si un reprezentant desemnat al Directiei generale antifrauda fiscala. 30^1.(17) Deciziile comisiei constituite potrivit pct. 30^1.(14) se adopta cu votul majoritatii simple a membrilor.

 30^1.(18) in cazul in care prin decizia comisiei se stabileste mentinerea persoanei impozabile in baza de date speciala, decontul cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare se incadreaza la risc fiscal mare si se solutioneaza conform prevederilor pct. 34.(1) - 34.(5). Compartimentul de specialitate transmite decontul, impreuna cu documentatia aferenta, in ziua urmatoare aprobarii referatului, compartimentului cu atributii de inspectie fiscala, iar dispozitiile cap. III lit. E sunt aplicabile in mod corespunzator.

30^1.(19) in urma aprobarii referatului, prin care s-a propus radierea persoanei impozabile din baza de date speciala, compartimentul de specialitate radiaza persoana impozabila din baza de date speciala, iar decontul cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare se solutioneaza potrivit prevederilor pct. 21 sau potrivit procedurii prevazute la cap. III si IV, dupa caz.

 31.(1) Radierea persoanei impozabile din baza de date speciala se face, atat la propunerea motivata a structurii din cadrul organelor fiscale care a propus inscrierea, cat si la propunerea altor organe fiscale implicate in procedura de rambursare, pana la data de 5 a fiecarei luni, cu aprobarea coordonatorului structurii in cauza. 31.(2) Radierea din baza de date speciala se face pornind de la motivele care au stat la baza inscrierii si/sau mentinerii in aceasta baza de date, conform prevederilor pct. 26^1, in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) persoana impozabila nu mai face obiectul actiunii de cercetare penala (a fost dispusa neinceperea urmaririi penale, au fost respinse plangerile penale formulate de organele fiscale, au fost scosi de sub urmarire penala, au fost emise ordonante de clasare a cauzelor etc.), potrivit informatiilor primite de la organele abilitate;

b) organele de inspectie fiscala au constatat diferente de TVA nesemnificative cu ocazia inspectiilor fiscale sau contribuabilul nu mai datoreaza sumele reprezentand TVA stabilite suplimentar, potrivit pct. 26^1 lit.

 c); c) persoana impozabila si-a incetat activitatea si a fost radiata din evidentele fiscale;

d) structurile care au propus inscrierea/mentinerea persoanei impozabile in baza de date speciala transmit compartimentului de specialitate un referat motivat, cu propunerea de radiere a persoanei impozabile respective, care se supune aprobarii comisiei prevazute la pct. 30^1.(14);

 e) organele fiscale au constatat faptul ca neconcordantele intre informatiile inscrise in declaratiile informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA (formular 394) depuse de persoana impozabila si cele depuse de partenerii de afaceri si/sau neconcordante semnificative intre datele primite prin sistemul VIES si cele declarate de catre contribuabili prin declaratiile recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare (formular 390 VIES), care au stat la baza introducerii in baza de date, nu se mai confirma la data constatarii sau se confirma intr-un procent nesemnificativ.

 31^1. Anual, pana pe data de 31 ianuarie, compartimentul de specialitate verifica si radiaza din baza de date speciala persoanele impozabile care, in cursul anului anterior, au fost radiate din evidentele fiscale."

2.6. La capitolul II litera C, punctul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 "32. Pentru deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare cu risc fiscal mic, compartimentul de specialitate emite decizia de rambursare in termen de o zi de la incadrarea la risc fiscal mic."

 2.7. La capitolul II litera C punctul 36.(1), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g^1), cu urmatorul cuprins:

"g^1) seful administratiei regionale pentru contribuabili mijlocii;".

 2.8. La capitolul III litera A punctele 39.(1), 39.(2), 39.(3) si 39.(4), sintagma "bilantul contabil si contul de profit si pierdere" se modifica si se inlocuieste cu sintagma "situatiile financiare anuale."

2.9. La capitolul III litera B, punctul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"48. Dupa inregistrarea in evidenta, deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare vor fi supuse analizei de risc, in vederea solutionarii, etapa urmand sa fie finalizata in termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data depunerii decontului de TVA."

2.10. La capitolul III litera B, punctul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"54. Daca suma solicitata la rambursare este mai mica sau egala cu SIN, decontul de TVA este considerat cu risc fiscal mic si sistemul va genera in mod automat proiectul Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, prevazuta in anexa nr. 4 la ordin. Decizia de rambursare se emite in termen de o zi de la incadrarea la risc fiscal mic. Dispozitiile pct. 36.(2) sunt aplicabile in mod corespunzator."

 2.11. La capitolul III litera E punctul 79, sintagma "controlului fiscal" se inlocuieste cu sintagma "inspectiei fiscale".

2.12. La capitolul IV litera C, punctul 117 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 "117. Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de contribuabilii mari se incadreaza in categoria de risc fiscal mare daca pentru contribuabilul respectiv a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa, cu exceptia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, in conditiile legii speciale."

2.13. La capitolul IV litera C, punctul 119 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 "119. in cazul contribuabililor mijlocii, deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare se incadreaza in categoria de risc fiscal mare daca pentru contribuabilul respectiv a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa, cu exceptia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, in conditiile legii speciale."

2.14. La capitolul IV litera C, punctul 120.(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"120.(2) Stabilirea gradului de risc fiscal mare, in sensul pct. 117 si 119, se realizeaza, dupa caz, prin referat motivat intocmit de compartimentul cu atributii de colectare sau de compartimentul juridic, aprobat de directorul coordonator."

 2.15. La capitolul IV litera C, punctul 121.(1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"121.(1). Ori de cate ori compartimentele prevazute la pct. 120.(2) constata ca o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA indeplineste conditia mentionata la pct. 117 sau la pct. 119, acestea propun incadrarea in categoria de risc fiscal mare, pe baza de referat motivat, pe care il transmit de indata compartimentului de specialitate in vederea includerii in baza de date."
2.16. La capitolul IV litera C, punctele 123.(1) si 123.(2) se abroga.

2.17. in anexele nr. 7 si 8, sintagma "a fost deschisa procedura de insolventa sau a fost declansata procedura de lichidare voluntara" se modifica si se inlocuieste cu sintagma: "a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa, cu exceptia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, in conditiile legii speciale".

 2.18. in anexa nr. 8, la litera B, punctele 2 si 3 se abroga.

 ART. II in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a modificarilor si completarilor aduse prin prezentul ordin, compartimentul de specialitate impreuna cu organele fiscale care au furnizat informatii pentru introducerea in baza de date a persoanelor impozabile vor proceda la inventarierea tuturor persoanelor aflate in baza de date la data intrarii in vigoare a prezentului ordin si vor stabili, pe baza de referat motivat, aprobat de conducatorul structurii care a propus inscrierea in baza de date speciala, daca, in conformitate cu noile prevederi, mai sunt indeplinite conditiile pentru ca persoanele impozabile respective sa fie mentinute in baza de date speciala.

 ART. III Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica incepand cu deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse dupa data de 1 mai 2017.

 ART. IV Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala juridica, Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala antifrauda fiscala, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile subordonate acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Bogdan-Nicolae Stan 
Bucuresti, 12 aprilie 2017. Nr. 1.232.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Ce modificari contine noua procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA?":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

© 2007 - 2024 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016