Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Declaratia 230: Descarca noua versiune actualizata 2024

24-Mar-2024
303377
Declaratia 230: Descarca noua versiune actualizata 2024
UPDATE 2024: Declaratia 230 - Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, conform OPANAF 80/ 2022, a fost actualizata in data de 15.01.2023.

Pana cand se depune D230 in 2024

Declaratia D230, utilizata pentru a redirectiona o parte din impozitul pe venit catre o alta institutie, trebuie depusa la ANAF pana la finalul lunii mai, mai exact pana pe data de 25 mai 2024. 

Atentie! Ziua de 25 mai pica intr-o sambata, astfel ca ultima zi pana cand mai puteti depune declaratia s-ar putea sa fie ziua de joi, 24 mai 2024.

Declaratia 230 in 2024

In Monitorul Oficial Partea I nr. 96 din 31 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 80/2022 privind modificarea si completarea Ordinului 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private conform legii, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Conform prevederilor actului normativ mentionat, formularul 230 ”Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat” se completeaza de catre contribuabilii persoane fizice si se depune pana la data de 25 mai 2024, inclusiv, astfel:

- la organul fiscal competent (in raza caruia isi are contribuabilul domiciliul);

- prin posta cu confirmare de primire;

- direct la registratura organului fiscal;

- prin portalul e-guvernare;

- prin intermediul serviciului Spatiul Privat Virtual, sectiunea Depunere Declaratie unica si alte formulare SPV-PF accesand formularespv-pf.anaf.ro

- sau se poate opta pentru depunerea cererii la entitatea nonprofit/unitatea de cult, beneficiara sumei.

D230 si PDF-ul inteligent actualizat

Descarca Soft A, actualizat in 15.01.2023, AICI>>
Descarca Soft J, actualizat in data de 10.04.2023, AICI>>

Ce trebuie sa stiti despre Formularul 230: 

I. Depunerea formularului 230

1.1.1. Formularul se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza urmatoarele venituri din Romania: - venituri din salarii si asimilate salariilor;
- venituri din pensii;
- venituri din activitati independente/activitati agricole, impuse pe baza de norma de venit;
- venituri din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa;
- venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina in sistem real;
- venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Contribuabilii completeaza formularul in urmatoarele situatii:

a) au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, si solicita restituirea acestora;
b) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult.

1.2. Contribuabilii nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizatiile prevazute la art. XI si XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, si in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile ulterioare.

1.3. Contribuabilii nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit pentru indemnizatiile prevazute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si la art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

2. Termen de depunere declaratia 230 in 2024:

- pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, sub sanctiunea decaderii.

3. Organul fiscal central competent

Formularul 230 se completeaza in doua exemplare:

- originalul se depune, dupa caz, la:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fara domiciliu fiscal in Romania. - copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.

4. Modul de completare si depunere declaratia 230

4.1. Formularul se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, potrivit dispozitiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, inscriind corect, complet si cu buna- credinta informatiile prevazute de formular.

4.2. Persoanele fizice care opteaza pentru directionarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea mai multor entitati nonprofit/unitati de cult, precum si pentru acordarea de burse private completeaza in mod corespunzator formularul "Anexa nr. . . . la Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat". In aceasta situatie se completeaza corespunzator casutele prevazute in formularul 230 cu numarul anexelor completate si depuse impreuna cu acesta.

4.3. Cererea se depune impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire.

4.4. Formularul "Anexa nr. . . . . . . . . . . la Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat" se depune numai cu formularul 230.

4.5. Formularul se pune gratuit la dispozitia contribuabilului, la solicitarea acestuia.

4.6. Formularul poate fi depus si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

4.7. Contribuabilii pot opta pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii/unitatea de cult beneficiara a sumei.

4.8. Entitatea nonprofit/Unitatea de cult are obligatia de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, la organul fiscal competent formularul «Situatie centralizatoare a datelor cuprinse in formularul 230» prin care centralizeaza cererile primite de la contribuabili.

In aceasta situatie originalul cererilor 230, in format hartie, se pastreaza de catre entitatile nonprofit/unitatile de cult si sunt puse la dispozitia organului fiscal la solicitarea acestuia.

II. Completarea formularului 230

5. In rubrica "Anul" se inscrie anul pentru care se completeaza formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2020).

6. Sectiunea I "Date de identificare a contribuabilului"

6.1. In caseta "Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala" se iscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

6.2. In rubricile "Nume" si "Prenume" se inscriu numele si prenumele contribuabilului.

6.3. Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

7. Sectiunea II "Destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii"

7.1. Bursa privata - casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului de raportare cu burse private conform legii si solicita restituirea acestora.

7.1.1. Contract nr. /data - se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.

7.1.2. Suma platita (lei) - se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru bursa privata.

7.1.3. Documente de plata nr. /data - se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei private.

7.1.4. Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, in copie cu mentiunea "conform cu originalul", contractul privind bursa privata, precum si documentele de plata pentru aceste burse.

7.2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult - casuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult.

7.2.1. Casuta "Optiune privind distribuirea sumei pentru o perioada de 2 ani" - se bifeaza in cazul in care contribuabilul solicita prin cerere distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru acelasi beneficiar pentru o perioada de 2 ani. Solicitarea poate fi reinnoita dupa expirarea perioadei de 2 ani.

7.2.2. Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult - se inscrie codul de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.

7.2.3. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se inscrie denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult.

7.2.4. Cont bancar (IBAN) - se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii de cult.

7.2.5. Procentul din impozit - se completeaza cu procentul din impozitul pe venit pe care contribuabilul opteaza sa il vireze catre entitatea nonprofit/unitatea de cult, care nu poate depasi plafonul admis de lege de 3,5% din impozitul pe venit datorat.

7.2.6. Suma - se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult, determinata prin aplicarea procentului inscris la randul 7.2.5. asupra impozitului pe venit datorat. In situatia in care contribuabilul nu poate determina suma, rubrica nu se completeaza.

7.2.7. Daca suma rezultata prin aplicarea procentului din impozit inscris in cerere pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, cumulata cu suma platita pentru bursa privata depaseste plafonul admis de lege reprezentand 3,5% din impozitul anual datorat, atunci suma totala luata in calcul este limitata la nivelul acestui plafon, avand prioritate cheltuielile efectuate in cursul anului de raportare cu bursa privata.

8. Sectiunea III "Date de identificare a imputernicitului"

8.1. Se completeaza numai in cazul in care directionarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private se realizeaza prin imputernicit, desemnat potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

8.2. In caseta "Cod de identificare fiscala" se inscrie codul de identificare fiscala al imputernicitului, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

8.3. In rubrica "Nume, prenume/Denumire" se inscriu, dupa caz, numele si prenumele imputernicitului sau denumirea acestuia.

8.4. Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al imputernicitului.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Declaratia 230: Descarca noua versiune actualizata 2024":
Rating:

Nota: 2.75 din 148 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

© 2007 - 2024 RENTROP & STRATON. All rights reserved.