Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Esalonarea la plata simplificata 2021: procedura de acordare si documentele necesare

10-Nov-2021
2707
Esalonarea la plata simplificata 2021: procedura de acordare si documentele necesare

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 1072 din 09 noiembrie 2021, a fost publicat Ordinul nr. 1767/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata, de catre organul fiscal central.

Astfel, a fost aprobata Procedura de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata, de catre organul fiscal central, potrivit cap. IV1 "Esalonare la plata, in forma simplificata, pentru obligatiile fiscale administrate de organul fiscal central" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Pentru a vedea documentele necesare, click AICI»

Procedura de acordare:

ARTICOLUL 1
Sfera de aplicare
(1) Prezenta procedura se aplica obligatiilor fiscale principale si accesorii restante, administrate de organul fiscal central, denumit in continuare organ fiscal, a caror vechime este de maximum 12 luni anterioare depunerii cererii si nestinse pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, pentru care debitorii pot depune cereri de esalonare la plata.

(2) Prin obligatii fiscale administrate de organul fiscal se intelege:a) obligatiile fiscale principale reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, precum si obligatiile fiscale accesorii;

b) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

c) creantele bugetare stabilite de alte organe si transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creantele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotarari judecatoresti sau alte inscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;

d) creante rezultate din savarsirea unor infractiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare si amenzi judiciare/penale.

(3) Nu se incadreaza in categoria creantelor prevazute la alin. (2) lit. d) si nu se acorda esalonari la plata pentru sumele care fac obiectul unei confiscari, precum si cele reprezentand echivalentul in bani al unor bunuri care au fost considerate a constitui produs direct sau indirect al unei infractiuni.

(4) Obligatiile fiscale prevazute la alin. (2) a caror vechime se implineste in perioada mentionata la alin. (1) si vizeaza inclusiv perioade fiscale anterioare sunt stabilite prin urmatoarele documente/acte administrative depuse/comunicate pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala:

a) declaratii fiscale, inclusiv cele depuse cu intarziere;

b) decizii de impunere;

c) declaratii rectificative;

d) decizii referitoare la obligatiile fiscale accesorii;

e) titluri executorii transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii;

f) orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contributii sociale si alte sume datorate bugetului general consolidat.

(5) Odata cu emiterea certificatului de atestare fiscala, organul fiscal comunica debitorului decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii, in vederea includerii acestora in decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale.

(6) Esalonarea la plata se acorda de catre organul fiscal, pe o perioada de cel mult 12 luni, prin emiterea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, la care se anexeaza graficul de plata care cuprinde rate lunare, in functie de numarul de luni de esalonare la plata aprobat. Perioada de esalonare la plata acordata nu poate fi mai mare decat perioada de esalonare la plata solicitata de debitor.

(7) Debitorii care au depus notificari potrivit cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, aprobata prin Legea nr. 216/2021, sau cap. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, cu modificarile ulterioare, prin depunerea cererii prevazute la alin. (1) renunta la intentia de a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare/anularea la plata a obligatiilor accesorii. in aceasta situatie se aplica in mod corespunzator, dupa caz, prevederile art. 4 alin. (13) din Procedura de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.810/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prevederile art. 5 alin. (1) din Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.100/2020, cu completarile ulterioare.

(8) in cazul debitorilor care se afla in perioada de observatie sau in reorganizare judiciara, dupa caz, pentru obligatiile fiscale principale prevazute la alin. (1), ale caror scadente sunt ulterioare deschiderii procedurii insolventei, se calculeaza obligatii fiscale accesorii in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Cod de procedura fiscala, si ale programului de plati, dupa caz.

(9) in sensul prezentei proceduri, vechimea obligatiilor fiscale prevazute la alin. (1) este cea stabilita la art. 165 alin. (3) din Codul de procedura fiscala.

ARTICOLUL 2
Dispozitii privind cererea de acordare a esalonarii la plata
(1) Esalonarile la plata ale obligatiilor fiscale se solicita de catre debitor in baza unei cereri, al carei model este prevazut in anexa nr. 1, depusa la organul fiscal. Modalitatile de depunere sunt urmatoarele:

a) la registratura organului fiscal;
b) prin posta, cu confirmare de primire;

c) prin intermediul serviciului "Spatiu privat virtual".

(2) Pentru debitorii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, cererea de acordare a esalonarilor la plata se depune de catre debitor, atat pentru obligatiile fiscale datorate de acesta, cat si pentru cele ale sediilor sale secundare. Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale ale debitorului si se analizeaza raportat la totalul obligatiilor debitorului si ale sediilor sale secundare.

(3) Pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, potrivit legii, cererea de acordare a esalonarilor la plata se depune de catre debitor, persoana fizica, separat pentru obligatiile fiscale ale persoanei fizice si separat pentru obligatiile fiscale ale persoanei/persoanelor fizice, dupa caz, care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Cererea/Cererile se depune/depun la organul fiscal competent prevazut la titlul III capitolul I din Codul de procedura fiscala si se analizeaza separat, nefiind conditionata depunerea uneia de a celeilalte.

(4) in cazul in care debitorul opteaza pentru plata diferentiata a ratelor de esalonare, acesta mentioneaza in cerere propunerea de grafic, care va cuprinde, pentru fiecare rata, procentul care poate fi achitat din obligatiile fiscale principale si accesorii, respectiv:

a) cel putin 5% din cuantumul obligatiilor fiscale ce pot fi esalonate la plata, pentru jumatate din perioada de esalonare solicitata;

b) diferenta de procent se imparte in mod egal pentru fiecare rata de esalonare, pentru urmatoarele luni ramase din propunerea de grafic.

(5) in situatia in care perioada de esalonare la plata solicitata cuprinde un numar impar de luni de esalonare, numarul de luni rezultat din aplicarea prevederilor alin. (4) lit. a) se rotunjeste in plus.

ARTICOLUL 3
Organul fiscal competent pentru solutionarea cererilor de acordare a esalonarii la plata
(1) Competenta pentru solutionarea cererilor de acordare a esalonarilor la plata revine organului fiscal competent, prevazut la titlul III capitolul I din Codul de procedura fiscala.

(2) Debitorii fara domiciliu fiscal in Romania pot beneficia de inlesniri la plata numai daca desemneaza un imputernicit, potrivit art. 18 din Codul de procedura fiscala.

(3) in cazul in care debitorul retrage cererea de acordare a esalonarii la plata pana la emiterea deciziei de esalonare la plata sau a deciziei de respingere, organul fiscal comunica debitorului decizia prin care se ia act de retragerea cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale, al carei model este prevazut in anexa nr. 2.

(4) Prevederile alin. (3) se aplica si in cazul cererilor depuse potrivit art. 2095 sau art. 20910, dupa caz, din Codul de procedura fiscala.

(5) Pentru debitorii prevazuti la art. 204 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru cei care au transmise spre recuperare creante bugetare inscrise in titluri executorii emise de alte organe, organul fiscal instiinteaza autoritatea competenta sau organul emitent al titlului executoriu, dupa caz, cu exceptia instantelor judecatoresti, despre depunerea unei cereri de acordare sau de retragere, precum si despre emiterea unei decizii in solutionarea acestora, printr-o adresa la care anexeaza aceste documente. Aceste documente se transmit in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii sau emiterii deciziei, dupa caz.

ARTICOLUL 4
Eliberarea certificatului de atestare fiscala
(1) Dupa primirea cererii prevazute la art. 2, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia, organul fiscal emite, concomitent, urmatoarele documente:

a) deciziile referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere/penalitate de nedeclarare;

b) certificatul de atestare fiscala, conform modelelor prevazute in anexele nr. 3 si 4, dupa caz;

c) referatul de verificare a conditiilor de acordare/modificare/mentinere a esalonarii la plata, conform modelului prevazut in anexa nr. 5;

d) decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale sau decizia de respingere, dupa caz, conform modelelor prevazute in anexele nr. 6 si 7;e) decizia de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, dupa caz, conform modelului prevazut in anexa nr. 8.

(2) Prin intocmirea referatului prevazut la alin. (1) lit. c), organul fiscal verifica:

a) daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 2091 alin. (6) - (9) din Codul de procedura fiscala;

b) daca exista sume de rambursat/de restituit/de plata de la buget. in situatia in care a/au fost emisa/emise decizia/deciziile de rambursare/de restituire si/sau acte de individualizare a obligatiilor de plata de la buget, organul fiscal efectueaza compensarea potrivit art. 167 din Codul de procedura fiscala.

(3) in cazul debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, in certificatul de atestare fiscala eliberat de catre organul fiscal competent in administrarea debitorului se inscriu obligatiile fiscale ale debitorului, obligatiile fiscale ale fiecaruia dintre sediile sale secundare, precum si totalul obligatiilor.

ARTICOLUL 5
Continutul certificatului de atestare fiscala
(1) Prin derogare de la prevederile art. 158 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, certificatul de atestare fiscala cuprinde obligatiile fiscale existente in sold la data eliberarii acestuia.

(2) Certificatul de atestare fiscala cuprinde 3 sectiuni:

a) sectiunea A "Obligatii fiscale existente in evidenta organului fiscal";

b) sectiunea B "Obligatii fiscale care nu pot face obiectul esalonarilor la plata";

c) sectiunea C "Obligatii fiscale nete ce pot face obiectul esalonarilor la plata".

(3) La sectiunea A din certificatul de atestare fiscala se inscriu:

a) obligatiile fiscale principale individualizate pe fiecare tip de impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat. in cazul debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, se inscriu obligatiile fiscale principale ale debitorului, precum si obligatiile fiscale ale fiecaruia dintre sediile sale secundare;

b) obligatiile fiscale accesorii defalcate pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si, in cadrul acestora, pe majorari de intarziere/dobanzi/penalitati de intarziere/penalitati de nedeclarare. in cazul debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, se inscriu obligatiile fiscale accesorii ale debitorului, precum si obligatiile fiscale ale fiecaruia dintre sediile sale secundare;

c) sumele reprezentand amenzi de orice fel administrate de organul fiscal;

d) sumele reprezentand creante bugetare stabilite de alte organe si transmise spre recuperare organelor fiscale competente, potrivit legii, inclusiv creantele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotarari judecatoresti sau alte inscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.

(4) La sectiunea B din certificatul de atestare fiscala se inscriu obligatiile fiscale/bugetare prevazute la art. 2091 alin. (6), (7), alin. (8) lit. d) si e) din Codul de procedura fiscala, precum si urmatoarele obligatii:

a) obligatii fiscale existente in sold la data eliberarii certificatului, cu exceptia celor care au facut obiectul esalonarii a carei valabilitate a fost pierduta, in cazul mentinerii valabilitatii inlesnirii la plata pentru aplicarea art. 20910 din Codul de procedura fiscala;

b) obligatii fiscale existente in sold la data eliberarii certificatului, de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii la plata, cu exceptia celor prevazute la art. 2095 alin. (1) si (10) sau art. 20913 alin. (3) lit. a) din Codul de procedura fiscala, precum si a ratelor neachitate, in cazul modificarii deciziei de esalonare la plata pentru aplicarea art. 2095 sau art. 20913 alin. (4) din Codul de procedura fiscala, pentru sumele pentru care nu se acorda inlesniri, precum si in cazul fuziunii;

c) sumele care fac obiectul unei confiscari, precum si cele reprezentand echivalentul in bani al unor bunuri care au fost considerate a constitui produs direct sau indirect al unei infractiuni.

(5) La sectiunea C din certificatul de atestare fiscala este inscrisa diferenta dintre obligatiile fiscale cuprinse la sectiunea A si cele cuprinse la sectiunea B, respectiv obligatiile fiscale nete ce pot face obiectul esalonarilor la plata sau sume ramase nestinse care au facut obiectul esalonarii la plata a carei valabilitate a fost pierduta, in cazul mentinerii valabilitatii esalonarii la plata. Acestea se individualizeaza pe fiecare tip de impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv obligatiile fiscale accesorii. Pentru debitorii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal potrivit legii se inscriu obligatiile fiscale nete ale debitorului, precum si obligatiile fiscale ale fiecaruia dintre sediile sale secundare.

(6) Nu se inscriu in certificatul de atestare fiscala:

a) sumele reprezentand obligatii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile art. 14 si 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sumele reprezentand amenzi contraventionale pentru care s-au formulat plangeri in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 6
Procedura de solutionare a cererii de acordare a esalonarii la plata
(1) in situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 2091 alin. (6) - (9) din Codul de procedura fiscala, organul fiscal emite decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, la care se anexeaza graficul de esalonare, precum si, dupa caz, decizia de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare. in cazul debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale cuprinde in anexa graficele de esalonare, separat pentru debitor si separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare, iar decizia de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare se emite separat pentru debitor si separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare. Pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, potrivit legii, organul fiscal competent emite deciziile de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, precum si deciziile de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, separat pentru persoana fizica si separat pentru persoana/persoanele fizica (e), dupa caz, care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

(2) Graficul de esalonare cuprinde rate de esalonare, reprezentand obligatii fiscale principale si/sau obligatii fiscale accesorii esalonate la plata, inclusiv dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, dupa caz. Cuantumul obligatiilor fiscale esalonate la plata se imparte in mod egal pentru fiecare rata de esalonare.
Derogari (1)

(3) Prin exceptie de la alin. (2), pentru debitorul care propune prin cererea de acordare a esalonarii la plata un grafic, ratele de esalonare la plata trebuie sa fie in primele 6 luni de cel putin 5% din cuantumul obligatiilor fiscale esalonate la plata, la care se adauga dobanda pe perioada esalonarii la plata calculata de organul fiscal, iar in urmatoarele luni debitorul trebuie sa achite restul obligatiilor fiscale, proportional cu lunile pentru care a fost acordata esalonarea la plata.

(4) Termenul de plata a ratelor de esalonare este data de 15 a fiecarei luni. Prima rata din graficul de esalonare la plata are termenul de plata data de 15 a lunii urmatoare emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale.

(5) Pentru debitorii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, platitor al ratelor de esalonare este debitorul, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii, pentru care platitor de impozit este sediul secundar, obligat, potrivit legii, sa se inregistreze fiscal ca platitor de salarii si venituri asimilate salariilor.

(6) Pentru obligatiile fiscale esalonate la plata, cu exceptia celor prevazute la art. 173 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, penalitatea de intarziere prevazuta la art. 176 din Codul de procedura fiscala se calculeaza pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale.

(7) in situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 2091 alin. (6) - (9) din Codul de procedura fiscala, organul fiscal emite decizia de respingere a cererii. in cazul debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de respingere a cererii se emite atat pentru debitor, cat si pentru sediile sale secundare, cu precizarea conditiei care nu a fost respectata, indiferent daca aceasta priveste debitorul sau unul dintre sediile sale secundare. Pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, potrivit legii, organul fiscal competent emite decizia de respingere a cererii, separat pentru persoana fizica si separat pentru persoana/persoanele fizica (e), dupa caz, care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, verificandu-se distinct, in mod corespunzator, pentru fiecare dintre acestea, conditiile prevazute la art. 2091 alin. (6) - (9) din Codul de procedura fiscala.

(8) Decizia prevazuta la alin. (7) se emite si in urmatoarele situatii:

a) cererea de acordare a esalonarii la plata nu prezinta nicio modificare fata de conditiile de acordare a inlesnirilor la plata prevazute intr-o cerere anterioara, care a fost respinsa;

b) in cazul stingerii in totalitate, pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata, a obligatiilor fiscale care au facut obiectul cererii de acordare a esalonarii la plata.

(9) inaintea emiterii deciziei de respingere a cererii, organul fiscal efectueaza audierea debitorului potrivit art. 9 din Codul de procedura fiscala. in acest caz, organul fiscal va intocmi un proces-verbal de audiere.

(10) Documentele prevazute la art. 4 alin. (1), cu exceptia celui prevazut la lit. c), se elibereaza in doua exemplare, dintre care cate un exemplar se comunica debitorului, iar cate un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul fiscal. in cazul debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, aceste documente se comunica debitorului care le-a infiintat.

ARTICOLUL 7
Procedura de indreptare a erorilor din decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si, dupa caz, din decizia de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare
(1) Organul fiscal care emite decizia de esalonare la plata si, dupa caz, decizia de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare poate indrepta erorile din continutul acestora, din oficiu sau la cererea debitorului, prin decizie emisa in acest sens, care produce efecte fata de debitor de la data comunicarii acesteia, potrivit legii.(2) in cazul in care exista diferente intre obligatiile fiscale pentru care a fost acordata esalonare la plata/amanare la plata si cele existente in evidenta contabila a debitorului, organul fiscal clarifica situatia fiscala a acestuia, sens in care intocmeste in doua exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevazut in anexa nr. 9.

(3) in situatia debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, in procesul-verbal de punere de acord se inscriu obligatiile fiscale ale debitorului, precum si obligatiile fiscale ale fiecaruia dintre sediile sale secundare, ce fac obiectul esalonarilor la plata.

(4) Pentru indreptarea erorilor din decizia de esalonare la plata si, dupa caz, din decizia de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, organul fiscal emite, concomitent, urmatoarele documente:

a) procesul-verbal de punere de acord, dupa caz;

b) certificatul de atestare fiscala;

c) decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si, dupa caz, decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, conform modelelor prevazute in anexele nr. 10 si 11.

(5) Documentele prevazute la alin. (4) se elibereaza in doua exemplare, dintre care cate un exemplar se comunica debitorului, iar cate un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul fiscal. in cazul debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, aceste documente se comunica debitorului care le-a infiintat.

ARTICOLUL 8
Conditii de mentinere a valabilitatii esalonarilor la plata
(1) Esalonarea la plata acordata isi mentine valabilitatea in cazul respectarii conditiilor prevazute la art. 2094, art. 2095 alin. (7) si art. 20910 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.

(2) Dupa comunicarea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, pentru obligatiile prevazute la art. 2094 alin. (1) lit. f) din Codul de procedura fiscala, organul fiscal comunica, in toate cazurile, somatia, potrivit legii, in scopul urmaririi indeplinirii conditiei de mentinere a valabilitatii esalonarilor la plata.

ARTICOLUL 9
Prevederi privind comunicarea si incasarea penalitatilor
(1) Penalitatea prevazuta la art. 2098 alin. (1) si art. 2099 alin. (3) din Codul de procedura fiscala se comunica debitorului prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand penalitati, conform modelului prevazut in anexa nr. 12.

(2) Penalitatea se face venit la bugetul de stat si se vireaza in contul 20A.35.00.07 "Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata", deschis la unitatea de trezorerie a organului fiscal competent, pe codul de identificare fiscala al debitorilor/sediilor secundare.

ARTICOLUL 10
Regimul executarii silite pe perioada esalonarii la plata a obligatiilor fiscale
Pe perioada esalonarii la plata, pentru obligatiile prevazute la art. 8 alin. (2), organul fiscal competent nu continua procedura de executare silita dupa emiterea somatiei.

ARTICOLUL 11
Finalizarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale
(1) in situatia in care sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate si au fost respectate conditiile prevazute la art. 2094 alin. (1), art. 2095 alin. (7) si la art. 20910 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, organul fiscal emite, in doua exemplare, decizia de finalizare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, conform modelului prevazut in anexa nr. 13. Un exemplar al acestei decizii se comunica debitorului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul fiscal. in situatia debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de finalizare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale se comunica debitorului care le-a infiintat. in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, potrivit legii, deciziile de finalizare a esalonarii la plata se emit separat pentru persoana fizica si separat pentru persoana/persoanele fizica (e), dupa caz, care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

(2) Dupa finalizarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, penalitatea de nedeclarare amanata la plata se reduce cu 75%. in acest caz, organul fiscal emite in doua exemplare decizia de reducere a penalitatilor de nedeclarare, conform modelului prevazut in anexa nr. 14. Un exemplar al acestei decizii se comunica debitorului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal competent la dosarul fiscal. in situatia debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de reducere a penalitatilor de nedeclarare se comunica debitorului care le-a infiintat.

(3) Diferenta de penalitati de nedeclarare in cota de 25% se achita in termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, in functie de data comunicarii deciziei prevazute la alin. (2).

(4) Penalitatea de nedeclarare care nu a fost instituita si comunicata debitorului pe perioada esalonarii la plata se instituie si se comunica dupa finalizarea acesteia sau, dupa caz, la data pierderii valabilitatii esalonarii la plata, prin emiterea deciziei referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand penalitati de nedeclarare.(5) Pentru reducerea cu 75% a penalitatilor de nedeclarare comunicate potrivit alin. (4), organul fiscal aplica, din oficiu, prevederile art. 181 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.

ARTICOLUL 12
Pierderea valabilitatii esalonarii la plata
(1) in cazul in care se constata neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 2094 alin. (1), art. 2095 alin. (7) si la art. 20910 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, organul fiscal va emite, in termen de cel mult 30 de zile de la data nerespectarii conditiei, in doua exemplare, decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, precum si, dupa caz, decizia de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de nedeclarare, conform modelelor prevazute in anexele nr. 15 si 16. Un exemplar al acestor decizii se comunica debitorului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul fiscal.

(2) in situatia debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, esalonarea la plata isi pierde valabilitatea la data la care nu sunt respectate, in mod corespunzator, dispozitiile art. 2094 alin. (1), art. 2095 alin. (7) si art. 20910 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, indiferent de faptul ca titularul obligatiei este debitorul sau unul dintre sediile sale secundare. Prevederile art. 6 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.

(3) in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, potrivit legii, esalonarea la plata isi pierde valabilitatea la data la care nu sunt respectate, in mod corespunzator, dispozitiile art. 2094 alin. (1), art. 2095 alin. (7) si art. 20910 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, iar organul fiscal competent emite deciziile de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, precum si, dupa caz, deciziile de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de nedeclarare, separat pentru persoana fizica si separat pentru persoana/persoanele fizica (e), dupa caz, care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, caz in care verificarea conditiilor de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata se efectueaza distinct pentru fiecare dintre acestea.

(4) Pentru debitorii care se incadreaza in prevederile art. 204 din Codul de procedura fiscala, in scopul stabilirii termenului in functie de care se mentine autorizatia, acordul ori alt act administrativ similar, vechimea sumelor reprezentand obligatii fiscale principale si accesorii ramase nestinse din esalonarea si/sau amanarea la plata a caror valabilitate a fost pierduta este data comunicarii deciziilor prevazute la alin. (1).

ARTICOLUL 13
Mentinerea valabilitatii esalonarii la plata la cererea debitorului
(1) Pentru mentinerea unei esalonari a carei valabilitate a fost pierduta, debitorul depune o cerere la organul fiscal, prin modalitatile prevazute la art. 2 alin. (1). Prevederile art. 2 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

(2) in vederea solutionarii cererii prevazute la alin. (1), organul fiscal elibereaza, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii, concomitent, urmatoarele documente:

a) deciziile referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere/penalitate de nedeclarare;

b) certificatul de atestare fiscala;

c) referatul de verificare a conditiilor de acordare/modificare/mentinere a esalonarii la plata, caz in care verifica conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata de la sectiunea A lit. b)-d), f)-h) si k);

d) decizia de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata, impreuna cu un nou grafic de esalonare la plata, conform modelului prevazut in anexa nr. 17, cu pastrarea perioadei de esalonare ramase din esalonarea aprobata initial, sau decizia de respingere, dupa caz. Prin pastrarea perioadei de esalonare se intelege numarul de luni ramas din esalonarea aprobata initial, fara a se lua in considerare numarul de luni aferent perioadei in care aceasta si-a pierdut valabilitatea;

e) decizia de mentinere a valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de nedeclarare, dupa caz, conform modelului prevazut in anexa nr. 18.

(3) Odata cu decizia de mentinere a esalonarii la plata, organul fiscal competent anuleaza penalitatile stabilite prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand penalitati, emisa in conditiile art. 9 alin. (1).

(4) Documentele prevazute la alin. (2), cu exceptia celui prevazut la lit. c), se elibereaza in doua exemplare, dintre care cate un exemplar se comunica debitorului, iar cate un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul fiscal. in cazul debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, aceste documente se comunica debitorului care le-a infiintat.

ARTICOLUL 14
Modificarea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale/deciziei de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare
(1) in situatia in care ulterior emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si/sau a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, dupa caz, se sting anticipat mai mult de 3 rate din graficul de esalonare la plata, potrivit prevederilor art. 207 alin. (5) din Codul de procedura fiscala, organul fiscal emite, din oficiu, o decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale.

(2) Pentru cererile depuse in conditiile art. 2095 alin. (3) din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator prevederile art. 2 alin. (4), iar pentru solutionarea acestora organul fiscal elibereaza, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii, concomitent, urmatoarele documente:

a) deciziile referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere/penalitate de nedeclarare;b) certificatul de atestare fiscala;

c) referatul de verificare a conditiilor de acordare/modificare/mentinere a esalonarii la plata, caz in care verifica conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata de la sectiunea A lit. a)-d), f)-j);

d) decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si, dupa caz, decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare sau decizia de respingere, dupa caz, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile art. 6 alin. (1) si (7).

(3) Organul fiscal emite si comunica decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale impreuna cu un nou grafic de esalonare la plata, care face parte integranta din aceasta, cu pastrarea perioadei de esalonare ramase din esalonarea aprobata initial sau modificarea acesteia, dupa caz. Prin modificarea perioadei de esalonare se intelege ca organul fiscal poate aproba, la cererea debitorului, esalonarea pe o perioada de cel mult 12 luni de la data emiterii deciziei de modificare a deciziei de esalonare la plata.

(4) Documentele prevazute la alin. (2), cu exceptia celui prevazut la lit. c), se elibereaza in doua exemplare, dintre care cate un exemplar se comunica debitorului, iar cate un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul fiscal. in cazul debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, aceste documente se comunica debitorului care le-a infiintat.

ARTICOLUL 15
Reguli speciale privind fuziunea debitorilor
(1) in situatia in care pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata debitorul fuzioneaza prin absorbtie cu unul sau mai multi debitori, dupa caz, care beneficiaza/nu beneficiaza de esalonare la plata, acesta este obligat sa prezinte organului fiscal proiectul de fuziune in momentul in care acesta isi produce efectele potrivit legii si actele justificative ale fuziunii.

(2) in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii documentelor prevazute la alin. (1), organul fiscal instiinteaza debitorul cu privire la sumele care trebuie achitate, reprezentand obligatii fiscale preluate de la debitorii care fuzioneaza si nu beneficiaza de esalonare la plata. Modelul instiintarii de plata este prevazut in anexa nr. 19.

(3) Pentru mentinerea valabilitatii esalonarii la plata acordate debitorului, sumele prevazute la alin. (2) trebuie achitate in termen de 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata. in caz contrar, organul fiscal emite decizie de pierdere a valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, precum si decizie de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de nedeclarare, dupa caz.

(4) La cererea debitorului depusa la organul fiscal pana la implinirea termenului prevazut la alin. (3), obligatiile fiscale cuprinse in instiintarea la plata pot face obiectul modificarii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si deciziei de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, dupa caz. Prevederile art. 14 se aplica in mod corespunzator.

(5) in cazul in care debitorul rezultat in urma unei fuziuni nu depune documentele prevazute la alin. (1), insa organul fiscal constata din oficiu operatiunea de fuziune, in termen de 5 zile lucratoare de la data constatarii, acesta instiinteaza debitorul cu privire la sumele care trebuie achitate, reprezentand obligatii fiscale preluate de la debitorii care fuzioneaza si nu beneficiaza de esalonare la plata. Prevederile alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.

(6) in cazul in care debitorul nu beneficiaza de esalonare la plata, insa unul sau mai multi debitori cu care fuzioneaza are/au esalonare la plata in derulare, organul fiscal emite, pe numele debitorului rezultat din fuziune, pe baza documentelor prevazute la alin. (1) depuse de debitor sau din oficiu, in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii documentelor sau de la data constatarii operatiunii de fuziune, urmatoarele acte:

a) o noua decizie de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si, dupa caz, o noua decizie de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, pentru obligatiile fiscale ramase nestinse din esalonarile la plata aflate in derulare, cu pastrarea perioadei de esalonare cea mai mare ramase din esalonarea aprobata initial;

b) instiintare pentru sumele care trebuie achitate, reprezentand obligatii fiscale datorate de debitorii care fuzioneaza si nu beneficiaza de esalonare la plata. Acestea trebuie achitate in termen de 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata si reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata acordate potrivit lit. a).

(7) La data emiterii documentelor prevazute la alin. (6) organul fiscal desfiinteaza actele similare emise pe numele debitorului beneficiar al esalonarii la plata si care si-a incetat existenta, conform modelelor prevazute in anexele nr. 20 si 21.

(8) Debitorul poate solicita includerea in esalonare a obligatiilor fiscale cuprinse in instiintarea de plata comunicata potrivit alin. (6) lit. b), pana la implinirea termenului de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.

(9) in situatia in care pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata debitorul fuzioneaza prin contopire cu unul sau mai multi debitori care beneficiaza/nu beneficiaza de esalonare la plata, organul fiscal emite o noua decizie de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si o noua decizie de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, dupa caz, prevederile alin. (6) si (7) aplicandu-se in mod corespunzator.

ARTICOLUL 16
Reguli speciale privind divizarea debitorilor
(1) in situatia in care pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata debitorul se divizeaza si repartizarea soldului obligatiilor fiscale se realizeaza catre acelasi debitor si una sau mai multe societati, organul fiscal in administrarea obligatiilor fiscale datorate de debitor, la solicitarea acestuia si pe baza proiectului de divizare in momentul in care acesta isi produce efectele potrivit legii si actelor justificative ale divizarii, emite decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si, dupa caz, decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare si modifica graficul de esalonare pana la concurenta sumelor ramase ca urmare a divizarii in sarcina debitorului. Prevederile art. 14 se aplica in mod corespunzator.

(2) Pentru ceilalti debitori care, in urma repartizarii soldului obligatiilor fiscale, preiau obligatii fiscale esalonate la plata, pe baza documentelor prevazute la alin. (1) depuse de debitori sau din oficiu, organele fiscale emit, in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii documentelor sau de la data constatarii operatiunii de divizare, urmatoarele acte:a) decizii de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si, dupa caz, decizii de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, pentru obligatiile fiscale ramase nestinse din esalonarile la plata aflate in derulare, cu pastrarea perioadei de esalonare ramase din esalonarea aprobata initial;

b) instiintare pentru sumele care trebuie achitate, reprezentand obligatii fiscale datorate de debitori care au preluat obligatii fiscale esalonate, daca este cazul. Acestea trebuie achitate in termen de 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata si reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata.

(3) Debitorii prevazuti la alin. (2) pot solicita includerea in esalonare a obligatiilor fiscale cuprinse in instiintarea de plata comunicata potrivit alin. (2) lit. b), pana la implinirea termenului de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.

(4) in situatia in care pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata debitorul se divizeaza si repartizarea soldului obligatiilor fiscale se realizeaza in totalitate catre mai multe societati nou-constituite, se aplica in mod corespunzator prevederile alin. (2) si (3). in acest caz, organul fiscal emite si comunica debitorului divizat decizie de desfiintare a deciziei de esalonare la plata, precum si decizie de desfiintare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, dupa caz.

ARTICOLUL 17
Reguli speciale privind punerea in aplicare a suspendarii executarii unui act administrativ-fiscal
(1) in situatia in care pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata debitorul obtine o suspendare a executarii actului administrativ-fiscal in care sunt individualizate creante fiscale ce fac obiectul esalonarii/amanarii la plata, decizia de esalonare la plata, respectiv decizia de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, dupa caz, se modifica, la cererea debitorului.

(2) Daca decizia de esalonare la plata, respectiv decizia de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, dupa caz, cuprinde doar obligatii fiscale stabilite prin actul administrativ pentru care s-a dispus suspendarea, la cererea debitorului, organul fiscal emite decizie de desfiintare a deciziei de esalonare la plata, precum si decizie de desfiintare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, dupa caz.

(3) in situatia prevazuta la alin. (2), daca prin dispozitivul hotararii judecatoresti definitive instanta respinge actiunea debitorului, in sensul ca mentine dispozitiile actului administrativfiscal prevazut la alin. (1), debitorul poate depune o noua cerere de acordare a esalonarii la plata in conditiile cap. IV1 din Codul de procedura fiscala.

(4) Daca decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, respectiv decizia de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, dupa caz, cuprinde si alte obligatii fiscale decat cele stabilite prin actul administrativ pentru care s-a dispus suspendarea, la cererea debitorului, organul fiscal emite:

a) instiintare privind diminuarea sumelor esalonate la plata, precum si instiintare privind diminuarea sumelor amanate la plata, dupa caz, pentru sumele ramase nestinse din actul administrativ pentru care s-a dispus suspendarea, conform modelelor prevazute in anexele nr. 22 si 23;

b) decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata, precum si decizie de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, dupa caz, pentru restul obligatiilor ramase de plata din decizia de esalonare la plata si/sau din decizia de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, dupa caz. in acest caz, graficul de esalonare se intocmeste pe numarul de luni ramase din esalonarea la plata aprobata initial.

(5) in situatia in care pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata, prin dispozitivul hotararii judecatoresti definitive, instanta respinge actiunea debitorului, in sensul ca mentine dispozitiile actului administrativ-fiscal prevazut la alin. (1), care a facut obiectul diminuarii potrivit alin. (4) lit. a), debitorul poate depune cerere de modificare a deciziei de esalonare la plata potrivit art. 2095 din Codul de procedura fiscala.

(6) in situatia in care instanta respinge actiunea debitorului, in sensul ca mentine dispozitiile actului administrativ-fiscal prevazut la alin. (1), care a facut obiectul diminuarii potrivit alin. (4) lit. a), dupa finalizarea esalonarii la plata acordate, debitorul poate depune o noua cerere de acordare a esalonarilor la plata in conditiile cap. IV1 din Codul de procedura fiscala.

(7) in situatia in care instanta admite actiunea debitorului, sumele stinse in contul ratelor de esalonare pana la emiterea deciziilor prevazute la alin. (2) si alin. (4) lit. b) se restituie, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile art. 168 din Codul de procedura fiscala.

(8) in situatia hotararilor judecatoresti definitive prin care se dispune anularea actului administrativ-fiscal, fara ca executarea acestuia sa fie suspendata in prealabil, prevederile alin. (2) sau

(4) se aplica in mod corespunzator.

(9) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si in situatia in care pe perioada de valabilitate a esalonarii se desfiinteaza sau se anuleaza, in tot sau in parte, actul administrativ-fiscal in care sunt individualizate creante fiscale ce fac obiectul esalonarii la plata.

ARTICOLUL 18
Contestarea deciziilor
impotriva deciziilor emise in temeiul prezentei proceduri se poate formula contestatie in conditiile titlului VIII din Codul de procedura fiscala.

ARTICOLUL 19
Evidenta si monitorizarea esalonarilor la plataOrganele fiscale organizeaza evidenta esalonarilor la plata si urmaresc modul de respectare a acestora.

ARTICOLUL 20
Dispozitii finale
Anexele nr. 1-23 fac parte integranta din prezenta procedura.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Esalonarea la plata simplificata 2021: procedura de acordare si documentele necesare":
Rating:

Nota: 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

© 2007 - 2024 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016