Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noi reglementari privind stingerea unor obligatii fiscale si bugetare (OUG 200/2020)

21-Dec-2020
2470

Ordonanta de urgenta nr. 200/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor masuri pentru stingerea unor obligatii fiscale si bugetare, precum si unele masuri referitoare la obligatiile de plata aferente imprumuturilor din venituri din privatizare si imprumuturilor contractate de statul român de la institutii de credit si subimprumutate operatorilor economici a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1144 din 26 noiembrie 2020.

Conform actului normativ care a intrat in vigoare din data de 26 noiembrie 2020, a fost reglementata o modalitate speciala de stingere a obligatiilor fiscale si bugetare, administrate de institutii ale administratiei publice centrale, ale operatorilor economici care detin capacitati de producere a energiei electrice sau electrice si termice in cogenerare racordate la Sistemul electroenergetic national reprezentând active functionale energetice cu sau fara activele miniere ce asigura carbunele necesar functionarii acestora si capacitati industriale reprezentând active functionale industriale.

Extras din OUG nr. 200/2020:

Avand in vedere necesitatea aplicarii unitare a politicilor guvernamentale si eficientizarea activitatii operatorilor economici in scopul dezvoltarii unor ramuri industriale sau al mentinerii unor activitati de interes strategic si implicit a cresterii incasarilor la bugetul statului,

in scopul recuperarii unor creante de catre institutiile publice centrale de la operatorii economici din domenii de importanta deosebita ale industriei românesti, care inregistreaza debite fata de bugetul general consolidat si detin active functionale necesare desfasurarii unor activitati economice esentiale,

luand in considerare posibilitatile reale de functionare ale unor capacitati industriale si oportunitatea mentinerii in circuitul economic a unor active functionale care pot concura la satisfacerea cererii existente pe piata produselor industriale, in conditii de calitate si siguranta, cu respectarea reglementarilor nationale si europene in materia concurentei,

luand in considerare ca o astfel de manifestare este conforma cu principiul creditorului privat prudent in economie, garantand o recuperare mai mare a creantelor bugetare si fiscale,

in scopul exercitarii drepturilor si indeplinirii obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar a statului ori de creditor la anumiti operatori economici, in conditii de eficienta,

intrucat stingerea creantelor fiscale si bugetare prin trecerea in proprietatea statului a unor bunuri de natura activelor functionale poate contribui la asigurarea dezvoltarii economiei afectate in contextul pandemiei de COVID-19, situatie exceptionala care determina adoptarea de masuri imediate si asigurarii continuitatii functionarii unor domenii esentiale pentru economie,

tinand cont de faptul ca orice intârziere in adoptarea masurilor prezentate poate conduce la limitarea accesului operatorilor economici la unele produse strict necesare functionarii unor ramuri industriale, cu riscul neasigurarii productiei esentiale, spre exemplu, industriei de aparare,

tinand cont de necesitatea reglementarii unor masuri referitoare la preluarea in proprietatea statului a unor active functionale, care devine prioritara in contextul actual, pentru a asigura unitatea si coerenta unor activitati din domeniul industriei, esentiale pentru economie,

intrucat consecintele indicate, care pot aparea in situatia neadoptarii masurilor propuse, justifica existenta unei situatii extraordinare,

intrucat neadoptarea in regim de urgenta a masurilor propuse poate conduce, pe de o parte, la intârzieri sau la nerespectarea angajamentelor statului roman referitoare la asigurarea unui comportament economic de natura a respecta principiul creditorului privat prudent in economie si, pe de alta parte, poate conduce la afectarea interesului general al statului, fie sub forma neincasarii unor creante, fie sub forma afectarii capacitatii operationale a operatorilor la care statul detine creante, prin diversele constrangeri legislative care ofera avantaje unor operatori privati specifici,

in considerarea faptului ca elementele mai sus mentionate vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amânata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. -
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor masuri pentru stingerea unor obligatii fiscale si bugetare, precum si unele masuri referitoare la obligatiile de plata aferente imprumuturilor din venituri din privatizare si imprumuturilor contractate de statul român de la institutii de credit si subimprumutate operatorilor economici, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 5 iulie 2019, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2019, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
Art. 1. -
(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza o modalitate speciala de stingere a obligatiilor fiscale si bugetare, administrate de institutii ale administratiei publice centrale, ale operatorilor economici care detin capacitati de producere a energiei electrice sau electrice si termice in cogenerare racordate la Sistemul electroenergetic national reprezentand active functionale energetice cu sau fara activele miniere ce asigura carbunele necesar functionarii acestora si capacitati industriale reprezentand active functionale industriale."

2. La articolul 1 alineatul (2), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:

"
a1) active functionale industriale - totalitatea resurselor economice care constau in active fixe, circulante, de trezorerie, know-how, inclusiv a drepturilor nascute in legatura cu acestea, exploatabile in procese economice prezente si viitoare;".

3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:Art. 2. -
(1) Prin derogare de la prevederile art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, la cererea operatorilor economici care detin activele prevazute la art. 1, creantele fiscale si bugetare administrate de institutii ale administratiei publice centrale se sting prin trecerea unor active functionale din proprietatea acestora in proprietatea publica a statului si in administrarea ministerului de resort.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), daca uzul sau interesul public nu se justifica la data trecerii activelor functionale in proprietatea publica a statului, conform analizei realizate de ministerul de resort si institutia creditoare cu consultarea organelor administratiei publice centrale competente, activele prevazute la alin. (1) trec in proprietatea privata a statului si se valorifica de ministerul de resort prin metodele prevazute la art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor masuri de eficientizare a activitatii de privatizare pentru dezvoltarea in conditii de profitabilitate a activitatii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar a statului la anumiti operatori economici, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 123/2015, cu modificarile ulterioare.

(3) Analiza realizata de ministerul de resort si institutia creditoare are in vedere: uzul public sau privat al activului functional, asigurarea exploatarii acestuia in regim de continuitate si permanenta, obiective de ordin economic, financiar, social si de mediu urmarite de ministerul de resort privind exploatarea eficace a activului, interesul general sau particular care corespunde scopului utilizarii activului functional, conditiile speciale legate de protejarea secretului de stat, regimul special al unor bunuri din componenta activului functional.

(4) Cererea operatorilor economici aprobata prin hotararea organelor de conducere cuprinde o analiza tehnico-economica privind justificarea operatiunii si efectele acesteia si este insotita de avizele favorabile ale: ministerului de resort care preia activul functional, operatorului de transport si sistem - Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A., pentru activele functionale energetice cu privire la caracterul necesar al acestora pentru siguranta Sistemului electroenergetic national si al unitatii administrativ-teritoriale, daca activele respective asigura furnizarea energiei termice in sistem centralizat.

(5) Daca o unitate administrativ-teritoriala solicita preluarea activelor proprietate publica a statului dobândite in conditiile prezentei ordonante de urgenta, trecerea activelor din domeniul public al statului in domeniul public al unitatii administrativ- teritoriale se face cu acordul ministerului de resort, la cererea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, prin hotarâre a Guvernului, potrivit prevederilor art. 292 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Stingerea totala sau partiala a creantelor fiscale si bugetare se va face ulterior efectuarii de catre ministerul de resort a testului creditorului privat prudent, la valoarea determinata prin diferenta dintre valoarea bunurilor ce intra in componenta activelor functionale si valoarea obligatiilor de mediu, stabilite prin raport de evaluare intocmit la cererea acestuia de catre un evaluator autorizat in conditiile legii.

(7) Ministerul de resort, institutiile publice creditoare si operatorii economici incheie un proces-verbal de predare- preluare prin care trec in proprietatea publica sau privata a statului activele functionale prevazute la art. 1, care cuprinde si valoarea acestora, determinata potrivit alin. (6).

(8) In cazul in care valoarea obligatiilor fiscale, bugetare si a obligatiilor de mediu determinate potrivit alin. (6) este mai mare decat valoarea activului functional, statul, prin institutia publica creditoare, recupereaza diferenta de valoare de la titularul obligatiei de mediu.(9) Daca titularul obligatiei de mediu este in procedura de insolventa sau faliment, diferenta de valoare rezultata potrivit alin. (6) este considerata creanta curenta, prin derogare de la prevederile art. 5 pct. 21 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, si se recupereaza in conditiile legii.

(10) Lista bunurilor aferente activelor functionale se aproba prin ordin al ministrului de resort.

(11) Procesul-verbal prevazut la alin. (7) constituie titlu de proprietate a statului.

(12) Bunurile aferente activelor functionale energetice sau activelor functionale industriale, care sunt grevate de alte sarcini sau garantii in afara celor administrate de institutia administratiei publice centrale creditoare, nu pot constitui obiectul prezentei ordonante de urgenta decât cu acordul scris al creditorului.

(13) Nu pot face obiectul operatiunilor prevazute la art. 1 activele functionale energetice si activele functionale industriale pentru care operatorii economici nu detin licente sau autorizatii de functionare aflate in perioada de valabilitate la data transferului, cele care nu sunt autorizate sau nu sunt in curs de autorizare din punctul de vedere al protectiei mediului la momentul transferului."

4. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu urmatorul cuprins:

"
Art. 31. -
Dispozitiile art. 3 se aplica si pentru stingerea creantelor fiscale si bugetare administrate de alte institutii ale administratiei publice centrale, situatie in care operatorul economic depune cererea de stingere a obligatiilor fiscale si bugetare la acestea."

5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 6. -
Bunurile mobile si imobile aferente activelor functionale transferate in domeniul public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale in conditiile prezentei ordonante de urgenta pot face obiectul unor contracte de concesiune incheiate in conditiile legii. Procedura de atribuire a contractelor de concesiune, incheierea, executarea si incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 302-331 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia situatiilor in care prin prezenta ordonanta de urgenta se dispune altfel."

Art. II. -
In tot cuprinsul capitolului I "Reglementarea unor masuri pentru stingerea unor obligatii fiscale si bugetare" din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor masuri pentru stingerea unor obligatii fiscale si bugetare, precum si unele masuri referitoare la obligatiile de plata aferente imprumuturilor din venituri din privatizare si imprumuturilor contractate de statul român de la institutii de credit si subimprumutate operatorilor economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2019, sintagma "Ministerul Energiei" se inlocuieste cu sintagma "ministerul de resort".

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Noi reglementari privind stingerea unor obligatii fiscale si bugetare (OUG 200/2020)":
Rating:

Nota: 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

  • D212 in 2024: Trebuie depusa rectificativa D212 pentru dobanzile incasate in 2023?

    • Administratorul societatii a depus in luna iunie 2023 declaratia D212 pentru dividendele incasate in anul 2023, calculandu-se CASS la valoarea a 24 salarii minime brute. La inceputul acestui an, administratorul a primit de la banca o informare privind dobanzile incasate in cursul anului 2023 pentru depozitele ce le detine la banca. Intrebare: trebuie depusa D212 rectificativa pentru anul 2023, sau dobanzile sunt incadrate in venituri din investitii si sunt cuprinse in valoarea maxima de 24...» citeste mai departe aici

  • Ghid ANAF pentru persoanele care realizeaza venituri din inchirierea bunurilor mobile si imobile

    • ANAF a publicat pe portalul propriu, la rubrica Asistenta contribuabili/Ghiduri curente si alte materiale informative, Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obtinute de persoanele fizice care realizeaza venituri din inchirierea si subinchirierea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul personal. Intr-o maniera accesibila si simplificata, ghidul contine informatii utile privind definirea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, contractul de locatiune si inregistrarea...» citeste mai departe aici

  • Proiect: Cum va fi inregistrat in contabilitate impozitul minim pentru firmele mari

    • Finantele au pus recent, in dezbatere publica, un nou Proiect de Ordin prin care se stabileste modul in care se vor inregistra in contabilitate anumite impozite. Este vorba despre impozitul minim si impozitul suplimentar datorat de persoanele juridice care desfasoara activitati in sectoarele petrol si gaze naturale. Conform Referatului de Aprobare, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrarea in contabilitate a operatiunilor...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2024 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016