Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Nou! Proiect Hotarare pentru aprobarea Normelor privind infiintarea comitetelor de audit intern

15-Aug-2012
2451
Ministerul Finantelor a publicat un nou proiect de hotarare pentru aprobarea Normelor privind infiintarea comitetelor de audit intern.


Redam mai jos continutul acestuia

Proiect de hotarare

Art. 1. - Se aproba Normele privind infiintarea comitetelor de audit intern, prevazute in anexa care
face parte integranta din prezenta hotarare.
PFA: Taxe, Impozite si Deduceri
PFA: Taxe, Impozite si Deduceri
Vezi detalii
Microintreprinderea in 2017: impozite, taxe, deduceri
Microintreprinderea in 2017: impozite, taxe, deduceri
Vezi detalii
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Vezi detalii

Art. 2. - In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari entitatile publice care
indeplinesc conditiile de constituire a comitetelor de audit intern, in conformitate cu Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ulterioare, vor actualiza normele proprii privind exercitarea auditului public intern cu cerintele cadrului general creat de normele prevazute la art. 1. Prim-ministru,
VICTOR - VIOREL PONTA


Anexa
NORME PRIVIND INFIINTAREA COMITETELOR DE AUDIT INTERN

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezentele Norme stabilesc cadrul general de organizare si functionare a comitetelor de
audit intern.
(2) Comitetele de audit intern sprijina activitatea compartimentelor de audit public intern si urmaresc sa asigure independenta si functionarea eficienta a activitatii de audit intern, precum si mentinerea unei comunicari deschise cu conducerea compartimentului de audit public intern, ca si cu conducerea institutiei publice centrale.

CAPITOLUL II
Organizarea si functionarea comitetelor de audit intern

Art. 2. - Comitetele de audit intern se organizeaza si functioneaza in cadrul institutiilor publice centrale care deruleaza anual un buget mai mare de 2 mld. lei si coordoneaza compartimentele de audit intern din cadrul acestora, in vederea imbunatatirii activitatii de audit intern.

Art. 3. - (1) Comitetul de audit intern cuprinde 5 membri si are urmatoarea componenta:
a) auditori interni, cu experienta de minimum 5 ani, 2 persoane;
b) specialisti cu vechime de minimum 5 ani, care activeaza in domeniul specific de activitate al institutiei publice centrale sau in domeniile suport: financiar-contabilitate, resurse umane, juridic, sisteme informatice, 2 persoane;
c) conducatorul compartimentului de audit intern din cadrul institutiei publice centrale in cauza.
(2) Auditorii interni nominalizati la art. 3 alin. (1) lit. a) isi desfasoara activitatea in institutii publice
centrale care nu sunt subordonate, aflate in coordonarea sau sub autoritatea altei institutii publice centrale care constituie comitete de audit intern.
(3) Specialistii nominalizati la art. 3 alin. (1) lit. b) isi desfasoara activitatea in cadrul institutiei publice centrale care constituie comitete de audit intern si nu ocupa functii de conducere.
Art. 4. - (1) Comitetul de audit intern are urmatoarele atributii principale:
a) dezbate si avizeaza planurile multianuale de audit intern, elaborate de compartimentul de audit intern din cadrul institutiei publice centrale;
b) dezbate si avizeaza planurile anuale de audit intern ale institutiei publice centrale;
c) analizeaza si avizeaza raportul anual privind activitatea de audit public intern, desfasurata in cadrul institutiei publice centrale;
d) analizeaza si emite o opinie asupra recomandarilor formulate de auditorii interni si care nu au fost acceptate de conducatorul institutiei publice centrale;
e) avizeaza Carta auditului public intern;
f) examineaza sesizarile referitoare la nerespectarea Codului privind conduita etica a auditorului intern si propune conducatorului institutiei publice centrale masurile necesare;
g) analizeaza acordurile de cooperare cu alte institutii publice privind exercitarea activitatii de audit
intern, referitoare la schimbul de rezultate din activitatea propriu-zisa de audit intern, precum si pregatirea profesionala comuna a auditorilor interni.
(2) In realizarea atributiilor sale, comitetul de audit intern colaboreaza cu reprezentantii structurilor
functionale din cadrul institutiei publice centrale a caror consultare este considerata ca fiind necesara.

CAPITOLUL III
Nominalizarea membrilor in comitetele de audit intern si incetarea calitatii de membru

Art. 5. - (1) Desemnarea auditorilor interni specialisti, cu experienta in domeniul auditului public intern, ca membri in comitetul de audit intern, se realizeaza in baza propunerilor formulate de institutiile publice centrale.
(2) Propunerile sunt formulate in urma scrisorilor de intentie adresate, in acest scop, de catre conducatorul institutiei publice centrale care constituie comitetul de audit intern.
(3) Institutia publica centrala care constituie comitetul de audit intern trimite entitatilor publice cu care au relatii de colaborare si la care se exercita functia de ordonator principal de credite scrisori de intentie pentru selectarea, in comitetul de audit intern a auditorilor interni.
(4) Institutiile publice centrale nominalizate la alin. (3) formuleaza propuneri, in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea scrisorilor de intentie.
(5) Propunerea privind persoana nominalizata se transmite institutiei publice centrale solicitante, insotita de un curriculum vitae detaliat, precum si de alte materiale reprezentative privind activitatea acesteia.

Art. 6. - (1) Specialistii din cadrul institutiei publice centrale sunt propusi, ca membri in comitetul de audit intern, de catre structurile functionale din cadrul acesteia, ca urmare a scrisorilor transmise de compartimentul de audit intern.
(2) Nominalizarea auditorilor interni si specialistilor se realizeaza prin act administrativ al conducatorului institutiei publice centrale, pe baza analizei documentatiei elaborate si prezentate de catre compartimentul de audit intern propriu.
(3) Procesul de selectare si desemnare in comitetul de audit intern a unui auditor intern sau a unui
specialist este considerat legal realizat daca exista cel putin doua propuneri formulate.

Art. 7. - Auditorii interni si specialistii nominalizati la art. 3 pct. (1) lit. a) si lit. b) vor fi cooptati, in
numar egal, in comitetul de audit intern, in vederea realizarii echilibrului decizional.

Art. 8. - Mandatul membrilor comitetului de audit intern este de 3 ani, de la data numirii, si se poate
reinnoi o singura data.

Art. 9. - (1) Calitatea de membru in comitetul de audit intern inceteaza si in urmatoarele situatii:
a) la cerere;
b) in cazul incapacitatii de a-si exercita atributiile o perioada mai mare de 6 luni;
4
c) pierderea calitatii de auditor intern a membrilor care au fost selectati in calitate de auditori interni;
d) incalcarea, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu, care atrage raspunderea disciplinara,
contraventionala, civila sau penala;
e) incetarea raporturilor de serviciu cu institutia pe care o reprezinta in comitetul de audit intern;
f) deces.
(2) Constatarea situatiilor prevazute la alin. (1) este de competenta presedintelui comitetului de audit intern, care le aduce la cunostinta conducatorului institutiei publice centrale.
(3) incetarea calitatii de membru in situatiile prevazute la alin. (1) se dispune prin act administrativ al conducatorului institutiei publice centrale.
(4) Locul de membru al comitetului de audit intern devenit vacant se ocupa dupa aceeasi procedura
utilizata la numirea acestuia.

CAPITOLUL IV
Desfasurarea activitatii comitetului de audit intern
Art. 10. - (1) Comitetul de audit intern este condus de un presedinte si, in lipsa acestuia, de un
vicepresedinte, alesi cu majoritate simpla de voturi dintre membrii comitetului.
(2) Presedintele este ales pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului o singura data.
(3) Conducatorul compartimentului de audit public intern din cadrul institutiei publice centrale nu poate indeplini functia de presedinte.
(4) Presedintele comitetului de audit intern exercita urmatoarele atributii principale:
a) convoaca intalnirile comitetului de audit intern;
b) conduce sedintele comitetului de audit intern;
c) semneaza documentele elaborate de comitetul de audit intern;
d) participa, la sedintele organizate de conducerea entitatii publice, la cererea conducatorului acesteia, unde poate exprima opinia comitetului cu privire la problemele supuse dezbaterii.

Art. 11. - (1) De regula, membrii comitetului de audit intern se intalnesc in sedinte ordinare, de doua ori pe an, la convocarea, scrisa, a presedintelui comitetului de audit intern, prin grija secretariatului tehnic.
(2) Prin exceptie, se pot intalni si in sedinte extraordinare, pentru a analiza recomandarile care nu sunt acceptate de conducatorul institutiei publice centrale, sesizarile privind nerespectarea conduitei de catre auditorii interni si pentru avizarea acordurilor de cooperare incheiate cu alte institutii publice in domeniul auditului intern.
(3) Convocarea sedintelor extraordinare se realizeaza de catre presedintele comitetului de audit intern, la solicitarea sefului compartimentului de audit public intern.
(4) Ordinea de zi a sedintelor este stabilita de catre presedintele comitetului de audit intern.
(5) sedintele comitetului de audit intern sunt legal constituite in prezenta a cel putin trei patrimi din
numarul total al membrilor sai.
(6) La sedintele comitetului de audit intern pot participa, la invitatia presedintelui, reprezentanti ai
structurilor functionale din cadrul institutiei publice centrale, in functie de problemele supuse dezbaterii, acestia avand calitatea de invitati.

Art. 12. - (1) Desfasurarea sedintelor, ordinea de zi, dezbaterile, luarile de cuvant, opiniile,
recomandarile, precum si hotararile comitetului de audit intern se consemneaza in procese-verbale.

(2) Materialele supuse dezbaterii in cadrul sedintelor se pun la dispozitia membrilor comitetului de audit intern, la sediul institutiei, cu cel putin 3 zile inainte de data organizarii sedintei.
(3) Procesele-verbale ale sedintelor se semneaza de catre toti membrii comitetului de audit intern prezenti si se pastreaza, in original, la compartimentul de audit public intern.

Art. 13. - (1) Alegerea presedintelui comitetului de audit intern, ca si organizarea si desfasurarea
sedintelor, se stabilesc prin regulament propriu de organizare si functionare, aprobat cu majoritate simpla de voturi.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a comitetului de audit intern cuprinde modul de organizare, relatiile si responsabilitatile stabilite si asumate in cadrul procesului de asigurare a supravegherii auditului intern, respectiv:
a) scopul si misiunea comitetului de audit intern;
b) componenta si numarul de membri;
c) modalitatea de organizare si desfasurare a sedintelor;
d) rolurile si responsabilitatile;
e) atributiile;
f) relatiile cu conducatorul entitatii publice, auditul intern si auditul extern;
g) modalitatea de alegere a presedintelui si a vicepresedintelui comitetului de audit intern;
h) atributiile presedintelui comitetului de audit intern;
i) responsabilitati referitoare la raportarea activitatii desfasurate.

(3) Regulamentul de organizare si functionare a comitetului de audit intern este avizat de conducatorul institutiei publice centrale.

Art. 14. - (1) Comitetul de audit intern isi analizeaza activitatea, identifica oportunitatile si evalueaza propria eficienta, si, in acest sens, elaboreaza, anual, un raport de activitate.
(2) Raportul de activitate al comitetului de audit intern se transmite compartimentului de audit organizat la nivelul institutiei publice, in vederea prelucrarii informatiilor si cuprinderii lor in raportul anual privind activitatea de audit intern.

Art. 15. - (1) in realizarea atributiilor sale, comitetul de audit public intern emite avize si opinii, care sunt legal adoptate cu votul a cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor sai.

(2) in realizarea atributiilor si imbunatatirea activitatii de audit intern la nivelul institutiei publice centrale, comitetul pentru auditul public intern colaboreaza cu Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finantelor Publice si prezinta, ori de cate ori considera necesar, propuneri fundamentate, in vederea aplicarii unei strategii unitare in domeniul auditului public intern.

(3) Evidenta avizelor si opiniilor emise de comitetul de audit intern se tine cu ajutorul Registrului avizelor si opiniilor, condus de secretariatul asigurat de compartimentul de audit public intern.

CAPITOLUL V
Asigurarea secretariatului comitetelor de audit intern

Art. 16. - (1) Pentru buna desfasurare a activitatii, comitetul de audit intern este ajutat de compartimentul de audit intern din cadrul institutiei publice centrale.

(2) Persoanelor desemnate sa asigure secretariatul pentru comitetul de audit intern le sunt stabilite
atributii, in acest sens, prin fisa postului.

(3) Principalele atributii ale compartimentului de audit public intern in realizarea activitatilor de secretariat ale comitetului de audit intern sunt urmatoarele:

a) pregatirea materialelor pentru a fi supuse dezbaterii comitetului de audit intern;
b) conducerea Registrului avizelor si opiniilor emise de comitetul de audit intern;
c) elaborarea rapoartelor periodice privind activitatea comitetului de audit intern;
d) elaborarea proceselor-verbale ale sedintelor comitetului de audit intern, care cuprind dezbaterile
realizate;
e) primirea si solutionarea corespondentei comitetului de audit intern;
f) executarea altor sarcini necesare bunei desfasurari a activitatii comitetului de audit intern.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 17. - (1) Auditorii interni alesi in comitetul de audit intern sunt salariati in cadrul altor institutii
publice centrale care si-au organizat activitatea de audit intern in conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata.

(2) La incetarea calitatii de auditor intern in cadrul institutiei publice centrale inceteaza, de drept, si
mandatul in comitetul de audit intern.

(3) Un auditor intern poate fi membru intr-un singur comitet de audit intern, constituit in conditiile
prezentelor norme.

(4) La desemnarea auditorilor interni, ca membri in comitetul de audit intern, conducatorul institutiei publice centrale urmareste excluderea posibilitatii desemnarii, in mod reciproc, a auditorilor interni intre doua institutii publice.
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Nou! Proiect Hotarare pentru aprobarea Normelor privind infiintarea comitetelor de audit intern":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Comentarii (5)

13-Sep-2012

E5j8Bn , [url=http://ymbozryvpboj.com/]ymbozryvpboj[/url], [link=http://heffvucswptt.com/]heffvucswptt[/link], http://ezlmwrgzupex.com/

13-Sep-2012

1lEq6S fmwyjkubqzea

13-Sep-2012

v6wYxA , [url=http://qyhqsmroivjp.com/]qyhqsmroivjp[/url], [link=http://iapgaehkbahg.com/]iapgaehkbahg[/link], http://qjdfjuyhbuvp.com/

11-Sep-2012

ZHH91r gxapzalxjcwp

11-Sep-2012

I like to party, not look atrciels up online. You made it happen.

Subiectele saptamanii

 • Sesiune online ANAF cu tema Impozit specific 2017. Spete rezolvate de ANAF
  • Tema sesiunii de asistenta online organizate saptamana aceasta de ANAF a fost reprezentata de IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI. Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual, pana la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul specific. Sunt obligate la plata impozitului specific unor activitati, persoanele juridice romane care la data de 31 decembrie a anului precedent au...» citeste mai departe aici

 • Legea superimunitatii avocatilor a fost promulgata de presedintele Iohannis
  • Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Administratia Prezidentiala a facut acest anunt privind promulgarea noii legi. Va reamintim ca la inceputul acestui an, Curtea Constitutionala a respins ca neintemeiata o obiectie de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea privind modificarea si completarea Legii 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Noile prevederi...» citeste mai departe aici

 • Calcul impozit specific si pondere venituri. Reguli de respectat pentru a nu face greseli!
  • Va reamintim ca recent au fost publicate, in stadiu de proiect, normele metodologice pentru aplicarea corecta a impozitului specific. In afara de exemplele de calcul incluse in proiect, sunt cat se poate de utile si alte studii de caz pe aceasta tema. Asadar, in analiza de mai jos, avem urmatoarele date: "O societate cu obiect de activitate de productie are cateva puncte de lucu care au codul CAEN pentru impozitul specific. Cum procedam la calculul impozitului pe profit si al impozitului...» citeste mai departe aici

 • Atentie! PF nerezidente, fara sediu permanent in Romania si care nu platesc impozit pe profit DEPUN Declaratia 101
  • Persoanele juridice nerezidente care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent si care, potrivit prevederilor Codului fiscal au obligatia de a plati impozit pe profit in Romania, vor depune formularul 101 "Declaratie privind impozitul pe profit" pentru veniturile realizate in anul 2016, pana la data de 27 martie 2017. Precizam ca, prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 581/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale...» citeste mai departe aici

 • Factura primita ulterior si raportare in D 300. Pasi pentru deducerea corecta!
  • Inregistrarea unei cheltuieli va depinde de masura in care aceasta este semnificativa. Vom vedea mai jos care sunt pasii de indeplinit pentru a deduce in mod corect TVA-ul si pentru a nu intampina probleme in cazul unui eventual control. In analiza de mai jos, avem urmatoarea situatie: "In luna martie 2017 am primit o factura de prestari servicii. Factura a fost emisa in luna decembrie 2016. Avand in vedere ca am inchis anul 2016, iar D101 a fost deja transmisa si bilantul a fost inchis,...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.