Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noutati Legislatie Fiscala 01 - 05 decembrie 2008

10-Dec-2008
4600

ORDIN nr. 1.600 din 27 noiembrie 2008


pentru modificarea si completarea Procedurii privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.173/2008

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si organelor sale subordonate.

Important!
Procedura de cesiune a creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si organele sale subordonate incepe din initiativa Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aceasta fiind cea care stabileste valoarea nominala a creantelor fiscale ce urmeaza a face obiectul cesiunii, specificand si valoarea nominala a acestora. Procedura de cesiune a creantelor fiscale poate fi initiata de organul fiscal competent in administrarea debitorului cedat, din oficiu sau la sesizarea unui tert."

Obligatiile fiscale accesorii aferente creantelor bugetare care fac obiectul cesiunii de creanta, calculate pana la sfarsitul lunii anterioare celei in care se elibereaza certificatul de atestare fiscala, se includ in valoarea creantelor cesionate. Accesoriile calculate dupa aceasta data raman in sarcina debitorului fiscal, dispozitiile art. 119-123 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.

In cazul in care debitorul cedat se afla in stare de insolventa, sunt aplicabile prevederile art. 122^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de cesiune de creanta, pana la expirarea termenului de depunere a ofertelor stabilit de comisie, ofertantii vor depune urmatoarele documente:

a) o prezentare sintetica a ofertantului, care va cuprinde datele de identificare si datele de contact, inclusiv un numar de fax si o adresa de e-mail pe care pot fi facute comunicarile;

b) oferta financiara de cumparare care trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele elemente: suma oferita, care nu poate fi sub valoarea nominala a creantelor fiscale ce urmeza a fi cesionate, termenul pana la care se face plata si precizarea daca plata se face integral sau in rate, cu mentionarea numarului ratelor;

c) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, reprezentand 2% din valoarea nominala a creantelor fiscale ce urmeaza a fi cesionate;

d) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;

e) pentru persoanele juridice romane, copie certificata de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului, precum si copii certificate de pe inregistrarile existente la registrul comertului, actualizate cu cel mult 10 zile inainte de data depunerii documentatiei;

f) pentru persoanele juridice straine, copie certificata de pe actul de inmatriculare, de pe certificatul de rezidenta fiscala din tara de origine, precum si copii certificate de pe inregistrarile existente la registrul comertului sau un alt registru corespunzator in tara de origine, actualizate cu cel mult 10 zile inainte de data depunerii documentatiei;

g) pentru persoanele fizice romane, copie certificata de pe actul de identitate;

h) pentru persoanele fizice straine, copie certificata de pe pasaport;

i) certificatul de atestare fiscala, din care sa rezulte ca ofertantul nu are obligatii fiscale restante fata de bugetele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala; ofertantii persoane fizice straine vor depune o declaratie pe propria raspundere referitoare la obligatiile pe care ofertantul le are catre bugetele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

j) o scrisoare de bonitate prin care sa se ateste faptul ca ofertantul are capacitatea financiara de a cumpara creantele fiscale pentru care depune oferta;

k) declaratie pe propria raspundere cu privire la faptul ca ofertantul nu se afla in procedura insolventei.

*******

ORDONANTA DE URGENTA nr. 200 din 4 decembrie 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008

Pe cine vizeaza?
La fel ca si in cazul actului precedent si acest act vizeaza o serie de masuri luate pe fondul crizei economice menite sa incurajeze atat mediul de afaceri cat si activitatea de cercetare-dezvoltare.

Important!
La calculul profitului impozabil, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare se acorda urmatoarele stimulente fiscale:
a) deducerea suplimentara la calculul profitului impozabil in proportie de 20% a cheltuielilor eligibile pentru aceste activitati; deducerea suplimentara se calculeaza trimestrial/anual; in cazul in care se realizeaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza potrivit dispozitiilor art. 26;
b) aplicarea metodei de amortizare accelerata si in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare.

Stimulentele fiscale pentru cercetare-dezvoltare se acorda in conditiile elaborarii de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor, a unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv cercetarea-dezvoltarea si inovarea in conditiile indeplinirii dispozitiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, si de Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea art. 87 si 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).

Cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construita locuinta include si amprenta la sol a locuintei. In sensul prezentului titlu, prin locuinta livrata ca parte a politicii sociale se intelege:

a) livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept camine de batrani si de pensionari;

b) livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii si centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap;

Scutirea impozitului pe dividendele reinvestite
Dividendele reinvestite incepand cu 2009, in scopul pastrarii si cresterii de noi locuri de munca pentru dezvoltarea activitatii persoanelor juridice romane distribuitoare de dividende, conform obiectului de activitate al acestora inscris la Oficiul National al Registrului Comertului, sunt scutite de la plata impozitului pe dividende.

Sunt scutite de la plata impozitului pe dividende si dividendele investite in capitalul social al altei persoane juridice romane, in scopul crearii de noi locuri de munca, pentru dezvoltarea activitatii acesteia, conform obiectului de activitate inscris la Oficiul National al Registrului Comertului.

Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) si (2) se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

*******

ORDONANTA DE URGENTA nr. 192 din 25 noiembrie 2008
privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes general, avand ca scop necesitatea fluidizarii activitatilor economico-financiare a operatorilor economici, pe fondul crizei economice international.

Important!
Pentru plata cu cel putin 10 zile inainte de termenul de plata stabilit conform art. 111 a tuturor obligatiilor fiscale datorate bugetelor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, contribuabilii
beneficiaza de o bonificatie de 5% din valoarea obligatiilor datorate.

Bonificatia prevazuta la alin. (8) nu se aplica in urmatoarele cazuri:

a) pentru obligatiile fiscale reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa;

b) pentru obligatiile fiscale reprezentand accize;

c) contribuabililor care au obligatii fiscale restante si pentru care nu a fost suspendata executarea actului prin care s-au stabilit obligatiile fiscale, in conditiile legii;

d) contribuabililor care nu depun declaratiile fiscale la termenele stabilite de lege.

Bonificatiile prevazute la alin. (8) se calculeaza lunar de contribuabil, iar plata anticipata va fi diminuata cu valoarea bonificatiei. Veniturile astfel constituite se utilizeaza ca surse proprii de finantare.

In cazul in care, ca urmare a inspectiei fiscale, se constata diferente ale obligatiilor de plata ca urmare a declararii unor sume mai mici decat cele datorate, organul de control va obliga contribuabilul la plata diferentelor, a bonificatiei de 5% acordate in conditiile alin. (8), precum si a majorarilor de intarziere aferente.

In cazul in care, ulterior declararii obligatiilor de plata, contribuabilul corecteaza din proprie initiativa obligatia de plata, in sensul majorarii acesteia, este obligat la plata diferentelor, a bonificatiei de 5% acordate in conditiile alin. (8), precum si a majorarilor de intarziere aferente.

Declaratiile de impozite, taxe si contributii cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa pot fi corectate de catre contribuabili pana la data depunerii situatiei financiare anuale pentru anul de raportare sau pana la data de 30 iunie a anului urmator celui de raportare, in cazul entitatilor care nu au obligatia depunerii situatiei financiare anuale.

Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, cotele de contributii aferente lunii decembrie 2008 prevazute la art. 16-18 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu modificarile ulterioare, se aplica pana la intrarea in vigoare a legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009.

Incepand cu data de 1 decembrie 2009, cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) pentru conditii normale de munca - 27,5%;
b) pentru conditii deosebite de munca - 31%;
c) pentru conditii speciale de munca - 37%.

Angajatorii care creeaza noi locuri de munca si care incadreaza in munca, pe locurile de munca nou-create, someri aflati in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca pentru o perioada de cel putin 3 luni consecutive de la data inregistrarii in evidenta acestor agentii beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu de 8 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 3 ani.

Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. (1) anterior termenului de 3 ani sunt obligati sa restituie in totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana incadrata in conditiile alin. (1), plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2).

Nu beneficiaza de masura de stimulare prevazuta la alin. (1) angajatorii care intr-o perioada de un an anterioara datei incadrarii in munca in conditiile alin. (1) au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoria prevazuta la respectivul alineat.

Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se datoreaza si se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie 2010.

*******

ORDIN nr. 3.505 din 27 noiembrie 2008
privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2008

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 4 decembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele juridice care desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor.

Important!
Persoanele juridice care au optat initial pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, care isi schimba obiectul de activitate in cursul anului fiscal, respectiv desfasoara activitatile prevazute la art. 104 alin. (5) lit. c) din Codul fiscal, platesc impozitul pe profit potrivit dispozitiilor titlului II din Codul fiscal, incepand cu trimestrul in care produc efecte licentele pentru desfasurarea activitatilor in domeniul jocurilor de noroc, emise de Comisia de autorizare a jocurilor de noroc din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

*******

ORDONANTA DE URGENTA nr. 143 din 28 octombrie 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile contractante care desfasoara proceduri de achizitie publica in vederea incheierii contractelor.

Important!
Fara a afecta posibilitatea operatorilor economici de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri:
a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor in cauza;
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.

Autoritatea contractanta are obligatia de a deschide ofertele la data, ora si adresa indicate in invitatia de participare, in masura in care nu a devenit incidenta obligatia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestatii.

In cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite in SEAP informatii referitoare la motivele anularii.

Sub sanctiunea respingerii contestatiei ca tardiva, aceasta se inainteaza atat Consiliului, cat si autoritatii contractante, nu mai tarziu de expirarea termenelor prevazute la art. 272. Contestatorul va atasa la contestatie si copia actului atacat, in cazul in care acesta a fost emis, precum si copii ale inscrisurilor prevazute la art. 270 alin. (1), daca acestea sunt disponibile.

In termen de o zi lucratoare de la primirea contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia sa ii instiinteze despre aceasta si pe ceilalti participanti inca implicati in procedura de atribuire. Instiintarea trebuie sa contina inclusiv o copie a contestatiei respective.

Toate notificarile sau comunicarile actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. Dispozitiile art. 60 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
In cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1), dispozitiile art. 274 si ale art. 277 alin. (1) nu sunt aplicabile.

In cazul in care contestatia/contestatiile se refera la acte ale autoritatii contractante care au fost emise sau au avut loc inainte de deschiderea ofertelor, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Consiliului, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut la art. 272 alin. (4), punctul sau de vedere asupra acesteia/acestora, insotit de orice alte documente considerate edificatoare, precum si, sub sanctiunea amenzii prevazute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achizitiei publice. Lipsa punctului de vedere al autoritatii contractante nu impiedica solutionarea contestatiei/contestatiilor, in masura in care s-a facut dovada comunicarii acesteia/acestora.

Autoritatea contractanta va notifica punctul de vedere si contestatorului/contestatorilor, in acelasi termen prevazut la alin. (1).

In cazul in care contestatia/contestatiile se refera la acte ale autoritatii contractante care au fost emise sau au avut loc dupa deschiderea ofertelor, obligatiile prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa fie indeplinite in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data expirarii termenelor prevazute la art. 205 alin. (1).

*******

ORDONANTA DE URGENTA nr. 161 din 12 noiembrie 2008
privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 28 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza ordonatorii principali de credite ai autoritatilor publice centrale cu rol de agentii de implementare, precum si cele in cadrul carora functioneaza agentii de implementare.

Important!
Ordonatorii principali de credite ai autoritatilor publice centrale cu rol de agentii de implementare, precum si cele in cadrul carora functioneaza agentii de implementare includ in bugetele proprii la liniile bugetare "Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila", la propunerea agentiilor de implementare, cu avizul prealabil al Ministerului Economiei si Finantelor, sumele necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, in concordanta cu prevederile memorandumurilor/acordurilor de finantare, pentru:

a) costuri aferente finalizarii investitiei pentru contractele incheiate intre agentiile de implementare si furnizorii de produse, prestatorii de servicii si executantii de lucrari, cu care acestia au incheiat contracte, care au fost reziliate, inclusiv costuri legate de relansarea procesului de achizitie, in vederea atingerii obiectivelor proiectelor, in baza unei justificari intemeiate;

b) finantarea costurilor suplimentare necesare semnarii contractelor, ca urmare a depasirii bugetelor alocate initial;

c) finantarea costurilor declarate neeligibile din fondurile nerambursabile PHARE si cofinantare de la bugetul de stat, costuri cauzate de finalizarea unor activitati si/sau furnizarea de bunuri dupa expirarea perioadei de implementare a proiectelor, prevazute in memorandumurile/acordurile de finantare costuri necesare finalizarii obiectivelor proiectelor, si neimputabile contractorului, de la caz la caz, in baza unei justificari intemeiate;

d) pretentii financiare ale firmelor contractate conform prevederilor contractuale, aprobate/acceptate in prealabil de autoritatea contractanta si/sau stabilite de comisia de adjudecare a disputelor, de instantele de arbitraj si/sau de judecata;

e) costuri suplimentare necesare finalizarii lucrarilor din motive neimputabile contractorului si beneficiarului si care nu pot fi acoperite de beneficiar, printr-o justificare temeinica;

f) costurile de asistenta si expertiza juridica si tehnica pentru arbitraj, procedura de solutionare a disputelor existente intre parti si/sau judecata;

g) sumele necesare finantarii proiectelor in cazul indisponibilitatii temporare a contributiei financiare a beneficiarilor prevazuti la art. 2 alin. (2), cu exceptia celor din cadrul administratiei publice centrale, unitati subordonate, in coordonarea acestora;

h) suplimentarea bugetelor contractelor de asistenta tehnica si supervizare pentru atingerea obiectivelor proiectelor, din motive neimputabile contractorului si beneficiarului, de la caz la caz, in baza unei justificari intemeiate;

i) cheltuieli neeligibile declarate de misiunile de audit/verificare, rezultate ca urmare a unor schimbari de natura legislativa sau de orice natura, neimputabile partilor implicate in implementarea contractelor;

j) alte sume necesare continuarii si finalizarii proiectelor PHARE.

*******

ORDONANTA DE URGENTA nr. 164 din 19 noiembrie 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, agentiile pentru protectia mediului, respectiv agentiile regionale pentru protectia mediului si agentiile judetene pentru protectia mediului, Administratia

Rezervatiei Biosferei ?Delta Dunariis, precum si Garda Nationala de Mediu si structurile subordonate acesteia.

Important!
Avize de mediu emise de autoritatea competenta pentru protectia mediului:

a) aviz de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii;
b) avizul de mediu pentru produse de protectie a plantelor, respectiv pentru autorizarea ingrasamintelor chimice - act administrativ emis de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, necesar in procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor si, respectiv, de autorizare a ingrasamintelor chimice;
c) aviz Natura 2000 - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care contine concluziile evaluarii adecvate si prin care se stabilesc conditiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmeaza sa fie incluse in reteaua ecologica Natura 2000; evaluare adecvata - procesul menit sa identifice, sa descrie si sa stabileasca, in functie de obiectivele de conservare si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale oricarui plan ori proiect, care nu are o legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta in mod semnificativ aria, in mod individual ori in combinatie cu alte planuri sau proiecte;

In cazul in care titularii de activitati pentru care este necesara reglementarea din punctul de vedere al protectiei mediului prin emiterea autorizatiei de mediu, respectiv a autorizatiei integrate de mediu urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii, dispozitiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplica in mod corespunzator.

Autoritatea competenta pentru protectia mediului emite sau revizuieste, dupa caz, actele de reglementare.

Titularii planurilor/programelor/proiectelor/activitatilor au obligatia:
a) de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la
baza emiterii actelor de reglementare, inainte de realizarea modificarii;
b) de a respecta termenele stabilite de autoritatea competenta pentru protectia mediului in derularea procedurilor de emitere a actelor de reglementare.

Nerespectarea termenelor prevazute la alin. (2) lit. b) conduce la respingerea solicitarii.

Avizul de mediu si acordul de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada punerii in aplicare a planului sau programului, respectiv proiectului.

Autorizatia de mediu si autorizatia integrata de mediu sunt valabile 10 ani.

Prin exceptie de la prevederile alin. (2), autorizatiile de mediu emise cu program pentru conformare sunt valabile pe toata perioada derularii programului, dar nu mai mult de 60 de zile de la data scadenta de realizare a ultimei masuri din programul respectiv.

In cazul in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificarii titularului, prevazuta la art. 15 alin. (2) lit. a), mentinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informand titularul cu privire la aceasta decizie.

Pana la adoptarea unei decizii de catre autoritatea competenta, in sensul prevazut la alin. (4), este interzisa desfasurarea oricarei activitati sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta in urma modificarilor care fac obiectul notificarii.

*******

ORDONANTA DE URGENTA nr. 176 din 19 noiembrie 2008
privind majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A.

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 2 decembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza CEC BANK - S.A., persoana juridica romana, organizata in forma juridica a unei societati pe actiuni, care isi desfasoara activitatea ca banca.

Important!
Se mandateaza Ministerul Economiei si Finantelor, in calitate de reprezentant al statului, ca unic actionar, sa majoreze capitalul social al CEC BANK - S.A. prin emiterea de noi actiuni cu o valoare nominala egala cu valoarea nominala a actiunilor existente, respectiv 100 lei/actiune.

Ministerul Economiei si Finantelor subscrie, cu suma de 900 milioane lei, in doua transe egale, la majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A., suma care va fi prevazuta cu aceasta destinatie in bugetul de stat pe anul 2009.

Suma prevazuta la alin. (2) va fi virata in contul CEC BANK - S.A., astfel:
a) in primul trimestru al anului 2009, suma de 450 milioane lei;
b) pana la finele anului 2009, diferenta de 450 milioane lei.

Pentru asigurarea sumei prevazute la art. 1 alin. (2), in cheltuielile bugetului de stat pe anul 2009, respectiv in cheltuielile prevazute in bugetul Ministerului Economiei si Finantelor, va fi prevazuta suma de 900 milioane lei la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", subcapitolul 54.01.50 "Alte servicii publice generale", titlul 72 "Active financiare", articolul 72.01 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societatilor comerciale".

Se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor sa introduca suma prevazuta la alin. (1) in volumul si in structura bugetului de stat pe anul 2009 si, respectiv, in bugetul Ministerului Economiei si Finantelor.

*******

ORDONANTA DE URGENTA nr. 180 din 19 noiembrie 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza coordonatorii programelor anuale de reabilitare termica care sunt primarii municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti.

Important!
In caz de nerespectare a prevederilor conventiei incheiate intre coordonatorii locali si asociatiile de proprietari, conventiile constituie titlu executoriu, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 174/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prevederile prezentei ordonante de urgenta se pot aplica si partilor din blocurile de locuit-condominii - tronsoane, scari - delimitate in acest scop prin hotarare a adunarii generale a asociatiei de proprietari.

In sensul prezentei ordonante de urgenta masurile speciale pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit cuprind urmatoarele:
a) izolarea termica a peretilor exteriori, a terasei, a planseului peste subsol/spatii comerciale situate la parterul/mezaninul cladirii, Inlocuirea ferestrelor si a usilor exterioare, Inchiderea balcoanelor/logiilor cu tamplarie performanta energetic, realizarea sarpantelor si a acoperisurilor ori repararea sau Inlocuirea acestora, repararea si zugravirea peretilor exteriori, inclusiv a parapetilor, aticelor, pervazelor, soclurilor si a
altor asemenea elemente exterioare cladirii.

b) inlocuirea conductelor de distributie pe orizontala si verticala, a armaturilor cu pierderi, repararea/Inlocuirea cosurilor/canalelor de fum, precum si repararea/inlocuirea cazanelor/arzatoarelor, ce constituie parti comune ale blocului de locuinte-condominiu.

Masurile speciale de reabilitare termica se fundamenteaza prin expertiza si audit energetic si se realizeaza cu respectarea cerintelor de calitate si a celorlalte obligatii impuse prin Legea nr. 10/1995, cu modificarile ulterioare si a reglementarilor tehnice In domeniu.

Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Unitatii de management al proiectului se asigura din bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, iar numarul personalului Unitatii de management al proiectului se asigura cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat ministerului.

Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrarilor pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit nominalizate in programele anuale se asigura astfel:

a) 37% din alocatii de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, precum si din alte surse legal constituite;
b) 30% din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale si din alte surse legal constituite;
c) 33% din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari si din alte surse legal constituite.

*******

ORDIN nr. 3.507 din 27 noiembrie 2008
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii decembrie 2008

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 3 decembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza dealerii primari, care pot depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor, persoane fizice si juridice pentru cumpararea certificatelor de trezorerie cu discount si a obligatiunilor de stat de tip benchmark.

Important!
Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive.
In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 7 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005
privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Numarul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, in calitate de clienti ai dealerilor primari.
In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 5 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005 in aplicarea Regulamentului nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare. Se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate.
Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, care actioneaza in calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de inregistrare/depozitare, in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.

Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumparate de catre dealerii primari, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi la sediul Bancii Nationale a Romaniei de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.

Evenimentele de plata aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestioneaza in conformitate cu Regulile Sistemului de inregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

*******

HOTARARE nr. 369 din 21 noiembrie 2008
pentru aprobarea Normei privind operatiuni de asigurare a cursului de schimb valutar (NI-CST-11-II/0)

Emitent: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTARI, GARANTII SI ASIGURARI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 4 decembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza in mod special exportatorul roman care incheie cu debitorul extern (cumparator) un contract comercial de export, precum si cumparatorul strain, semnatar al contractului comercial de export.

Important!
Pot beneficia de asigurarea cursului de schimb valutar, oferita de EXIMBANK, in numele si in contul statului, exportatorii care indeplinesc urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) desfasoara activitate de export de bunuri si servicii, avand un istoric al derularii activitatii de export de cel putin un an;
b) nu s-a instituit procedura judiciara a insolventei, conform legislatiei in vigoare;
c) nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Economiei si Finantelor, inclusiv cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si cu EXIMBANK.

Nu sunt eligibile pentru a beneficia de asigurare:
- exportul de marfuri cuprinse in lista marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EXIMBANK, stabilita periodic*3) prin hotarare a Guvernului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conditiile legii;
- exportul de armament;
- exportul realizat catre filiale ale societatii-mama exportatoare sau operatori economici asociati. Prin exceptie, asigurarea se poate acorda in cazul in care exportul se face catre un cumparator extern din afara grupului, prin intermediul filialei sau al operatorilor economici asociati;
- exporturile catre o persoana fizica.
---------------
*3) Lista marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EXIMBANK, in vigoare la data aprobarii prezentei norme, este prevazuta in Hotararea
Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si a valorii contractelor de export aferente acestora, precum si a listei marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.

EXIMBANK asigura cursul de schimb euro/leu, dolar S.U.A./leu utilizat pentru transformarea in lei a incasarilor in euro/dolari S.U.A. rezultate din derularea contractelor de export, impotriva riscului valutar, respectiv de apreciere a monedei nationale.

Operatiunile de asigurare a cursului de schimb valutar se deruleaza in baza unui plafon acordat de EXIMBANK fiecarui solicitant (exportator).

Acordarea plafonului, inclusiv dimensionarea acestuia, se realizeaza pe baza analizei informatiilor furnizate de solicitant in cererea de acordare a plafonului, prin corelarea valorii plafonului solicitat cu experienta solicitantului in derularea contractelor de export si volumul preconizat al exporturilor in perioada de referinta.

Plafonul alocat unui solicitant se supune spre aprobare C.I.F.G.A., cu avizul Comitetului de directie al EXIMBANK.

Pe baza hotararii C.I.F.G.A., EXIMBANK si solicitantul semneaza acordul de plafon, pe termen de maximum un an, cu posibilitate de prelungire, in baza caruia se vor derula operatiunile specifice de asigurare a cursului de schimb valutar.

Hotararea C.I.F.G.A. de aprobare a plafonului constituie in acelasi timp si acordul C.I.F.G.A. de plata a despagubirii in cazul in care solicitarea de despagubire se incadreaza in termenii si conditiile acordului si ofertei confirmate de asigurare.

Pentru plafonul aprobat solicitantul va plati un comision de analiza, la valoarea specificata in caietul de comisioane al EXIMBANK.

*******

ORDONANTA DE URGENTA nr. 188 din 25 noiembrie 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza Ministerului Economiei si Finantelor care este autorizat sa gestioneze contributia financiara a Comunitatii Europene.

Important!
Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat sa gestioneze contributia financiara a Comunitatii Europene, in conditiile stabilite prin Memorandumul de intelegere privind infiintarea Fondului National pentru PHARE, Memorandumul de intelegere dintre Romania si Comisia Europeana pentru punerea in aplicare a Facilitatii de tranzitie, Memorandumul de intelegere privind utilizarea Fondului National pentru ISPA, Acordul multianual de finantare SAPARD si prin memorandumuri de finantare si acorduri anuale de finantare incheiate sau convenite intre Comisia Comunitatii Europene si Guvernul Romaniei, in baza acordului-cadru si a Acordului multianual de finantare SAPARD.

In cadrul programelor PHARE/Facilitatea de tranzitie, autoritatile de implementare/beneficiarii au obligatia de a transmite documentele de raportare la termenele si in formatele standard de raportare solicitate de catre agentiile de implementare, completate cu informatii corecte, complete si de calitate corespunzatoare.

In cazul in care autoritatile de implementare/beneficiarii nu respecta prevederile alin. (1), Ministerul Economiei si Finantelor isi rezerva dreptul de a transfera fonduri din contributia financiara a Comunitatii Europene si/sau contributia publica nationala catre agentiile de implementare, numai pentru acele contracte/proiecte pentru care au fost transmise documentele de raportare intocmite corespunzator.

In situatia in care Ministerul Economiei si Finantelor aplica prevederile alin. (2), autoritatile de implementare/beneficiarii sunt raspunzatori pentru intarzierile in efectuarea platilor cuvenite contractorilor si pentru eventualele penalitati datorate contractorilor ca urmare a acestor intarzieri.

Sumele necesare efectuarii cheltuielilor cu plata catre contractori a penalitatilor prevazute la alin. (3) se previzioneaza si reflecta in bugetele ordonatorilor de credite in cadrul, in subordonarea sau in coordonarea carora functioneaza autoritatile de implementare/beneficiarii de proiecte sau, dupa caz, in bugetele beneficiarilor care nu au calitatea de ordonatori de credite. ( Articol realizat in colaborarea cu CTCE Piatra Neamt)

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 01 - 05 decembrie 2008":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

  • D212 in 2024: Trebuie depusa rectificativa D212 pentru dobanzile incasate in 2023?

    • Administratorul societatii a depus in luna iunie 2023 declaratia D212 pentru dividendele incasate in anul 2023, calculandu-se CASS la valoarea a 24 salarii minime brute. La inceputul acestui an, administratorul a primit de la banca o informare privind dobanzile incasate in cursul anului 2023 pentru depozitele ce le detine la banca. Intrebare: trebuie depusa D212 rectificativa pentru anul 2023, sau dobanzile sunt incadrate in venituri din investitii si sunt cuprinse in valoarea maxima de 24...» citeste mai departe aici

  • Ghid ANAF pentru persoanele care realizeaza venituri din inchirierea bunurilor mobile si imobile

    • ANAF a publicat pe portalul propriu, la rubrica Asistenta contribuabili/Ghiduri curente si alte materiale informative, Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obtinute de persoanele fizice care realizeaza venituri din inchirierea si subinchirierea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul personal. Intr-o maniera accesibila si simplificata, ghidul contine informatii utile privind definirea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, contractul de locatiune si inregistrarea...» citeste mai departe aici

  • Proiect: Cum va fi inregistrat in contabilitate impozitul minim pentru firmele mari

    • Finantele au pus recent, in dezbatere publica, un nou Proiect de Ordin prin care se stabileste modul in care se vor inregistra in contabilitate anumite impozite. Este vorba despre impozitul minim si impozitul suplimentar datorat de persoanele juridice care desfasoara activitati in sectoarele petrol si gaze naturale. Conform Referatului de Aprobare, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrarea in contabilitate a operatiunilor...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2024 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016