Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noutati Legislatie Fiscala 01 - 05 iunie 2009

11-Iun-2009
5930

ORDIN nr. 1.165 din 29 mai 2009
privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, precum si a modelului si continutului unor formulare

Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, in toate situatiile in care persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Important!
1. Persoanele impozabile care potrivit art. 156^1 alin. (6^1) din Codul fiscal sunt obligate sa utilizeze ca perioada fiscala luna calendaristica trebuie sa depuna, conform alin. (6^2) al aceluiasi articol, "Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania (092)", al carei model este prevazut in anexa nr. 2 la ordin.

2. Declaratia de mentiuni se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana impozabila sau in evidenta caruia aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe, la registratura ori la posta, prin scrisoare recomandata, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta obligatie.

3. Pe baza declaratiei de mentiuni, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent opereaza actualizarile in Registrul contribuabililor, in sensul schimbarii perioadei fiscale pentru TVA din trimestru calendaristic in luna calendaristica.

4. Pentru stabilirea datei de luare in evidenta cu perioada fiscala lunara a persoanei impozabile se are in vedere data exigibilitatii taxei aferente achizitiei intracomunitare, astfel cum rezulta din declaratia de mentiuni depusa de persoana impozabila, respectiv:

a) data luarii in evidenta este data de 1 a primei luni din trimestru, daca exigibilitatea taxei intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;
b) data luarii in evidenta este data de 1 a celei de a treia luni din trimestru, daca exigibilitatea taxei intervine in a doua luna a respectivului trimestru;
c) data luarii in evidenta este data de 1 a primei luni a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic.

Persoanele impozabile pentru care sunt operate actualizari in Registrul contribuabililor potrivit prezentei proceduri trebuie sa-si indeplineasca obligatiile de declarare si de plata ce decurg din calitatea de persoana impozabila care utilizeaza luna ca perioada fiscala.
Persoana impozabila a carei perioada fiscala a devenit luna, ca urmare a efectuarii unei achizitii intracomunitare de bunuri, nu mai are posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioada fiscala, fiind obligata sa pastreze ca perioada fiscala luna si in anii urmatori.

Sanctiuni!
Depunerea cu intarziere a declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale, respectiv peste termenul de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care a intervenit exigibilitatea achizitiei intracomunitare, constituie contraventie potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala si se sanctioneaza potrivit prevederilor legale in vigoare.

Depunerea cu intarziere a deconturilor de taxa pe valoarea adaugata constituie contraventie potrivit art. 219 alin. (1) lit. b) din Codul de procedura fiscala si se sanctioneaza potrivit prevederilor legale in vigoare.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ORDIN nr. 1.166 din 29 mai 2009
privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.746/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata"

Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 2 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care trebuie sa completeze Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata".

Important!
Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" se depune la organul fiscal competent, la urmatoarele termene:

a) lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este luna calendaristica, potrivit prevederilor art. 156^1 din Codul fiscal;

b) trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 din Codul fiscal;

c) semestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Norme metodologice;

d) anual, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice.

e) pana la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele doua luni ale aceluiasi trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde si operatiunile realizate in prima luna a acestuia. In situatia in care exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in prima sau in a treia luna a trimestrului calendaristic, sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile lit. a) din prezentul paragraf.

Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" se depune in format electronic, astfel:

- la registratura organului fiscal competent;
- la posta, prin scrisoare recomandata;
- prin completare pe pagina de internet a Ministerului Economiei si Finantelor de catre contribuabilii eligibili, conform reglementarilor de utilizare a serviciului;
- prin Sistemul electronic national (SEN), de catre marii contribuabili.
Formatul depus pe suport electronic va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat conform legii.
Formularul se editeaza in doua exemplare:
- un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;
- un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ORDIN nr. 1.129 din 26 mai 2009
pentru aprobarea Procedurii privind valorificarea prin vanzare la licitatie a bunurilor sechestrate potrivit dispozitiilor Codului de procedura fiscala

Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 3 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza organul de executare care procedeaza la vanzarea la licitatie a bunurilor indisponibilizate.

Important!
Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie, organul de executare competent efectueaza publicitatea vanzarii prin afisarea anuntului privind vanzarea intr-un cotidian national de larga circulatie, intr-un cotidian local, pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau, dupa caz, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, la sediul organului de executare, al primariei in a carei raza teritoriala se afla bunurile sechestrate, la sediul si domiciliul debitorului, la locul vanzarii, daca acesta este altul decat cel unde se afla bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vanzare, in cazul vanzarii bunurilor imobile, precum si prin alte modalitati prevazute de lege, cu cel putin 10 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea licitatiei.

Afisarea anuntului pe bunurile imobile scoase la licitatie, in cazul cladirilor, se face prin lipirea anuntului pe un zid exterior expus publicului, iar in cazul terenurilor, prin amplasarea unui stalp cu un suport plan pe care se va lipi anuntul. In acest sens, organul de executare se va deplasa la locul imobilului si va incheia un proces-verbal de afisare in prezenta a cel putin unui martor.

In cazul bunurilor imobile si al bunurilor mobile corporale cu valoare de evaluare mai mare de 20.000 lei, anuntul privind vanzarea la licitatie publicat pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va fi insotit de fotografii ale acestor bunuri.

Organul de executare competent instiinteaza, printr-o notificare, despre data, ora si locul desfasurarii licitatiei, debitorul, custodele si/sau administratorul-sechestru, in cazul cand acestia sunt alte persoane decat debitorul, precum si titularii drepturilor reale si ai sarcinilor care greveaza bunul sechestrat, daca este cazul.

Executorul fiscal va oferi spre vanzare bunurile, prin 3 strigari succesive potrivit alin. (2), in care se pot face optiuni si supralicitari, conform pasului de licitare stabilit in conditiile pct. 9, fata de pretul cel mai mare din ofertele de cumparare scrise, daca acesta este superior pretului de pornire a licitatiei sau, in lipsa unei asemenea oferte, chiar fata de acest pret.

Cele 3 strigari succesive se vor face la intervale de timp diferite, in functie de valoarea bunurilor licitate, astfel:

a) pentru bunuri cu o valoare de pana la 10.000 lei, la interval de un minut;
b) pentru bunuri a caror valoare se incadreaza intre 10.001-50.000 lei, la interval de 3 minute;
c) pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 50.001 lei, la interval de 5 minute.
Bunul se adjudeca celui care, dupa 3 strigari succesive, ofera pretul cel mai mare in conditiile pct. 11 ori fata de pretul de pornire sau fata de pretul de incepere a licitatiei, dupa caz.
Daca se prezinta un singur ofertant care ofera cel putin pretul de pornire, acesta este declarat adjudecatar.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ORDIN nr. 1.156 din 27 mai 2009
privind legitimatiile de inspectie fiscala

Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 3 iunie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza personalul cu atributii de inspectie fiscala din cadrul aparatului central si teritorial al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Important!
Personalul cu atributii de inspectie fiscala cuprinde inspectorii din cadrul aparatului central si teritorial al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, desemnati de conducatorul organului fiscal sa efectueze inspectia fiscala.
Legitimatiile de inspectie fiscala prevazute la art. 1 atesta imputernicirea speciala a titularului in fata contribuabilului, ce implica exercitiul autoritatii de stat, acordata pe timpul indeplinirii atributiilor ce ii revin, potrivit titlului VII "Inspectia fiscala" din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legitimatia de inspectie fiscala este valabila numai insotita de ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de inspectie fiscala.
Legitimatiile de inspectie fiscala au regim special, sunt nominale si se distribuie de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Numerotarea legitimatiilor de inspectie fiscala se face de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin repartizarea unei plaje de numere fiecarei structuri cu atributii de inspectie fiscala din cadrul aparatului central si teritorial, conform anexei nr. 3.
Legitimatiile de inspectie fiscala vor fi semnate de catre vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru structurile cu atributii de inspectie fiscala centrale, de catre directorul coordonator pentru structurile cu atributii de inspectie fiscala din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si de catre directorul general pentru structurile cu atributii de inspectie fiscala din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.
Distribuirea legitimatiilor de inspectie fiscala se efectueaza de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pe baza solicitarilor facute de structurile cu atributii de inspectie fiscala centrale si teritoriale.
Eliberarea legitimatiilor de inspectie fiscala se face de catre conducatorul organului de inspectie fiscala, pentru persoanele din subordine, pe baza unei evidente nominale. Modelul evidentei nominale este prevazut in anexa nr. 4.
Pierderea sau furtul legitimatiei de inspectie fiscala se publica in presa si se anunta directiei emitente in termen de 48 de ore.
La data incetarii activitatii, titularul legitimatiei de inspectie fiscala va depune legitimatia la organul fiscal emitent, in vederea anularii si consemnarii in evidenta nominala prevazuta la alin. (5).
Pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, pentru efectuarea inspectiei fiscale, personalul cu atributii de inspectie fiscala va utiliza legitimatiile emise conform legislatiei in vigoare pana la aceasta data.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ORDIN nr. 1.499 din 25 mai 2009
privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia
Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza membrii Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate.
Important!
Atributiile prevazute in sarcina autoritatii fiscale centrale, conform prevederilor titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normelor metodologice aferente titlului VII si titlului VIII, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celor ale art. 234 alin. (5) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, denumita in continuare Comisia.
Activitatea curenta a Comisiei se realizeaza prin intermediul directiei cu atributii de autorizare din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor - Directia de autorizari, denumita in continuare directia de specialitate.
Comisia isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
Lucrarile Comisiei vor fi conduse de presedintele acesteia. In cazul in care presedintele Comisiei lipseste, acesta il va desemna pe vicepresedinte pentru a conduce lucrarile.
Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toti operatorii de produse supuse accizelor armonizate - persoane juridice, asociatii familiale, persoane fizice autorizate si intreprinderi individuale - care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitatile prevazute la titlul VII "Accize si alte taxe speciale" si titlul VIII "Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 234 alin. (5) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Decizia trebuie comunicata operatorului de produse supuse accizelor armonizate caruia ii este destinata.
Deciziile Comisiei vor fi comunicate in una dintre urmatoarele forme:
a) prin prezentarea operatorului de produse supuse accizelor armonizate sau a persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz, la sediul directiei de specialitate ori la sediul autoritatii fiscale teritoriale, dupa caz, si primirea actului administrativ de catre acesta/aceasta, sub semnatura, data comunicarii fiind data ridicarii sub semnatura a actului;
b) prin remiterea, sub semnatura, a actului administrativ de catre persoanele imputernicite de autoritatile fiscale teritoriale, data comunicarii fiind data remiterii sub semnatura a actului;
c) prin posta, la domiciliul fiscal al operatorului de produse supuse accizelor armonizate sau al persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, precum si prin alte mijloace, cum sunt: fax, e-mail, daca se asigura transmiterea textului actului administrativ si confirmarea primirii acestuia, data comunicarii fiind data confirmarii primirii actului administrativ;
d) prin publicitate.
In cazul in care comunicarea deciziei nu a fost posibila potrivit dispozitiilor prevazute la alin. (2) lit. a)-c), se va recurge la comunicarea prin publicitate, prin afisarea la sediul autoritatii fiscale teritoriale de care apartine operatorul de produse accizabile supuse accizelor armonizate a unei copii a deciziei emise pe numele acestuia sau pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Decizia se considera comunicata dupa expirarea unui termen de 15 zile de la data afisarii sau a publicarii pe pagina de internet.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ORDIN nr. 322 din 12 mai 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 461/2009 privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura
Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 1 iunie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, care gestioneaza sumele alocate temporar din venituri din privatizare.
Important!
A.P.I.A., ca autoritate responsabila pentru implementarea schemelor de plati directe pentru agricultura, avand ca sursa de finantare Fondul European de Garantare Agricola, centralizeaza cererile de plata depuse de beneficiarii platilor, prevazuti la art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 461/2009, iar dupa verificarea si certificarea acestora solicita M.A.P.D.R. sumele necesare efectuarii platilor, conform anexei nr. 1. A.P.I.A. transmite aceasta solicitare, spre stiinta, Ministerului Finantelor Publice - Directia generala de trezorerie si datorie publica.
Ministerul Finantelor Publice, denumit in continuare M.F.P., vireaza sumele, esalonat, in termen de 5 zile lucratoare de la data fiecarei solicitari a M.A.P.D.R., pana la concurenta sumei de 1.870.427,34 mii lei, in contul M.A.P.D.R. mentionat la art. 1 alin. (1). Pentru respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 461/2009, solicitarea sumelor de catre M.A.P.D.R. va fi insotita de avizul Directiei generale de programare bugetara din cadrul M.F.P.
Avizul Directiei generale de programare bugetara din cadrul M.F.P. se va acorda pe baza documentului privind fundamentarea si utilizarea fondurilor aprobate M.A.P.D.R. la titlul VIII "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare", articolul 56.06 "Programe din Fondul European de Garantare Agricola", aprobat de ordonatorul principal de credite.
M.A.P.D.R., prin Directia generala buget finante si fonduri europene, denumita in continuare D.G.B.F.F.E., vireaza sumele in contul A.P.I.A. mentionat la art. 1 alin. (2), in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii acestora de la M.F.P.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

HOTARARE nr. 630 din 20 mai 2009
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.850/2006
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 29 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza angajatorii care au obligatia platii contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.
Important!
Cota contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, denumit in continuare Fondul de garantare, datorata de angajatori potrivit art. 7 alin. (1) din lege, se aplica asupra sumei veniturilor care constituie, potrivit prevederilor legale, baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj realizate de salariatii incadrati cu contract individual de munca, potrivit legii.
Prin sintagma salariatii incadrati cu contract individual de munca, potrivit legii, prevazuta la alin. (1) si art. 7 alin. (1) din lege, se intelege salariatii incadrati in temeiul unui contract individual de munca incheiat pentru norma intreaga sau cu timp partial sau a unui contract de munca la domiciliu, contract de munca temporara sau contract de ucenicie la locul de munca, indiferent de durata acestora, inclusiv salariatii care cumuleaza pensia cu salariul, in conditiile legii.
Baza lunara de calcul asupra careia angajatorii prevazuti la art. 7 alin. (1) din lege datoreaza contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj este cea prevazuta la art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cota contributiei datorate de angajatorii prevazuti la art. 7 alin. (1) din lege la bugetul asigurarilor pentru somaj este cea stabilita prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, potrivit art. 29 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ORDIN nr. 1.516 din 27 mai 2009
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2009
Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 29 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza dealerii primari, care pot depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane fizice si juridice pentru achizitionarea certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat.
Important!
Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive.
In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 7 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.
Numarul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.
Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de clienti ai dealerilor primari.
In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 5 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005, in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare. Se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, ce actioneaza in calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de inregistrare/depozitare, in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi la sediul Bancii Nationale a Romaniei de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
Evenimentele de plata aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestioneaza in conformitate cu Regulile Sistemului de inregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente titlului de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare, fara obligarea la dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in aceasta situatie raman in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot fi tranzactionate.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

CIRCULARA nr. 18 din 1 iunie 2009
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna iunie 2009
Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 1 iunie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza tuturor persoanelor interesate de dobanda monetara a Bancii Nationale a Romaniei.
Important!
Pentru luna iunie 2009, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 9,71% pe an.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

LEGE nr. 194 din 27 mai 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 1 iunie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care poate cesiona creantele fiscale principale si accesorii pe care le are in administrare, datorate de contribuabili.
Important!
Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate cesiona creantele fiscale principale si accesorii pe care le are in administrare, datorate de contribuabili, astfel cum acestea sunt individualizate prin titluri de creanta si confirmate prin certificate de atestare fiscala.
Cesiunea creantelor fiscale se face prin licitatie, selectie de oferte sau incredintare directa, dupa caz.
Procedura de cesiune a creantelor fiscale este demarata la initiativa Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau a unitatilor sale subordonate si incepe prin transmiterea spre publicare a unui anunt de intentie.
Publicarea anuntului de intentie nu creeaza Agentiei Nationale de Administrare Fiscala obligatia de a efectua respectiva cesiune de creante.
Intentia de cesionare a creantei fiscale se va notifica debitorului fiscal. Incepand cu data eliberarii certificatului de atestare fiscala, orice plata efectuata de debitor sau in numele sau se considera a fi efectuata in contul obligatiilor fiscale curente sau viitoare. In cazul in care nu se realizeaza procedura cesiunii creantelor fiscale, organul fiscal va proceda la stingerea creantelor fiscale cu sumele achitate in conditiile prezentului alineat, cu respectarea prevederilor art. 114 si 115 din prezentul cod.
Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate cesiona creantele fiscale principale si accesorii pe care le administreaza, ale debitorilor prevazuti la alin. (1), la un pret care nu va putea fi mai mic decat valoarea creantelor fiscale principale, parcurgand urmatoarele etape:
a) se publica anuntul de participare la cesionarea creantelor fiscale prin licitatie publica cu strigare, la un pret ce nu va putea fi mai mic decat valoarea creantelor fiscale astfel cum acestea sunt individualizate prin titlurile de creanta si confirmate prin certificate de atestare fiscala;
b) in situatia in care exista un singur ofertant pentru care oferta a fost declarata calificata, Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate sa treaca la incredintarea directa, cu conditia ca pretul din oferta sa nu fie mai mic decat valoarea totala a creantelor fiscale. In situatia in care exista mai multe oferte declarate calificate este declarata castigatoare oferta cea mai avantajoasa;
c) in cazul in care nu exista nicio oferta, licitatia in vederea cesiunii creantelor fiscale se va organiza la un alt termen, pentru care se va publica un nou anunt in care pretul nu va putea fi mai mic decat valoarea creantelor fiscale principale plus 75% din valoarea creantelor fiscale accesorii;
d) in cazul in care nu exista nicio oferta, licitatia in vederea cesiunii creantelor fiscale se va organiza la un alt termen, pentru care se va publica un nou anunt in care pretul nu va putea fi mai mic decat valoarea creantelor fiscale principale la care se adauga 50% din valoarea creantelor fiscale accesorii;
e) in cazul in care in cadrul etapei prevazute la lit. c) sau d) exista un singur ofertant, Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate sa treaca la incredintarea directa, cu conditia ca pretul din oferta sa nu fie mai mic decat valoarea creantelor fiscale inscrisa in anunt. Daca exista mai multe oferte calificate, este declarata castigatoare oferta cea mai avantajoasa;
f) daca nu se obtine pretul inscris in anunt, cesiunea creantelor fiscale va fi facuta la cel mai mare pret oferit, daca acesta depaseste valoarea creantelor fiscale principale.
Distribuirea pretului cesiunii creantelor fiscale se face de organul fiscal competent, mai intai pe obligatiile fiscale principale si apoi, dupa caz, diferenta se va distribui pe obligatiile fiscale accesorii, in ordinea vechimii acestora.
Cesionarul creantei fiscale preia ca urmare a cesiunii de creanta toate drepturile cedentului, inclusiv garantiile detinute de creditorul bugetar.
Contractul de cesiune a creantelor incheiat in aplicarea prezentului articol constituie titlu executoriu, fara a fi necesara transmiterea titlurilor de creanta si a titlurilor executorii.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ORDIN nr. 344 din 27 mai 2009
pentru modificarea si completarea anexei "Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu
Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 1 iunie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza producatorii agricoli care primesc sprijin financiar in sectorul zootehnic.
Important!
Pentru anul 2009, prima pe exploatatie se acord? producatorilor agricoli mentionati la art. 1 o singura data pe an, in functie de efectivul de bovine inregistrat in Registrul national al exploatatiilor la data de 31 ianuarie 2008, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) exploatatia sa fie de minimum 3 capete de bovine;
b) varsta bovinelor sa fie de minimum 6 luni;
c) exploatatia sa fie inregistrata in Registrul national al exploatatiilor la data solicitarii primei;
d) sa nu aiba datorii restante la bugetul de stat si la bugetul local, la data solicitarii primei.
Pentru a beneficia de prima prevazuta la alin. (1), solicitantii trebuie sa depuna o cerere la centrul local/judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, in perioada 25 aprilie - 15 iunie 2009, al carei model este prevazut in anexa nr. 1, insotita de urmatoarele documente:
a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de inregistrare/certificatul de inregistrare;
b) declaratie pe propria raspundere ca nu au datorii restante la bugetul de stat si la bugetul local, la data solicitarii primei.
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura intocmeste si transmite Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, pana in data de 15 septembrie 2009 pentru bovine si pana in data de 15 octombrie 2009 pentru ovine/caprine, centralizatorul cu efectivele eligibile la plata primelor pentru anul 2009.
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura intocmeste si transmite Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale centralizatorul cu efectivele de bovine, ovine si caprine pentru care se solicita prime pentru anul 2009, pana in data de 15 iulie 2009.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ORDIN nr. 340 din 26 mai 2009
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 40/2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a masurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 si Programului operational pentru pescuit in ceea ce priveste aplicarea regulii cumulului ajutoarelor
Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii masurilor 121 "Modernizarea exploatatiilor agricole" si 123 "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR) si ai masurilor 2.1 "Investitii productive in acvacultura" si 2.6 "Investitii in procesare si marketing" din cadrul Programului operational pentru pescuit (POP).
Important!
Metodologia de deducere a sprijinului acordat in baza Legii nr. 231/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica la valoarea creditului aferenta cheltuielilor eligibile ale proiectului stabilite in contractul de finantare.
Institutia financiara care deruleaza fonduri alocate in baza Legii nr. 231/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, calculeaza nivelul deducerii conform anexei nr. 1, il comunica beneficiarului si, cu acceptul expres al acestuia referitor la conditiile de creditare si nivelul deducerii, semneaza contractul de creditare.
APDRP primeste de la institutia financiara o copie a contractului de creditare prevazut la alin. (2) si documentele prevazute in cadrul protocolului prevazut la art. 7 alin. (1).
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, pe baza informatiilor comunicate de institutiile financiare, aproba diminuarea valorii sprijinului acordat prin PNDR si POP cu nivelul deducerii calculat de institutiile financiare conform art. 2 alin. (2).
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit are obligatia sa opereze deducerea corespunzatoare a sprijinului nerambursabil prin incheierea unui act aditional la contractul de finantare.
Pentru intreprinderile nou-infiintate sau care nu au mai beneficiat de credite ori nu au un rating care are la baza evaluarea bilantului, in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei C155/02/2008, prima de referinta este stabilita la nivelul de 3,8%. O intreprindere este considerata nou-infiintata daca este infiintata in anul depunerii cererii de finantare sau daca nu a inregistrat activitate pana in momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.
In situatia in care la sfarsitul anului un beneficiar al Legii nr. 218/2005, republicata, este incadrat de catre institutia financiara intr-o categorie de rating pentru care nu se pot acorda garantii, fondul de garantare ii va percepe in anul urmator nivelul maxim al primei de garantare prevazute in anexa nr. 2.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ORDIN nr. 1.323 din 26 mai 2009
privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii
Emitent: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 3 iunie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care trebuie sa achite contravaloarea unor servicii prestate in domeniul inspectiei muncii.
Important!
In functie de categoria de servicii prestate, tarifele care se percep de la persoane fizice, juridice, persoane fizice autorizate si de la alte entitati constituite in conditiile legii sunt urmatoarele:
1. Participarea inspectorilor de munca la efectuarea determinarilor de noxe, respectiv participarea la activitatile pentru acordarea unor drepturi prevazute de legislatia in vigoare, potrivit prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tarif: 40 lei/ora.
2. Analiza documentatiei si expertizarea unitatilor in vederea eliberarii autorizatiei de detinere a materialelor explozive in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tarif: - materiale explozive propriu-zise - 360 lei;
- obiecte artizanale si de distributie pe baza de amestecuri pirotehnice - 300 lei.
3. Expertiza si analiza in vederea eliberarii autorizatiei de depozitare a materiilor explozive, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 126/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tarif: 400 lei.
4. Expertiza si analiza documentatiei in vederea acordarii vizei anuale a autorizatiei de detinere materii explozive, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 126/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tarif: - materiale explozive propriu-zise - 60 lei;
- obiecte artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice - 200 lei.
5. Analiza documentatiei si efectuarea expertizarii in vederea:
- acordarii vizei anuale a autorizatiei de functionare a depozitelor de materii explozive - emiterii avizului de amplasare a firidelor de explozivi la persoanele juridice cu profil minier, potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 126/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
- expertizarii/avizarii incaperilor pentru depozitarea, pastrarea si manipularea capselor pentru pistoalele de implant bolturi, fuzee antigrindina, capse de alarmare utilizate la transportul feroviar, capse de asomare, spatii destinate depozitarii armelor, precum si spatii destinate depozitarii munitiilor, capselor, pulberilor de munitie, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 1.102/2008 privind avizarea spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie;
- aprobarii depasirii cu 25 % a cantitatii maxime de exploziv pentru care s-a eliberat autorizatia depozitului, conform art. 9 din Legea nr. 126/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tarif: 200 lei/aviz.
6. Examinarea artificierilor si pirotehnistilor in vederea autorizarii acestora si asistenta tehnica la pregatirea activitatilor pentru autorizarea si reautorizarea artificierilor, conform art. 29^3 din Legea nr. 126/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tarif: 50 lei/candidat.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

HOTARARE nr. 16 din 19 mai 2009
pentru aprobarea Normei nr. 12/2009 privind transferul participantilor intre fondurile de pensii administrate privat
Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 3 iunie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza administratorii de fonduri de pensii administrate privat si participantii la un fond de pensii administrat privat.
Important!
Transferul participantului intre fonduri de pensii administrate privat este o optiune individuala a acestuia si se realizeaza cu indeplinirea procedurii de transfer prevazute la art. 39 si 40 din Lege si de prezenta norma.
Pana la plata primei contributii la un fond de pensii administrat privat, persoanei care a aderat sau care a fost repartizata aleatoriu de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS) la un fond de pensii administrat privat ii este interzis sa solicite transferul la un alt fond de pensii administrat privat.
Un participant se poate transfera de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii administrat privat daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) a semnat actul individual de aderare la fondul de pensii administrat privat la care doreste sa se transfere, marcand optiunea referitoare la transfer;
b) a notificat administratorul de la care se transfera, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, in termenul prevazut la art. 39 alin. (1) din Lege.
Administratorul fondului de pensii administrat privat la care doreste sa se transfere participantul pune la dispozitia solicitantului formularul de act individual de aderare si formularul de notificare conform anexei nr. 1.
Formularul de notificare poate fi procurat de participant si prin descarcarea acestui document de pe pagina de internet a Comisiei (
www.csspp.ro ).
Notificarea va fi intocmita in doua exemplare originale, din care:
a) un exemplar va fi pastrat de catre participant;
b) un exemplar va fi transmis administratorului fondului de la care participantul doreste sa se transfere.
Dupa semnarea actului individual de aderare la fondul la care doreste sa se transfere, participantul transmite notificarea la administratorul fondului de pensii administrat privat de la care doreste sa se transfere, la care anexeaza o copie a actului individual de aderare prevazut la alin. (1) lit. a) si o copie a actului de identitate valabil la data depunerii documentatiei, cu semnatura in original, pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere.
In cazul in care documentatia prevazuta la alin. (5) nu este intocmita in conformitate cu prezenta norma sau nu se poate identifica participantul in baza de date, administratorul solicita participantului completarea acesteia.
Daca documentatia necesita completari care nu mai permit procesarea acestora in termenul prevazut de art. 39 din Lege, notificarea se solutioneaza la urmatorul termen de depunere a documentatiei.
In cazul in care documentatia completa nu este depusa pana la data de 15 inclusiv a lunii in curs, termenul va fi prelungit pana la data de 15 a lunii urmatoare.
Depunerea documentatiei prevazute la alin. (1) la administratorul de la care se solicita transferul se face oricand pana la data de 15 inclusiv a lunii anterioare fiecarei luni stabilite conform prevederilor art. 6.
Informatiile privind transferul participantilor de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii administrat privat sunt procesate si validate lunar de catre CNPAS, cu respectarea procedurii prevazute in prezenta norma.
Penalitatea de transfer nu se aplica:
a) participantilor care solicita transferul ca urmare a modificarii prospectului schemei de pensii, daca solicitarea este facuta in termen de doua luni de la autorizarea modificarii prospectului;
b) participantilor care au fost angajati in misiuni peste hotare ordonate de statul roman si care au facut obiectul repartizarii aleatorii ca urmare a imposibilitatii de a adera la un fond de pensii administrat privat in termenul prevazut de lege si de normele Comisiei. Dovada o reprezinta adeverinta eliberata in acest scop de catre angajator;
c) participantilor aflati in alte situatii prevazute in actele emise de Comisie.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ORDONANTA DE URGENTA nr. 60 din 3 iunie 2009
privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa"
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza in principal persoanele fizice care doresc sa achizitioneze o locuinta prin intermediul programului guvernamental.
Important!
Se aproba programul "Prima casa" ca program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia unei locuinte prin contractarea de credite.
Beneficiarii programului "Prima casa" sunt persoane fizice care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu detin in comun sau individual, impreuna cu sotii lor sau cu alte persoane, in proprietate o locuinta, indiferent de modul in care a fost dobandita, si nici nu au in derulare un credit ipotecar.
Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa mandateze Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii in vederea emiterii de garantii in numele si in contul statului in favoarea bancilor care acorda credite persoanelor fizice pentru cumpararea unei locuinte in cadrul programului "Prima casa".
Contractele prin care Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii acorda garantiile prevazute la alin. (3) constituie titluri executorii.
Plafonul anual al garantiilor care pot fi emise potrivit alin. (3), conditiile de acordare a acestora si de eligibilitate a bancilor si a persoanelor fizice beneficiare ale programului "Prima casa", precum si regulile de gestionare a garantiilor se stabilesc prin norme aprobate prin hotarare a Guvernului, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ORDIN nr. 30 din 29 mai 2009
pentru aprobarea Instructiunii nr. 2/2009 privind procedura de subscriere si rascumparare a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv prin internet
Emitent: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 4 iunie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza organismele de plasament colectiv in valori mobiliare distribuite pe teritoriul Romaniei.
Important!
Distribuirea prin internet a titlurilor de participare emise de O.P.C.V.M. catre clientii interesati se va efectua in baza unui contract la distanta, definit conform art. 28 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 297/2004, incheiat intre client si societatea de administrare a investitiilor, denumita in continuare S.A.I., sau in baza unui contract incheiat la sediul S.A.I.
Utilizarea internetului ca mijloc de distribuire a titlurilor de participare nu exonereaza S.A.I./societatea de investitii care se autoadministreaza de obligatia respectarii regulilor stabilite de Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, cu privire la desfasurarea activitatii de administrare a organismelor de plasament colectiv.
S.A.I. care desfasoara activitatea de distribuire prin internet trebuie sa utilizeze echipamente informatice adecvate, avand in vedere volumul activitatilor care pot fi solicitate sa le desfasoare.
In vederea distribuirii titlurilor de participare prin internet, S.A.I. trebuie sa posede infrastructura si mijloacele de comunicatie necesare pentru a oferi acest serviciu clientilor sai, astfel incat sa asigure eficienta operationala a serviciilor de distribuire a titlurilor de participare.
Pentru a face fata eventualelor disfunctionalitati ale sistemelor informatice, S.A.I. trebuie sa asigure proceduri alternative eficiente astfel incat activitatea de distribuire a titlurilor de participare sa se poate desfasura in bune conditii. Investitorii vor fi informati de S.A.I. in contractul incheiat cu privire la existenta acestor proceduri alternative si la modalitatea de utilizare a acestora.
Cand cererile de subscriere si/sau rascumparare sunt primite de S.A.I. prin internet, aceasta poate utiliza acelasi mijloc de comunicare pentru a transmite investitorilor informatiile si rapoartele prevazute de Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, cu conditia ca sistemele informatice ale S.A.I. si ale investitorului sa permita descarcarea si salvarea acestora.
Conform standardelor de securitate in domeniul sistemelor informatice, S.A.I. va asigura securizarea sistemului computerizat de preluare a cererilor de subscriere si rascumparare. Sistemul trebuie sa asigure in mod special integritatea si confidentialitatea datelor gestionate de sistem, autentificarea originii datelor si protectia mesajelor confidentiale. Sistemul trebuie sa dispuna de mijloace de criptare a datelor confidentiale, indiferent daca acestea se refera la S.A.I. sau la clienti. De asemenea, sistemul trebuie sa foloseasca protocoale securizate in transmiterea datelor confidentiale (spre exemplu: https, sftp etc.). Sistemul trebuie sa dispuna de mijloace de monitorizare a accesului la sistem, precum si de mijloace de protejare impotriva accesului neautorizat al unor factori daunatori (spre exemplu: echipamente de tip Intrusion Detection System, firewall, router si/sau aplicatii software de tip antivirus sau de monitorizare a accesului).
S.A.I. raspunde pentru daunele cauzate investitorilor daca sistemul utilizat nu asigura securitatea transferurilor cererilor de subscriere si rascumparare sau a platilor aferente.

Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra-Neamt

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul fiscalitatea.ro" si link catre www.fiscalitatea.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Articol adaugat in 11 iunie 2009

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 01 - 05 iunie 2009":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
keyboard_double_arrow_right

Atentie contabili!

Atentie, contabili! Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti 
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz
keyboard_double_arrow_left


Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

  • E-TVA: ANAF propune ca termenul pentru depunerea D390 sa ramana acelasi

    • ANAF a pus in dezbatere publica Proiect de ordin pentru stabilirea termenului de depunere pentru declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/ prestarile intracomunitare (390 VIES). Termenul pentru depunerea declaratiei ramane acelasi, pana la data de 25 a lunii urmatoare. Conform Referatului de Aprobare, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.70/2024 privind unele masuri de implementare si utilizare a decontului precompletat RO e-TVA si valorificarea datelor si informatiilor...» citeste mai departe aici

  • Aplicatia e-Transport este disponibila online! Pana pe 31 august 2024 NU se aplica sanctiuni

    • ANAF anunta, printr-un comunicat recent de presa, ca aplicatia e-Transport, prin intermediul careia sunt monitorizate transporturile rutiere pe teritoriul national ale bunurilor cu risc fiscal ridicat si transporturile rutiere internationale de bunuri, este operationala si poate fi descarcata din APP Store si Google Play. In acest sens, in fiecare punct de trecere a frontierei se transmit materiale in care sunt prezentate obligatiile pe care le au operatorii de transport, precum si informatii...» citeste mai departe aici

  • Topim preturile in mijlocul verii! Reduceri de 70% si transport GRATUIT pentru carti de fiscalitate si contabilitate

    • Modificarile legislative din fiscalitate nu sunt putine in ultima perioada si trebuie adaptate corespunzator, astfel incat sa evitati amenzile usturatoare si sa va asigurati de functionarea optima a firmei dumneavoastra. Pentru ca nu este usor sa tii pasul cu tot ce se schimba, unele legi fiind aprobate in scurt timp, cu siguranta aveti nevoie de putin ajutor din partea specialistilor. Cartile noastre de fiscalitate si contabilitate sunt acum la preturi reduse! Topim preturile pentru cele...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016