Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noutati Legislatie Fiscala 23-28 iunie 2008

08-Iul-2008
3640

HOTARARE nr. 8/90 din 14 iunie 2008


pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
EMITENT: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 23 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza expertii contabili si contabilii autorizati, precum si societatile comerciale de expertiza contabila si de contabilitate.

Important!
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, denumit in continuare Corpul, este persoana juridica de utilitate publica si autonoma, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati, precum si societatile comerciale de expertiza contabila si societatile comerciale de contabilitate, in conditiile prevazute de lege.

Corpul, prin delegatia primita din partea autoritatii publice, acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai, precum si calitatea serviciilor prestate de acestia.

Conferinta nationala este constituita din membrii Consiliului superior, membrii consiliilor filialelor Corpului, ai comisiilor de disciplina, reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor de pe langa Consiliul superior si consiliile filialelor, precum si din reprezentanti ai membrilor din fiecare filiala a Corpului, desemnati de adunarile generale, conform normei de reprezentare de 1 la 100 membri inscrisi in Tabloul Corpului, in vigoare la 31 decembrie a anului expirat.

Consiliul superior se convoaca cel putin o data pe semestru de catre presedintele sau si ori de cate ori este necesar; de asemenea, poate fi convocat la cererea Biroului permanent, a majoritatii membrilor Consiliului superior, precum si la cererea Comisiei superioare de disciplina. Sedintele Consiliului superior au cvorum daca sunt prezenti sau reprezentati trei patrimi din numarul membrilor titulari. Hotararile Consiliului superior sunt valabile daca au fost luate cu doua treimi din numarul membrilor prezenti.

Daca nu s-a intrunit cvorumul, se organizeaza o alta sedinta a Consiliului superior, cu o participare de cel putin 40% din numarul membrilor titulari, cu aceeasi ordine de zi si facand obiectul unei convocari speciale in termen de 15 zile. In acest caz, hotararile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti. La paritate de voturi, votul presedintelui de sedinta este hotarator.

Deliberarile Consiliului superior au caracter strict secret; hotararile sunt date publicitatii in revista editata de Corp si/sau pe site-ul Corpului. Hotararile de interes general se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

In exercitarea profesiei, expertii contabili si contabilii autorizati raspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, potrivit legii si prezentului regulament.

Membrii Corpului pot prevedea prin contractele incheiate in conditiile legii cu clientii limitarea raspunderii civile a acestora. Este interzisa efectuarea de catre expertii contabili si contabilii autorizati de lucrari specifice profesiei pentru operatorii economici sau pentru institutiile unde sunt salariati sau pentru cei cu care acestea sunt in raporturi contractuale sau se afla in concurenta.

De asemenea, le este interzis sa efectueze lucrari pentru operatorii economici, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau soti ai administratorilor.

Situatiile de incompatibilitati si conflicte de interese pot fi detaliate de Consiliul superior si Conferinta nationala, in conformitate cu legislatia europeana si cu standardele internationale ale profesiei.

*****

ORDONANTA DE URGENTA nr. 76 din 18 iunie 2008
privind desemnarea autoritatilor nationale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea si derularea fondurilor nerambursabile destinate finantarii programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata interna si in tari terte, precum si pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura
EMITENT:
GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 23 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile nationale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea si derularea fondurilor nerambursabile destinate finantarii programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata interna si in tari terte.

Important!
Se completeaza Legea nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, astfel:
Se desemneaza Agentia ca autoritate nationala competenta responsabila pentru derularea eficienta, efectiva si transparenta a operatiunilor financiare privind fondurile nerambursabile alocate programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata interna si in tari terte.

Agentia, in conformitate cu prevederile alin. (1), are urmatoarele atributii principale:

a) asigura respectarea reglementarilor comunitare in vigoare privind garantiile pentru buna executare a contractelor de finantare, precum si privind garantiile aferente solicitarilor de plata a avansului;

b) asigura incheierea contractelor de finantare cu beneficiarii, in conformitate cu reglementarile comunitare;

c) transmite Comisiei Europene copii ale contractelor de finantare incheiate, precum si copii ale documentelor doveditoare privind constituirea garantiilor aferente acestor contracte;

d) primeste, inregistreaza si verifica cererile de plata si documentele anexate;

e) autorizeaza plata in urma verificarii cererilor de plata si a documentelor anexate sau instiinteaza beneficiarii cu privire la eventualele nereguli sesizate, in vederea solutionarii acestora;

f) executa platile autorizate la termenele si in conditiile prevazute de reglementarile comunitare si de legislatia nationala in vigoare;

g) primeste, inregistreaza, verifica si avizeaza rapoartele intermediare, anuale si finale, primite de la beneficiari;

*****

ORDONANTA DE URGENTA nr. 77 din 18 iunie 2008
pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
EMITENT:
GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 23 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate persoanele care formuleaza cereri, actiuni sau diverse acte adresate Ministerului Justitiei, Parchetului General, precum si acte notariale carora li se aplica timbru judiciar.

Important!
In cazul cererilor de inmatriculare/inregistrare a mentiunilor in registrul comertului, transmise in forma electronica, oficiile registrului comertului vor incasa contravaloarea timbrului judiciar aplicabil. Dispozitiile art. 6 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
Vinzarea timbrului judiciar se face de catre institutiile si notarii publici prevazuti la art. 1 sau prin unitati autorizate sa vinda timbre fiscale, pe baza de conventie, cu un comision de pina la 5% din valoarea acestuia.

*****

ORDONANTA DE URGENTA nr. 83 din 24 iunie 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
EMITENT:
GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul instituie obligatii in sarcina unor autoritati ale statului care trebuie sa comunice date pentru intocmirea documentatiei in baza careia se acorda prestatiile de asigurari sociale.

Important!
Datele de stare civila actualizate pentru toti cetatenii romani, cetatenii Uniunii Europene si ai statelor membre ale Spatiului Economic European si strainii care au inregistrata rezidenta/sederea in Romania, precum si ale persoanelor pentru care CNPAS intocmeste documentatii de plata si/sau efectueaza plata unor prestatii sociale vor fi furnizate acesteia, gratuit, de catre Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor sau prin Oficiul Roman pentru Imigrari, dupa caz.
Datele prevazute la alin. (2) vor fi furnizate gratuit, la cererea CNPAS, si de catre oricare alta autoritate, institutie publica sau alta institutie care detine astfel de informatii.

Continutul, modalitatile si termenele de transmitere a informatiilor prevazute la alin. (2) se stabilesc prin protocoale incheiate intre CNPAS si Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor sau Oficiul Roman pentru Imigrari, dupa caz, precum si intre CNPAS si entitatile prevazute la alin. (3).

*****

ORDIN nr. 7 din 3 iunie 2008
pentru modificarea si completarea Normelor privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.109/2003
EMITENT:
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 23 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza societatile de asigurare care au obligatia sa constituie si sa mentina rezerve tehnice.

Important!
In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru activitatea de asigurari generale, asiguratorii au obligatia sa constituie si sa mentina urmatoarele rezerve tehnice:

a) rezerva de prime;

b) rezerva de daune;

c) rezerva de daune neavizate;

d) rezerva de catastrofa;

e) rezerva pentru riscuri neexpirate;

f) rezerva de egalizare.

Rezerva de daune neavizate se creeaza si se ajusteaza cel putin la incheierea exercitiului financiar, daca reglementarile interne ale asiguratorului nu prevad altfel, in baza estimarilor acestuia, a datelor statistice sau a calculelor actuariale pentru daunele intamplate, dar neavizate.

Asiguratorii autorizati sa subscrie asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule au obligatia de a determina trimestrial valoarea rezervei de daune neavizate aferenta acestui tip de asigurare, in conformitate cu metodologia de calcul descrisa in anexa care face parte integranta din prezentele norme.

Asiguratorul este obligat sa transmita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, semestrial, un raport prin care sa prezinte modul de calcul al rezervei de daune neavizate aferenta contractelor de asigurari obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule. Acest raport se emite si cuprinde raportarile conform metodologiei de calcul descrise in anexa. Primul raport va fi transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru data de 31 decembrie 2008.

*****

ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 18 iunie 2008
privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
EMITENT:
GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 23 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar, precum si filialelor acestora, denumite in continuare operatori economici.

Important!
Directorii generali/directorii asigura conducerea operatorilor economici prevazuti la art.1, in baza unui contract de mandat incheiat in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta.

Contractul de mandat este acordul de vointa incheiat intre operatorul economic, reprezentat de consiliul de administratie, si directorul general/directorul operatorului economic, care are ca obiect indeplinirea unor obiective si criterii de performanta aprobate de actionari.

La nivelul operatorului economic, in contractul de mandat, alaturi de criteriile de performanta specifice, se prevad in mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea creantelor si platilor restante, a pierderilor, a cheltuielii la 1.000 lei venituri, precum si cresterea productivitatii muncii, calculata potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta. Remuneratia lunara a directorului general/directorului se diminueaza proportional cu gradul global de neindeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia.

Dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, conducatorului operatorului economic i se poate acorda un premiu anual de cel mult 12 remuneratii brute lunare, proportional cu gradul global de depasire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat.

*****

ORDIN nr. 343 din 19 iunie 2008
privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C. nr. 116/2007 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanta si pentru activitatile de pregatire si specializare profesionala a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilitati publice, precum si a altor persoane interesate
EMITENT:
AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE - A.N.R.S.C.
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 23 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilitati publice.

Important!
Se aproba tarifele pentru serviciile de consultanta si pentru activitatile de pregatire si specializare profesionala a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilitati publice, precum si a altor persoane interesate, astfel:
a) tariful pentru servicii de consultanta este de 73 lei/ora;

b) tariful pentru activitatea de pregatire si specializare profesionala este de 224 lei/zi de pregatire (6-8 ore)/participant.

*****

ORDONANTA DE URGENTA nr. 80 din 18 iunie 2008
pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007
EMITENT:
GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 24 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza pensionarii din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Important!
Plata pensiilor pentru pensionarii din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, cu domiciliul in municipii si orase, se efectueaza prin intermediul conturilor si cardurilor, urmand ca trecerea la acest sistem de plata sa se faca pana la data de 30 septembrie 2008.

*****

HOTARARE nr. 648 din 18 iunie 2008
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 534/2007 privind infiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. in numele si in contul statului
EMITENT:
GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 24 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari, organism fara personalitate juridica, functionand pe langa Ministerul Economiei si Finantelor.

Important!
Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari este alcatuit din 16 membri, dintre care un presedinte si 2 vicepresedinti, reprezentanti ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si ai Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., potrivit anexei nr. 1.

Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari se considera legal intrunit in prezenta majoritatii membrilor, hotararile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti, iar in caz de paritate de voturi, votul presedintelui este decisiv.

*****

ORDIN nr. 271 din 5 iunie 2008
privind desemnarea institutiei din subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, responsabila la nivel national pentru evidenta persoanelor care fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura speciala de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale, aprobata prin Legea nr. 348/2007
EMITENT:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE-AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza contribuabilii nerezidenti care au salariati lucratori sezonieri supusi legislatiei de asigurari sociale din Romania.

Important!
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, in vederea preluarii declaratiei speciale cuprinzand evidenta nominala a asiguratilor, pe care contribuabilii nerezidenti care au salariati lucratori sezonieri supusi legislatiei de asigurari sociale din Romania au obligatia de a o transmite, potrivit art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura speciala de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale, aprobata prin Legea nr. 348/2007, precum si a asigurarii evidentei persoanelor care fac obiectul acestei ordonante de urgenta a Guvernului, se desemneaza ca institutie responsabila, la nivel national, Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti.

De la data prevazuta la art. 1, Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti va asigura si preluarea declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazuta de Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, completata de contribuabilii nerezidenti care au salariati lucratori sezonieri supusi legislatiei de asigurari sociale din Romania.

*****

ORDONANTA DE URGENTA nr. 81 din 24 iunie 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
EMITENT:
GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza consilierii pentru afaceri europene care sunt beneficiarii masurilor instituite prin acest act normativ.

Important!
In anul 2008, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) teza 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobata cu modificari prin Legea nr. 272/2003, cu modificarile ulterioare, teza astfel cum a fost modificata prin art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, s-a stabilit o noua echivalare, din punct de vedere al salarizarii functiei de consilier pentru afaceri europene, respectiv cu functia de secretar III din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, rezultand un salariu de baza de 3.232 lei.

Stabilirea salariilor de baza individuale ale consilierilor pentru afaceri europene intre limitele prevazute la alin. (1) se face potrivit art. 3 alin. (3) si art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobata cu modificari prin Legea nr. 272/2003, cu modificarile ulterioare.

Consilierii pentru afaceri europene beneficiaza de sporurile, de majorarile si de alte elemente salariale prevazute de dispozitiile legale aplicabile personalului contractual din autoritati si institutii publice si, dupa caz, prevazute in mod expres de dispozitiile legale speciale aplicabile in autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea.

Prin exceptie de la prevederile art. 11 alin. (1), ordonatorii de credite din cadrul autoritatilor si institutiilor publice in care isi desfasoara activitatea consilierii pentru afaceri europene pot acorda premii lunare in limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente functiilor de consilieri pentru afaceri europene prevazute in statul de functii, cu incadrarea in fondurile aprobate anual prin buget cu aceasta destinatie. Premiile se pot acorda in cursul anului consilierilor pentru afaceri europene care au realizat sau care au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.

*****

ORDONANTA DE URGENTA nr. 84 din 24 iunie 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general
EMITENT:
GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza in mod direct beneficiarilor contractelor de finantare nerambursabila care desfasoara activitati non-profit menite sa contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public general, regional sau local.

Important!
Pentru contractele finantate din Programul general "Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii" pentru perioada 2007-2013, solicitantii trebuie sa fie persoane juridice de drept public sau privat.
Cofinantarea, in sensul ca finantarile nerambursabile trebuie insotite de o contributie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totala a finantarii; pentru fondurile alocate Romaniei prin Programul general "Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii" pentru perioada 2007-2013, contributia din partea beneficiarului trebuie sa fie de minimum 5% din valoarea totala a finantarii."

Autoritatea finantatoare si beneficiarul pot stabili in contractul de finantare nerambursabila ca platile catre beneficiar sa se faca in transe, in avans, in raport cu faza de executie a proiectului si cu cheltuielile aferente, in functie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata si evolutia in timp a activitatii finantate ori de costurile interne de organizare si functionare ale beneficiarului."

*****

HOTARARE nr. 664 din 24 iunie 2008
privind structura accizei totale exprimata in echivalent euro pentru 1.000 tigarete
EMITENT:
GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 26 iunie 2008

Pe cine vizeaza ?
Actul are adresabilitate generala pentru toti platitorii accizelor pe tigarete.

Important!
Incepand cu data de 1 iulie 2008, structura accizei totale prevazuta in coloana 4 la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 de la titlul VII "Accize si alte taxe speciale" din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 27,31 euro/1.000 tigarete plus 25% aplicat asupra pretului maxim de vanzare cu amanuntul declarat.


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 23-28 iunie 2008":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
keyboard_double_arrow_right

Atentie contabili!

Atentie, contabili! Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti 
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz
keyboard_double_arrow_left


Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • E-TVA: ANAF propune ca termenul pentru depunerea D390 sa ramana acelasi

  • ANAF a pus in dezbatere publica Proiect de ordin pentru stabilirea termenului de depunere pentru declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/ prestarile intracomunitare (390 VIES). Termenul pentru depunerea declaratiei ramane acelasi, pana la data de 25 a lunii urmatoare. Conform Referatului de Aprobare, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.70/2024 privind unele masuri de implementare si utilizare a decontului precompletat RO e-TVA si valorificarea datelor si informatiilor...» citeste mai departe aici

 • Aplicatia e-Transport este disponibila online! Pana pe 31 august 2024 NU se aplica sanctiuni

  • ANAF anunta, printr-un comunicat recent de presa, ca aplicatia e-Transport, prin intermediul careia sunt monitorizate transporturile rutiere pe teritoriul national ale bunurilor cu risc fiscal ridicat si transporturile rutiere internationale de bunuri, este operationala si poate fi descarcata din APP Store si Google Play. In acest sens, in fiecare punct de trecere a frontierei se transmit materiale in care sunt prezentate obligatiile pe care le au operatorii de transport, precum si informatii...» citeste mai departe aici

 • Topim preturile in mijlocul verii! Reduceri de 70% si transport GRATUIT pentru carti de fiscalitate si contabilitate

  • Modificarile legislative din fiscalitate nu sunt putine in ultima perioada si trebuie adaptate corespunzator, astfel incat sa evitati amenzile usturatoare si sa va asigurati de functionarea optima a firmei dumneavoastra. Pentru ca nu este usor sa tii pasul cu tot ce se schimba, unele legi fiind aprobate in scurt timp, cu siguranta aveti nevoie de putin ajutor din partea specialistilor. Cartile noastre de fiscalitate si contabilitate sunt acum la preturi reduse! Topim preturile pentru cele...» citeste mai departe aici

 • Marti, 30 iulie 2024, termen limita pentru depunerea Formularului 394

  • Administratia Judeteana a Finantelor Publice Teleorman reaminteste contribuabililor ca marti, 30 iulie 2024, este termenul limita de depunere a ”Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national” aferente perioadei de raportare precedente. Perioada de raportare (luna, trimestru etc.) este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 322 din Legea nr.227/2015. Obligativitatea depunerii Formularului 394 o au...» citeste mai departe aici

 • Ordinul 3100/2024. Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2024

  • Prin Ordinul 3100/2024 a fost aprobat sistemul de raportare contabila la 30., cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Raportarile contabile la 30 iunie 2024 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor pana cel mai tarziu la data de 19 august 2024. Ordinul nr. 3100/2024 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2024 a operatorilor economici a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 696 din 18 iulie 2024. Termenul pentru...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016