Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noutati Legislatie Fiscala 29 decembrie 2008 - 02 ianuarie 2009

08-Ian-2009
5795

ORDIN nr. 3.659 din 15 decembrie 2008


privind modelul si continutul unor formulare pentru recuperarea intr-un stat membru al Uniunii Europene a creantelor stabilite prin titluri de creanta emise in Romania

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 24 decembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza organelor fiscale care trebuie sa ia masuri pentru recuperarea intr-un stat membru al Uniunii Europene
a creantelor stabilite prin titluri de creanta emise in Romania.

Important!
Formularul "Cerere de informatii" are modelul si continutul prevazute in anexa nr. 1.


Formularul "Cerere de notificare" are modelul si continutul prevazute in anexa nr. 2.
Formularul "Cerere pentru masuri de recuperare si/sau masuri asiguratorii" are modelul si continutul prevazute in anexa nr. 3.

Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si administratiile finantelor publice ale sectoarelor 1-6, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene, organele fiscale teritoriale subordonate acestora, reprezentand autoritatile competente din Romania potrivit prevederilor art. 181 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vor lua masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
******

ORDIN nr. 22 din 18 decembrie 2008
pentru aprobarea Normelor privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor
financiare ale societatilor de asigurare/reasigurare 

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza societatile de asigurare/reasigurare ale caror situatii financiare sunt supuse auditarii.

Important!
Pentru a fi aprobate in vederea auditarii situatiilor financiare ale societatilor de asigurare/reasigurare, firmele de audit
trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie inregistrate in registrul firmelor de audit tinut de CAFR;
b) sa indeplineasca cerintele legale si profesionale referitoare la activitatea de audit si sa nu se afle intr-o situatie de
incompatibilitate sau de conflict de interese prevazuta de legislatia in vigoare;
c) sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila profesionala, in conformitate cu normele privind
asigurarea pentru risc profesional emise de CAFR;
d) auditorul statutar responsabil pentru misiunea de audit al situatiilor financiare sa aiba calitatea de auditor statutar
activ, membru al CAFR, si sa fi coordonat sau sa fi participat la auditarea situatiilor financiare ale asiguratorilor o perioada de cel putin 2 ani;
e) sa aiba cel putin un actuar in cadrul echipei care va realiza auditul statutar, in vederea examinarii activitatii de
asigurare/reasigurare conform principiilor fundamentale si general acceptate ale calculului actuarial.

Firma de audit va intocmi un raport anual, insotit de opinia sa, din care sa rezulte daca situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, conform standardelor profesionale publicate de CAFR.

Raportul de audit statutar trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
a) identificarea situatiilor financiare anuale care fac obiectul auditului statutar, impreuna cu cadrul de raportare
financiara care a fost aplicat la intocmirea acestora;
b) o descriere a ariei auditului statutar, care identifica cel putin standardele de audit conform carora a fost efectuat
auditul;
c) o opinie de audit care exprima in mod clar opinia firmei de audit, potrivit careia situatiile financiare anuale ofera o
imagine fidela, conform cadrului relevant de raportare financiara, si, dupa caz, daca situatiile financiare anuale respecta cerintele legale;
d) opinia de audit este fara rezerve, cu rezerve, o opinie contrara sau, daca auditorii financiari nu au fost in masura sa
exprime o opinie de audit, opinia este imposibil de exprimat. Auditarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar anterior de catre o alta firma de audit nu constituie baza pentru exprimarea unei opinii cu rezerva;
e) o referire la aspectele asupra carora in raportul de audit se atrage atentia printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de
audit sa fie cu rezerve;
f) o opinie privind gradul de conformitate a raportului administratorului cu situatiile financiare anuale pentru acelasi
exercitiu financiar;
g) o referire privind respectarea prevederilor legale privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice ale
societatii de asigurare/reasigurare, precum si a categoriilor de active admise sa acopere rezervele tehnice ale societatii de asigurare/reasigurare si regulile de dispersie a plasamentelor;
h) o referire privind respectarea prevederilor legale privind marja de solvabilitate si coeficientul de lichiditate ale
societatii de asigurare/reasigurare;
i) o referire la respectarea reglementarilor interne privind programul de reasigurare, modul de indeplinire a obligatiilor
specificate in contractele de reasigurare incheiate, oricare ar fi tipul acestora, precum si reflectarea conform cerintelor legale a tuturor elementelor de reasigurare in calculul marjei de solvabilitate;
j) o referire privind practicile si procedurile controlului si auditului intern ale societatii de asigurare/reasigurare, precum
si eventualele deficiente constatate si recomandarile facute pentru remedierea acestora.

Raportul de audit se semneaza de catre auditorul statutar, partener-cheie de audit, in numele firmei de audit, si se dateaza.
******

ORDIN nr. 1.764 din 19 decembrie 2008
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (8)-(10) din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost completate prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca

Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza contribuabilii care au obligatia achitarii impozitelor si altor contributii la bugetele administrate de
Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Important!
1. Prezentele norme metodologice reglementeaza procedura de aplicare a dispozitiilor privind bonificatiile prevazute de art.
114 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost completate prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca.

2. De prevederile art. 114 alin. (8)-(10) din Codul de procedura fiscala beneficiaza contribuabilii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) achita obligatiile datorate si declarate in luna curenta diminuate cu valoarea bonificatiei, cu cel putin 10 zile inainte de termenele legale de plata;
b) depun declaratiile fiscale la termenele stabilite de lege;
c) nu inregistreaza obligatii fiscale restante si pentru care nu a fost suspendata executarea actului prin care s-au stabilit
obligatiile fiscale, in conditiile legii, inclusiv cei care au in derulare inlesniri la plata obligatiilor fiscale acordate potrivit prevederilor legale in vigoare.

3. Contribuabilii nu beneficiaza de bonificatia de 5% din valoarea obligatiilor datorate pentru obligatiile fiscale reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa, precum si pentru cele reprezentand accize.

4. Bonificatia se calculeaza lunar de catre contribuabili.
5. Contribuabilii care beneficiaza de bonificatie vor efectua plata anticipata diminuata cu valoarea bonificatiei de 5% din
valoarea obligatiilor datorate si declarate in luna curenta, cu cel putin 10 zile inaintea expirarii termenelor legale de plata.
6. La calcularea termenelor prevazute la pct. 5 nu sunt aplicabile prevederile art. 101 din Codul de procedura civila.
7. In situatia in care ultima zi a intervalului "cel putin 10 zile" se implineste intr-o zi nelucratoare, contribuabilii trebuie sa
achite obligatiile fiscale cel tarziu in ziua lucratoare anterioara acesteia.
******

ORDIN nr. 1.809 din 24 decembrie 2008
pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea
modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza platitorii de impozite si taxe care au obligatia depunerii unor declaratii fiscale.

Important!
In cazul in care autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private au optat pentru achizitionarea de
produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, formularul se completeaza dupa cum urmeaza:

- in situatia in care valoarea achizitiilor este in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat in conditiile prevazute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ulterioare, in luna de raportare nu exista obligatia declararii pozitiei 25 ?Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate?;

- in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mica decat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat in conditiile prevazute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile ulterioare, in luna de raportare, la pozitia 25 ?Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate? se declara diferenta dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat si valoarea produselor si serviciilor achizitionate;

- in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mare decat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat in conditiile prevazute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile ulterioare, pozitia 25 ?Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate? nu se declara in luna de raportare, iar diferenta de sume se reporteaza in lunile urmatoare prin diminuarea obligatiei de plata.

Trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au calitatea de angajator.
******

ORDIN nr. 3.661 din 15 decembrie 2008
pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza antrepozitarul autorizat, operatorul inregistrat, operatorul neinregistrat, utilizatorul final, operatorul
economic cu produse supuse accizelor nearmonizate, operatorul economic autorizat pentru activitatea de distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, importatorul si reprezentantul fiscal.

Important!
Pentru antrepozitarul autorizat, operatorul inregistrat, operatorul neinregistrat, utilizatorul final, operatorul economic cu
produse supuse accizelor nearmonizate, operatorul economic autorizat pentru activitatea de distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, importatorul si reprezentantul fiscal, codul de accize este format din 13 caractere si are urmatoarea configuratie: RO 12345 JJ AA NN, unde:
- RO reprezinta codul ISO al tarii;
- 12345 reprezinta o secventa de 5 caractere numerice pentru identificarea antrepozitarului autorizat, operatorului
inregistrat, operatorului neinregistrat, utilizatorului final, operatorului economic cu produse supuse accizelor nearmonizate, operatorului economic autorizat pentru activitatea de distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, importatorului si reprezentantului fiscal;
- JJ reprezinta o secventa de doua caractere, care are valoarea 00 pentru toate categoriile de operatori economici, mai
putin pentru utilizatorul final din categoria marilor contribuabili, care are valoarea MC;
- AA - secventa ce reprezinta calitatea pentru care a fost autorizat contribuabilul (antrepozitar autorizat, operator
inregistrat, operator neinregistrat, utilizator final, operator economic cu produse supuse accizelor nearmonizate, operator economic autorizat pentru activitatea de distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, importator sau reprezentant fiscal), dupa cum urmeaza: XX pentru antrepozitar autorizat, YY pentru operator inregistrat, ZZ pentru operator neinregistrat, UF pentru utilizator final, AN pentru operator economic cu produse supuse accizelor nearmonizate, EN pentru operator economic autorizat pentru activitatea de distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, IM pentru importator sau RF pentru reprezentant fiscal;
- NN - secventa de completare a numarului din 13 caractere, care are valoarea 00.
******

ORDIN nr. 8.061 din 16 decembrie 2008
pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul
vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5.465/2007

Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate persoanele juridice care pot fi utilizate de orice persoana juridica romana.

Important!
Autorizatia pentru procedura declaratiei simplificate sau pentru procedura de vamuire la domiciliu se acorda, in conditiile
prezentelor norme, persoanelor juridice care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) declara marfuri in nume propriu;
b) actioneaza in calitate de reprezentant, respectiv:
b1) comisionarilor in vama pentru reprezentare directa sau indirecta;
b2) persoanelor juridice, altele decat cele autorizate sa functioneze in calitate de comisionar in vama, in cazul in care
actioneaza ca reprezentanti indirecti pentru o singura persoana.

Autorizatiile prevazute la lit. b) se acorda cu conditia existentei unor evidente si a punerii in aplicare a unor proceduri adecvate care sa permita autoritatii vamale de autorizare sa identifice persoanele reprezentate si sa efectueze controale vamale corespunzatoare.

Persoanele prevazute la lit. b) au obligatia tinerii de evidente separate, potrivit prezentelor norme, pentru fiecare dintre persoanele pe care le reprezinta.
Procedurile simplificate de vamuire pot fi aplicate tututor marfurilor, cu exceptia:
a) marfurilor care, potrivit reglementarilor legale, se incadreaza in categoria produselor strategice, prevazute in
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2004;
b) marfurilor care intra sub incidenta prevederilor privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, prevazute de
Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006;
c) marfurilor in cazul carora verificarea indeplinirii altor conditii stabilite prin reglementari speciale impune prelevarea de
catre autoritatea vamala de esantioane in vederea analizelor tehnice sau de laborator pentru fiecare operatiune;
d) marfurilor care fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor
de produse si tehnologii cu dubla utilizare;
e) marfurilor care intra sub incidenta masurilor din cadrul politicii agricole comune, care, in baza unor reglementari,
stabilesc acordarea unor preferinte tarifare, conditionate de controlul destinatiei finale, sau acordarea unor restituiri la export.
f) marfurilor care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie
2006 privind transferurile de deseuri, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) marfurilor care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1.277/2005 al Comisiei din 27 iulie 2005 de stabilire a normelor de
punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European si al Consiliului privind precursorii drogurilor si a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comertului intre Comunitate si tarile terte cu precursori ai drogurilor;
h) marfurilor care fac obiectul Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor
stupefiante si psihotrope, cu completarile ulterioare.

In aplicarea prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.192/2008 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, pana la data de 14 martie 2009 birourile vamale reevalueaza, in conformitate cu prevederile art. 253 alin. (8) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, autorizatiile pentru utilizarea procedurilor simplificate de vamuire, emise anterior datei de 1 ianuarie 2009.

Daca in urma reevaluarii prevazute la alin. (1) conditiile de autorizare prevazute la art. 261, respectiv art. 264 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93:
a) sunt indeplinite, birourile vamale emit noi autorizatii la cererea titularilor;
b) nu sunt indeplinite, autorizatiile pentru utilizarea procedurilor simplificate de vamuire emise anterior datei de 1 ianuarie
2009 isi inceteaza valabilitatea la data de 14 martie 2009.

Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra Neamt - www.ctce.ro

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul fiscalitatea.ro" si link catre www.fiscalitatea.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 29 decembrie 2008 - 02 ianuarie 2009":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
keyboard_double_arrow_right

Atentie contabili!

Atentie, contabili! Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti 
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz
keyboard_double_arrow_left


Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

  • E-Transport: Pentru transporturile cu bunuri sub 500 kg si sub 10.000 lei mai trebuie obtinut cod UIT?

    • Suntem o firma care activam in industria automotive. Daca marfa este compusa dintr-o matrita, iar matrita este compusa din mai multe feluri de metal, are sub 500 ks si valoarea sub 10.000 lei ( fiind servicii reparatii), transportul este intern, avem nevoie de cod UIT? Multumesc. Obtinere cod UIT pentru E-Transport – raspunsul specialistului: Art. 1, alin. (4) din Ordinul nr. 1.337/1.268/2024 prevede: Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizarii in Sistemul RO...» citeste mai departe aici

  • E-Factura: Anumite entitati NU au obligatia utilizarii sistemului in perioada 1 iulie 2024 - 30 iunie 2025

    • Implementarea RO e-Factura nu a venit ca o surpriza placuta pentru mediul de afaceri si nici pentru expertii contabili care protesteaza in continuare impotriva utilizarii sistemului. Exista insa anumite exceptii de la lege, prevazute in OUG 69/2024. Exceptii de la utilizarea E-Factura In linii mari, sunt exceptate de la utilizarea E-Factura, in perioada 1 iulie 2024 - 30 iunie 2025, urmatoarele entitati: asocitiile si fundatiile, agricultorii persoane fizice si centrele culturale ale altor...» citeste mai departe aici

  • Guvernul aloca 300 milioane lei pentru sprijinirea mediului de afaceri

    • Executivul a aprobat in data de 11 iulie 2024 o serie de acte normative prin care se asigura din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului, sumele necesare finantarii unor programe de garantare in domenii prioritare pentru economia romaneasca, precum si pentru sanatate. „Am avut astazi o sedinta de Guvern importanta pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie si pentru nevoile antreprenorilor din Romania. Asiguram finantarea angajamentelor Ministerului Finantelor fata de...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016