Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OUG 8/2014 modifica certificarea declaratiilor fiscale

03-Mar-2014
6349
In cuprinsul OUG 8/2014 veti regasi cele mai noi prevederi referitoare la modalitatea prin care se depun declaratiile fiscale in 2014, in ce priveste certificarea care a devenit optionala odata cu acest act.

Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 151 din 28.02.2014.
Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare

Art. I. -
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 20, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
e) veniturile din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana sau la o persoana juridica straina situata intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca la data vanzarii/cesionarii inclusiv contribuabilul detine pe o perioada neintrerupta de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare. Nu intra sub incidenta acestor prevederi veniturile din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana de o persoana juridica rezidenta intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri."
2. La articolul 74, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"
(21) Contribuabilii/Asocierile fara personalitate juridica care desfasoara activitati agricole pentru care venitul se stabileste pe baza de norme de venit si detin suprafete destinate productiei agricole vegetale/animale in localitati diferite vor opta pentru stabilirea localitatii sau localitatilor unde vor beneficia de incadrarea in limitele veniturilor neimpozabile prevazute pentru fiecare grupa de produse vegetale/animale de la art. 72 alin. (2). Optiunea se exercita prin completarea corespunzatoare a «Declaratiei privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit»."
3. La articolul 118, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
(1) in intelesul art. 116, daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Romania nu poate depasi cota de impozit prevazuta in conventie care se aplica asupra acelui venit. in situatia in care sunt cote diferite de impozitare in legislatia interna sau in conventiile de evitare a dublei impuneri, se aplica cotele de impozitare mai favorabile. Daca un contribuabil este rezident al unei tari din Uniunea Europeana, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de acel contribuabil din Romania este cota mai favorabila prevazuta in legislatia interna, legislatia Uniunii Europene sau in conventiile de evitare a dublei impuneri. Legislatia Uniunii Europene se aplica in relatia Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene, respectiv cu statele cu care Uniunea Europeana are incheiate acorduri de stabilire a unor masuri echivalente.
(2) Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, in momentul realizarii venitului, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta, precum si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene. Daca certificatul de rezidenta fiscala, respectiv declaratia ce va indica calitatea de beneficiar nu se prezinta in acest termen, se aplica prevederile titlului V. in momentul prezentarii certificatului de rezidenta fiscala si, dupa caz, a declaratiei prin care se indica calitatea de beneficiar se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau ale legislatiei Uniunii Europene si se face regularizarea impozitului in cadrul termenului legal de prescriptie. in acest sens, certificatul de rezidenta fiscala trebuie sa mentioneze ca beneficiarul venitului a avut, in termenul de prescriptie, rezidenta fiscala in statul contractant cu care este incheiata conventia de evitare a dublei impuneri, intr-un stat al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Uniunea Europeana are incheiat un acord de stabilire a unor masuri echivalente pentru toata perioada in care s-au realizat veniturile din Romania. Calitatea de beneficiar in scopul aplicarii legislatiei Uniunii Europene va fi dovedita prin certificatul de rezidenta fiscala si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a acestuia de indeplinire cumulativa a conditiilor referitoare la: perioada minima de detinere, conditia de participare minima in capitalul persoanei juridice romane, incadrarea in una dintre formele de organizare prevazute in titlul II sau titlul V, dupa caz, calitatea de contribuabil platitor de impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari. Certificatul de rezidenta fiscala prezentat in cursul anului pentru care se fac platile este valabil si in primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta.
(3) in cazul in care s-au facut retineri de impozit ce depasesc cotele din conventiile de evitare a dublei impuneri, respectiv din legislatia Uniunii Europene, suma impozitului retinut in plus se restituie potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
4. La articolul 1251 alineatul (1), dupa punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 261, cu urmatorul cuprins:
"
261. servicii de telecomunicatii sunt serviciile avand ca obiect transmiterea, emiterea si receptia de semnale, inscrisuri, imagini si sunete sau informatii de orice natura, prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau receptii. Serviciile de telecomunicatii cuprind, de asemenea, si furnizarea accesului la reteaua mondiala de informatii."
5. La articolul 1252 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
b) teritoriile franceze mentionate la art. 349 si art. 355 alin. (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;".
6. La articolul 133 alineatul (5) litera e), punctele 9-11 se abroga.
7. La articolul 133 alineatul (5), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
"
h) locul unde beneficiarul este stabilit, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita, in cazul urmatoarelor servicii prestate catre o persoana neimpozabila:
1. serviciile de telecomunicatii;
2. serviciile de radiodifuziune si televiziune;
3. serviciile furnizate pe cale electronica."
8. La articolul 1473, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"
(41) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si (4), diferentele negative de TVA stabilite de organele de inspectie sau sumele neachitate la bugetul de stat pana la data depunerii decontului, din diferentele de TVA de plata stabilite de organele de inspectie fiscala, prin decizii a caror executare a fost suspendata de instantele de judecata, potrivit legii, nu se adauga la suma negativa sau la taxa de plata cumulata, dupa caz, rezultate in perioadele in care este suspendata executarea deciziei. Aceste sume se cuprind in decontul perioadei fiscale in care a incetat suspendarea executarii deciziei, in vederea determinarii sumei negative a taxei, cumulata, sau, dupa caz, a taxei de plata, cumulata."
9. Articolul 1524 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de catre persoane impozabile nestabilite in Uniunea Europeana

Art. 1524. -
(1) in intelesul prezentului articol:
a) persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana inseamna o persoana impozabila care nu are sediul activitatii economice si nici nu dispune de un sediu fix pe teritoriul Uniunii Europene si care nu are obligatia sa fie inregistrata in scopuri de TVA pentru alte operatiuni decat cele supuse regimului special;
b) stat membru de inregistrare inseamna statul membru ales de persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana pentru a declara momentul inceperii activitatii sale ca persoana impozabila pe teritoriul Uniunii Europene, in conformitate cu prevederile prezentului articol;
c) stat membru de consum inseamna statul membru in care are loc prestarea de servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, conform art. 133 alin. (5) lit. h).
(2) Orice persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana poate utiliza un regim special pentru toate serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate catre persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Uniunea Europeana. Regimul special permite, printre altele, inregistrarea unei persoane impozabile nestabilite in Uniunea Europeana intr-un singur stat membru, conform prezentului articol, pentru toate serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate catre persoane neimpozabile stabilite in Uniunea Europeana.
(3) in cazul in care o persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana opteaza pentru regimul special si alege Romania ca stat membru de inregistrare, la data inceperii operatiunilor taxabile, persoana respectiva trebuie sa depuna in format electronic o declaratie de incepere a activitatii la organul fiscal competent. Declaratia trebuie sa contina urmatoarele informatii: denumirea/numele persoanei impozabile, adresa postala, adresele electronice, inclusiv pagina de internet proprie, codul national de inregistrare fiscala, dupa caz, precum si o declaratie prin care se confirma ca persoana nu este inregistrata in scopuri de TVA in Uniunea Europeana. Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent, pe cale electronica.
(4) La primirea declaratiei de incepere a activitatii organul fiscal competent va inregistra persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana cu un cod de inregistrare special in scopuri de TVA si va comunica acest cod persoanei respective prin mijloace electronice. in scopul inregistrarii nu este necesara desemnarea unui reprezentant fiscal.
(5) Persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana trebuie sa notifice, prin mijloace electronice, organul fiscal competent, in caz de incetare a activitatii sau in caz de modificari ulterioare, care o exclud de la regimul special.
(6) Persoana impozabila nestabilita va fi scoasa din evidenta de catre organul fiscal competent, in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) persoana impozabila informeaza organul fiscal ca nu mai presteaza servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune;
b) organul fiscal competent constata ca operatiunile taxabile ale persoanei impozabile s-au incheiat;
c) persoana impozabila nu mai indeplineste cerintele pentru a i se permite utilizarea regimului special;
d) persoana impozabila incalca in mod repetat regulile regimului special.
(7) in termen de 20 de zile de la sfarsitul fiecarui trimestru calendaristic, persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana trebuie sa depuna la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, o declaratie speciala de TVA, potrivit modelului stabilit de Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului in ceea ce priveste regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii de telecomunicatii, servicii de radiodifuziune si de televiziune sau servicii electronice catre persoane neimpozabile, indiferent daca au fost sau nu prestate servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune in perioada fiscala de raportare.
(8) Declaratia speciala de TVA trebuie sa contina urmatoarele informatii:
a) codul de inregistrare prevazut la alin. (4);
b) valoarea totala, exclusiv taxa, a prestarilor de servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune efectuate in cursul perioadei fiscale de raportare, cotele taxei aplicabile si valoarea corespunzatoare a taxei datorate fiecarui stat membru de consum in care taxa este exigibila;
c) valoarea totala a taxei datorate in Uniunea Europeana.
(9) Declaratia speciala de TVA se intocmeste in lei. in cazul in care prestarile de servicii se platesc in alte monede se va folosi, la completarea declaratiei, rata de schimb in vigoare in ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrala Europeana pentru ziua respectiva sau cele din ziua urmatoare, daca nu sunt publicate in acea zi.
(10) Persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana trebuie sa achite suma totala a taxei datorate in Uniunea Europeana intr-un cont special, in lei, deschis la trezorerie, indicat de organul fiscal competent, pana la data la care are obligatia depunerii declaratiei speciale. Prin norme se stabileste procedura de virare a sumelor cuvenite fiecarui stat membru, pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune desfasurate pe teritoriul lor, de persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana, inregistrata in Romania in scopuri de TVA.
(11) Persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana care utilizeaza regimul special nu poate deduce TVA prin declaratia speciala de taxa, conform art. 1471, dar va putea exercita acest drept prin rambursarea taxei aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii efectuate in Romania, in conformitate cu prevederile art. 1472 alin. (1) lit. b), chiar daca o persoana impozabila stabilita in Romania nu ar avea dreptul la o compensatie similara in ceea ce priveste taxa sau un alt impozit similar, in conditiile prevazute de legislatia tarii in care isi are sediul persoana impozabila nestabilita.
(12) Persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana trebuie sa tina o evidenta suficient de detaliata a serviciilor pentru care se aplica acest regim special, pentru a permite organelor fiscale competente din statele membre de consum sa determine daca declaratia prevazuta la alin. (7) este corecta. Aceste evidente se pun la dispozitie electronic, la solicitarea organului fiscal competent, precum si a statelor membre de consum. Persoana impozabila nestabilita va pastra aceste evidente pe o perioada de 10 ani de la incheierea anului in care s-au prestat serviciile."
10. Dupa articolul 1524 se introduce un nou articol, articolul 1525, cu urmatorul cuprins:
"
Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de catre persoane impozabile stabilite in Uniunea Europeana, dar intr-un alt stat membru decat statul membru de consum

Art. 1525. -
(1) in sensul prezentului articol:
a) persoana impozabila nestabilita in statul membru de consum inseamna o persoana impozabila care are sediul activitatii economice sau un sediu fix pe teritoriul Uniunii Europene, dar nu are sediul activitatii economice si nu dispune de un sediu fix pe teritoriul statului membru de consum;
b) stat membru de inregistrare inseamna statul membru pe teritoriul caruia persoana impozabila are sediul activitatii economice sau, in cazul in care nu are sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, statul membru in care dispune de un sediu fix. in cazul in care o persoana impozabila nu are sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, dar are mai multe sedii fixe in Uniunea Europeana, statul membru de inregistrare este acela in care persoana respectiva are un sediu fix si in care persoana impozabila declara ca va utiliza prezentul regim special. Persoana impozabila este tinuta sa respecte respectiva decizie in anul calendaristic in cauza si in urmatorii 2 ani calendaristici;
c) stat membru de consum inseamna statul membru in care are loc prestarea de servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, conform art. 133 alin. (5) lit. h).
(2) Orice persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania sau, in cazul in care nu are sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, dispune de un sediu fix in Romania poate utiliza un regim special pentru toate serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate catre persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in statele membre de consum, daca persoana impozabila nu este stabilita in aceste state membre. Regimul special poate fi utilizat si de catre orice persoana impozabila care nu are sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, dar dispune de mai multe sedii fixe in Uniunea Europeana, in cazul in care are un sediu fix in Romania si alege Romania ca stat membru de inregistrare.
(3) in cazul in care Romania este statul membru de inregistrare, persoana impozabila respectiva trebuie sa depuna in format electronic o declaratie de incepere a activitatii sale supuse regimului special la organul fiscal competent. Persoana impozabila trebuie sa notifice, prin mijloace electronice, organul fiscal competent, in caz de incetare a activitatii sau in caz de modificari ulterioare, care o exclud de la regimul special.
(4) Pentru operatiunile impozabile efectuate in conditiile prezentului regim special, persoana impozabila utilizeaza doar codul de inregistrare in scopuri de TVA alocat de statul membru de inregistrare. in cazul in care Romania este statul membru de inregistrare, codul de inregistrare utilizat de persoana impozabila este cel care i-a fost atribuit conform art. 153.
(5) Persoana impozabila care aplica regimul special va fi exclusa de la aplicarea acestui regim de catre organul fiscal competent, in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) persoana impozabila informeaza organul fiscal ca nu mai presteaza servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune;
b) organul fiscal competent constata ca operatiunile taxabile ale persoanei impozabile s-au incheiat;
c) persoana impozabila nu mai indeplineste cerintele pentru a i se permite utilizarea regimului special;
d) persoana impozabila incalca in mod repetat regulile regimului special.
(6) in termen de 20 de zile de la sfarsitul fiecarui trimestru calendaristic, persoana impozabila trebuie sa depuna la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, o declaratie speciala de TVA, potrivit modelului stabilit de Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului in ceea ce priveste regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii de telecomunicatii, servicii de radiodifuziune si de televiziune sau servicii electronice catre persoane neimpozabile, indiferent daca au fost sau nu prestate servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune in perioada fiscala de raportare.
(7) Declaratia speciala de TVA trebuie sa contina urmatoarele informatii:
a) codul de inregistrare special in scopuri de TVA, prevazut la alin. (4);
b) valoarea totala, exclusiv taxa, a prestarilor de servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune efectuate in cursul perioadei fiscale de raportare, cotele taxei aplicabile si valoarea corespunzatoare a taxei datorate fiecarui stat membru de consum in care taxa este exigibila;
c) valoarea totala a taxei datorate in statele membre de consum.
(8) in cazul in care persoana impozabila detine unul sau mai multe sedii fixe, in alte state membre, de la care sunt prestate servicii, declaratia speciala de TVA contine, pe langa informatiile prevazute la alin. (7), valoarea totala a prestarilor de servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune care fac obiectul acestui regim special, calculata pentru fiecare stat membru in care persoana detine un sediu, cu precizarea numarului individual de identificare in scopuri de TVA sau a codului de inregistrare fiscala al sediului respectiv, si defalcata pe fiecare stat membru de consum.
(9) Declaratia speciala de TVA se intocmeste in lei. in cazul in care prestarile de servicii se platesc in alte monede se va folosi, la completarea declaratiei, rata de schimb in vigoare in ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrala Europeana pentru ziua respectiva sau cele din ziua urmatoare, daca nu sunt publicate in acea zi.
(10) Persoana impozabila trebuie sa achite suma totala a taxei datorate in statele membre de consum intr-un cont special, in lei, deschis la trezorerie, indicat de organul fiscal competent, pana la data la care are obligatia depunerii declaratiei speciale. Prin norme se stabileste procedura de virare a sumelor cuvenite fiecarui stat membru, pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune desfasurate pe teritoriul lor, de persoana impozabila care aplica regimul special, pentru care Romania este statul membru de inregistrare.
(11) in situatia in care Romania este stat membru de consum, persoana impozabila nestabilita in Romania care utilizeaza prezentul regim special beneficiaza de rambursarea taxei aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii efectuate in Romania pentru realizarea activitatilor sale impozabile supuse acestui regim, in conformitate cu prevederile art. 1472 alin. (1) lit. a). in cazul in care persoana impozabila nestabilita in Romania si beneficiara a prezentului regim special desfasoara, de asemenea, in Romania activitati care nu sunt supuse acestui regim si pentru care exista obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, respectiva persoana isi deduce TVA pentru activitatile sale impozabile supuse prezentului regim prin decontul de taxa prevazut la art. 1562.
(12) Persoana impozabila nestabilita in statul membru de consum trebuie sa tina o evidenta suficient de detaliata a serviciilor pentru care se aplica acest regim special, pentru a permite organelor fiscale competente din statele membre de consum sa determine daca decontul prevazut la alin. (7) este corect. Aceste evidente se pun la dispozitie electronic, la solicitarea organului fiscal competent, precum si a statelor membre de consum. Persoana impozabila nestabilita va pastra aceste evidente pe o perioada de 10 ani de la incheierea anului in care s-au prestat serviciile."
11. La articolul 153, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(4) O persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. 1251 alin. (2) si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei, altele decat serviciile de transport si serviciile auxiliare acestora, scutite in temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)-m), art. 144 alin. (1) lit. c) si art. 1441, inainte de efectuarea respectivelor operatiuni, cu exceptia situatiilor in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)-(6). Persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. 1251 alin. (2) si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 poate solicita inregistrarea in scopuri de TVA daca efectueaza in Romania oricare dintre urmatoarele operatiuni:
a) importuri de bunuri;
b) operatiuni prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e), daca opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3);
c) operatiuni prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f), daca acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin optiune conform art. 141 alin. (3)."
12. La articolul 153, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"
(41) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate catre persoane neimpozabile din Romania, nu se inregistreaza in Romania persoanele care s-au inregistrat intr-un alt stat membru pentru aplicarea unuia dintre regimurile speciale prevazute la art. 1524 si art. 1525."
13. La articolul 2064 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
b) teritoriile franceze mentionate la art. 349 si 355 alin. (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;".
14. La articolul 2067, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"
(11) in sensul prevederilor alin. (9), prin produse accizabile ce pot fi eliberate pentru consum se intelege produse accizabile care indeplinesc conditiile legale de comercializare."
15. La articolului 20628, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(11) in cazul revocarii autorizatiei, o noua autorizatie poate fi emisa de autoritatea competenta numai dupa o perioada de cel putin 6 luni de la data la care decizia de revocare a autorizatiei de antrepozit fiscal produce efecte conform alin. (7). Aceste prevederi se aplica si in situatia in care antrepozitarul autorizat contesta decizia de revocare, la calculul termenului de 6 luni fiind luate in calcul perioadele in care decizia de revocare a produs efecte."
16. La articolul 20669, alineatul (132) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(132) Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vanzarile cu prime catre consumator nu se aplica pentru produsele accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole prevazute la art. 20661. Prin consumator se intelege persoana definita la art. 4 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
17. Dupa articolul 20671 se introduce un nou articol, articolul 20672, cu urmatorul cuprins:
"
Valorificarea produselor accizabile aflate in proprietatea operatorilor economici aflati in procedura falimentului:

Art. 20672. -
(1) Circulatia produselor accizabile aflate in proprietatea operatorilor economici aflati in procedura falimentului prevazuta in Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, nu intra sub incidenta prevederilor sectiunii a 9-a din prezentul capitol privind deplasarea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize.
(2) Produsele accizabile aflate in proprietatea operatorilor economici aflati in procedura falimentului si care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare pot fi valorificate catre antrepozitarii autorizati si numai in vederea procesarii.
(3) in situatia prevazuta la alin. (2) livrarea acestor produse se face pe baza de factura care trebuie sa respecte prevederile art. 155 si sub supraveghere fiscala."
18. La articolul 207, literele i) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
i) autoturisme si autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achizitionate intracomunitar, noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 si 8703 33, a caror capacitate cilindrica este mai mare sau egala cu 3.000 cm3, cu exceptia celor incadrate in categoria vehiculelor istorice definite conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(l) motoare cu puterea de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement, cu codurile NC: 8407 21, 8407 29 00 si 8408 10."
19. La articolul 208, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(2) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a)-c) si f)-l), accizele se datoreaza o singura data si se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de masura asupra cantitatilor produse, importate sau achizitionate intracomunitar, dupa caz. Pentru amestecurile cu cafea solubila importate sau achizitionate intracomunitar, accizele se datoreaza si se calculeaza numai pentru cantitatea de cafea solubila continuta in amestecuri."
20. La articolul 209, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"
(4) in sensul alin. (1) lit. a), platitorii de accize care produc bunurile prevazute la art. 207 lit. a)-c) si f)-l) sunt operatorii economici care au in proprietate materia prima si care produc aceste bunuri cu mijloace proprii sau le transmit spre prelucrare la terti, indiferent daca prelucrarea are loc in Romania sau in afara Romaniei."
21. La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", in anexa nr. 2, nr. crt. 6 si nr. crt. 13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
6. Bijuterii din aur si/sau din platina, cu exceptia verighetelor:
6.1. bijuterii din aur de pana la 14 K inclusiv - 1 euro/gram;
6.2. bijuterii din aur de peste 14 K - 2 euro/gram;
6.3. bijuterii din platina sau combinate cu aur de 14 K sau aur de peste 14 K - 2 euro/gram;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Motoare cu puterea de peste 100 CP destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement - 10 euro/CP."
Art. II. -
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta, dandu-se textelor o noua numerotare.
Art. III. -
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(2) Informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise:
a) autoritatilor publice, in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
b) autoritatilor fiscale ale altor tari, in conditii de reciprocitate in baza unor conventii;
c) autoritatilor judiciare competente, potrivit legii;
d) oricarui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului in cauza;
e) in alte cazuri prevazute de lege."
2. La articolul 37, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"
(5) Prin conflict de competenta in sensul prezentului articol se intelege conflictul aparut in legatura cu modul de aplicare a regulilor de competenta privind administrarea creantelor fiscale prevazute de prezentul cod si/sau, dupa caz, de Codul fiscal sau alte legi care reglementeaza creantele fiscale in legatura cu care a aparut conflictul. in cazul compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, conflictul de competenta in sensul prezentului articol nu vizeaza conflictul aparut in legatura cu modul de delimitare a teritoriului intre unitatile administrativ-teritoriale."
3. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
ARTICOLUL 49
Mijloace de proba

(1) Constituie proba orice element de fapt care serveste la constatarea unei stari de fapt fiscale, inclusiv inregistrari audiovideo, date si informatii aflate in orice mediu de stocare, precum si alte mijloace materiale de proba, care nu sunt interzise de lege.
(2) Pentru determinarea starii de fapt fiscale, organul fiscal, in conditiile legii, administreaza mijloace de proba, putand proceda la:
a) solicitarea informatiilor, de orice fel, din partea contribuabililor si a altor persoane;
b) solicitarea de expertize;
c) folosirea inscrisurilor;
d) efectuarea de cercetari la fata locului;
e) efectuarea, in conditiile legii, de controale curente, operative si inopinate sau controale tematice, dupa caz.
(3) Probele administrate vor fi coroborate si apreciate tinandu-se seama de forta lor doveditoare recunoscuta de lege."
4. Dupa articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 531, cu urmatorul cuprins:
"
ARTICOLUL 531
Obligatii declarative cu privire la rezidentii altor state membre UE

(1) Platitorii de venituri de natura celor prevazute la art. 10912 alin. (1) lit. a), b), c) si d) au obligatia sa depuna o declaratie privind veniturile platite fiecarui beneficiar care este rezident al altor state membre ale Uniunii Europene, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.
(2) Contribuabilii rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene care obtin venituri din proprietati imobiliare situate in Romania au obligatia sa depuna o declaratie privind veniturile realizate pana in data de 25 mai a anului curent, pentru anul expirat.
(3) Modelul si continutul declaratiilor prevazute la alin. (1) si (2) se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(4) in scopul realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii prevazut la art. 10912, compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligatia de a transmite organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala informatii cu privire la bunurile imobile detinute in proprietate de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul respectivei unitati administrativ-teritoriale. Transmiterea si continutul informatiilor, precum si termenele si procedura de realizare a acestora se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice. Compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativteritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor transmit organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la cererea acestora, si alte informatii cu relevanta fiscala disponibile, in format electronic.
(5) in scopul transmiterii de catre compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale a informatiilor prevazute la alin. (4), rezidentii din alte state membre ale Uniunii Europene care dobandesc proprietatea unui bun imobil in Romania au obligatia depunerii declaratiei fiscale in conditiile si la termenele prevazute de Codul fiscal. Modelul si continutul declaratiei se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
(6) Organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au obligatia de a comunica organelor fiscale din cadrul unitatilor administrativ teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, prin schimb automat, informatii cu relevanta fiscala disponibile, stabilite pe baza de protocol.
(7) Organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au obligatia de a comunica organelor fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, la cererea acestora, si alte informatii cu relevanta fiscala disponibile, in format electronic."
5. La articolul 56, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"
(6) Ori de cate ori contribuabilul depune la organul fiscal un document semnat de catre o persoana fizica sau juridica care exercita activitati specifice unor profesii reglementate cum ar fi consultanta fiscala, audit financiar, expertiza contabila, evaluare, documentul trebuie sa contina in mod obligatoriu si datele de identificare ale persoanei in cauza."
6. La articolul 781, litera b) a alineatului (3) si alineatul (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
b) nu inregistreaza obligatii fiscale restante;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(10) Decizia de declarare in inactivitate/reactivare produce efecte fata de terti din ziua urmatoare datei inscrierii in registrul prevazut la alin. (8)."
7. La articolul 83, alineatul (5) se abroga.
8. Dupa articolul 83 se introduce un nou articol, articolul 831, cu urmatorul cuprins:
"
ARTICOLUL 831
Certificarea declaratiilor fiscale depuse la organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

(1) Contribuabilii pot opta pentru certificarea declaratiilor fiscale, inclusiv a declaratiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal de catre un consultant fiscal care a dobandit aceasta calitate potrivit reglementarilor legale cu privire la organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala si care este inscris ca membru activ in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala.
(2) Certificarea declaratiilor fiscale se realizeaza cu/fara rezerve, potrivit normelor de certificare aprobate, in conditiile legii, de Camera Consultantilor Fiscali, cu avizul Ministerului Finantelor Publice. Documentele care se incheie ca urmare a certificarii trebuie sa cuprinda obligatoriu explicatii cu privire la cuantumul si natura creantei fiscale declarate, precum si, dupa caz, cauzele care au generat rectificarea, iar in cazul unei certificari cu rezerve, motivatia acesteia.
(3) Prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, se aproba procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare intocmit de consultantul fiscal potrivit normelor prevazute la alin. (2), precum si procedura privind schimbul de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Camera Consultantilor Fiscali.
(4) Certificarea declaratiilor fiscale de catre un consultant fiscal care nu este inscris ca membru activ in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala sau de catre o persoana care nu are calitatea de consultant fiscal are ca efect lipsa certificarii.
(5) Organul fiscal va notifica contribuabilul in cazul in care constata ca a fost depusa o declaratie fiscala certificata de un consultant fiscal care nu este inscris ca membru activ in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala sau de catre o persoana care nu are calitatea de consultant fiscal, potrivit legii. in cazul in care certificarea nu se depune in termen de 30 de zile de la notificare, sunt aplicabile prevederile alin. (4).
(6) Certificarea declaratiilor fiscale de catre un consultant fiscal reprezinta un criteriu de evaluare in analiza de risc efectuata de organul fiscal in scopul selectarii contribuabililor pentru inspectia fiscala."
9. Dupa titlul VI1 se introduce un nou titlu, titlul VI2, cuprinzand articolul 933, cu urmatorul cuprins:
"
TITLUL VI2
Controlul antifrauda

ARTICOLUL 933
Reguli privind controlul operativ si inopinat

(1) Controlul operativ si inopinat se efectueaza de catre inspectorii antifrauda, cu exceptia celor din cadrul Directiei de combatere a fraudelor, in conditiile legii.
(2) Controlul operativ si inopinat se poate efectua si in scopul realizarii de operatiuni de control tematic care reprezinta activitatea de verificare prin care se urmareste constatarea, analizarea si evaluarea unui risc fiscal specific uneia sau mai multor activitati economice determinate.
(3) La inceperea controlului operativ si inopinat, inspectorul antifrauda este obligat sa prezinte contribuabilului legitimatia de control si ordinul de serviciu.
(4) Ori de cate ori controlul operativ si inopinat se efectueaza la sediul social sau la sediile secundare ale contribuabilului, acesta se consemneaza in registrul unic de control.
(5) La finalizarea controlului operativ si inopinat se incheie procese-verbale de control/acte de control, in conditiile legii."
10. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
ARTICOLUL 100
Selectarea contribuabililor pentru inspectie fiscala

(1) Selectarea contribuabililor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale este efectuata de catre organul de inspectie fiscala competent, in functie de nivelul riscului stabilit ca urmare a analizei de risc.
(2) Analiza de risc reprezinta activitatea efectuata in scopul de a identifica riscurile de nedeclarare a creantelor fiscale, de a le evalua, de a le gestiona, precum si de a le utiliza in vederea selectarii contribuabililor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale.
(3) Contribuabilul nu poate face obiectii cu privire la procedura de selectare folosita."
11. Dupa articolul 115 se introduce un nou articol, articolul 1151, cu urmatorul cuprins:
"
ARTICOLUL 1151
Reguli speciale privind stingerea creantelor fiscale prin plata sau compensare

(1) Platile efectuate de catre debitori nu se distribuie si nu sting obligatiile fiscale inscrise in titluri executorii pentru care executarea silita este suspendata in conditiile art. 148 alin. (2) lit. a) si d), cu exceptia situatiei in care contribuabilul opteaza pentru stingerea acestora potrivit art. 115 alin. (32).
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul stingerii obligatiilor fiscale prin compensare."
12. La articolul 116, alineatul (1) si litera h) a alineatului (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
(1) Prin compensare se sting creantele statului sau unitatilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat cu creantele debitorului reprezentand sume de rambursat, de restituit sau de plata de la buget, pana la concurenta celei mai mici sume, cand ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor, cu conditia ca respectivele creante sa fie administrate de aceeasi autoritate publica, inclusiv unitatile subordonate acesteia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) la data nasterii dreptului la restituire pentru sumele de restituit potrivit art. 117, astfel:
1. la data platii pentru sumele achitate in plus fata de obligatiile fiscale datorate;
2. la data prevazuta de lege pentru depunerea declaratiei anuale de impozit pe profit, in cazul impozitului pe profit de restituit rezultat din regularizarea anuala, potrivit legii. Restituirea se face in limita sumei ramase dupa regularizarea impozitului anual cu platile anticipate neachitate;
3. la data emiterii deciziei de impunere anuala, in cazul impozitului pe venit de restituit rezultat din regularizarea anuala, potrivit legii. Restituirea se face in limita sumei ramase dupa regularizarea impozitului anual cu platile anticipate neachitate;
4. la data procesului-verbal de distribuire, pentru sumele ramase dupa efectuarea distribuirii prevazute la art. 170;
5. la data prevazuta de lege pentru depunerea declaratiei fiscale, in cazul sumelor de restituit rezultate din regularizarea prevazuta la art. 1172;
6. la data depunerii cererii de restituire, in limita sumei aprobate pentru restituire prin decizia emisa de organul fiscal potrivit legii, pentru celelalte cazuri de sume de restituit."
13. Dupa articolul 117 se introduc doua noi articole, articolele 1171 si 1172, cu urmatorul cuprins:
"
ARTICOLUL 1171
Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata

(1) Taxa pe valoarea adaugata solicitata la rambursare prin deconturile cu suma negativa de taxa pe valoare adaugata cu optiune de rambursare se ramburseaza de organul fiscal potrivit procedurii si conditiilor aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
(2) Organul fiscal decide in conditiile prevazute in ordin daca efectueaza inspectia fiscala anterior sau ulterior aprobarii rambursarii, in baza unei analize de risc.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul decontului cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare pentru care suma solicitata la rambursare este de pana la 45.000 lei, organul fiscal ramburseaza taxa cu efectuarea, ulterior, a inspectiei fiscale.
(4) Dispozitiile alin. (3) nu se aplica:
a) in cazul in care contribuabilul are inscrise in cazierul fiscal fapte care sunt sanctionate ca infractiuni;
b) in cazul in care organul fiscal, pe baza informatiilor detinute, constata ca exista riscul unei rambursari necuvenite.
(5) Ori de cate ori, in conditiile prezentului articol, rambursarea se aproba cu inspectie fiscala ulterioara, inspectia fiscala se decide in baza unei analize de risc potrivit art. 100.
ARTICOLUL 1172
Prevederi speciale privind restituirea creantelor fiscale colectate prin retinere la sursa

(1) in situatia in care platitorul a retinut la sursa un impozit pe venit in cuantum mai mare decat cel legal datorat, restituirea acestuia se efectueaza de catre platitor, la cererea contribuabilului depusa in termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea prevazut la art. 135.
(2) Sumele restituite de catre platitor se regularizeaza de catre acesta cu obligatiile fiscale de acelasi tip datorate in perioada fiscala in care s-a efectuat restituirea. Pentru diferentele de restituit sunt aplicabile prevederile art. 116 sau 117, dupa caz.
(3) in cazul contribuabililor nerezidenti care depun certificatul de rezidenta fiscala ulterior retinerii la sursa a impozitului de catre platitorul de venit, restituirea si regularizarea potrivit prezentului articol se efectueaza chiar daca pentru perioada fiscala in care creanta fiscala restituita a fost datorata s-a ridicat rezerva verificarii ulterioare ca urmare a efectuarii inspectiei fiscale.
(4) Pentru impozitul pe venit care se regularizeaza potrivit prezentului articol, platitorul nu depune declaratie rectificativa.
(5) in situatia in care platitorul nu mai exista, restituirea impozitului pe venit retinut la sursa in cuantum mai mare decat cel legal datorat se efectueaza de catre organul fiscal competent, in baza cererii de restituire depuse de contribuabil. Prin organ fiscal competent se intelege organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale ale contribuabilului solicitant.
(6) Platitorul are obligatia de a corecta, daca este cazul, declaratiile informative corespunzatoare regularizarii efectuate."
14. La articolul 120, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(7) Nivelul dobanzii este de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere."
15. La articolul 124, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"
(11) in cazul creantelor contribuabilului rezultate din anularea unui act administrativ fiscal prin care au fost stabilite obligatii fiscale de plata si care au fost stinse anterior anularii, contribuabilul este indreptatit la dobanda incepand cu ziua in care a operat stingerea creantei fiscale individualizate in actul administrativ anulat si pana in ziua restituirii sau compensarii creantei contribuabilului rezultate in urma anularii actului administrativ fiscal. Aceasta prevedere nu se aplica in situatia in care contribuabilul a solicitat acordarea de despagubiri, in conditiile art. 18 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in situatia prevazuta la art. 83 alin. (41)."
16. La articolul 149, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(11) Pentru stingerea creantelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmariti prin poprire asupra sumelor din conturile bancare, prevederile alin. (5) aplicandu-se in mod corespunzator. in acest caz, prin exceptie de la art. 145 alin. (1), poprirea nu poate fi infiintata inainte de implinirea unui termen de 30 de zile de la data comunicarii somatiei."
17. La articolul 209, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(1) Contestatiile formulate impotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situatiei emise in conformitate cu legislatia in materie vamala, a masurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozitie de masuri, precum si impotriva deciziei de reverificare se solutioneaza de catre:
a) structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesorii ale acestora, masura de diminuare a pierderii fiscale, in cuantum de pana la 5 milioane lei, precum si pentru contestatiile indreptate impotriva deciziilor de reverificare, cu exceptia celor emise de organele centrale de inspectie/control;
b) structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice competenta conform art. 36 alin. (3) pentru administrarea contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent, pentru contestatiile formulate de acestia, ce au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesorii ale acestora, masura de diminuare a pierderii fiscale, in cuantum de pana la 5 milioane lei, precum si pentru contestatiile indreptate impotriva deciziilor de reverificare, cu exceptia celor emise de organele centrale de inspectie/control;
c) Directia generala de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesoriile acestora, precum si masura de diminuare a pierderii fiscale, in cuantum de 5 milioane lei sau mai mare, pentru contestatiile formulate de marii contribuabili, precum si cele formulate impotriva actelor enumerate in prezentul articol, emise de organele centrale de inspectie/control, indiferent de cuantum."
Art. IV. -
(1) in indeplinirea atributiilor ce le revin potrivit legii, inspectorii antifrauda pot constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale in toate domeniile de competenta ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se poate stabili competenta de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor si pentru alte structuri din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Art. V. -
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 11, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"
(1) Pe perioada pentru care au fost acordate esalonari la plata, pentru obligatiile fiscale esalonate la plata, cu exceptia celor prevazute la art. 119 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, se datoreaza si se calculeaza dobanzi, la nivelul stabilit potrivit art. 120 alin. (7) din Codul de procedura fiscala. Prin exceptie de la prevederile art. 120 alin. (7) din Codul de procedura fiscala, nivelul dobanzii este de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere, in situatia in care contribuabilul constituie intreaga garantie sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau consemnare de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului."
2. La articolul 161 alineatul (2), litera e) va avea urmatorul cuprins:
"
e) nu a inregistrat pierderi contabile in fiecare an din ultimii 3 ani consecutivi. Pierderea contabila prevazuta de prezenta litera nu cuprinde pierderea contabila reportata provenita din ajustarile cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste» de catre contribuabilii care aplica reglementari contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara;".
Art. VI. -
(1) Prevederile art. V pct. 1 se aplica incepand cu data de 1 martie 2014.
(2) Prevederile art. V pct. 2 se aplica cererilor de esalonare depuse dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. VII. -
Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 2. -
Exercitarea independenta a calitatii de consultant fiscal se realizeaza numai pe baza raporturilor juridice dintre consultantul fiscal si persoanele fizice sau juridice carora le acorda consultanta si fata de care acesta nu are niciun fel de interese materiale directe sau indirecte, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestata in aceasta calitate."
2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 3. -
(1) Activitatea de consultanta fiscala consta in:
a) acordarea de asistenta si servicii profesionale in domeniul fiscal;
b) acordarea de servicii si asistenta de specialitate pentru intocmirea declaratiilor fiscale;
c) certificarea declaratiilor fiscale, in conditiile legii;
d) asistenta si servicii pe probleme de procedura fiscala;
e) asistenta privind intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac impotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale;
f) asistenta si reprezentare in fata organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale;
g) realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecatoresti, organelor de cercetare penala sau partilor interesate. Expertizele fiscale judiciare se realizeaza numai de consultantii fiscali activi inscrisi in evidentele Ministerului Justitiei - Serviciul profesii juridice conexe;
h) realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor fiscale sau a oricaror altor persoane sau entitati interesate;
i) asistenta privind creantele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
j) asistenta fiscala in cauzele aflate pe rolul unei autoritati jurisdictionale.
(2) Exercitarea activitatilor prevazute la alin. (1) lit. c) se face potrivit normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
(3) Pentru exercitarea activitatii de consultanta fiscala este obligatorie asigurarea pentru raspunderea profesionala."
3. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
"
CAPITOLUL II
Reguli de atribuire a calitatii de consultant fiscal si consultant fiscal asistent"

4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 4. -
(1) Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, candidatii, persoane fizice, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic;
b) sa aiba o experienta profesionala de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani in una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:
b1) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislatiei fiscale;
b2) administrare fiscala;
b3) elaborarea sau aplicarea reglementarilor contabile;
b4) activitate financiar-contabila;
b5) activitate didactica universitara in domeniul finantelor publice, fiscalitate, politici fiscale si bugetare, contabilitate financiara, finantele institutiilor publice;
b6) activitate de consultant fiscal asistent;
c) sa nu aiba antecedente penale pentru savarsirea unor infractiuni sanctionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiara, precum si alte infractiuni in legatura cu exercitarea activitatilor prevazute la lit. b);
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa fie apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
f) sa promoveze examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal.
(2) Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent, candidatii, persoane fizice, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba calitatea de licentiat al unei institutii acreditate de invatamant superior cu durata stabilita de lege;
b) sa aiba o experienta profesionala de minimum 2 ani;
c) sa nu aiba antecedente penale pentru savarsirea unor infractiuni sanctionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiara, precum si alte infractiuni in legatura cu exercitarea activitatilor prevazute la alin. (1) lit. b);
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa fie apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
f) sa promoveze examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent.
(3) Dupa promovarea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent si inscrierea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala, la sectiunea «Consultanti fiscali asistenti», persoanele care au dobandit aceasta calitate pot sa isi desfasoare activitatea numai sub indrumarea unui consultant fiscal activ.
(4) Atributiile pe care le poate executa consultantul fiscal asistent in legatura cu activitatile prevazute la art. 3 se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali.
(5) Dupa efectuarea unui stagiu de 3 ani, consultantul fiscal asistent se poate inscrie la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, in termen de 2 ani de la finalizarea stagiului, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1) lit. c)-e).
(6) Pe perioada stagiului prevazut la alin. (5), consultantii fiscali asistenti trebuie sa urmeze, anual, un curs de formare profesionala organizat de Camera Consultantilor Fiscali. indeplinirea acestei obligatii constituie conditie pentru inscrierea la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal."
5. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 8. -
(1) Persoana care a promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent este obligata sa se inregistreze in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala, la sectiunea corespunzatoare, in termen de cel mult 12 luni de la data comunicarii rezultatului examenului.
(2) Conditiile privind inscrierea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali.
(3) Dupa implinirea termenului prevazut la alin. (1), dar nu mai tarziu de 24 de luni de la data comunicarii rezultatului examenului, persoana care nu s-a inregistrat in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala poate fi inscrisa in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala atat la sectiunea «persoane active», cat si la sectiunea «persoane inactive», numai dupa urmarea unui stagiu de pregatire in domeniul legislatiei fiscale organizat de Camera Consultantilor Fiscali.
(4) Persoana care nu s-a inregistrat in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala in termen de 24 de luni de la data comunicarii rezultatului examenului pierde dreptul de a se mai inscrie in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala la sectiunea corespunzatoare.
(5) Prevederile alin. (2)-(4) sunt aplicabile in mod corespunzator si consultantilor fiscali asistenti.
(6) Activitatea de consultanta fiscala poate fi desfasurata numai de persoanele inscrise in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala la sectiunile «persoane active».
(7) Carnetul profesional va fi emis si vizat in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, atat pentru consultantii fiscali, cat si pentru consultantii fiscali asistenti."
6. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 13. -
Camera isi acopera cheltuielile din venituri proprii care se constituie din:
a) taxa de inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal si de consultant fiscal asistent;
b) cotizatiile membrilor Camerei;
c) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
d) donatii si sponsorizari;
e) prestari de servicii diverse, inclusiv cursuri de formare profesionala;
f) penalitati aplicate in conditiile prezentei ordonante."
7. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 20. -
(1) Sunt interzise practicarea profesiei si utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate de consultanta fiscala in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) a fost retras carnetul profesional de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent;
b) a fost retrasa autorizatia societatilor de consultanta fiscala;
c) a fost aplicata sanctiunea disciplinara constand in suspendarea dreptului de exercitare a calitatii de membru;
d) a fost retrasa calitatea de membru al Camerei fara indeplinirea procedurii disciplinare;
e) in alte situatii prevazute de lege.
(2) in cazul retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent ori a fost retrasa calitatea de membru al Camerei, carnetul si parafa sunt nule de drept.
(3) Persoanele aflate in situatia prevazuta la alin. (2) sunt obligate sa predea carnetul si parafa.
(4) Aplicarea oricareia dintre masurile prevazute la alin. (1) sau la art. 25 alin. (1) atrage modificarea de indata a sectiunii corespunzatoare din Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consu

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "OUG 8/2014 modifica certificarea declaratiilor fiscale":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • Declaratia Unica in 2024. Cum se completeaza D212 pentru venituri obtinute din dividende

  • O persoana fizica, ce este si salariata, trebuie sa intocmeasca Declaratia Unica pentru venituri obtinute din dividende (sunt singurele venituri extrasalariale pe care le obtine). In anul 2023 a depus Declaratia Unica cu estimat de 100.000 lei la dividende, deci peste 24 salarii minime, rezultand astfel un CASS de 7.200 lei. Dupa incheierea anului 2023 a constatat ca a ridicat dividende brute in valoare de 64.768 lei (sub 24 salarii minime), practic trebuind sa plateasca CASS in valoare de 3.600...» citeste mai departe aici

 • Calendar ANAF. 10 declaratii trebuie depuse la fisc pana pe 27 mai 2024

  • Conform calendarulului oficial al ANAF, contribuabilii trebuie sa depuna mai multe declaratii fiscale pana pe data de 27 mai 2024. Depunere declaratii fiscale la ANAF Depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Formularul 212. Categorii de contribuabili Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care in anul de impunere au realizat, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania...» citeste mai departe aici

 • De cand pot trece firmele la impozit micro daca nu angajeaza cel putin un salariat in 30 de zile?

  • O firma noua, inregistrata in 12.04.2024, daca nu reuseste sa angajeze un salariat in 30 zile, dar angajeaza un salariat in lunile urmatoare, din ce perioada poate trece la platitor de impozit pe venit microintreprindere? Multumesc. Trecere la regimul micro si conditia unui salariat – raspunsul specialistului: Conform prevederilor Codului fiscal, modificat si completat, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o microintreprindere sunt mentionate la art.47: (1) In sensul...» citeste mai departe aici

 • Solutii fiscal-contabile pentru antreprenorii implicati in actvitati de transport si logistica

  • Azi, cand toata lumea cauta disperat solutii salvatoare, singura la care pot apela acum contabilii/antreprenorii furnizori de servicii de transport si logistica este cunoasterea atenta a legii in vigoare. Pentru ca da, legea iti ofera nenumarate sanse de redresare financiara. Afla acum care sunt si cum poti accesa aceste surse sigure de finantare! Concret: Solutiile optime pentru finantarea unui nou parc auto, acum in plina criza financiara Cum poti beneficia de scutirea de TVA daca...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016