Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Model contract de administrare

20-Sep-2012
3840
CONTRACT DE ADMINISTRARE

incheiat astazi ........................., la .............................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. In realizarea si dezvoltarea atributiilor administratorilor, prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale (republicata), precum si in actul constitutiv, intre:

a) S.C. ....................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. sau Regia autonoma ............................................................................................. cu sediul social in (localitatea) .............................................................., str. ......................................... nr. ..........., judet/sector ......................., avand codul unic de inregistrare nr. ............... , atribut fiscal ......................... si numar de ordine in registrul comertului .............../.............../..............., contul nr. ........................... deschis la .........................., telefon ............................., fax .............................., reprezentata prin........................................, in baza adunarii generale a actionarilor/asociatilor/ordinului/hotararii nr. ............................................. din data de ..................., denumita, in continuare, societatea/regia si
Contabilitatea stocurilor. Ghid practic
Contabilitatea stocurilor. Ghid practic
Vezi detalii
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Vezi detalii
Contabilitatea operatiunilor de transport si logistica
Contabilitatea operatiunilor de transport si logistica
Vezi detalii

b) Societatea comerciala ................……………................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., de nationalitate .............................., cu sediul in (localitatea) ....................................... str. ......................... nr. .........., judetul/sectorul/tara ......................................., avand codul unic de inregistrare nr. ..............., atribut fiscal ......................................... si numar de ordine in registrul comertului ................/................./................., contul nr. ........................... deschis la ................................, telefon ..............................., fax .............................., reprezentata prin ...................................... in baza ............................., denumita in continuare administrator

sau

c) Societatea comerciala ...……...................................... de nationalitate ....................................., cu sediul in (localitatea) .................................., str. ................................. nr. ........, judetul/sectorul/tara ......................... avand codul unic................................, atribut fiscal ......................, numar de ordine in registrul comertului .............../............../.............., contul nr. ....................... deschis la ............................., telefon ............................, fax ................................, reprezentata prin .................................., in baza.................................... impreuna cu ..........................., cetatean ......................, domiciliat in (localitatea) ....................... str. ............. nr. ......, judetul/sectorul ...................., posesor al actului de identitate seria .......... nr. ............... eliberat de .............................. la data de ..........................., denumit in continuare administrator

sau

d) Domnul....................................., cetatean ......................, domiciliat in (localitatea) ............................. str. ................................................ nr. ......., bloc......, scara ......., etaj ......, apartament ......., judetul/sectorul .............., avand actul de identitate seria .......... nr. ...................... eliberat de ............................ la data de ..............., CNP ...................., denumit in continuare administrator
au convenit sa incheie prezentul contract de administrare, cu respectarea urmatoarelor clauze:


II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. In urma acordului de vointa intervenit intre parti, societatea/regia incredinteaza administratorului organizarea si gestionarea activitatii sale.
2.2. Organizarea si gestionarea activitatii societatii/regiei se vor efectua pe baza obiectivelor si criteriilor de performanta anexa, care fac parte integranta din prezentul contract.
2.3. Administratorul reprezinta societatea comerciala/regia autonoma in raporturile cu tertii si poarta raspunderea pentru modul in care infaptuieste actele de administrare a societatii comerciale/regiei autonome, in schimbul unei indemnizatii conform celor convenite prin prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de........... ani, incepand cu data semnarii acestuia.
3.2. In conditiile indeplinirii de catre administrator a obligatiilor asumate prin contract, la expirarea termenului, partile vor putea conveni, prin act aditional, prelungirea contractului pe o perioada ce se va negocia intre parti, dar care nu va fi mare decat cea stabilita prin prezentul contract.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Drepturile si obligatiile administratorului

4.1.1. Administratorul are urmatoarele drepturi:
a) sa primeasca o indemnizatie lunara bruta in suma de ......................... lei, care se negociaza de catre parti conform legii este supusa indexarilor stabilite si aprobate prin hotarare a adunarii generale a actionarilor/ordin al ministrului de resort sau prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale, dupa caz, urmand a se incheia act aditional la prezentul contract;
b) in caz de neindeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin prezentul contract, indemnizatia lunara bruta acordata se diminueaza proportional;
c) participarea la profitul net al societatii comerciale/regiei autonome, din fondul de participare a administratorului la profit, in cazul in care se obtine o rata a profitului net mai mare in exercitiul financiar analizat fata de cea realizata in anul de referinta, cu conditia ca aceasta rata sa fie cel putin egala cu rata profitului net pe care administratorul s-a angajat sa o obtina pentru respectivul exercitiu financiar;
d) decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli pentru deplasarile in interes de serviciu in tara si in strainatate, in limitele stabilite prin bugetele anuale ale societatii/regiei;
e) sa fie informat, asupra activitatii societatii comerciale/regiei autonome, avand acces la toate datele, informatiile si documentele privind operatiunile comerciale ale acesteia;
f) concediu de odihna de ............... zile lucratoare pe an

4.1.2 Administratorul are obligatiile prevazute de lege in care sens este dator:
a) sa aduca la indeplinire obiectivele si criteriile de performanta ale societatii/regiei, anexa nr. .... care fac parte integranta din prezentul contract, in care scop dispune de urmatoarele prerogative:
1. concepe si aplica strategii si/sau politici de dezvoltare a societatii/regiei;
2. organizeaza selectarea, angajarea si concedierea personalului, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si a contractului colectiv de munca;
3. negociaza contractul colectiv de munca si contractul individual de munca;
4. reprezinta societatea/regia in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;
5. incheie actele juridice, in numele si pe seama societatii/regiei, conform legii;
6. asigura convocarea adunarilor generale ale actionarilor/asociatilor
7. asigura realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta convenite;
8. promoveaza si asigura intocmirea in termen a documentatiilor de privatizare, in conformitate cu prevederile programului de guvernare si al institutiei publice implicate;
9. alte prerogative incredintate de adunarea generala a actionarilor/asociatilor, ministerul de resort sau autoritatea administratiei publice locale, dupa caz, sau prevazute de lege;
b) sa prezinte, semestrial, in adunarea generala a actionarilor/asociatilor societatii comerciale sau ori de cate ori se solicita de catre institutia publica implicata, situatia economico-financiara a societatii/regiei, stadiul realizarii investitiilor, stadiul realizarii obiectivelor si criteriilor de performanta convenite, precum si alte documentatii solicitate, vizate si certificate de cenzori;
c) la solicitarea scrisa a organizatiei/organizatiilor de sindicat din societate/regie, sa puna la dispozitia reprezentantului/reprezentantilor ei/lor date privind administrarea societatii comerciale/regiei.
d) sa constituie garantiile banesti prevazute de lege;
e) sa nu cesioneze contractul de administrare altei persoane;
f) in cadrul procesului de privatizare sa nu efectueze vanzarea de active, incheierea de contracte de leasing imobiliar, gajarea de active, angajarea de credite (cu exceptia celor necesare desfasurarii activitatii curente) sau orice alte activitati de natura sa impieteze desfasurarea acestui proces (daca nu are mandat special din partea institutiei publice implicate).

4.2. Societatea/regia are urmatoarele obligatii:
a) sa asigure administratorului deplina libertate in organizarea si gestionarea activitatii societatii/regiei, in limitele prevazute de lege, de actul constitutiv si de prezentul contract;
b) sa plateasca administratorului toate drepturile banesti cuvenite, potrivit pct. 4.1.1 lit. a), c), d) si f);
c) sa asigure celelalte drepturi prevazute de pct. 4.1.1 din prezentul contract.

V. INDICATORII DE REFERINTA
5.1. Indicatorii de referinta se stabilesc de catre comisia de selectie pe baza indicatorilor economico-financiari din ultimii ani si stau la baza stabilirii obiectivelor si criteriilor de performanta care se negociaza in cadrul contractului de administrare.
5.2. Indicatorii de referinta se actualizeaza in fiecare an, pe baza datelor din bilantul contabil anual aprobat si se avizeaza de APAPS, ministerul de resort sau de catre autoritatea administratiei publice locale, dupa caz.

VI.CLAUZE DE LOIALITATE SI CONFIDENTIALITATE
6.1. Administratorul este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul societatii/regiei, comportandu-se ca un bun comerciant.
6.2. Administratorului ii sunt interzise orice activitati in beneficiul unor societati comerciale/regii autonome concurente, cu acelasi domeniu de activitate sau care se afla in relatii de comert cu societatea/regia parte la contract.
6.3. Interdictia de la pct. 6.2 se extinde si asupra sotului sau sotiei administratorului, precum si asupra rudelor si afinilor acestuia pana la gradul al doilea inclusiv.
6.4. Pe intreaga durata a prezentului contract administratorul este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea societatii/regiei, care au acest caracter, obligatie care se mentine si pentru o perioada de 3 ani de la incetarea prezentului contract de administrare.

VII. RASPUNDEREA PARTILOR
7.1. Aprecierea activitatii administratorului se face prin analizarea gradului global de indeplinire a criteriilor de performanta.
7.2. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract, partile raspund potrivit legii.
7.3. Raspunderea administratorului este angajata, in cazul nerespectarii prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract si hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor/asociatilor pentru societatile comerciale, dupa caz, a ordinului ministrului de resort/hotararii autoritatii administratiei publice locale pentru regiile autonome.
7.4. Administratorul raspunde civil pentru daunele produse societatii/regiei prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor societatii/regiei, daca acestea nu constituie infractiuni.
7.5. In cazul in care adunarea generala a actionarilor/asociatilor societatii a decis sau, dupa caz, prin ordinul ministrului de resort/hotararea autoritatii administratiei publice locale pentru regii autonome s-a decis pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorului, mandatul acestuia inceteaza.

VIII. FORTA MAJORA
8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea in termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau/si partial a oricarei obligatii care ii revine, in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti in termen de (zile, ore) ........................ producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de (zile, ore) ................. de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. MODIFICAREA CONTRACTULUI
9.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, dupa o prealabila notificare scrisa, cu acordul ambelor parti, prin act aditional.
9.2. Prezentul contract va fi adaptat corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia, care ii sunt aplicabile.

X. INCETAREA CONTRACTULUI
10.1. Partile convin ca efectele prezentului contract sa inceteze in una sau mai multe din urmatoarele situatii:
a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au renegociat in vederea prelungirii lui;
b) revocarea administratorului in cazul in care:
1. nu isi indeplineste una sau mai multe obligatii prevazute in prezentul contract;
2. nu respecta hotararile adunarii generale a actionarilor/asociatilor sau a ordinului ministrului de resort/hotararii autoritatii administratiei publice locale, dupa caz;
3. nu respecta legislatia aplicabila societatilor comerciale/regiilor autonome, dupa caz;
4. nu constituie garantiile pentru administrator in termenele stabilite de lege sau le diminueaza, indiferent de motiv;
c) administratorul renunta la mandatul incredintat;
d) acordul de vointa al partilor;
e) intervine un caz de incompatibilitate prevazut de lege;
f) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a administratorului;
g) insolvabilitatea sau lichidarea societatii;
h) scaderea sub 50% a actiunilor/partilor sociale detinute de stat sau de o autoritate a administratiei publice locale in societatea comerciala;
i) nerealizarea, timp de 1 an, a criteriilor de performanta stabilite in anexa la prezentul contract.
10.2. In cazul transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor/partilor sociale, iar institutia publica implicata este in situatia prevazuta la pct. 10.1 lit. h, prezentul contract de administrare isi pastreaza valabilitatea numai daca adunarea generala a actionarilor/asociatilor, in noua structura a sa, aproba executarea, in continuare, a contractului, pana la expirarea duratei sale. In caz contrar, societatea comerciala il va despagubi pe administrator pentru lunile ramase pana la sfarsitul anului calendaristic.
10.3. In cazul revocarii sale, administratorul este obligat sa inapoieze societatii comerciale/regiei autonome, toate actele si documentele detinute in exercitarea atributiilor sale la data expirarii preavizului acordat, potrivit legii.

XI.LITIGII
11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.
11.2. In cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

XII. DISPOZITII FINALE
12.1. Administratorul are dreptul sa solicite mediere, consultanta sau alte masuri de protectie din partea adunarii generale a actionarilor/asociatilor sau, dupa caz, a ministerului de resort/autoritatii administratiei publice locale, confederatiei, federatiei sau organizatiei patronale din care face parte societatea/regia, in solutionarea situatiilor conflictuale, cu sindicatele sau cu alte organizatii legal constituite.
12.2. La incetarea contractului in conditiile pct. 10.1 lit. a), c) ori d), societatea/regia poate ca, la cerea fostului administrator - persoana fizica, sa-i asigure un loc de munca in cadrul acesteia, pe o perioada de cel putin 6 luni, pe post corespunzator pregatirii sale profesionale.
12.3. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Codului civil aplicabile.
12.4. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si se depune spre inregistrare la Oficiul Registrului Comertului al (judetul, municipiul) .......................................... in termen de 15 zile de la data semnarii lui.

S.C./R.A. ADMINISTRATOR LS

Anexa nr. 1

OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA*)

I. OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA**)
In functie de situatia concreta a fiecarei societati/regii autonome si de strategia propusa pentru intreaga durata a contractului de administrare, se urmaresc:

1. Evolutia volumului din activitatea de exploatare:
a) cifra de afaceri;
b) volumul productiei;
c) rotatia stocurilor.

2. Evolutia rezultatelor financiare din activitatea de exploatare:
a) cresterea profitului;
b) reducerea pierderilor;
c) diminuarea creantelor si a nivelului datoriilor.

3. Evolutia indicatorilor de flux financiar

4. Prioritati ale restructurarii:
a) eforturi si efecte;
b) volumul de investitii;
c) surse de finantare.

5. Imbunatatirea pozitiei pe piata interna si externa:
a) balanta de import-export;
b) cota de piata;
c) volumul desfacerilor (unde este cazul).

6. Pregatirea privatizarii:
a) clarificarea situatiei patrimoniale;
b) atragerea de investitori;
c) pregatirea dosarului societatii comerciale in vederea privatizarii.

II. CRITERII DE PERFORMANTA***)
1. Rata profitului net
2. Rata rentabilitatii exploatarii
3. Rata rentabilitatii economice
4. Productivitatea muncii in preturi curente
5. Productivitatea muncii in preturi comparabile
6. Perioada de recuperare a creantelor
7. Perioada de rambursare a datoriilor
8. Rotatia stocurilor
9. Rata lichiditatii generale
10. Rata lichiditatii partiale (intermediare)
11. Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata
12. Consum specific de energie electrica in preturi curente
13. Consum specific de energie electrica in preturi comparabile
14. Consum specific de combustibil conventional in preturi curente
15. Consum specific de combustibil conventional in preturi comparabile

* Obiectivele si criteriile de performanta reprezinta, in expresie cantitativa si valorica, principalele rezultate ale societatii comerciale/regiei autonome pe care administratorul se angajeaza sa le obtina. Ele se stabilesc prin negociere si prin raportare la indicatorii de referinta prevazuti de lege.

** Exprimarea valorica si cantitativa a fiecarui obiectiv se negociaza avand ca nivel minim propunerile din cererea de oferta.

*** Se determina pe baza indicatorilor de referinta care, la randul lor, se stabilesc de catre comisia de selectie pe baza indicatorilor economico-financiari realizati in exercitiile financiare din ultimii 2 ani (se actualizeaza anual pe baza bilantului contabil si stau la baza obiectivelor si criteriilor de performanta care se negociaza in cadrul contractului de administrare).

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Model contract de administrare":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Noul Cod Fiscal a modificat legislatia. Amenzile sunt uriase!
Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"!


 x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Comentarii (4)

15-Oct-2012

xyeE3J , [url=http://phsvfehgopiv.com/]phsvfehgopiv[/url], [link=http://bnguoizqeexw.com/]bnguoizqeexw[/link], http://izwheehclfov.com/

13-Oct-2012

HrJnl2 owhurrprpvrj

12-Oct-2012

vhMYWf qqtxapidqcxd

11-Oct-2012

Haha, deci nu doar mie mi se pare ca Mencinicopschi se fatzaie cat e ziua de mare prin presa ma irtenb cand are omul asta timp sa faca toate cercetarile pe care isi bazeaza afirmatiile. Parerea mea este ca nu face cercetari prin urmare ori ne serveste drept calde niste informatii reci de cand era el flacau, ori le citeste pe net ca noi toti

Subiectele saptamanii

 • OANAF 2927/2017: Explicatii privind procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA
  • Prin OANAF 2.927/2017 publicat in MOF nr. 813 din 13 octombrie 2017 a aprobata Procedura de transfer a sumelor din contul de TVA. Concret, este vorba de transferul urmatoarelor sume din contul de TVA in contul curent al persoanei impozabile: 1. sume rezultate ca urmare a unor corectii in urma unor erori materiale in procesul de plata, pentru care restituirea se efectueaza intr-un alt cont decat un cont de TVA; 2. sume rezultate ca urmare a corectarii facturilor sau ca urmare a ajustarii bazei de...» citeste mai departe aici

 • EY Romania considera Split TVA departe de a fi perfect si cere eliminarea aplicarii obligatorii a acestuia
  • Aplicarea obligatorie a platii defalcate a TVA trebuie eliminata, fiind vorba despre un sistem care este departe de a fi perfect, atrag atentia reprezentantii EY Romania, intr-un comunicat de presa recent. "Sistemul de plata defalcata a TVA este departe de a fi perfect, dar in momentul de fata este in vigoare. Exista in prezent discutii pentru modificarea lui, in sensul aplicarii doar in cazul firmelor care intra in insolventa, in faliment sau cu 'istoric fiscal incoerent'. EY Romania...» citeste mai departe aici

 • Noutati legislative cu incidenta fiscala in perioada 9-15 octombrie 2017
  •  ANAF a publicat un nou buletin informativ, prin Directia Generala de Servicii pentru Contribuabili, in care a inclus noutatile legislative cu incidenta fiscala din perioada 9-15 octombrie 2017. 1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule...» citeste mai departe aici

 • Proiect: Actualizarea Normelor metodologice de aplicare a ordonantei privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale
  • Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ar putea fi actualizate, potrivit unui proiect legislativ pus in dezbatere publica de Ministerul Finantelor Publice (MFP). Proiectul de hotarare vizeaza corelarea normelor de aplicare a OUG nr. 28/1999 cu prevederile ordonantei, avand in vedere modificarile pe care le-a suferit actul normativ, se mentioneaza in nota de fundamentare ce insoteste propunerea...» citeste mai departe aici

 • Diferente favorabile de curs valutar. Ce regim fiscal se aplica?
  • In analiza urmatoare, avem ca subiect o societate comerciala care in 2017 este platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. In trimestrul II 2017 a avut diferente nete favorabile de curs pe care nu le-a impozitat conform Codului fiscal. In trimestrul IV realizeaza venituri mai mari de 500.000 euro si trece la impozit pe profit. Vom vedea ce se intampla cu diferenta neta favorabila de curs din trimestrul II neimpozitata. Iata raspunsul specialistului: In situatia expusa nu trebuie...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Aflati cum sa va aparati de amenzile uriase
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"