Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Acordul de pret in avans

02-Sep-2008
12759

conf. dr. Silvia Cristea ? Catedra de drept, ASE, Bucuresti

Acordul de pret in avans reprezinta actul administrativ fiscal emis de Ministerul Economiei si Finantelor in vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului referitoare la stabilirea conditiilor si modalitatilor in care urmeaza a fi determinate pe parcursul unei perioade fixe de timp preturile de transfer in cazul tranzactiilor efectuate intre persoane afiliate, asa cum sunt definite in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

1. Notiune

Acordul de pret este opozabil si obligatoriu fata de organele fiscale numai daca termenii si conditiile acestuia au fost respectate de catre contribuabili, valabilitatea acordului incetand de la data intrarii in vigoare a modificarii dispozitiilor legale de drept material fiscal in baza carora a fost emis.

Un exemplar din acord va fi transmis de organul emitent organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului solicitant. Pot solicita emiterea unui acord de pret in avans numai persoanele care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate, asa cum sunt definite de Codul fiscal.

Acordul poate fi modificat la solicitarea contribuabilului. In privinta tarifului perceput pentru acord, distingem:

 •  pentru marii contribuabili, tariful de emitere este de 20.000 euro la cursul BNR din ziua efectuarii platii;
 •  pentru ceilalti contribuabili (mici si mijlocii), tariful de emitere este de 10.000 euro la cursul BNR din ziua efectuarii platii.

Cererea pentru emiterea acordului de pret in avans trebuie sa contina datele de identificare ale contribuabilului, ale reprezentantului legal al acestuia si prezentarea starii de fapt viitoare pentru care se solicita emiterea acordului.


Cererea va fi insotita de documentatia aferenta tranzactiilor intre persoanele afiliate pentru care se solicita acordul. Inainte de aceasta cerere, contribuabilul prezinta ANAF o propunere privind metoda de calcul al preturilor de transfer, urmand ca, prin elaborarea acordului, sa se stabileasca definitiv metoda de calcul.

La documentatie se anexeaza o declaratie pe propria raspundere a contribuabilului ca nu exista nicio procedura fiscala, administrativa sau judiciara in curs pentru cazul descris si pentru care este solicitata emiterea acordului.

Acordul poate fi emis in mod unilateral, bilateral sau multilateral. Este unilateral atunci cand este emis de autoritatea competenta din Romania. Este bi sau multilateral cand este emis in comun de catre autoritatea competenta din Romania si autoritatile fiscale competente din statele in a caror jurisdictie se afla entitatile afiliate contribuabilului solicitant.

Acordul bi sau multilateral poate fi emis numai pentru tranzactii cu contribuabili care provin din tari cu care Romania are incheiate conventii pentru evitarea dublei impuneri. Pentru a se realiza acest obiectiv, se apeleaza la procedura amiabila prevazuta in conventiile pentru evitarea dublei impuneri.

Acordul se emite pentru o perioada de pana la 5 ani; prin exceptie, se poate emite pe o durata mai mare in cazul contractelor pe termen lung. Acordul produce efecte numai pentru viitor, incepand cu anul fiscal urmator celui in care s-a incheiat tranzactia.

Contribuabilul titular al unui acord are obligatia de a depune, anual, la organul emitent, un raport privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului in anul de raportare, care va include si valoarea consolidata a tranzactiilor incluse in acord. Raportul se depune la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale. Nedepunerea raportului duce la anularea acordului.

2. Procedura de emitere a acordului de pret in avans

Prin acordul de pret in avans, asa cum este definit de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se intelege actul administrativ emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea conditiilor si modalitatilor in care urmeaza sa fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preturile de transfer, in cazul tranzactiilor efectuate intre persoane afiliate, astfel cum sunt definite in Codul fiscal.

Conform art. 19 alin. (5) din Codul fiscal, ?tranzactiile intre persoane afiliate se realizeaza conform principiului pietei libere, potrivit caruia tranzactiile intre persoanele afiliate se efectueaza in conditiile stabilite sau impuse care nu trebuie sa difere de relatiile comerciale sau financiare stabilite intre intreprinderi independente. La stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au in vedere principiile privind preturile de transfer?.

a) cererea pentru emiterea unui acord de pret in avans:

Potrivit prevederilor H.G. nr. 529/2007, pot solicita emiterea unui acord contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate, definite conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Pentru stabilirea existentei starii de fapt viitoare pentru incheierea unui acord sau, dupa caz, a conditiilor pentru modificarea acordului, contribuabilul poate solicita in scris ANAF o discutie preliminara in acest sens, insa anterior depunerii cererii de emitere/modificare a unui acord si a documentatiei.

Cererea pentru emiterea unui acord se depune la ANAF si trebuie sa contina datele de identificare ale contribuabilului, ale reprezentantului legal si prezentarea starii de fapt viitoare pentru care se solicita emiterea acordului.

Cererea va fi insotita de documentatia aferenta tranzactiei/tranzactiilor intre persoane afiliate pentru care se solicita acordul si de dovada efectuarii platii tarifului de emitere.

b) tariful de emitere/modificare:

Potrivit H.G. nr. 529/2007, depunerea unei cereri pentru emiterea/modificarea unui acord este conditionata de achitarea, in lei, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua efectuarii platii, a tarifului de emitere/modificare, dupa cum urmeaza:

 •  pentru marii contribuabili ? tariful de emitere a acordului este in valoare de 20.000 de euro, iar tariful de modificare a acordului este de 15.000 de euro;
 •  pentru celelalte categorii de contribuabili (mici si mijlocii) ? tariful de emitere a acordului este in valoare de 10.000 de euro, iar tariful de modificare a acordului este de 6.000 de euro.

Stabilirea valorii consolidate a tranzactiilor incluse in acord se efectueaza la data depunerii raportului privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului.

Astfel, in cazul in care valoarea consolidata a tranzactiilor incluse in acord depaseste echivalentul a 4.000.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data de 31 decembrie a anului fiscal pentru care se depune raportul privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului, sau contribuabilul este incadrat in categoria ?mari contribuabili? in perioada de valabilitate a acordului, tariful de emitere/modificare a acordului este acelasi ca si in cazul contribuabililor mari.

Diferenta tarifului de emitere/modificare, acolo unde este cazul, se achita la data depunerii raportului privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului in care se constata depasirea plafonului sau incadrarea la categoria ?mari contribuabili?.

c) documentatia necesara pentru emiterea acordului:

Actul normativ stabileste care sunt actele necesare pentru emiterea unui acord de pret in avans, acte ce trebuie sa contina informatii privind1:

 •  structura organizatorica a grupului, legala si operationala, inclusiv participatiile, istoricul si datele financiare referitoare la acesta;
 •  descrierea generala a activitatii grupului, strategia de afaceri, inclusiv schimbarile din strategia de afaceri fatande anul fiscal precedent;
 •  descrierea implementarii si aplicarii metodologiei preturilor de transfer in cadrul grupului, daca este cazul;
 •  prezentarea generala a tranzactiilor intre persoane afiliate (modul de tranzactionare, modul de facturare, contravaloarea tranzactiilor);
 •  descrierea generala a functiilor si riscurilor asumate de persoanele afiliate, inclusiv schimbarile intervenite in acest sens fata de anul precedent;
 •  prezentarea detinatorilor de active necorporale din cadrul grupului (patent, nume, know-how etc.) si redevent ele platite sau primite;
 •  prezentarea detaliata a tranzactiilor, produselor, afacerilor sau intelegerilor care vor fi acoperite prin acord;
 •  analiza comparativa ? caracteristicile bunurilor sau serviciilor, analiza functionala (functii, riscuri, mijloace fixe utilizate etc.), termenii contractuali, circumstantele economice, strategii de afaceri specifice;
 •  prezentarea informatiilor cu privire la tranzactii comparabile externe sau interne;
 •  prezumtiile critice care pot afecta pretul de transfer aferent tranzactiei sau valabilitatea acordului;
 •  persoanele afiliate si sediile permanente ale acestora implicate in aceste tranzactii sau intelegeri;
 •  autoritatile din alte state carora li s-a solicitat sa participe la emiterea acordului, in situatia in care acordul este bilateral sau multilateral;
 •  descrierea metodologiei propuse de preturi de transfer, respectiv criteriile de selectie a acesteia;
 •  perioada ce va fi acoperita prin acord;
 •  descrierea altor conditii considerate ca fiind relevante pentru contribuabil;
 •  declaratia pe propria raspundere privind corectitudinea informatiilor furnizate prin cerere si documentatia prezentata;
 •  declaratia pe propria raspundere a contribuabilului ca nu exista nicio procedura fiscala, administrativa sau judiciara in curs pentru cazul descris si pentru care este solicitata emiterea unui acord.

In vederea obtinerii unui acord, prin documentatie, contribuabilul prezinta ANAF o propunere privind metoda de calcul al preturilor de transfer ce urmeaza a fi practicata.

Metodele ce pot fi utilizate la stabilirea preturilor de piata ale tranzactiilor intre persoane afiliate sunt enumerate in art. 11 alin. (2) din Codul fiscal, modificat si completat, si descrise in H.G nr. 1.840/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G nr. 44/20042.

Prin acord se stabileste metoda de calcul al preturilor de transfer potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentatia pentru emiterea sau modificarea unui acord se depune in trei exemplare si in format electronic, accesibil, stabilite de comun acord cu administratia fiscala. in situatia in care exista documente in limba straina, acestea vor fi insotite de traduceri in limba romana efectuate de traducatori autorizati. Documentatia se indosariaza, paginile vor fi numerotate si insotite de opis. In cazul in care contribuabilul completeaza ulterior documentatia cu elemente suplimentare, inclusiv in cazul depunerii unei cereri de modificare a acordului, acestea vor fi insotite de trimiteri la documentatia cu care sunt in legatura, dupa caz.

Daca administratia fiscala solicita, in functie de circumstantele fiecarui caz, contribuabilul trebuie sa furnizeze acesteia si alte informatii.

d) cazuri de respingere a cererii de emitere/modificare a acordului:

Conform dispozitiilor H.G. nr. 529/2007, cererea pentru emiterea/modificarea acordului se respinge in urmatoarele situatii:

 •  documentatia prezentata nu contine informatii suficiente pentru a justifica conditiile si modalitatile de determinare a preturilor de transfer;
 •  daca exista o procedura fiscala, administrativa sau judiciara in curs pentru cazul descris;
 •  contribuabilul a prezentat informatii eronate in documentatie;
 •  cererea si documentatia nu sunt complete sau, dupa caz, nu au fost refacute;
 •  contribuabilul nu a prezentat dovada achitarii tarifului pentru emiterea/modificarea acordului.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala comunica contribuabilului respingerea cererii, in termen de 15 zile de la data adoptarii deciziei de respingere.

e) elementele acordului de pret in avans:

H.G. nr. 529/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans stabileste ca acordul contine elemente privind:

 •  denumirea organului fiscal emitent;
 •  datele de identificare ale contribuabilului beneficiar al acordului;
 •  data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele obiectul acordului;
 •  datele de identificare ale persoanelor afiliate care vor fi acoperite prin acord;
 •  termenii si conditiile tranzactiei care fac obiectul acordului;
 •  o descriere a metodologiei de calcul al preturilor de transfer aprobate si alte elemente in legatura cu aceasta;
 •  prezumtiile critice pe care se bazeaza metodologia de calcul al preturilor de transfer;
 •  perioada de valabilitate a acordului;
 •  motivele de fapt si temeiul de drept;
 •  mentiuni privind posibilitatea revizuirii, extinderii sau conditiile desfiintarii;
 •  mentiunea ca acordul emis produce efecte numai fata de contribuabilul solicitant si pentru situatiile pentru care a fost emis3.

f) acordul poate fi emis unilateral, bilateral sau multilateral:

Acordul unilateral este emis de autoritatea competenta din Romania. Acordul bilateral sau multilateral este emis in comun de catre autoritatea competenta din Romania si autoritatile fiscale competente din statele in a caror jurisdictie se afla entitatile afiliate contribuabilului solicitant.

Acordul bilateral/multilateral poate fi emis numai pentru tranzactii cu contribuabili care provin din tari cu care Romania are incheiate conventii pentru evitarea dublei impuneri. Pentru a se realiza acest obiectiv, urmeaza a se aplica prevederile articolului ?Procedura amiabila?, prevazut in conventiile pentru evitarea dublei impuneri.

g) cazurile de modificare a acordului:

In perioada de valabilitate, acordul poate fi modificat prin prelungirea valabilitatii, prin extindere sau, dupa caz, prin revizuire la solicitarea titularului acordului, prin depunerea unei cereri in acest sens.

Prelungirea valabilitatii acordului poate avea loc atunci cand contribuabilul solicita aceasta in situatia existent ei acelorasi termeni si conditii.

Extinderea poate avea loc in situatia in care contribuabilul solicita includerea in acordul incheiat a altor tranzactii cu entitati afiliate.

Revizuirea poate avea loc in situatia in care intervin circumstante si elemente de fapt ce nu au fost previzionatesau au fost inexact previzionate la momentul emiterii acordului si care pot influenta termenii si conditiile acordului.

In ceea ce priveste cererea pentru modificarea acordului, potrivit hotararii, aceasta se depune la ANAF si trebuie sa contina datele de identificare ale contribuabilului, ale reprezentantului legal, referiri la acordul care urmeaza a fi modificat si elementele care determina modificarea acestuia.

De asemenea, cererea va fi insotita de documentatia aferenta elementelor care determina modificarea acordului anterior si dovada achitarii taxei de modificare.

De precizat ca acordul poate fi modificat si la solicitarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu acordul contribuabilului.

h) perioada de valabilitate a acordului:

Acordul de pret in avans se emite pentru o perioada de pana la 5 ani, prin exceptie, fiind posibila emiterea acordurilor pe o perioada mai mare, in cazul contractelor pe termen lung.

Conform reglementarii, acordul produce efecte numai pentru viitor, incepand cu anul fiscal urmator celui in care s-a incheiat tranzactia, insa, in mod exceptional, acordul se poate aplica si in anul fiscal in care s-a depus cererea sau s-a emis acordul, daca sunt intrunite urmatoarele conditii:

 •  aceasta posibilitate este prevazuta expres in acord;
 •  cererea a fost depusa anterior incheierii tranzactiei pentru care se solicita acordul.

Acordul este opozabil si obligatoriu fata de organele fiscale numai daca termenii si conditiile acestuia au fost respectate de catre contribuabil. In caz contrar, acordul isi inceteaza valabilitatea incepand cu anul fiscal in care termenii si conditiile acestuia nu au mai fost respectate.

In cazul acordurilor multilaterale, incetarea valabilitatii se comunica de catre autoritatea competenta din Romania autoritatii competente din statele care au fost parte in acord.

Contribuabilul titular al unui acord are obligatia de a depune, anual, la organul emitent un raport privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului, in anul de raportare, care va include si valoarea consolidata a tranzactiilor incluse in acord, in anul de raportare. Raportul se depune la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale.

De mentionat ca nedepunerea raportului anual duce la anularea acordului.

Art. 31 din H.G. nr. 529/2007 detaliaza modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului organizat in raport si va cuprinde4:

1. Identificarea acordului, cu urmatoarele informatii:

a) persoanele afiliate incluse in acord;
b) termenul de valabilitate a acordului;
c) termenul de la care acordul a fost aplicat efectiv;
d) daca acordul este unul modificat, in orice fel, si identificarea precedentului;
e) orice element din acord care a suferit schimbari fata de modul in care a fost emis initial.

2. Note explicative, care identifica, descriu si explica urmatoarele:

a) diferentele dintre modul de operare a activitatii contribuabilului (functii, riscuri, piete de desfacere, termeni contractuali, conditii economice, servicii, bunuri), in anul de raportare, fata de modul de operare a activitatii contribuabilului descris in cererea de acord;

b) diferentele dintre modul de contabilizare si evidentiere a activitatii, in anul de raportare, fata de cel care exista in momentul depunerii cererii de acord;

c) identificarea oricarui element care a condus la neindeplinirea prezumtiilor critice, precum si care dintre prezumtiile critice din acord au fost afectate. Noi elemente care ar conduce la identificarea de noi prezumtii critice ar putea afecta acordul;

d) orice schimbare cu privire la clasificarea contribuabilului in anul de raportare. In toate situatiile enumerate mai sus, daca nu exista diferente, se va specifica aceasta;

e) informatii cu privire la tranzactii de tip exceptional, respectiv de compensari, anulari de tranzactii, stornari partiale etc., in anul de raportare. Informatiile vor include cel putin contravaloarea, motivul, tipul de tranzactie (cheltuiala, venit, imprumuturi, capital social etc.), analiza impactului financiar;

f) situatii financiare sau orice detalii financiar-contabile, aferente anului de raportare, care sa sustina aplicarea acordului, suficient de detaliate astfel incat ANAF sa poata verifica metoda de calcul a preturilor de transfer;

g) schema organizatorica a persoanelor afiliate, la nivel mondial, actualizata, care sa reflecte participarile la capitalul social, identificarea detinatorilor de capital social, in legatura cu tranzactiile acoperite de acord;

h) alte elemente considerate relevante de catre contribuabil.

In situatia in care acordul nu mai este valabil, intrucat prevederile legale de drept material fiscal in baza carora a fost luata decizia se modifica, contribuabilul poate solicita modificarea acestuia prin depunerea unei cereri in acest sens. In cazul solicitarii de modificare a acordului, cererea va fi insotita de prezentarea datelor si documentelor suplimentare referitoare la dispozitiile legale in vigoare la data emiterii si modificate ulterior.

Valabilitatea acordului inceteaza de la data intrarii in vigoare a modificarilor dispozitiilor legale de drept fiscal material in baza carora au fost emise.

Cererile de emitere/modificare a acordurilor de pret in avans pot fi respinse de catre ANAF, in urma analizei documentatiei aferente si in alte situatii decat cele prevazute si descrise mai sus, cand se constata ca acestea nu vizeaza aspecte necesare a fi clarificate in conditiile prevazute de art. 42 din O.G. nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul de procedura fiscala si in H.G. nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans.

Acest fapt va fi comunicat in scris contribuabilului.

Termenele de emitere a acordului se suspenda pentru perioada in care organul fiscal solicita date suplimentare in vederea clarificarii situatiei care face obiectul cererii. Acordul de pret in avans se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Note:
1 Art. 20 din H.G. nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans, publicata in M.Of. nr. 395 din 12.06.2007
2 H.G. nr. 1.840 din 28 octombrie 2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, a fost publicata in M.Of. nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004
3 Art. 24 din H.G. nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans, publicata in M.Of. nr. 395 din 12.06.2007
4 Art. 31 din H.G. nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans, publicata in M.Of. nr. 395 din 12.06.2007

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Acordul de pret in avans":
Rating:

Nota: 4.75 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News
NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

© 2007 - 2023 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016