Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Angajare persoane cu handicap. Procedura aplicare facilitati - model de Conventie

05-Nov-2019
2526
Potrivit Legii 448/2006, companiile care aleg sa angajeze persoane cu handicap (ca optiune, nu obligate prin lege) beneficiaza de facilitati fiscale care se cuantifica printr-un salariu minim brut lunar, acordat pe o perioada de 12 luni consecutiv, daca indeplinesc anumite conditii.
 
Despre cum se poate intra in drepturile acestei facilitati si pasii care trebuie urmati ne vorbeste specialistul nostru Gabriela Dita - consilier juridic.
 
Conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma in cuantum de 2.250 lei, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.
 
La alin. (2) se prevede ca de facilitatile prevazute la alin. (1) beneficiaza si angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, si-au indeplinit obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.
 
Facilitatile prevazute la alin. (1) si (2) se acorda angajatorilor si in situatia in care, in perioada acordarii acestora sau in cea in care exista obligatia legala de mentinere a raporturilor de munca, persoanele beneficiare nu mai au statut de parinte unic sustinator al familiei monoparentale sau statut de persoana cu handicap, dupa caz.
 
Pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 85 din lege, angajatorii vor incheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 12 luni de la data angajarii persoanelor, o conventie potrivit urmatorului model:
 
CONVENTIE
Nr. ..../.....
 
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca ...................../Municipiului Bucuresti, reprezentata prin doamna/domnul .........................., avand functia de .........................., denumita in continuare agentia, si persoana juridica (fizica) ..................., cu sediul/adresa in ..................., judetul .........................., telefon ........................, cod fiscal (CUI) ......................., cont IBAN .........................., deschis la Banca ................................, reprezentata prin doamna/domnul ......................, avand functia de ............................, denumita in continuare angajatorul, convin urmatoarele:
(1) Angajatorul incadreaza in munca:
A. pe perioada nedeterminata, un numar de:
a)....................... someri in varsta de peste 45 de ani, inregistrati in evidenta agentiei;
b)....................... someri parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, inregistrati in evidenta agentiei;
c)....................... someri persoane cu handicap, inregistrati in evidenta agentiei;
d)....................... someri de lunga durata, inregistrati in evidenta agentiei;
e)........................ tineri NEET someri, inregistrati in evidenta agentiei;
B. un numar de:
a)....................... someri inregistrati in evidenta agentiei care in termen de 5 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala;
b)..................... someri inregistrati in evidenta agentiei care in termen de 5 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta si nu indeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala.
Tabelul nominal cu persoanele incadrate in munca este prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta conventie.
 
(2) Angajatorul se obliga:
a) sa mentina raporturile de munca ale persoanelor prevazute la pct. 1 lit. A pe o perioada de cel putin 18 luni de la data incadrarii in munca;
b) sa respecte dispozitiile art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celelalte dispozitii legale in aplicarea acestui articol si acordarea masurii de stimulare;
c) sa restituie in totalitate agentiei sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca, in cazul in care inceteaza raporturile de munca ale persoanelor prevazute la pct. 1 lit. A anterior termenului prevazut la lit. a), pentru care are obligatia de a mentine raporturile de munca ale persoanelor prevazute la pct. 1 lit. A;
d) sa depuna, pentru verificarea si acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale, la agentie, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care solicita aceste sume, tabelul prevazut de lege in acest sens, insotit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul de pe pontaj si de pe statul de plata, precum si, in situatia incadrarii in munca a unor persoane cu handicap, in conditiile art. 85 din aceeasi lege, o declaratie pe propria raspundere data prin reprezentantul legal al angajatorului, din care sa rezulte ca in raport cu numarul de angajati angajatorul si-a indeplinit obligatia, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv nu are, potrivit legii, obligatia de a angaja persoane cu handicap*);
________
*)Se va completa in cazul in care angajatorul incadreaza in munca persoane cu handicap.
e) sa comunice agentiei orice modificare a conditiilor care au condus la incheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevazute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) sa comunice agentiei orice modificare a datelor sale de identificare si a contului detinut la banca, inclusiv modificarile care intervin in cazul sediului/adresei si al datelor de contact.
(3) Agentia se obliga sa acorde sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile legale, prin plata acestora conform prevederilor art. 61 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda in conformitate cu prevederile legale in vigoare si constau in subventia prevazuta, dupa caz, la art. 85 alin. (1), (2) si (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Agentia isi exercita dreptul de control asupra:
a) indeplinirii conditiilor legale pentru incheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevazute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) nerespectarii de catre angajator a obligatiilor prevazute de prezenta conventie, precum si de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si de celelalte acte normative adoptate in aplicarea acestei legi.
(6) In situatia constatarii nerespectarii conditiilor legale avute in vedere la incheierea prezentei conventii, pe perioada derularii acesteia si pentru acordarea sumelor prevazute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a nerespectarii de catre angajator a obligatiilor sale, agentia va aplica sanctiunile prevazute de lege si va recupera debitele conform legii.
Prezenta conventie s-a incheiat in doua exemplare, un exemplar pentru agentie si un exemplar pentru angajator.
Agentia
 
Director executiv,
 
..................
 
Angajatorul
 
Director general sau alta persoana autorizata,
 
.....................
 
In situatia angajatorilor care, in raport cu numarul de angajati, si-au indeplinit obligatia legala de a angaja persoane cu handicap, prevederile art. 85 alin. (2) din lege se aplica atat pentru persoanele cu handicap incadrate in munca pe durata nedeterminata pentru care angajatorul are obligatia legala de a angaja persoane cu handicap, cat si pentru persoanele cu handicap incadrate in munca pe durata nedeterminata pentru care angajatorul nu are aceasta obligatie legala.
 
Termenul de 12 luni de la data angajarii persoanelor este un termen de decadere din dreptul de a beneficia de masurile de stimulare prevazute la art. 85 din lege.
 
 
TABEL NOMINAL
cu persoanele incadrate in munca conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
 
(- ANEXA la conventie)
Date de identificare a angajatorului
Angajatorul (denumirea/numele) ..............................
Codul de identificare fiscala .......................................
Cod CAEN ...................................
Judetul ...................................
Sediul/Adresa .................................
Contul IBAN/Banca .............................
Telefon/Fax .................................
E-mail/Pagina de internet .....................................
 
 
TABEL NOMINAL
cu persoanele incadrate in munca conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
 
Conventia nr. ..../.....
 
Nr. crt. Numele si prenumele Codul numeric personal Categoria de persoane1) Numarul si data încheierii contractului individual de munca/data angajarii Data îndeplinirii conditiilor de pensionare2) Ocupatia Cod COR Semnatura angajatului
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Angajatorul .............. (denumire/nume) ....................
Director general sau alta persoana autorizata,
....................................
______
1) Coloana 3 se va completa dupa cum urmeaza:
- cod A - someri in varsta de peste 45 de ani inregistrati in evidenta agentiei;
- cod B - someri parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale inregistrati in evidenta agentiei;
- cod C - someri persoane cu handicap inregistrati in evidenta agentiei;
- cod D - someri inregistrati in evidenta agentiei care in termen de 5 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei anticipate partiale;
- cod E - someri inregistrati in evidenta agentiei care in termen de 5 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta si nu indeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala;
- cod F - someri de lunga durata, inregistrati in evidenta agentiei;
- cod G - tineri NEET someri, inregistrati in evidenta agentiei.
2)Coloana 5 se va completa numai pentru categoriile de persoane prevazute la codurile D si E.
 
 
TABEL NOMINAL
cu persoanele incadrate in munca conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurarilor pentru somaj
 
DATE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUI
Angajatorul (denumirea/numele) .......................
Codul de identificare fiscala .................................
Cod CAEN ................................
Judetul ......................................
Sediul/Adresa .............................
Contul IBAN/Banca ...............................
Telefon/Fax ......................................
E-mail/Pagina de internet ...............................
 
 
TABEL NOMINAL
cu persoanele incadrate in munca conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurarilor pentru somaj
 
Luna .............. anul .................
 
Nr. crt. Conventia numarul Data conventiei Numele si prenumele Codul numeric personal Categoria de persoane Numarul orelor efectiv lucrate Suma cuvenita pentru timpul efectiv lucrat Observatii
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
...
TOTAL: A1
 
 
Angajatorul ............... (denumire/nume) .............
Director general sau alta persoana autorizata,
................................
 
_____
Coloana 1 se completeaza cu numarul conventiei incheiate cu AJOFM/AMOFM,
Coloana 2 se completeaza cu data conventiei incheiate cu AJOFM/AMOFM (zz/ll/aa).
Coloanele 3 si 4 se completeaza cu numele si prenumele, respectiv codul numeric personal.
Coloana 5 se completeaza dupa cum urmeaza:
- cod A - someri in varsta de peste 45 de ani inregistrati in evidenta agentiei;
- cod B - someri parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale inregistrati in evidenta agentiei;
- cod C - someri persoane cu dizabilitati inregistrati in evidenta agentiei;
- cod D - someri inregistrati in evidenta agentiei care in termen de 5 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei anticipate partiale;
- cod E - someri inregistrati in evidenta agentiei care in termen de 5 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta si nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala;
- cod F - someri de lunga durata, inregistrati in evidenta agentiei;
- cod G - tineri NEET someri inregistrati in evidenta agentiei.
 
Coloana 6 se completeaza cu numarul de ore efectiv lucrate in luna de persoanele prevazute la art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare (inclusiv orele aferente concediului de odihna), pentru care se acorda suma cuvenita lunar din cuantumul subventiei prevazute la art. 85 alin. (1), (2) si (5) din aceeasi lege, acordata angajatorului, conform prevederilor legale.
 
Coloana 7 se completeaza cu suma cuvenita lunar din cuantumul subventiei prevazute la art. 85 alin. (1), (2) si (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, acordata angajatorului, conform prevederilor legale.
 
Coloana 8 se completeaza, dupa caz, cu data si motivul incetarii/suspendarii/reluarii dupa suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu.
 
Total A1 - totalul sumelor care se completeaza in coloana 7.
 
Raspuns oferit de specialistii Portal Codul Fiscal. Afla AICI cum poti beneficia si tu de consultanta specializata marca Rentrop&Straton.
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Angajare persoane cu handicap. Procedura aplicare facilitati - model de Conventie":
Rating:

Nota: 5 din 2 voturi
Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea

Atentie contabili!

Codul Fiscal s-a modificat in 2020!​

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • OUG 32/2020: Actele necesare pentru somajul tehnic de stat
  • In Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 30.03.2020 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 32/2020 (cu intrare in vigoare de luni – 30 martie) care prevede actele necesare pentru intrarea in somaj tehnic de stat. Astfel, desi in OUG 30/2020 – care este modificata prin aceasta noua Ordonanta, se preciza ca este nevoie de certificat pentru situatii de urgenta pentru a apela la somajul tehnic suportat de stat, acum, potrivit noului act normativ, nu mai este nevoie de acest...» citeste mai departe aici

 • Masuri prioritare pentru prevenirea raspandirii COVID-19 la locurile de munca (Informare ITM)
  • Inspectia Muncii a publicat recent o informare cu privire la prevenirea infectiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) la locurile de munca. Inspectia Muncii recomanda angajatorilor, lucratorilor, reprezentantilor acestora, precum si altor participanti la procesele de munca sa se informeze si sa aplice masurile dispuse de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta si de autoritatile competente, pentru gestionarea si limitarea raspandirii COVID-19. Avand in vedere prevederile Decretului...» citeste mai departe aici

 • Ordonanta de Urgenta nr. 33/2020: Bonificatii pentru contribuabilii platitori de impozit pe profit
  • In Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 30.03.2020, a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative. Actul normativ a intrat in vigoare de la 30 martie 2020 si prevede acordarea de bonificatii pentru contribuabilii de impozit pe profit si pentru microinteprinderi; reglementarea platilor la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA; si diminuarea veniturilor sau intreruperea partiala sau...» citeste mai departe aici

 • Ordonanta care amana ratele romanilor pana la 9 luni, publicata in M.Of.
  • Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, anunta ca Ordonanta care amana ratele romanilor pentru 9 luni a fost publicata in Monitorul Oficial. Fata de proiectul de Ordonanta initial, actul normativ vine cu cateva modificari despre care a vorbit ministrul de Finante de finalul sedintei de Guvern de luni seara – 30 martie 2020. “In ceea ce priveste ratele pentru persoanele fizice, credite ipotecare, stiti foarte bine ca acolo statul garanteaza 100% dobanda pe o perioada de cinci ani...» citeste mai departe aici

 • Indemnizatia pentru zilele libere pentru supravegherea copiilor. Calcularea venitului net si acte necesare
  • Expertul contabil Dani Cucu ne arata care este calculul exact pentru o salariata care se incadreaza in contextul Legii 19/2020 si HG 217/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. De exemplu, vom lua cazul unei salariate cu salariul brut de 4000 pe luna, care, in luna martie, intra in zile libere conform Legii 19/2020, din data de 19.03.2020 pana in data de 31.03.2020 inclusiv. Specialistul...» citeste mai departe aici

 • Sponsorizari pentru autoritatile locale. Deduceri din impozitul pe profit
  • Expertul contabil Irina Dumitrescu ne explica cum se face deducerea sponsorizarilor din impozitul pe profit si daca primariile au obligatia inregistrarii in registrul entitatilor/unitatilor de cult, in cazul in care primesc sponsorizari. Spre exemplu, luam cazul in care, in conditiile actuale de criza, un contribuabil a sponsorizat primaria locala din localitatea in care firma respectiva are un punct de lucru. Acesta a solicitat primariei sa intre pe site-ul ANAF si sa se inscrie in...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2020 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Codul Fiscal s-a modificat in 2020!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016