Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Guvernul modifica normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal

22-Iun-2012
2564
In perioada urmatoare, Guvernul intentioneaza sa modifice normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, aducand clarificari in privinta impozitului pe venit, a contributiilor sociale obligatorii, a impozitului pe profit, TVA si in ceea ce priveste plata impozitelor si taxelor locale. De exemplu, in domeniul contributiilor sociale, clarificarile vizeaza stabilirea bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate de angajator, in sensul explicarii unor trimiteri la elemente componente ale bazei de calcul reprezentand exceptii generale si specifice. Se aduc explicatii cu privire la sintagma "alte conditii de munca", se actualizeaza exemplul de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajator, cu castigul salarial mediu brut utilizat in anul 2012 in suma de 2.117 lei si completarea acestuia cu sintagma "alte conditii de munca", prevazuta in textul legii.


A. Titlul II "Impozitul pe profit"

Modificarile si completarile referitoare la impozitul pe profit vizeaza:


- abrogarea normelor metodologice care fac referire la formele de organizare a persoanelor juridice straine situate in Bulgaria care beneficiaza de regimul fiscal care se aplica societatilor mama si filialelor acestora din diferite state membre, intrucat acestea sunt modificate, incepand cu 1 iulie 2012 prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.24/2012, respectiv dispozitiile art.201 alin.(4) lit.a1 din Codul fiscal;
- clarificarea regimului fiscal al pierderilor de creante care se inregistreaza la scoaterea din gestiune a contribuabililor aflati in procedura de insolventa (reorganizarea), inainte de intrarea in faliment, in sensul deducerii integrale la determinarea profitului impozabil;
- clarificarea modului de aplicare a limitei de 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, cu o masa totala maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului, in corelare cu principiile de determinare a profitului impuabil,
- precizarea regimului fiscal pentru filtrele prudentiale aferente soldului activelor institutiilor de credit, existente la 31 decembrie 2011, precum si a ordinii de impozitare a acestora, pentru partea care se reduce sau se anuleaza, in sensul ca nu sunt deductibile la determnarea profitului impozabil iar ordinea de impozitare in cazul reducerii/anularii acestora este descrescatoare;
- referitor la ajustarile aferente creantelor preluate de la institutiile de credit, pentru aplicarea unitara, se propune stabilirea institutiilor de credit cedente prin raportare la legea de organizare a acestora, precum si clarificarea conditiilor care permit aplicarea deducerii la determinarea profitului impozabil. Astfel, institutiile de credit sunt definite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificarile si completarile ulterioare iar conditia privind inregistrarea pe venituri impozabile se considera indeplinita daca este inregistrata in veniturile cesionarului diferenta dintre valoarea nominala a creantei si pretul de achizitie al acesteia.

B. Titlul III "Impozitul pe venit"

Cele mai importante modificari si completari in domeniul impozitului pe venit aduse prin prezentul proiect cuprind precizari privind:


- Precizarea unor forme de sprijin nerambursabil, acordate potrivit Programului National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013,
aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.381 din 16 iulie 2008, cat si potrivit Programului Operational pentru pescuit 2007-2013 aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2007) 6.664 din 14 decembrie 2007, care sunt venituri neimpozabile.
- Clarificarea tratamentului fiscal aplicabil in cazul formelor de sprijin acordate in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013", in bani si in natura, primite de catre cursanti pentru participarea la cursuri cat si burse acordate in cadrul acestui program, in sensul cuprinderii acestora in sfera veniturilor neimpozabile.
- Completarea normelor metodologice privind limitarea deductibilitatii cheltuielilor determinata de prevederile corespunzatoare din Ordonanta de urgenta a Guvenului nr.24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale astfel: - extinderea sferei de aplicare a limitarii deductibilitatii cheltuielilor aferente vehicule rutiere motorizate, fata de prevederile actuale aplicabile numai in cazul cheltuielilor privind combustibilul, si asupra celorlalte cheltuieli aferente acestora, in cazul in care vehiculele respective nu sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii, in anumite conditii; - precizarea excluderii de la aplicarea deducerii limitate a cheltuielor a celor privind amortizarea; - precizari privind situatiile in care este necesara intocmirea foii de parcurs ca document justificativ utilizat in vederea asigurarii deductibilitatii cheltuielilor.

- Clarificari privind situatiile in care platitorii de venituri au sau nu obligatia calcularii, retinerii la sursa si virarii impozitului reprezentand plati anticipate din veniturile prevazute la art. 52 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal, in sensul ca:
- platitorii de venituri prevazuti la art. 52 din Codul fiscal au obligatia de a calcula, retine si vira impozit prin retinere la sursa in baza art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal in cazul veniturilor platite contribuabililor care isi desfasoara activitatea in mod individual, in baza urmatoarelor tipuri de contracte incheiate in forma scrisa: contracte de comision, mandat comercial si de consignatie, calificate drept contracte civile dupa data de 1 octombrie 2011, precum si in cazul contractului de agent;
- platitorii de venit persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, nu au obligatia calcularii, retinerii la sursa si virarii impozitului reprezentand plata anticipata in cazul veniturilor din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile, altele decat contractele de comision, mandat comercial si de consignatie, precum si contractul de agent, incheiate cu contribuabilii inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie ce desfasoara activitati economice sau exercita profesii libere, in mod individual;
- platitorii de venit persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, nu au obligatia calcularii, retinerii la sursa si virarii impozitului reprezentand plata anticipata, daca efectueaza plati catre: asocierile fara personalitate juridica ori persoane juridice care aplica principiul transparentei fiscale, potrivit legii, sau persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul afacerii.
- Eliminarea obligatiei contribuabilului de determinare a castigului net trimestrial/pierderii nete trimestriale din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, precum si de a calcula si vira impozitul reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil, pe baza declaratiei de impunere trimestriala, pentru castigurile realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2013.
- Clarificarea tratamentului fiscal in cazul contribuabililor care au ca obiect de activitate colectarea si valorificarea de deseuri si obtin ocazional si venituri din valorificarea celorlalte bunuri mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, acestea reprezentand venituri din activitati independente care sunt supuse impunerii potrivit regulilor proprii acestei categorii, respectiv cap.II "Venituri din activitati independente", fara a fi aplicabile prevederile art.53 alin.(2) si art.79 din Codul fiscal.

D. Titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata"

Cele mai importante modificari si completari in domeniul TVA aduse prin prezentul proiect cuprind precizari privind:


- Modalitatea de aplicare a prevederilor referitoare la limitarea dreptului de deducere a TVA aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate si a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele avand anumite caracteristici, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2012.

Principalele modificari se refera la:

- utilizarea vehiculelor exclusiv in scopul desfasurarii activitatii economice, cu exemplificarea celor mai relevante situatii;
- utilizarea foii de parcurs de catre orice contribuabil, indiferent daca este persoana fizica sau juridica, ca document de justificare a incadrarii unui vehicul in categoria celor pentru care TVA este deductibila. Acelasi document va fi utilizat si pentru deducerea cheltuielilor in cazul impozitului pe profit si pe venit;
- clarificarea conceptului de cheltuieli legate de vehiculele aflate in proprietatea sau folosinta persoanei impozabile;
- clarificarea modului de aplicare a prevederilor referitoare la situatiile exceptate de la limitarea deducerii.
Fiecare persoana impozabila va avea dreptul sa incadreze vehiculele in categoriile prevazute de lege in vederea exercitarii dreptului de deducere integral sau in proportie de 50% a TVA si a cheltuielilor la calculul impozitul pe profit si a impozitului pe venit.
Organul fiscal are dreptul sa analizeze in limita competentelor stabilite prin Codul de procedura fiscala modalitatea de exercitare a dreptului de deducere si dupa caz, in functie de situatia de fapt constatata, poate reincadra vehiculele in categoria corespunzatoare de deducere potrivit legii.
- Corelarea cu modificarile aduse prevederilor Codului fiscal prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2012, referitoare la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici. Corelarea vizeaza ajustarile care trebuie efectuate ca urmare a trecerii de la regimul de taxare la cel de scutire sau care pot fi efectuate in cazul trecerii de la regimul de scutire la cel de taxare, inclusiv in regim tranzitoriu in anul 2012.

E. Titlul VII "Accize si alte taxe speciale"

Modificarile normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal vizeaza in principal urmatoarele:


- actualizarea definitiei autoritatii vamale teritoriale in scopul clarificarii elementelor de competenta;
- stabilirea cuantumului capitalului social si al garantiei minime ce trebuie constituit de antrepozitele fiscale de productie produse accizabile in functie de productia anuala realizata:
- pentru productia de vinuri, a fost introdusa o noua limita cantitativa in functie de care se constituie capitalul social minim subscris si varsat, precum si garantia minima, respectiv productia de peste 10.000 hl/an. In ceea ce priveste nivelul garantiei pentru productia de vinuri, s-a avut in vedere faptul ca antrepozitul fiscal asigura si antrepozitul de TVA, principiu avut in vedere, de altfel, pentru toate produsele accizabile. Astfel, garantia minima a fost calculata astfel incat sa asigure riscul de
neplata a TVA aferente unei luni, la un pret mediu de 3 lei/litru de vin;
- tinand cont de faptul ca pentru calitatea de mica distilerie se autorizeaza, de regula, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau persoane fizice autorizate, precum si de volumul redus al afacerii, se propune o garantia minima de 0. In acest caz, garantia ce trebuie constituita de mica distilerie se va calcula dupa urmatoarea formula: nivel productie X Acciza X 6%;
- va fi introdus un nou prag cantitativ in ceea ce priveste productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase, respectiv maximum 100 hl alcool pur. Se tine cont ca aceasta cantitate maxima este caracteristica, de regula, unor producatori de bauturi spirtoase traditionale care sunt comercializate in cadrul targurilor, expozitiilor. Antrepozitarii produc o cantitate mai mare de 10 hl (nu indeplinesc conditia pentru "mica distilerie") pentru a spori rentabilitatea afacerii, insa volumul afacerii este redus in comparatie cu cel al unui operator economic care produce bauturi alcoolice "populare". Garantia minima pentru aceasta productie este stabilita prin rotunjirea garantiei ce trebuie constituita pentru o productie de 100 hl de alcool pur, asigurandu-se astfel si garantarea unei parti din TVA.
- introducerea obligativitatii ca expeditorii inregistrati sa declare cantitatile de produse importate si livrate in regim suspensiv de accize, in vederea corelarii cu obligatiile de declarare ale celorlalti operatori economici care desfasoara operatiuni cu produse accizabile in regim suspensiv de accize;
- precizarea faptului ca dozarea substantelor admise pentru denaturarea partiala a alcoolului etilic se raporteaza tot la volum de alcool pur, in scopul corelarii cu prevederile privind denaturarea completa alcoolului;
- precizarea calitatii substantelor care vor fi utilizate in procesul de denaturare a alcoolului etilic, respectiv substante cu puritate 100%;
- interzicerea unor formule de denaturare care permit utilizarea a doua substante cu acelasi efect (de culoare sau de miros) in scopul de se evita indepartarea cu usurinta si cu costuri reduse a denaturantilor utilizati si crearii bazei legale pentru respingerea acestor tip de formule de catre autoritatile vamale;
- explicitarea responsabilitatilor care ii revin antrepozitarului autorizat cu ocazia efectuarii operatiunilor de denaturare a alcoolului etilic, precum si a operatorilor economici care achizitioneaza alcool etilic denaturat din alte state membre sau din import
- precizarea calitatii substantelor care vor fi utilizate in procesul de marcare si colorare a pacurei si produselor energetice asimilate acesteia din punct de vedere al accizelor, respectiv, substante cu puritate 100%.
- Anexa nr. 48.3 se modifica pentru a permite antrepozitarilor autorizati pentru productia de bere sa declare si cantitatile de bere achizitionate.

F. Titlul IX "Impozite si taxe locale"

Principalele modificari vizeaza:


- Clarificarea valorii declarate pentru stabilirea taxei pentru eliberarea autorizatiilor de construire, in sensul ca valoarea de proiect cuprinde instalatiile aferente si nu include TVA;
- Clarificarea modului de calcul al impozitului pe spectacole, in sensul ca valoarea la care acesta se aplica nu include TVA;
- Sumele in lei vechi sunt exprimate in lei noi, in ceea ce priveste rotunjirea sumelor datorate ca impozite si taxe locale;
- Au fost modificate exemplele X si XI de la pct. 71 alin. (4) din Normele metodologice, referitoare la stabilirea termenului de plata a impozitului pentru cladirile dobandite in lunile septembrie si octombrie ale unui an fiscal.

G. Titlul IX "Contributii sociale obligatorii"

Modificarile si completarile in domeniul contributiilor sociale obligatorii aduse prin prezentul proiect cuprind urmatoarele precizari:

- Clarificari cu privire la stabilirea bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate de angajator, in sensul explicitarii unor trimiteri la elemente componente ale bazei de calcul reprezentand exceptii generale si specifice;
- Se aduc explicatii cu privire la sintagma "alte conditii de munca", in sensul ca aceasta sintagma se refera la personalul incadrat in institutii militare potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Actualizarea exemplului de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajator, cu castigul salarial mediu brut utilizat in anul 2012 in suma de 2.117 lei si completarea acestuia cu sintagma "alte conditii de munca", prevazuta in textul legii;
- Corelarea cu prevederile art. 55 in ceea ce priveste notiunea de "venit din salarii", respectiv precizarea ca aceste venituri pot fi sub forma baneasca si/sau in natura;
- Clarificari cu privire la sumele care se includ in baza de calcul a contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale,in sensul ca se au in vedere numai indemnizatiile suportate de angajtor in caz de concediu medical sau in caz de accident de munca ori boala profesionala, nu si partea de indemnizatie suportata din fonduri (FNUASS si Fondul de accidente de munca);
- Clarificarea situatiilor in care declaratia prevazuta la art. 60 (D112) se depune de catre angajat, respectiv in cazul angajatorilor din state terte pentru care nu au fost incheiate cu Romania acorduri sau conventii in domeniul securitatii sociale, precum si in cazul persoanelor fizice romane angajate ale Corelarea cu prevederile referitoare la noul mod de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate, pentru veniturile din pensii (numai pentru partea de venit care depaseste nivelul de 740 lei), in sensul eliminarii exemplelor de la pct. 18 din normele metodologice, referitoare la modul de calcul existent inainte de modificarea prin Ordonanta de urgenta nr. 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale
de sanatate si al finantelor publice;
- Aplicarea unui tratament fiscal unitar pentru toate contributiile sociale obligatorii, in cazul drepturilor salariale acordate prin hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, prin reformularea textului existent, care se referea numai la o parte din aceste contributii;
- S-au elaborat nome metodologice pentru capitolele II si III, ale caror prevederi intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2012, care cuprind:
- clarificarea situatiei persoanelor asigurate in sisteme proprii de pensii, neintegrate in sistemul public de pensii, precum si pensionarilor din aceste sisteme (Barou si culte religioase), care nu sunt obligate sa se asigure pentru veniturile din activitati independente;
- precizarea faptului ca venitul declarat de catre persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, este de fapt un venit ales de contribuabil, cuprins in cadrul limitei minime si maxime prevazute de Codul fiscal;
- precizari suplimentare privind sfera veniturilor asupra carora exista obligatia calcularii si retinerii la sursa a contributiilor sociale, cu onorarii, comisioane si alte venituri misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditatesursa: economie.hotnews.ro

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Guvernul modifica normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea

Atentie contabili!

Codul Fiscal s-a modificat in 2020!​

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • A fost actualizat modelul declaratiei pe proprie raspundere
  • In urma Ordonantei militare nr.3/2020 a fost impusa completarea unei declaratii de proprie raspundere pentru persoanele care vor sa paraseasca locuinta in perioada starii de urgenta. Grupul de Comunicare Strategica din cadrul Ministerului Afacerilor Interne anunta faptul ca modelul declaratiei pe proprie raspundere, accesibil pe pagina https://stirioficiale.ro/, a fost simplificat in privinta datelor care necesita a fi completate. Documentul poate fi redactat/completat de pe PC/laptop in...» citeste mai departe aici

 • Bonificatii de 5% sau 10% pentru firmele care platesc anticipat impozitul pe profit
  • Ministerul Finantelor Publice a anuntat, joi, ca firmele care platesc anticipat impozitul pe profit vor primi bonificatie de 5% sau 10%. Bonificatie de 10% si pentru microintreprinderi. Astfel, contribuabilii platitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare si plata, care platesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipata aferenta aceluiasi trimestru, pâna la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiaza de o...» citeste mai departe aici

 • ANAF trateaza cu prioritate operatiunile desfasurate de operatorii economici pentru a asigura functionarea statului
  • Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat recent un comunicat de presa prin care anunta ca sprijina efortul national de limitare a raspandirii infectiei cu noul coronavirus si trateaza cu prioritate operatunile desfasurate de companii si de operatorii economici. Agentia sustine ca „a angrenat toate fortele sale in combaterea raspandirii infectiei cu noul virus, dar mai ales pentru asigurarea functionarii Statului Roman si pentru indeplinirea atributiilor prevazute prin...» citeste mai departe aici

 • Cum iti poti salva afacerea in vreme de criza. Solutii fiscale pentru contabili
  • Pandemia cu care ne confruntam din cauza virusului COVID-19 poate avea repercursiuni grave pentru mediul de afaceri. Aceasta situatie ne-a luat pe toti prin surpriza, iar statul a venit in ajutorul companiilor cu cateva ordonante militare, menite sa sprijine mediul de afaceri in aceasta grea incercare. Totusi, cele doua Ordonante prezinta multe neclaritati si lasa loc unor interpretari diverse. Acest lucru este extrem de periculos si poate sa iti afecteze afacerea. Participa si tu in data de 3...» citeste mai departe aici

 • Scutiri de taxe vamale si TVA pentru importurile destinate prevenirii si combaterii COVID-19
  • Ministerul Finantelor Publice anunta printr-un comunicat de presa ca a solicitat Comisiei Europene autorizarea pentru a putea aplica scutiri de taxe vamale si TVA pentru importurile destinate prevenirii si combaterii raspandirii coronavirusului COVID-19. Scutirea de taxe vamale si TVA va fi acordata pentru importurile de echipamente de protectie, alte dispozitive sau echipamente medicale, medicamente, efectuate de catre organizatii de stat, de organizatii caritabile sau filantropice, aprobate de...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2020 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Codul Fiscal s-a modificat in 2020!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016