Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Legea parteneriatului public-privat

26-Apr-2011
2273
Prin OUG Nr. 39/2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 284 din 21 aprilie 201, a fost modificata si completata Legiea parteneriatului public-privat nr. 178/2010

Investitorii privati cat si autoritatile publice care incheie contracte de parteneriat public-privat in vederea derularii unor proiecte poarta responsabilitatea punerii in aplicare a prezentelor reglementari.

In situatia asocierii partenerilor publici potrivit dispozitiilor art. 8 lit. e), la constituirea asocierii, avand in vedere scopul si obiectivele asocierii si ale proiectului de parteneriat public-privat, precum si cu respectarea dispozitiilor legale in materia proprietatii publice, partenerii publici vor stabili, de comun acord, care dintre membrii asocierii va avea calitatea de titular al dreptului de proprietate, precum si orice alte conditii privind regimul juridic si modul de punere in valoare a bunului public realizat prin contractul de parteneriat public-privat.

In situatia asocierii unei autoritati publice centrale cu una sau mai multe autoritati publice locale, conform art. 8 lit. e), in vederea derularii unui proiect de parteneriat public-privat de interes public national, la finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, respectiv autoritatii publice centrale, in buna stare si liber de orice sarcini sau obligatii, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1).

In situatiile prevazute la alin. (2^1) si (2^2), anuntul de intentie si documentul atasat vor cuprinde si intelegerea partenerilor publici asociati, iar transferarea bunului potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) se va face si cu aplicarea conditiilor stabilite prin intelegerea partenerilor publici asociati.
Contabilitatea operatiunilor de transport si logistica
Contabilitatea operatiunilor de transport si logistica
Vezi detalii
Rambursarea si restituirea TVA
Rambursarea si restituirea TVA
Vezi detalii
Microintreprinderea in 2017: impozite, taxe, deduceri
Microintreprinderea in 2017: impozite, taxe, deduceri
Vezi detalii

Prezenta lege nu se aplica atunci cand contractul de parteneriat public-privat este incheiat ca urmare a:

a) unui acord international incheiat in conformitate cu prevederile tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si care vizeaza furnizarea de produse sau executia de lucrari, destinate implementarii ori exploatarii unui proiect in comun cu statele semnatare, si numai daca prin acordul respectiv a fost mentionata o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;

b) unui acord international referitor la stationarea de trupe si numai daca prin acordul respectiv a fost prevazuta o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;

c) aplicarii unei proceduri specifice unei organizatii internationale.

Nu pot participa la procedurile de selectie prevazute de prezenta lege urmatoarele categorii de persoane:

a) persoanele juridice care au intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic sau care au facut obiectul unor proceduri echivalente prevazute de legislatia nationala a altor tari;

b) persoanele juridice care nu si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;

c) persoanele juridice condamnate in conformitate cu Codul penal in ultimii 5 ani;

d) persoanele juridice care prezinta informatii incorecte sau nu prezinta informatiile solicitate de catre partenerul public, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Partenerul public nu ia in considerare ofertele sau scrisorile de intentie depuse in cadrul procedurii de selectie de catre investitorii privati inclusi in una dintre categoriile prevazute la alin. (2).

La derularea procedurilor de selectie, precum si la incheierea contractului, partenerul public si investitorul privat interesat sa participe la proiectul de parteneriat publicprivat au obligatia de a respecta principiile prevazute la art. 3.

Companiei de proiect i se pot atribui, cu acordul acesteia, toate sau numai o parte dintre contractele/serviciile prestate de partenerul public in indeplinirea atributiilor sale din sectorul public incredintat, in legatura cu obiectul contractului de parteneriat public-privat, pana la preluarea bunului conform art. 30.

Contractul de parteneriat poate prevedea ca partenerul public sa imputerniceasca compania de proiect sa incaseze platile facute de utilizatorii finali pentru serviciile prestate, pe perioada derularii contractului de parteneriat public-privat.

Etapele care conduc la incheierea unui contract de parteneriat public-privat sunt:

a) initierea proiectului de parteneriat public-privat prin publicarea anuntului de selectie si a documentului atasat de catre partenerul public;
b) selectia investitorilor privati prin "procedura deschisa" sau prin "procedura de dialog competitiv";
c) semnarea acordului de proiect cu investitorii privati selectati, in cazul procedurii de dialog competitiv;
d) negocierea cu investitorii privati selectati ce au semnat acordul de proiect, in cazul procedurii de dialog competitiv.

Ulterior incheierii contractului de parteneriat public-privat sunt demarate procedurile conform legislatiei romane, pentru constituirea companiei de proiect ca societate comerciala pe actiuni avand ca actionari partenerul public si partenerul privat, in vederea realizarii obiectivelor contractului de parteneriat public-privat.

Investitorul privat selectat potrivit prezentei legi are obligatia de a include in oferta lista cuprinzand persoanele care au calitatea de intreprinderi afiliate acestuia si, de asemenea, are obligatia de a actualiza aceasta lista in mod permanent, pana la finalizarea contractului de parteneriat public-privat."

Anuntul de selectie, documentul atasat anuntului de selectie si clarificarile solicitate de investitorul privat potrivit prevederilor art. 22 alin. (3)-(5) se publica in SEAP.

Contractele de parteneriat public-privat pot fi incheiate numai dupa implinirea termenului de asteptare de minimum 10 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii.

Contractele de parteneriat public-privat, incheiate inainte de implinirea termenului prevazut la alin. (1), sunt lovite de nulitate.

Orice investitor privat interesat are dreptul de a depune, in termen de pana la maximum 6 zile lucratoare inainte de data depunerii ofertelor sau, dupa caz, a scrisorilor de intentie, solicitare de clarificari la anuntul de selectie si documentul atasat anuntului de selectie.
Partenerul public are obligatia de a raspunde la orice solicitare de clarificare depusa intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea investitorului privat. Totusi, aceste solicitari nu pot avea ca efect modificarea elementelor fundamentale ale ofertei sau ale termenilor esentiali ai contractului, modificari care ar putea conduce la distorsionarea concurentei sau care ar putea avea un efect discriminatoriu.

Partenerul public are obligatia de a raspunde la solicitarile depuse conform alin. (3), cu minimum 3 zile lucratoare inainte de data depunerii ofertelor sau, dupa caz, a scrisorilor de intentie.

La solicitarea partenerului public, investitorilor privati li se poate cere clarificarea anumitor aspecte din cadrul ofertei lor sau confirmarea angajamentelor continute in aceasta.
Anuntul de selectie se publica in SEAP si, dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie in toate situatiile in care valoarea estimata a contractului de parteneriat public-privat care urmeaza sa fie realizat este egala ori mai mare decat echivalentul in lei al pragurilor prevazute la art. 5^1 alin. (1).

SEAP pune la dispozitia partenerului public, prin asigurarea unui nou flux de informatii specializat, suportul tehnic necesar asigurarii transparentei procedurii complete de stabilire a partenerului privat, incluzand anuntul de selectie, documentul atasat anuntului de selectie, clarificari solicitate de investitorul privat conform art. 22 alin. (3), (4)-(5), termenul-limita pentru depunerea ofertelor finale conform art. 18 alin. (7) lit. p) si atribuirea contractului de parteneriat public-privat.

Informatiile minime ce trebuie incluse in anuntul de selectie pentru contractele de parteneriat public-privat sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

In cazul incetarii contractului de parteneriat public-privat prin expirarea termenului, compania de proiect este obligata sa restituie partenerului public bunurile publice si bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat, in mod gratuit si libere de orice sarcini, conform prevederilor prezentei legi.

Compania de proiect are obligatia sa notifice cu cel putin 90 de zile, dar nu mai mult de 120 de zile inaintea expirarii perioadei de valabilitate a contractului, partenerul public cu privire la intentia de a preda bunurile publice si bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat. Partenerul public are obligatia de a prelua bunurile prevazute la alin. (2) pana la incetarea efectelor contractului.

Contractul de parteneriat public-privat se incheie intre partenerul public si investitorul privat, selectat cu respectarea procedurilor prevazute la art. 18 si avand in vedere:

a) tipul de activitati convenite potrivit prevederilor art. 6;

b) stabilirea concreta, in functie de tipul de activitati, a obligatiilor partilor in cadrul proiectului de parteneriat public-privat;

c) valoarea investitiei care face obiectul contractului de proiect de parteneriat public-privat;

d) perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat si termenul de finalizare a acestuia;

e) definirea calendarului de derulare a contractului de parteneriat public-privat, care stabileste termenele de: elaborare a studiului de fezabilitate, realizare a proiectului de executie, derulare a finantarii, realizare a obiectivului public, intretinere/administrare/operare a obiectivului pana la finalizarea contractului de parteneriat public-privat, predare a obiectivului catre partenerul public;

f) cotele de participare la proiectul de parteneriat public-privat care stau la baza proportiilor de participare la compania de proiect;

g) criteriile de performanta cu privire la indeplinirea obiectivelor contractului de parteneriat public-privat;

h) clauzele de retragere din proiect;

i) penalitatile pentru situatia cand nu se indeplinesc obiectivele stabilite in contract;

j) conditiile de infiintare a companiei de proiect, care se includ in continutul contractului de proiect de parteneriat public-privat.

Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al partenerului public, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia parteneriatului public-privat, poate solicita, prin contestatie, anularea actului, obligarea partenerului public de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala, in conditiile prezentei legi.
In sensul prevederilor alin. (1), prin persoana vatamata se intelege orice operator economic care:

a) are sau a avut un interes legitim in legatura cu respectiva procedura de selectie;

b) a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o consecinta a unui act al partenerului public, de natura sa produca efecte juridice, ori ca urmare a nesolutionarii in termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de selectie.

In sensul prevederilor alin. (1), prin act al partenerului public se intelege orice act administrativ, orice alta operatiune administrativa care produce sau poate produce efecte juridice, neindeplinirea in termenul legal a unei obligatii prevazute de prezenta lege, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumita operatiune, in legatura cu ori in cadrul procedurii de selectie.

In vederea solutionarii contestatiilor pe cale administrativ-jurisdictionala, persoana care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, denumit in continuare Consiliu, cu respectarea prevederilor art. 28^3 alin. (1), art. 28^7 si 28^8.

Inainte de a se adresa Consiliului, persoana vatamata notifica partenerul public cu privire la pretinsa incalcare a dispozitiilor legale in materia parteneriatului publicprivat si la intentia de a sesiza Consiliul. Dispozitiile art. 22 alin. (1) si art. 28^3 alin. (1) raman aplicabile.

Lipsa notificarii prevazute la alin. (1) nu impiedica introducerea cererii in fata Consiliului.
Notificarea prevazuta la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de selectie. Dupa primirea notificarii, partenerul public poate adopta orice masuri pe care le considera necesare pentru remedierea pretinsei incalcari, inclusiv suspendarea procedurii de selectie sau revocarea unui act emis in cadrul respectivei proceduri.

Masurile adoptate potrivit alin. (3) se comunica in termen de o zi lucratoare atat persoanei care a notificat partenerul public, cat si celorlalti investitori privati implicati in procedura de selectie.

Persoana vatamata care a notificat partenerul public potrivit dispozitiilor alin. (1) se poate adresa de indata Consiliului, fara a fi obligata sa astepte comunicarea masurilor luate de partenerul public potrivit alin. (3).

Persoana vatamata care, primind comunicarea prevazuta la alin. (4), considera ca masurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei incalcari va transmite partenerului public o notificare de renuntare la dreptul de a formula actiune in fata Consiliului sau, dupa caz, de renuntare la judecarea contestatiei.
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Legea parteneriatului public-privat":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Noi conditii pentru scutirea programatorilor de la plata impozitului pe venit. Analiza zilei
  • In Monitorul Oficial nr. 468 din data de 22 iunie 2017a fost publicat un nou Ordin al ministrul comunicatiilor si societatii informationale, ministrul educatiei nationale, ministrul muncii si justitiei sociale si ministrul finantelor publice cu privire la scutirea de la plata impozitului pe venit pentru activitatea de creatie de programe pentru calculator. Potrivit Codului fiscal persoanele fizice sunt scutite de la plata impozitului pe venit pentru veniturile realizate din venituri din salarii...» citeste mai departe aici

 • Bancabilitatea IMM-urilor trebuie vazuta din perspectiva unui antreprenor, nu a unui bancher
  • Florin Jianu, reprezentant al Consiliului National pentru intreprinderile Private Mici si Mijlocii (CNIPMMR) si fost ministru pentru Mediul de Afaceri, este de parere ca bancabilitatea IMM-urilor ar trebui privita din punctul de vedere al unui antreprenor, nu al unui bancher. De asemenea, in opinia acestuia, potrivit Agerpres, in cazul in care 8 din 10 antreprenori nu apeleaza la un credit bancar, inseamna ca felul in care sunt construite instrumentele bancare nu sunt in acord cu nevoile...» citeste mai departe aici

 • Reglementari privind facturarea. Reguli de facturare, continut obligatoriu si termene de emitere
  • Reguli de facturare Ca regula generala, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru care locul livrarii, respectiv prestarii se considera a fi in Romania facturarea se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 319 din Codul fiscal.Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru care locul livrarii, respectiv prestarii nu se considera a fi in Romania facturarea face obiectul normelor aplicabile in statele membre in care are loc livrarea de bunuri/prestarea de...» citeste mai departe aici

 • Achizitie bunuri in folosul personal de catre administrator. Care e regimul fiscal?
  • In analiza urmatoare, avem situatia in care administratorul unei firme platitoare de 3% impozit achizitioneaza de pe un site o serie de articole vestimentare. Vom vedea cum se pot trata din punct de vedere fiscal si contabil corect aceste facturi, cu mentiunea ca momentan sunt inregistrate pe cheltuieli nedeductibile, iar TVA-ul inclus in cheltuiala nu e dedus. Din punct de vedere fiscal achizitiile in folosul personal al administratorului reprezinta venituri de natura impozabila pentru acesta...» citeste mai departe aici

 • Contracte de inchiriere incheiate cu persoane fizice si achizitie autoturime. Ce declaram in D 394?
  • Prin randurile urmatoare, stabilim daca se declara in cartusul D "Achizitii" aferent declaratiei D394 contractele de inchiriere incheiate cu persoane fizice unde societatea are calitatea de chirias si contractele de instrainare - dobindire a unui mijloc de transport incheiate cu persoana fizica. Potrivit instructiunilor de completare ale formularului 394, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 depun aceasta declaratie pentru orice operatiune taxabila in...» citeste mai departe aici

 • Anunt important privind incheierea de conventii de colaborare cu institutii de credit
  • In vederea derularii Programul Start–up Nation aprobat ca shema de minimis prin Ordinul Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat cu nr 692/06.06.2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat intentioneaza sa incheie conventii de colaborare cu institutii de credit. Institutiile de credit interesate de incheierea acestor conventii sunt invitate sa transmita pana la data de 03.07.2017, ora 16.00, oferta de parteneriat privind colaborarea in vederea...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Taxele si Impozitele s-au modificat in 2017!

Cititi toate schimbarile din Noul Cod Fiscal
care se aplica anul acesta!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!


© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.