Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Legea parteneriatului public-privat

26-Apr-2011
2332
Prin OUG Nr. 39/2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 284 din 21 aprilie 201, a fost modificata si completata Legiea parteneriatului public-privat nr. 178/2010

Investitorii privati cat si autoritatile publice care incheie contracte de parteneriat public-privat in vederea derularii unor proiecte poarta responsabilitatea punerii in aplicare a prezentelor reglementari.

In situatia asocierii partenerilor publici potrivit dispozitiilor art. 8 lit. e), la constituirea asocierii, avand in vedere scopul si obiectivele asocierii si ale proiectului de parteneriat public-privat, precum si cu respectarea dispozitiilor legale in materia proprietatii publice, partenerii publici vor stabili, de comun acord, care dintre membrii asocierii va avea calitatea de titular al dreptului de proprietate, precum si orice alte conditii privind regimul juridic si modul de punere in valoare a bunului public realizat prin contractul de parteneriat public-privat.

In situatia asocierii unei autoritati publice centrale cu una sau mai multe autoritati publice locale, conform art. 8 lit. e), in vederea derularii unui proiect de parteneriat public-privat de interes public national, la finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, respectiv autoritatii publice centrale, in buna stare si liber de orice sarcini sau obligatii, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1).

In situatiile prevazute la alin. (2^1) si (2^2), anuntul de intentie si documentul atasat vor cuprinde si intelegerea partenerilor publici asociati, iar transferarea bunului potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) se va face si cu aplicarea conditiilor stabilite prin intelegerea partenerilor publici asociati.
Imprumuturi, dobanzi si decontari cu asociatii
Imprumuturi, dobanzi si decontari cu asociatii
Vezi detalii
Contabilitatea operatiunilor de transport si logistica
Contabilitatea operatiunilor de transport si logistica
Vezi detalii
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Vezi detalii

Prezenta lege nu se aplica atunci cand contractul de parteneriat public-privat este incheiat ca urmare a:

a) unui acord international incheiat in conformitate cu prevederile tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si care vizeaza furnizarea de produse sau executia de lucrari, destinate implementarii ori exploatarii unui proiect in comun cu statele semnatare, si numai daca prin acordul respectiv a fost mentionata o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;

b) unui acord international referitor la stationarea de trupe si numai daca prin acordul respectiv a fost prevazuta o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;

c) aplicarii unei proceduri specifice unei organizatii internationale.

Nu pot participa la procedurile de selectie prevazute de prezenta lege urmatoarele categorii de persoane:

a) persoanele juridice care au intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic sau care au facut obiectul unor proceduri echivalente prevazute de legislatia nationala a altor tari;

b) persoanele juridice care nu si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;

c) persoanele juridice condamnate in conformitate cu Codul penal in ultimii 5 ani;

d) persoanele juridice care prezinta informatii incorecte sau nu prezinta informatiile solicitate de catre partenerul public, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Partenerul public nu ia in considerare ofertele sau scrisorile de intentie depuse in cadrul procedurii de selectie de catre investitorii privati inclusi in una dintre categoriile prevazute la alin. (2).

La derularea procedurilor de selectie, precum si la incheierea contractului, partenerul public si investitorul privat interesat sa participe la proiectul de parteneriat publicprivat au obligatia de a respecta principiile prevazute la art. 3.

Companiei de proiect i se pot atribui, cu acordul acesteia, toate sau numai o parte dintre contractele/serviciile prestate de partenerul public in indeplinirea atributiilor sale din sectorul public incredintat, in legatura cu obiectul contractului de parteneriat public-privat, pana la preluarea bunului conform art. 30.

Contractul de parteneriat poate prevedea ca partenerul public sa imputerniceasca compania de proiect sa incaseze platile facute de utilizatorii finali pentru serviciile prestate, pe perioada derularii contractului de parteneriat public-privat.

Etapele care conduc la incheierea unui contract de parteneriat public-privat sunt:

a) initierea proiectului de parteneriat public-privat prin publicarea anuntului de selectie si a documentului atasat de catre partenerul public;
b) selectia investitorilor privati prin "procedura deschisa" sau prin "procedura de dialog competitiv";
c) semnarea acordului de proiect cu investitorii privati selectati, in cazul procedurii de dialog competitiv;
d) negocierea cu investitorii privati selectati ce au semnat acordul de proiect, in cazul procedurii de dialog competitiv.

Ulterior incheierii contractului de parteneriat public-privat sunt demarate procedurile conform legislatiei romane, pentru constituirea companiei de proiect ca societate comerciala pe actiuni avand ca actionari partenerul public si partenerul privat, in vederea realizarii obiectivelor contractului de parteneriat public-privat.

Investitorul privat selectat potrivit prezentei legi are obligatia de a include in oferta lista cuprinzand persoanele care au calitatea de intreprinderi afiliate acestuia si, de asemenea, are obligatia de a actualiza aceasta lista in mod permanent, pana la finalizarea contractului de parteneriat public-privat."

Anuntul de selectie, documentul atasat anuntului de selectie si clarificarile solicitate de investitorul privat potrivit prevederilor art. 22 alin. (3)-(5) se publica in SEAP.

Contractele de parteneriat public-privat pot fi incheiate numai dupa implinirea termenului de asteptare de minimum 10 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii.

Contractele de parteneriat public-privat, incheiate inainte de implinirea termenului prevazut la alin. (1), sunt lovite de nulitate.

Orice investitor privat interesat are dreptul de a depune, in termen de pana la maximum 6 zile lucratoare inainte de data depunerii ofertelor sau, dupa caz, a scrisorilor de intentie, solicitare de clarificari la anuntul de selectie si documentul atasat anuntului de selectie.
Partenerul public are obligatia de a raspunde la orice solicitare de clarificare depusa intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea investitorului privat. Totusi, aceste solicitari nu pot avea ca efect modificarea elementelor fundamentale ale ofertei sau ale termenilor esentiali ai contractului, modificari care ar putea conduce la distorsionarea concurentei sau care ar putea avea un efect discriminatoriu.

Partenerul public are obligatia de a raspunde la solicitarile depuse conform alin. (3), cu minimum 3 zile lucratoare inainte de data depunerii ofertelor sau, dupa caz, a scrisorilor de intentie.

La solicitarea partenerului public, investitorilor privati li se poate cere clarificarea anumitor aspecte din cadrul ofertei lor sau confirmarea angajamentelor continute in aceasta.
Anuntul de selectie se publica in SEAP si, dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie in toate situatiile in care valoarea estimata a contractului de parteneriat public-privat care urmeaza sa fie realizat este egala ori mai mare decat echivalentul in lei al pragurilor prevazute la art. 5^1 alin. (1).

SEAP pune la dispozitia partenerului public, prin asigurarea unui nou flux de informatii specializat, suportul tehnic necesar asigurarii transparentei procedurii complete de stabilire a partenerului privat, incluzand anuntul de selectie, documentul atasat anuntului de selectie, clarificari solicitate de investitorul privat conform art. 22 alin. (3), (4)-(5), termenul-limita pentru depunerea ofertelor finale conform art. 18 alin. (7) lit. p) si atribuirea contractului de parteneriat public-privat.

Informatiile minime ce trebuie incluse in anuntul de selectie pentru contractele de parteneriat public-privat sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

In cazul incetarii contractului de parteneriat public-privat prin expirarea termenului, compania de proiect este obligata sa restituie partenerului public bunurile publice si bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat, in mod gratuit si libere de orice sarcini, conform prevederilor prezentei legi.

Compania de proiect are obligatia sa notifice cu cel putin 90 de zile, dar nu mai mult de 120 de zile inaintea expirarii perioadei de valabilitate a contractului, partenerul public cu privire la intentia de a preda bunurile publice si bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat. Partenerul public are obligatia de a prelua bunurile prevazute la alin. (2) pana la incetarea efectelor contractului.

Contractul de parteneriat public-privat se incheie intre partenerul public si investitorul privat, selectat cu respectarea procedurilor prevazute la art. 18 si avand in vedere:

a) tipul de activitati convenite potrivit prevederilor art. 6;

b) stabilirea concreta, in functie de tipul de activitati, a obligatiilor partilor in cadrul proiectului de parteneriat public-privat;

c) valoarea investitiei care face obiectul contractului de proiect de parteneriat public-privat;

d) perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat si termenul de finalizare a acestuia;

e) definirea calendarului de derulare a contractului de parteneriat public-privat, care stabileste termenele de: elaborare a studiului de fezabilitate, realizare a proiectului de executie, derulare a finantarii, realizare a obiectivului public, intretinere/administrare/operare a obiectivului pana la finalizarea contractului de parteneriat public-privat, predare a obiectivului catre partenerul public;

f) cotele de participare la proiectul de parteneriat public-privat care stau la baza proportiilor de participare la compania de proiect;

g) criteriile de performanta cu privire la indeplinirea obiectivelor contractului de parteneriat public-privat;

h) clauzele de retragere din proiect;

i) penalitatile pentru situatia cand nu se indeplinesc obiectivele stabilite in contract;

j) conditiile de infiintare a companiei de proiect, care se includ in continutul contractului de proiect de parteneriat public-privat.

Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al partenerului public, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia parteneriatului public-privat, poate solicita, prin contestatie, anularea actului, obligarea partenerului public de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala, in conditiile prezentei legi.
In sensul prevederilor alin. (1), prin persoana vatamata se intelege orice operator economic care:

a) are sau a avut un interes legitim in legatura cu respectiva procedura de selectie;

b) a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o consecinta a unui act al partenerului public, de natura sa produca efecte juridice, ori ca urmare a nesolutionarii in termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de selectie.

In sensul prevederilor alin. (1), prin act al partenerului public se intelege orice act administrativ, orice alta operatiune administrativa care produce sau poate produce efecte juridice, neindeplinirea in termenul legal a unei obligatii prevazute de prezenta lege, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumita operatiune, in legatura cu ori in cadrul procedurii de selectie.

In vederea solutionarii contestatiilor pe cale administrativ-jurisdictionala, persoana care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, denumit in continuare Consiliu, cu respectarea prevederilor art. 28^3 alin. (1), art. 28^7 si 28^8.

Inainte de a se adresa Consiliului, persoana vatamata notifica partenerul public cu privire la pretinsa incalcare a dispozitiilor legale in materia parteneriatului publicprivat si la intentia de a sesiza Consiliul. Dispozitiile art. 22 alin. (1) si art. 28^3 alin. (1) raman aplicabile.

Lipsa notificarii prevazute la alin. (1) nu impiedica introducerea cererii in fata Consiliului.
Notificarea prevazuta la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de selectie. Dupa primirea notificarii, partenerul public poate adopta orice masuri pe care le considera necesare pentru remedierea pretinsei incalcari, inclusiv suspendarea procedurii de selectie sau revocarea unui act emis in cadrul respectivei proceduri.

Masurile adoptate potrivit alin. (3) se comunica in termen de o zi lucratoare atat persoanei care a notificat partenerul public, cat si celorlalti investitori privati implicati in procedura de selectie.

Persoana vatamata care a notificat partenerul public potrivit dispozitiilor alin. (1) se poate adresa de indata Consiliului, fara a fi obligata sa astepte comunicarea masurilor luate de partenerul public potrivit alin. (3).

Persoana vatamata care, primind comunicarea prevazuta la alin. (4), considera ca masurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei incalcari va transmite partenerului public o notificare de renuntare la dreptul de a formula actiune in fata Consiliului sau, dupa caz, de renuntare la judecarea contestatiei.
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Legea parteneriatului public-privat":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Noul Cod Fiscal a modificat legislatia. Amenzile sunt uriase!
Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"!


 x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Cheltuieli cu transportul personalului intre puncte de lucru. Ce putem deduce?
  • Prin cele ce urmeaza, vom vedea care este baza legala si ce documente trebuie intocmite (contract comodat, decont cheltuieli, foi de parcurs etc.) in cazul decontarii/deplasarii angajatilor de la un punct de lucru al societatii la alt punct de lucru pentru desfasurarea sarcinilor de serviciu: 1. cu mijlocele de transport in comun 2. cu masina personala a angajatului. Vom stabili daca sunt deductibile aceste cheltuieli la calculul impozitului pe profit. Iata raspunsul specialistului: Permisele de...» citeste mai departe aici

 • Dragnea anunta ca punctul de pensie va creste cu 10% si ca pilonul II de pensii va fi optional
  • Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, ca punctul de pensie va creste cu 10% de anul viitor, asa cum este prevazut in programul de guvernare, insa prevederile Legii pensiilor nu vor fi incluse in bugetul de stat pe 2018. Totodata, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a anuntat, dupa sedinta coalitiei de guvernare, ca Legea pensiilor va fi amanata pentru anul viitor, precizand ca aceasta decizie s-a luat "cu grija", informeaza Mediafax. Acesta a completat si cu privire la Split...» citeste mai departe aici

 • Vor fi infiintate agentiile de mediere intre cererea si oferta de munca ziliera
  • Guvernul a aprobat infiintarea agentiilor de mediere intre cererea si oferta de munca ziliera. Aceste structuri vor fi acreditate de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, care faciliteaza punerea in legatura a beneficiarilor de lucrari cu zilieri, in vederea stabilirii de raporturi de munca. Infiintarea agentiilor de mediere face parte din masurile prevazute in Programul de Guvernare 2017-2020, la sectiunea...» citeste mai departe aici

 • Apel BNS catre Guvern pentru a renunta la transferul contributiilor sociale integral in sarcina salariatilor
  • BNS face apel la Guvernul Romaniei sa renunte la implementarea masurii de reducere a costului cu forta de munca al angajatorului, prin transferul contributiilor sociale integral in sarcina salariatilor, in special avand in vedere faptul ca deja a luat astfel de decizii de incalcare a propriului Program de Guvernare in favoarea capitalului. Prezentam anexat prezentului comunicat un set de 10 motive pentru a sustine o astfel de decizie. Ne aratam deplina disponibilitate pentru a identifica un set...» citeste mai departe aici

 • Plata titlurilor executorii datorate profesorilor ar putea fi esalonata pe urmatorii 5 ani
  • Plata drepturilor salariale castigate in instanta de catre personalul din invatamant ar putea fi esalonata pe urmatorii 5 ani, asa cum se prevede intr-un nou proiect semnat de premierul Mihai Tudose, presedintele Camerei, Liviu Dragnea, ministrul Educatiei, Liviu Pop, si vicepremierul Marcel Ciolacu. Conform Zf.ro, proiectul de Lege privind finantarea unor masuri in domeniul invatamantului prevede ca "incepand cu anul 2018, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Apararii Nationale, se...» citeste mai departe aici

 • La 25 octombrie 2017 e termenul pentru plata primei rate din impozitul pe venitul din activitati agricole si a CASS
  • Va aducem la cunostinta ca miercuri, 25 octombrie 2017, este termenul limita de plata a 50% din impozitul pe venit si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole stabilite pe baza de norma de venit. Veniturile din activitati agricole sunt veniturile obtinute din desfasurarea, in mod individual sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica, a: cultivarii produselor agricole vegetale, exploatarii...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Aflati cum sa va aparati de amenzile uriase
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"