Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NU mai este relevant anul in care au fost distribuite dividendele. Impozitul se va plati pana pe 25 ianuarie

02-Sep-2021
11839
NU mai este relevant anul in care au fost distribuite dividendele. Impozitul se va plati pana pe 25 ianuarie
Conform OUG 8/2021, nu mai este relevant anul in care au fost distribuite dividendele. Impozitul de 5% se va plati pana pe 25 ianuarie.
 
Ordonanta nr. 8/2021 nr. 8 din 30 august 2021pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 832 din 31 august 2021.
 
Potrivit actului normativ, in cazul in care dividendele distribuite, potrivit legii, nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende aferent se plateste, dupa caz, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, respectiv pana la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat urmator anului in care s-a aprobat distribuirea dividendelor. 
 
Aceste prevederi nu se aplica pentru dividendele distribuite si neplatite pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, daca persoana juridica romana care primeste dividendele indeplineste conditiile prevazute la alin. (4) in ultima zi a anului calendaristic sau in ultima zi a anului fiscal modificat, dupa caz.
 
Extras din Ordonanta:
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I poz. 3 si 14 din Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.
Articolul I
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 16 alineatul (3), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
d) de la data inregistrarii la organul fiscal central, pentru persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania.
2. La articolul 24 alineatul (1) litera a), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
2. plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, sau un alt impozit care substituie impozitul pe profit, potrivit legislatiei nationale;
3. La articolul 24 alineatul (1) litera b), punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
3. plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, unul dintre impozitele prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul titlu sau un alt impozit care substituie unul dintre aceste impozite;
4. La articolul 24 alineatul (5) litera b), punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
3. plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, unul dintre impozitele prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul titlu sau un alt impozit care substituie unul dintre aceste impozite;
5. La articolul 26 alineatul (1), partea introductiva a literei c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c) ajustarile pentru deprecierea creantelor, inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile, in limita unui procent de 50% din valoarea acestora, altele decat cele prevazute la lit. d)-f), h) si i), daca creantele indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
6. La articolul 40^3, partea introductiva a alineatului (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Prin derogare de la prevederile art. 184 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, contribuabilul care aplica regulile prevazute la alin. (1)-(3) beneficiaza de dreptul de esalonare la plata pentru acest impozit, prin achitarea in rate egale pe parcursul a cinci ani, daca se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
7. La articolul 40^3, dupa alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (4^1)-(4^4), cu urmatorul cuprins:
(4^1) in situatia in care, la acordarea esalonarii la plata prevazuta de alin. (4), exista un risc real si demonstrabil de nerecuperare a creantei bugetare, in termen de cel mult 10 zile de la data comunicarii de catre organul fiscal a acordului de principiu, contribuabilul are obligatia constituirii unei garantii cu respectarea prevederilor art. 193 alin. (6), (7), (7^1), (8), (11), (12), (17) si (24) din Codul de procedura fiscala. Prin risc real si demonstrabil se intelege existenta in evidenta fiscala a contribuabilului, la data depunerii declaratiei continand impozitul prevazut la alin. (1), a unor obligatii bugetare restante cu o vechime mai mare de 90 de zile si/sau cu o valoare totala mai mare de 20.000 lei, inclusiv impozitul prevazut la alin. (1). in acest caz, esalonarea la plata se acorda cu conditia constituirii garantiei.
(4^2) Prevederile alin. (4^1) nu se aplica in cazul contribuabililor pentru care poate fi atrasa raspunderea solidara potrivit dispozitiilor art. 42^10.
(4^3) Pe perioada derularii esalonarii la plata acordate in temeiul alin. (4) se percep dobanzi in cuantumul prevazut la art. 197 din Codul de procedura fiscala.
(4^4) Esalonarea la plata prevazuta la alin. (4) nu se acorda in urmatoarele cazuri:
a) contribuabilul se afla in procedura falimentului sau in lichidare potrivit prevederilor legale in vigoare;
b) impozitul pe profit calculat potrivit alin. (1)-(3), la data depunerii declaratiei, intra sub incidenta prevederilor art. 167 din Codul de procedura fiscala, in limita sumei de rambursat/de restituit/de plata de la buget.
8. La articolul 40^3, partea introductiva a alineatului (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(6) Esalonarea la plata acordata potrivit alin. (4) isi pierde valabilitatea imediat si datoria fiscala poate fi recuperata in urmatoarele cazuri:
9. La articolul 40^3 alineatul (6), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:
d) contribuabilul intra in faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare potrivit prevederilor legale in vigoare;
e) contribuabilul nu achita ratele de esalonare in cuantumul si la termenele de plata din graficul de esalonare. Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea daca rata de esalonare este achitata intr-un termen de cel mult 90 de zile de la expirarea termenului de plata al acesteia, conform graficului de esalonare.
10. La articolul 40^3, alineatul (8) se abroga.
11. La articolul 43, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), in cazul in care dividendele distribuite, potrivit legii, nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende aferent se plateste, dupa caz, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, respectiv pana la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat urmator anului in care s-a aprobat distribuirea dividendelor. Aceste prevederi nu se aplica pentru dividendele distribuite si neplatite pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, daca persoana juridica romana care primeste dividendele indeplineste conditiile prevazute la alin. (4) in ultima zi a anului calendaristic sau in ultima zi a anului fiscal modificat, dupa caz.
12. La articolul 45, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
(8) Prin exceptie de la prevederile art. 41 alin. (8), contribuabilii care declara si platesc impozitul pe profit anual, cu plati anticipate, si care intra sub incidenta prevederilor art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale de stimulare a mentinerii/cresterii capitalurilor proprii, precum si pentru completarea unor acte normative, efectueaza plata anticipata pentru trimestrul I al fiecarui an fiscal/an fiscal modificat la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului I. Aceasta regula este aplicabila si pentru contribuabilii care sunt in al doilea an al perioadei obligatorii prevazute la art. 41 alin. (3). Aplicarea regulii de calcul a platii anticipate pentru trimestrul I incepe cu anul fiscal 2022, respectiv cu anul fiscal modificat care incepe in anul 2022, si se incheie cu anul fiscal 2026, respectiv cu anul fiscal modificat care incepe in anul 2026, dupa caz.
(9) Sumele care se scad din impozitul pe profit anual, prevazute la art. I alin. (12) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2020, se completeaza cu «Alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislatiei in vigoare
13. La articolul 62, litera m) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
m) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal, altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare si/sau aurului de investitii prevazute la cap. V - Venituri din investitii, precum si altele decat cele definite la cap. IX - Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;
14. La articolul 84, alineatele (10) si (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendarea bunurilor agricole si veniturile din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68. Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor si nu determina venitul net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.
(11) Optiunea de a determina venitul net in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzatoare a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator expirarii perioadei de 2 ani. in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal, optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita in termen de 30 de zile de la inceperea activitatii.
15. La articolul 87, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 87
(1) Contribuabilii care intr-un an fiscal au realizat venituri din inchirierea in scop turistic a unui numar de peste 5 camere inchiriate in scop turistic, situate in locuinte proprietate personala, indiferent de numarul de locuinte in care sunt situate acestea, determina, in anul fiscal urmator, venitul net anual in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, si au obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala.
16. La articolul 96, partea introductiva a alineatului (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Intermediarii, societatile de administrare a investitiilor sau societatile de investitii autoadministrate, administratorii de fonduri de investitii alternative, rezidenti fiscali romani, care efectueaza tranzactiile prevazute la art. 94 si 95, atat pentru veniturile obtinute din Romania, cat si pentru cele obtinute din strainatate, au urmatoarele obligatii:
17. La articolul 97, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(7) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cota de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor/sumelor reprezentand castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare de catre actionari/asociati/ investitori. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. in cazul dividendelor/castigurilor obtinute ca urmare a detinerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor/asociatilor/investitorilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende/castig se plateste pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator distribuirii. Impozitul datorat se vireaza integral la bugetul de stat.
18. La articolul 105 alineatul (2), dupa numarul curent 15 se introduce un nou numar curent, numarul curent 16, cu urmatorul cuprins:
Nr. crt. Produse vegetale Suprafata
„16. Plante furajere pana la 2,0 ha inclusiv“
19. La articolul 110, dupa alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urmatorul cuprins:
(2^2) Impozitul datorat in cazul veniturilor obtinute ca urmare a participarii la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine si lozuri, cu valoare mai mare decat plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determina prin aplicarea baremului prevazut la alin. (2) asupra fiecarui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obtinut se scade suma de 667,5 lei.
20. La articolul 115, alineatele (1^2) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(1^2) in cazul contribuabililor care realizeaza venituri prevazute la art. 114 alin. (2) lit. k^1), impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa, la fiecare plata, de catre CEC Bank - S.A. prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut.
(2) Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final.
21. La articolul 115, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
(2^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul veniturilor prevazute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) pentru care stabilirea venitului impozabil se determina ca diferenta intre venituri si cheltuieli, in baza documentelor justificative, impozitul calculat si retinut reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual datorat.
22. La articolul 116, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
(1^1) Contribuabilii care realizeaza veniturile prevazute la art. 114 alin. (2) lit. k^1), pentru care venitul impozabil se stabileste potrivit prevederilor alin. (2) lit. b), au obligatia de a depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului in vederea definitivarii impozitului anual pe venit.
23. La articolul 116, alineatele (3^3) si (4) se abroga.
24. La articolul 123, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Articolul 123
(1) Impozitul anual datorat se stabileste de contribuabili in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate in anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil determinat potrivit art. 118, din care se deduce, in limita impozitului datorat, costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, puse in functiune in anul respectiv.
(2) Impozitul anual datorat de contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor, precum si venituri din drepturi de proprietate intelectuala, pentru care determinarea venitului net anual se efectueaza prin utilizarea cotei forfetare de cheltuieli, se stabileste prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil.
25. La articolul 123^1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Entitatile nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, precum si unitatile de cult beneficiaza de sumele prevazute la alin. (1) daca la momentul platii acestora de catre organul fiscal sau angajatorul/platitorul de venit figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale prevazute la art. 25 alin. (4^1). Sumele primite din impozitul anual datorat sunt folosite in scopul desfasurarii activitatilor nonprofit.
26. La articolul 123^1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
(3^1) Contribuabilii prevazuti la art. 68^1 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 78 alin. (6), art. 82 alin. (6), art. 101 alin. (12) si art. 123 alin. (4) pot opta pentru depunerea cererii la entitatea nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii/unitatea de cult, beneficiara a sumei. Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligatia de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, la organul fiscal competent un formular prin care centralizeaza cererile primite de la contribuabili, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, sub sanctiunea decaderii.
27. La articolul 123^1, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3), (3^1) si (4) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.
28. La articolul 133, dupa alineatul (20) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
(21) Contribuabilii care in anul 2021 au realizat venituri din inchirierea in scop turistic a unui numar de sub 5 camere inchiriate in scop turistic, situate in locuinte proprietate personala, indiferent de numarul de locuinte in care sunt situate acestea, si au determinat venitul net anual in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, in anul 2022 determina venitul net anual pe baza normelor de venit.
29. La articolul 146, dupa alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urmatorul cuprins:
(2^2) Prin exceptie de la prevederile alin. (2^1) lit. c), in cazul persoanelor fizice care obtin avantaje in bani si/sau in natura de la terti care nu sunt rezidenti fiscali romani, angajatorul rezident fiscal roman sau angajatorul care nu este rezident fiscal roman si care intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte poate opta pentru obligatia de calcul, retinere si plata a contributiei de asigurari sociale.
30. La articolul 147, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1^1) in cazul veniturilor reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de declarare a contributiei de asigurari sociale potrivit alin. (1) revine persoanelor prevazute la art. 146 alin. (2^1) sau (2^2), dupa caz.
31. La articolul 168, dupa alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urmatorul cuprins:
(2^2) Prin exceptie de la prevederile alin. (2^1) lit. c), in cazul persoanelor fizice care obtin avantaje in bani si/sau in natura de la terti care nu sunt rezidenti fiscali romani, angajatorul rezident fiscal roman sau angajatorul care nu este rezident fiscal roman si care intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte poate opta pentru obligatia de calcul, retinere si plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate.
32. La articolul 169, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1^1) in cazul veniturilor reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de declarare a contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit alin. (1) revine persoanelor prevazute la art. 168 alin. (2^1) sau (2^2), dupa caz.
33. Articolul 218 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 218
Baza de calcul
Pentru persoanele prevazute la art. 216, baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii datorate pentru veniturile realizate in afara Romaniei se determina potrivit regulilor prevazute la art. 139, 157 si 220^4 sau art. 148 si 170, dupa caz.
34. La articolul 220^6, dupa alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urmatorul cuprins:
(2^2) Prin exceptie de la prevederile alin. (2^1) lit. c), in cazul persoanelor fizice care obtin avantaje in bani si/sau in natura de la terti care nu sunt rezidenti fiscali romani, angajatorul rezident fiscal roman sau angajatorul care nu este rezident fiscal roman si care intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte poate opta pentru obligatia de calcul, retinere si plata a contributiei asiguratorie pentru munca.
35. La articolul 220^7, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1^1) in cazul veniturilor reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de declarare a contributiei asiguratorie pentru munca potrivit alin. (1) revine persoanelor prevazute la art. 220^6 alin. (2^1) sau (2^2), dupa caz.
36. La articolul 224, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului, se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine, se declara si se plateste, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, pentru ziua in care se efectueaza plata venitului catre nerezidenti. in cazul dividendelor distribuite, potrivit legii, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende se declara si se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, respectiv pana la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, urmator anului in care s-a aprobat distribuirea dividendelor, dupa caz. Impozitul nu se calculeaza, nu se retine si nu se plateste la bugetul de stat pentru dividendele distribuite si neplatite pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, daca in ultima zi a anului calendaristic sau in ultima zi a anului fiscal modificat, dupa caz, persoana juridica straina beneficiara a dividendelor indeplineste conditiile prevazute la art. 229 alin. (1) lit. c) sau c^1), dupa caz.
37. La articolul 229 alineatul (1) litera c) punctul 1, subpunctul (iii) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(iii) plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, unul dintre impozitele prevazute in anexa nr. 2 la titlul II sau un alt impozit care substituie unul dintre acele impozite;
38. La articolul 229 alineatul (1) litera c) punctul 3, subpunctul (ii) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(ii) plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, sau un alt impozit care substituie impozitul pe profit, in conformitate cu legislatia nationala;
39. La articolul 229 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
c^1) dividendele platite de un rezident roman unei persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Spatiului Economic European, altul decat statele membre ale Uniunii Europene, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, daca persoana juridica straina beneficiara a dividendelor indeplineste conditiile prevazute la art. 43, referitoare la rezidentul roman care primeste dividendele;
40. La articolul 230, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
(2^1) Certificatul de rezidenta fiscala, prevazut la alin. (2), insotit de o traducere autorizata in limba romana, depus prin mijloace electronice de transmitere la distanta la organul fiscal central competent, este acceptat in copie conforma cu originalul si mentiunea ca originalul sau copia legalizata a certificatului se afla la platitorul de venit in cazul veniturilor cu regim de retinere la sursa, la persoana juridica romana ale carei titluri de valoare sunt instrainate in cazul castigului de capital, la sediul permanent din Romania in cazul veniturilor care sunt atribuibile sediului permanent, respectiv la persoana juridica din Romania unde persoana fizica nerezidenta a fost detasata.
41. La articolul 230, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
(9) Machetele «Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 si art. 59 din Codul fiscal sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si .............., de catre persoana fizica sosita in Romania si care are o sedere mai mare de 183 de zile», «Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 si art. 59 din Codul fiscal sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si .........................., de catre persoana fizica plecata din Romania pentru o perioada mai mare de 183 de zile», «Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 pct. 18 si 37 din Codul fiscal de catre persoana juridica straina» se stabilesc prin norme.
42. La articolul 231, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
(1^1) Obligatia prevazuta la alin. (1) revine si platitorilor de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, atunci cand impozitul datorat de nerezident este suportat de catre platitorul de venit.
43. La articolul 266 alineatul (1) punctul 35, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a) livrarea de bunuri este efectuata pentru o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila ale carei achizitii intracomunitare de bunuri nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania in temeiul art. 268 alin. (4) si alin. (8) lit. a) si art. 315^1 alin. (9) sau corespondentul acestor articole din legislatia statului membru de destinatie, in cazul in care acesta este altul decat Romania, sau pentru orice alta persoana neimpozabila;
44. La articolul 266 alineatul (1) punctul 36, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a) livrarea de bunuri este efectuata pentru o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila ale carei achizitii intracomunitare de bunuri nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania in temeiul art. 268 alin. (4) si alin. (8) lit. a) si art. 315^1 alin. (9) sau corespondentul acestor articole din legislatia statului membru de destinatie, in cazul in care acesta este altul decat Romania, sau pentru orice alta persoana neimpozabila;
45. La articolul 270 alineatul (12), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a) livrarea bunului respectiv realizata de persoana impozabila pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat in conditiile prevazute la art. 275 alin. (2) privind vanzarea intracomunitara de bunuri la distanta;
46. La articolul 293 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f^1), cu urmatorul cuprins:
f^1) importul de bunuri efectuat in Romania de catre Comisia Europeana sau de catre o agentie ori un organism infiintat in temeiul dreptului Uniunii Europene, in cazul in care Comisia Europeana sau o astfel de agentie ori un astfel de organism importa bunurile respective in scopul indeplinirii sarcinilor care ii sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19, cu exceptia situatiei in care bunurile importate sunt utilizate, fie imediat, fie la o data ulterioara, in scopul unor livrari ulterioare efectuate cu titlu oneros de catre Comisia Europeana sau de catre o astfel de agentie ori organism;
47. La articolul 293, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
(3) Atunci cand conditiile pentru scutirea prevazuta la alin. (1) lit. f^1) inceteaza sa se aplice, Comisia Europeana sau agentia ori organismul in cauza care a efectuat importul de bunuri informeaza organul vamal competent, iar importul bunurilor respective este supus TVA in conditiile aplicabile la momentul respectiv.
48. La articolul 294 alineatul (1), dupa litera k) se introduce o noua litera, litera k^1), cu urmatorul cuprins:
k^1) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii catre Comisia Europeana sau catre o agentie ori un organism infiintat in temeiul dreptului Uniunii Europene, in cazul in care Comisia Europeana sau o astfel de agentie ori un astfel de organism achizitioneaza bunurile sau serviciile respective in scopul indeplinirii sarcinilor care ii sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19, cu exceptia situatiei in care bunurile si serviciile achizitionate sunt utilizate, fie imediat, fie la o data ulterioara, in scopul unor livrari ulterioare efectuate cu titlu oneros de catre Comisia Europeana sau de catre o astfel de agentie ori organism;
49. La articolul 294, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
(4) Atunci cand conditiile pentru scutirea prevazuta la alin. (1) lit. k^1) inceteaza sa se aplice, Comisia Europeana sau agentia ori organismul in cauza care a primit livrarea de bunuri sau prestarea de servicii scutita informeaza organul fiscal competent, iar livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor respective este supusa TVA in conditiile aplicabile la momentul respectiv.
50. La articolul 315, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Pentru operatiunile impozabile efectuate in conditiile prezentului regim special, persoana impozabila utilizeaza doar codul de inregistrare in scopuri de TVA alocat de statul membru de inregistrare. in cazul in care Romania este statul membru de inregistrare, codul de inregistrare utilizat de persoana impozabila este cel care i-a fost atribuit conform art. 316 sau art. 317.
51. La articolul 316, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
(2^1) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar care este stabilita in Romania printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b), care nu este inregistrata si nici nu are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform prevederilor alin. (2), trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA daca opteaza pentru aplicarea regimului special prevazut la art. 315.
52. La articolul 317, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 317
(1) Are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform prezentului articol:
a) persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 316 si care nu sunt deja inregistrate conform lit. b)-d) ori alin. (2) sau (2^1), care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, inainte de efectuarea achizitiei intracomunitare, daca valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara;
b) persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, neinregistrata si care nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 316 si care nu este deja inregistrata conform lit. a), c) sau d) ori alin. (2) sau (2^1), daca presteaza servicii care au locul in alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru al art. 307 alin. (2), inainte de prestarea serviciului;
c) persoana impozabila care isi are stabilit sediul activitatii economice in Romania, care nu este inregistrata si nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 316 si care nu este deja inregistrata conform lit. a), b) sau d) ori alin. (2) sau (2^1), daca primeste de la un prestator, persoana impozabila stabilita in alt stat membru, servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 307 alin. (2), inaintea primirii serviciilor respective;
d) persoana impozabila care aplica regimul special pentru agricultori prevazut la art. 315^1, care nu este deja inregistrata conform lit. a)-c) ori alin. (2) sau (2^1), daca efectueaza livrari intracomunitare de bunuri prevazute la art. 315^1 alin. (8) lit. c) sau d), inainte de livrarea bunurilor.
53. La articolul 317, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
(2^1) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, daca nu este inregistrata si nu este obligata sa se inregistreze conform art. 316, poate solicita sa se inregistreze, conform prezentului articol, in cazul in care opteaza pentru aplicarea regimului special prevazut la art. 315.
54. La articolul 317, alineatele (3) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(3) Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA, conform prezentului articol, orice persoana care solicita inregistrarea, conform alin. (1)-(2^1).
..................................................................................................
(10) inregistrarea in scopuri de TVA conform prezentului articol nu confera persoanei calitatea de persoana inregistrata normal in scopuri de TVA, acest cod fiind utilizat numai pentru operatiunile prevazute la alin. (1)-(2^1).
55. La articolul 456 alineatul (1), literele p) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
p) cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 2 lit. c)-f) si j) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoasterea meritelor personalului participant la actiuni militare, misiuni si operatii pe teritoriul sau in afara teritoriului statului roman si acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia si urmasilor celui decedat;
..................................................................................................
s) cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 si art. 5 alin. (1)-(3) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; scutirea ramane valabila si in cazul transferului proprietatii prin mostenire catre copiii acestora, indiferent unde acestia domiciliaza;
56. La articolul 459 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
b) impozitului determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, indicata prin declaratie pe propria raspundere, prin aplicarea cotei mentionate la art. 458 asupra valorii impozabile determinate potrivit art. 457, fara a fi necesara stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevazute la art. 458 alin. (1).
57. La articolul 464 alineatul (1), literele s) si u) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
s) terenul aferent cladirii de domiciliu aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 si art. 5 alin. (1)-(3) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; scutirea ramane valabila si in cazul transferului proprietatii prin mostenire catre copiii acestora, indiferent unde acestia domiciliaza;
..................................................................................................
u) terenul aferent cladirii de domiciliu aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 2 lit. c)-f) si j) din Legea nr. 168/2020;
58. La articolul 469 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 si art. 5 alin. (1)-(3) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; scutirea ramane valabila si in cazul transferului mijlocului de transport prin mostenire catre copiii acestora;
59. La articolul 469 alineatul (1), litera d) se abroga.
60. La articolul 469, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport pentru:
a) mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol. in cazul scutirii sau reducerii impozitului pe mijloacele de transport acordate persoanelor juridice se vor avea in vedere prevederile legale in vigoare privind acordarea ajutorului de stat;
b) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului.
61. La articolul 471, dupa alineatul (8) se introduc opt noi alineate, alineatele (9)-(16), cu urmatorul cuprins:
(9) Actul de instrainare-dobandire a mijloacelor de transport se poate incheia si in forma electronica si semna cu semnatura electronica in conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu completarile ulterioare, intre persoane care au domiciliul fiscal in Romania si se comunica electronic organului fiscal local de la domiciliul persoanei care instraineaza, organului fiscal local de la domiciliul persoanei care dobandeste si organului competent privind radierea/inregistrarea/inmatricularea mijlocului de transport, in scopul radierii/inregistrarii/inmatricularii, de catre persoana care instraineaza, de catre persoana care dobandeste sau de catre persoana imputernicita, dupa caz.
(10) Organul fiscal local de la domiciliul persoanei care instraineaza mijlocul de transport transmite electronic persoanei care instraineaza si persoanei care dobandeste sau, dupa caz, persoanei imputernicite, respectiv organului fiscal local de la domiciliul dobanditorului, exemplarul actului de instrainare-dobandire a mijloacelor de transport incheiat in forma electronica, completat si semnat cu semnatura electronica, conform prevederilor legale in vigoare.
In situatia in care organul fiscal local nu detine semnatura electronica in conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001, republicata, cu completarile ulterioare, documentul completat se transmite sub forma scanata, in fisier format pdf, cu mentiunea letrica «Conform cu originalul».
(11) Organul fiscal local de la domiciliul persoanei care dobandeste mijlocul de transport completeaza exemplarul actului de instrainare-dobandire a mijloacelor de transport incheiat in forma electronica, conform prevederilor in vigoare, pe care il transmite electronic persoanelor prevazute la alin. (9), semnat cu semnatura electronica.
In situatia in care organul fiscal local nu detine semnatura electronica in conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001, republicata, cu completarile ulterioare, documentul completat se transmite sub forma scanata, in fisier format pdf, cu mentiunea letrica «Conform cu originalul».
(12) Persoana care dobandeste/instraineaza mijlocul de transport sau persoana imputernicita, dupa caz, transmite electronic un exemplar completat conform alin. (10) si (11) organului competent privind inmatricularea/inregistrarea/ radierea mijloacelor de transport. Orice alte documente necesare si obligatorii, cu exceptia actului de instrainare-dobandire a mijloacelor de transport intocmit in forma electronica si semnat cu semnatura electronica, se pot depune pe suport hartie sau electronic conform procedurilor stabilite de organul competent.
(13) Actul de instrainare-dobandire a mijloacelor de transport intocmit, in format electronic, potrivit alin. (9) se utilizeaza de catre:
a) persoana care instraineaza;
b) persoana care dobandeste;
c) organele fiscale locale competente;
d) organul competent privind inmatricularea/inregistrarea/ radierea mijloacelor de transport.
(14) Orice alte acte, cu exceptia actului de instrainare-dobandire a mijloacelor de transport intocmit in forma electronica si semnat cu semnatura electronica, solicitate de organele fiscale locale pentru scoaterea din evidenta fiscala a bunului, respectiv inregistrarea fiscala a acestuia, se pot depune si electronic la acestea, sub forma scanata, in fisier format pdf, cu mentiunea letrica «Conform cu originalul» insusita de catre vanzator sau de cumparator si semnate cu semnatura electronica de catre contribuabilul care declara.
(15) Actul de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport, intocmit in forma prevazuta la alin. (9), incheiat intre persoane cu domiciliul fiscal in Romania si persoane care nu au domiciliul fiscal in Romania, se comunica electronic de catre persoana care l-a instrainat catre autoritatile implicate in procedura de scoatere din evidenta fiscala a bunului. Prevederile alin. (10) si (11) se aplica in mod corespunzator.
(16) In cazul unei hotarari judecatoresti care consfinteste faptul ca o persoana a pierdut dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport, aceasta se poate depune la organul fiscal local in forma electronica sub forma scanata, in fisier format pdf, cu mentiunea letrica «Conform cu originalul» si semnata electronic in conformitate cu alin. (9) de catre contribuabil.
62. La articolul 481, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 481
(1) Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
Articolul II
Punctul 13 al articolului I din Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1269 din 21 decembrie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga incepand cu data de 1 ianuarie 2022.
Articolul III
(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. I intra in vigoare in termen de trei zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu urmatoarele exceptii:
a) prevederile art. I pct. 5 si 18 intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2022;
b) prevederile art. I pct. 15 si 16 se aplica veniturilor realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2022;
c) prevederile art. I pct. 29-32, 34 si 35 se aplica incepand cu veniturile aferente lunii urmatoare celei in care prezenta ordonanta intra in vigoare;
d) prevederile art. I pct. 46-49 intra in vigoare incepand cu data de 1 noiembrie 2021.
(2) Scutirile de TVA prevazute la art. I pct. 46 si 48 se aplica pentru importurile, livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate incepand cu data de 1 ianuarie 2021.
Articolul IV
Normele privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f^1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k^1) si art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba prin ordin al ministrului finantelor in termen de 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante.
Articolul V
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.
Prevederile art. I pct. 7 si 9 transpun art. 5 alin. (3) si alin. (4) lit. (d) si (e) din Directiva (UE) 2016/1.164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 193 din 19 iulie 2016.
Prevederile art. I pct. 46-49 transpun Directiva (UE) 2021/1.159 a Consiliului din 13 iulie 2021 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste scutirile temporare aplicate importurilor si anumitor livrari de bunuri sau prestari de servicii, ca raspuns la pandemia de COVID-19, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 250 din 15 iulie 2021.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "NU mai este relevant anul in care au fost distribuite dividendele. Impozitul se va plati pana pe 25 ianuarie":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
keyboard_double_arrow_right

Atentie contabili!

Atentie, contabili! Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti 
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz
keyboard_double_arrow_left


Sfaturi de la expertiAtentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016