Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Proiect Ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

09-Aug-2012
2896
Ministerul Finantelor a publicat pe site-ul propriu in categoria Transparenta decizionala un nou proiect de ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Se au astfel in vedere unele modificari in ce priveste procedura de privatizare, precum si organizarea si desfasurarea inspectiei economico-financiare.

Redam mai jos continutul integral al proiectului:

Ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal - bugetare

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.3 din Legea nr.127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

CAPITOLUL 1
Modificarea si completarea dispozitiilor unor acte normative Sectiunea 1
Contabilitatea stocurilor. Ghid practic
Contabilitatea stocurilor. Ghid practic
Vezi detalii
Asociatii de proprietari: ghid contabil
Asociatii de proprietari: ghid contabil
Vezi detalii
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Vezi detalii


Completarea Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii
ART.I

Legea nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, publicata in Monitorul Oficial nr.215 din 28 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. La articolul 51, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:

h) cheltuielile legate de plata serviciilor contractate de autoritatea publica tutelara cu un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, conform alin. (5) al art. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
2. La articolul 51, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
(2) Cheltuielile prevazute la litera h) pot fi efectuate in conditiile in care autoritatea publica tutelara nu are prevederi bugetare aprobate cu aceasta destinatie si numai pentru operatorii economici
care sunt cuprinsi in strategia de privatizare aprobata de conducatorul autoritatii tutelare sau de Guvern, dupa caz.

Sectiunea a 2-a
Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizarii si desfasurarii activitatilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

ART.II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizarii si desfasurarii activitatilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul
Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.821 din 13 noiembrie 2002 cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Suma prevazuta la alin.(1) se retine din veniturile incasate din vanzarea actiunilor emise de societatile comerciale, societatile nationale, companiile nationale, la care Ministerul Transporturilor si Infrastructurii exercita calitatea de actionar in numele statului.
2. La articolul 1, dupa alineatul 2, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu urmatorul cuprins:

Prin derogare de la prevederile alin.(7) al art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.113/2006 privind infiintarea Fondului national de dezvoltare, aprobata prin Legea nr.186 din 21 octombrie
2008, publicata in Monitorul Oficial nr.722 din 24 octombrie 2008, in situatia in care, in anul 2012, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, nu incaseaza venituri din vanzarea actiunilor
societatilor comerciale, societatilor nationale, companiilor nationale aflate sub autoritatea sa, poate retine suma prevazuta la alin.(1), din dividendele incasate, de la societatile comerciale, societatile
nationale, companiile nationale, la care exercita calitatea de actionar in numele statului.

Sectiunea a 3-a
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare


ART.III
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 799 din 11 noiembrie
2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Conducatorii operatorilor economici prevazuti la art. 3 alin. 5 lit. a)-e) sunt obligati sa asigure organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu si bunurile din patrimoniul public si privat al statului sau al unitatilor administrativteritoriale aflate in administrare, in concesiune sau inchiriere.

CAPITOLUL 2
Reglementarea unor masuri fiscal - bugetare
Sectiunea 1
Reglementari privind repartizarea profitului Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A.

ART. 1
La Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A., profitul aferent anului 2011, repartizat in conditiile art.1 alin.(1) lit.g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A., aprobata prin Legea
nr.195/2002, cu modificarile ulterioare, la alte rezerve, ca sursa proprie de finantare si neutilizat la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se redistribuie ca dividend.

ART. 2
Prin derogare de la prevederile art.1 alin.(1) lit.g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A., aprobata prin Legea nr.195/2002, cu modificarile ulterioare, profitul aferent anului 2012, nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) - f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2001, cu modificarile ulterioare, se repartizeaza in proportie de 85% sub forma de dividende si 15 % la alte rezerve constituind sursa proprie de finantare.

ART. 3
La data de 31 decembrie 2013 se abroga:
a) art.23 din Legea nr.186/2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 16 noiembrie 2006;

b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, aprobata prin Legea nr.195/2002, cu modificarile ulterioare.
ART.4
La data de 1 ianuarie 2013, litera s) a alineatului (1) al art.21 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.199/2008, se abroga.

Sectiunea a 2-a
Reglementari privind recuperarea la bugetul de stat a unor sume constatate de organele de control competente
ART. 5
(1) Directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti sisteaza alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit si cu sume
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale a unitatilor administrativ-teritoriale care au beneficiat de sume de la bugetul de stat potrivit Hotararii Guvernului nr.255/2012 si le-au utilizat pentru finantarea altor cheltuieli decat cele prevazute de acest act normativ, pana la restituirea integrala a sumelor respective la bugetul de stat.
(2) In cazul in care restituirea integrala la bugetul de stat, intr-o singura luna, a sumelor prevazute la alin.(1) afecteaza functionarea unitatilor administrativ-teritoriale, la solicitarea justificata a
ordonatorului principal de credite, directiile generale ale finantelor publice, pe baza analizei efectuate asupra veniturilor si cheltuielilor acestora, pot aproba, prin decizie a directorului executiv, esalonarea lunara a sumelor de restituit la bugetul de stat, in transe egale, pana la sfarsitul anului 2012. in aceasta situatie, directiile generale ale finantelor publice vor aloca unitatilor administrativ-teritoriale cotele defalcate din impozitul pe venit si sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata numai daca sunt respectate esalonarile lunare stabilite. in cazul in care ordonatorii principali de credite nu achita o transa lunara la termenul stabilit, esalonarea isi inceteaza efectele si directiile generale ale finantelor publice sisteaza alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit si sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit prevederilor alin. (1).
(3) Pana la restituirea sumelor la bugetul de stat de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, in contul din care acestea au fost incasate, cotele defalcate din impozitul pe venit si
sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate in conditiile alin.(1) si (2), vor fi alocate bugetelor locale beneficiare numai pentru achitarea acestor obligatii.

Sectiunea a 3-a
Reglementari privind contributia trimestriala prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului 104/2009 si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.77/2011


ART.6
(1) Persoanele care, pentru perioada cuprinsa intre trimestrul IV al anului 2009 si trimestrul III al anului 2011, datoreaza contributia instituita prin art.3631 din Legea nr.95/2006 privind reforma in
domeniul sanatatii, beneficiaza de facilitatile prevazute de prezenta ordonanta daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) declara si achita integral contributia in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante;
b) achita in termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dobanzile
datorate pentru obligatiile principale prevazute la lit. a) si stabilite prin decizii emise de organul fiscal. in acest caz, deciziile prin care se stabileste dobanda se emit, daca este cazul, in termen de cel mult 15 zile de la data achitarii obligatiei principale.
(2) In cazul indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), se anuleaza penalitatile de intarziere aferente creantelor fiscale principale chiar si in cazul in care impotriva actelor administrative
fiscale sau titlurilor executorii prin care s-au stabilit acestea s-au exercitat ori nu caile de atac prevazute de lege.
(3) Prevederile alin. (1) - (2) se aplica in mod corespunzator si pentru o cota de 50% din majorarile de intarziere, reprezentand componenta de penalitate a acestora, aferente obligatiilor principale
prevazute la alin.(1) lit. a).
(4) Contributia prevazuta la alin.(1) se plateste la organul fiscal competent in contul de venituri al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(5) Formularele si instructiunile necesare aplicarii prezentei ordonante se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

ART.7
Pentru perioada cuprinsa intre trimestrul IV al anului 2009 si trimestrul III al anului 2011, plata contributiei instituita prin art.3631 din Legea nr.95/2006 se poate efectua si de catre detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor care intrau sub incidenta dispozitiilor art.3631 alin.(2) din Legea nr.95/2006, dispozitiile art.1 aplicandu-se in mod corespunzator.

ART.8
Incepand cu trimestrul IV 2012, calculul contributiei trimestriale prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, cu completarile ulterioare, se realizeaza potrivit formulei de la art. 3 al acestei ordonante, unde CTt si BAt nu includ taxa pe valoarea adaugata, iar BAt este de 1515 milioane lei.
ART.9
La articolul 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, cu completarile ulterioare, dupa
alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu urmatorul cuprins:
(21) Persoanele juridice mentionate la alin.(1) si (2) au obligatia sa depuna la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, lista actualizata a medicamentelor pentru care se datoreaza contributia
trimestriala, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se datoreaza contributia.

Sectiunea a 4-a
Reglementari privind statutul absolventilor promotiilor 2012 ale institutiilor de formare profesionala initiala din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala

ART.10
(1) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.37/2012 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea absolventilor promotiilor 2012 ale institutiilor de formare
profesionala initiala din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, absolventii promotiilor anului 2012 ale institutiilor de invatamant superior de formare profesionala initiala cu profil medical din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pot fi repartizati la unitati si numiti in functii numai daca pe timpul celor 6 ani de studii li s-au acordat grade profesionale ori grade militare.
(2) In perioada august - noiembrie, absolventii promotiilor anului 2012 ale institutiilor de formare profesionala initiala din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala
care nu intra sub incidenta dispozitiilor alin.(1) beneficiaza de indemnizatia si drepturile de hrana acordate in cuantumul stabilit pentru anul 2012, potrivit prevederilor legale in vigoare, elevilor si
studentilor aflati in ultimul an de studii in cadrul scolilor militare de maistri militari si subofiteri, respectiv academiilor si institutiilor de invatamant superior, dupa caz, precum si de drepturile de cazare si de transport, cu conditia participarii in aceasta perioada la cursuri de formare profesionala organizate de institutiile publice la care urmeaza sa fie incadrati.
Sectiunea a 5-a
Reglementari privind prorogarea termenului prevazut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si stiinte Administrative al Romaniei

ART.11
Termenul prevazut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si stiinte Administrative al Romaniei, cu modificarile si
completarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2014.
Sectiunea a 6-a
Reglementari privind utilizarea echivalentului in lei al sumelor in valuta incasate de Ministerul Finantelor Publice reprezentand plati efectuate de Japan Tabacco International (JTI) in baza acordurilor de cooperare incheiate intre Comisia Europeana, Statele Membre semnatare si JTI.

ART.12
(1) Echivalentul in lei al sumelor in valuta incasate de Ministerul Finantelor Publice reprezentand plati efectuate de Japan Tabacco International (JTI) in baza acordurilor de cooperare incheiate intre
Comisia Europeana, Statele Membre semnatare si JTI se vireaza de Ministerul Finantelor Publice, la solicitarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la bugetul de stat, in contul de venituri
20.44.01.02.01 "Venituri ale bugetului de stat - Donatii din strainatate de la guverne straine - curente" sau 20.44.01.02.02 "Venituri ale bugetului de stat - Donatii din strainatate de la guverne straine - capital", dupa caz, pe masura stabilirii destinatiei acestora in conformitate cu acordurile incheiate.
(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, in limita sumelor incasate la bugetul de stat potrivit alin.(1), sa majoreze veniturile bugetului de stat si creditele bugetare ale Ministerului
Finantelor Publice, si alocarea acestora catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
(3) Ministerul Finantelor Publice deschide creditele bugetare in limita sumei cu care a fost majorat bugetul potrivit alin.(2) iar Agentia Nationala de Administrare Fiscala utilizeaza creditele bugetare
repartizate pana la finele anului bugetar potrivit destinatiei din acordurile incheiate.

ART.13
Prin derogare de la prevederile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr.227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, din sumele mentionate la art.12 din prezenta ordonanta, se pot efectua achizitii pentru activitatea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in scopul crearii unui sistem eficient de lupta impotriva contrabandei cu tigarete si a contrafacerii.

Sectiunea a 7-a
Modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

ART. 14
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 10 alineatul (1), litera f) se abroga.
2. La articolul 15 alineatul (2), litera h) se abroga.
3. La articolul 15 alineatul (6), literele i) si j) se abroga.
4. La articolul 19, alineatul (3) se abroga.
5. La articolul 29, alineatul (8), litera e) se abroga.
6. La Anexa 1, punctul 1 "Taxe anuale percepute pentru activitatile din domeniul jocurilor de noroc", punctul I, litera G se abroga.
7. La Anexa 1, punctul 1 "Taxe anuale percepute pentru activitatile din domeniul jocurilor de noroc", punctul II, litera G se abroga.
8. La Anexa 1, punctul 2 "Valoarea minima a capitalului social subscris si varsat la data solicitarii cererii de obtinere a licentei de organizare a jocurilor de noroc", litera G se abroga.
9. Se elimina din cuprinsul ordonantei de urgenta a Guvernului sintagma "jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune".

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Proiect Ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Noul Cod Fiscal a modificat legislatia. Amenzile sunt uriase!
Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"!


 x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Comisia Europeana raspunde solicitarii MFP privind pragul de TVA pentru intreprinderile mici
  • Ministerul Finantelor Publice a solicitat Comisiei Europene in luna aprilie a acestui an, continuarea aplicarii masurii de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata care permite scutirea de la plata TVA a persoanelor impozabile cu o cifra de afaceri anuala care nu depaseste un prag specific. In acelasi timp, Romania a solicitat derogare privind cresterea plafonului de scutire de la echivalentul in moneda nationala a 65.000 de...» citeste mai departe aici

 • ANAF modifica si completeaza doua acte normative
  • ANAF a anuntat recent ca modifica si completeaza doua acte normative referitoare la documente administrativ-fiscale si procedurale. Mai exact, Agentia Nationala de Administrare Fiscala va modifica, printr-un proiect de ordin supus dezbaterii publice, OPANAF nr. 1155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimerie masiva a unor acte administrativ-fiscale si procedurale. De asemenea, lista actelor administrativ-fiscale emise de ANAF, reglementate prin Ordinul presedintelui ANAF nr....» citeste mai departe aici

 • Proiectul de modificare a Normelor de aplicare a OUG 28/1999 privind casele de marcat
  • OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale a suferit modificari substantiale prin OUG 91/2014 precum si mai multe modificari de mica amploare insa normele metodologice nu au fost adaptate, ultima modificare a acestora fiind adusa de HG 73/2014. Astfel, au aparut numeroase neconcordante intre ordonanta si normele de aplicare. Conform OG 20/2017 normele trebuiau publicate pana la data de 30 septembrie 2017. Pe site-un Ministerului...» citeste mai departe aici

 • Credite noi pentru IMM-uri, dupa incheierea unui nou acord cu FEI
  • In urma semnarii unui acord cu Fondul European de Investitii (FEI) in cadrul Programului "Initiativa pentru IMM-uri", Libra Internet Bank va acorda credite in valoare de pana la 47,7 milioane de euro IMM-urilor, in conditii avantajoase. "Ne bucura extinderea acordului cu Fondul European de Investitii si pentru programul Initiativa pentru IMM-uri, data fiind experienta deja acumulata in anii anteriori pentru programele EaSi, COSME si PROGRESS Microfinance sau Programul dedicat finantarii...» citeste mai departe aici

 • Romania adera la Pilonul European al Drepturilor Sociale si semneaza Proclamatia Interinstitutionala
  • In sedinta de Guvern de miercuri, 18 octombrie, Executivul a aprobat Memorandumul cu tema Elemente generale de pozitionare a Romaniei cu privire la "Proclamatia interinstitutionala privind Pilonul European al Drepturilor Sociale", transmite Ministerul Muncii. In document se propune, pe de o parte, aderarea Romaniei la Pilonul european al drepturilor sociale si semnarea Proclamatiei Interinstitutionale, iar, pe de alta parte, aprobarea elementelor de pozitie mentionate la punctul VII din...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Aflati cum sa va aparati de amenzile uriase
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"